Teksti suurus:

Ravimite piirhinnad

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2008
Avaldamismärge:

Ravimite piirhinnad

Vastu võetud 21.03.2007 nr 33
RTL 2007, 26, 464
jõustumine 01.04.2007

 Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

20.06.2007/54 (RTL 2007, 52, 956) 1.07.2007

24.09.2007/65 (RTL 2007, 75, 1302) 1.10.2007 

14.12.2007/88 (RTL 2007, 98, 1649) 1.01.2008

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 42 lõike 21 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Käesoleva määrusega kehtestatakse kindlustatud isiku ambulatoorseks raviks vajalike ja ravimite loetelusse kantavate ravimite piirhinnad ja toimeaine piirhinnad, mis on toodud käesoleva määruse lisas.

§ 2. Piirhindade lisamine ja muutmine

Piirhindasid lisatakse ja muudetakse kuni neli korda aastas, jõustumistähtaegadega 1. jaanuaril, 1. aprillil, 1. juulil ja 1. oktoobril.

§ 3. [käesolevast tekstist välja jäetud]

 

  

Lisa

/otsingu_soovitused.json