Teksti suurus:

Rahandusministri 19. veebruari 2003. a määruse nr 35 „Aktsiisideklaratsiooni vormid ja nende täitmise kord” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2008
Avaldamismärge:RTL 2007, 100, 1671

Rahandusministri 19. veebruari 2003. a määruse nr 35 „Aktsiisideklaratsiooni vormid ja nende täitmise kord” muutmine

Vastu võetud 17.12.2007 nr 61

Määrus kehtestatakse «Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse» § 25 lõike 9 alusel.

§ 1. Määruse muutmine

Rahandusministri 19. veebruari 2003. a määrust nr 35 «Aktsiisideklaratsiooni vormid ja nende täitmise kord» (RTL 2003, 31, 465; 2006, 36, 631) muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambulis asendatakse sõnad «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» sõnadega

««Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse» (edaspidi ATKEAS)» ning määruse ülejäänud tekstis asendatakse sõnad «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seadus» vastavas käändes sõnaga «ATKEAS» vastavas käändes;

2) paragrahvi 3 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Reale «Aadress» märgitakse ATKEAS § 211 lõikes 1 nimetatud ettevõtja või § 22 lõike 1 punktides 74–8 nimetatud isiku või § 24 lõikes 5 nimetatud käitleja või tahkekütusest soojuse tootja puhul tema tegevuskoha aadress.»;

3) paragrahvi 3 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Rea «Alkoholi aktsiisideklaratsioon», «Tubaka aktsiisideklaratsioon» või «Energiatoote aktsiisideklaratsioon» all olevasse lahtrisse märgitakse maksustamisperiood ja kalendriaasta, mille kohta aruanne esitatakse.»;

4) paragrahv 6 sõnastatakse järgmiselt:

« § 6. Energiatoote aktsiisideklaratsiooni täitmine

(1) Energiatoote aktsiisideklaratsiooni (lisa 3) tabelisse A märgitakse vastavalt tabelis antud kütuse liigitusele järgmised andmed:
1) kütuse aktsiisimäär (veerg C) ja aktsiisimäära ühik (veerg D) vastavalt ATKEAS-le. Kütuse komponentidena käsitatakse vastava kütuse aktsiisimääraga maksustatud kütusesarnaseid tooteid;
2) kütuse kogus (veerg E), millelt maksustamisperioodil on tekkinud maksukohustus, vastavalt veerus D märgitud ühikule. Ridadel 1–10 ja 16–18 nimetatud kütuste puhul märgitakse kogus ka kilogrammides (veerg E 1);
3) kütuselt maksmisele kuuluv aktsiisisumma (veerg F), mis leitakse kütuse koguse (veerg E) korrutamisel sama rea veerus C märgitud aktsiisimääraga, ja kütuselt maksmisele kuuluv aktsiisisumma kokku (viimane rida, veerg F).

(2) Tabelisse B märgitakse fossiilse kütuse ja biokütuse segud eraldi vastavalt segu komponentide kombineeritud nomenklatuuri (edaspidi KN) alamrubriikide erinevusele. Erineva biokütuse osakaaluga fossiilse kütuse ja biokütuse segud näidatakse eraldi, täiendades tabelit B vastavate lisaridadega (nt kui ühes bensiini ja biokütuse segus on biokütuse osakaal 3% segu kogumassist ning teises bensiini ja biokütuse segus on biokütuse osakaal 5% segu kogumassist). Tabelisse B märgitakse vastavalt tabelis antud kütuse liigitusele järgmised andmed:
1) kütuse KN alamrubriik (veerg B) vastavalt ATKEAS-le;
2) kütuse aktsiisimäär (veerg C) ja aktsiisimäära ühik (veerg D) vastavalt ATKEAS-le. Biokütuse puhul veergusid C ja D ei täideta;
3) kütuse kogus (veerg E), millelt maksustamisperioodil on tekkinud maksukohustus, vastavalt veerus D märgitud ühikule. Kui veergu E märgitud kogus on liitrites, siis täidetakse ka veerg E 1, märkides vastava kütuse koguse kilogrammides. Biokütuse puhul veergu E ei täideta, vaid täidetakse veerg E 1, märkides segus sisalduva biokütuse koguse kilogrammides;
4) segult maksmisele kuuluv aktsiisisumma (veerg F), mis märgitakse reale «segu» ning leitakse segus sisalduva fossiilse kütuse koguse (veerg E) korrutamisel samal real märgitud aktsiisimääraga (veerg C). Segus sisalduva fossiilse kütuse ja segus sisalduva biokütuse puhul veergu F ei täideta;
5) segudelt maksmisele kuuluv aktsiisisumma kokku (tabeli viimane rida, veerg F).

(3) Reale aktsiis kokku (tabel A + tabel B) märgitakse vedelkütuselt maksmisele kuuluv aktsiisisumma kokku, mis leitakse tabelite A ja B viimasele reale «Aktsiis kokku» märgitud aktsiisisummade liitmisel.

(4) Tabelisse C märgitakse vastavalt tabelis antud tahkekütuse liigitusele järgmised andmed:
1) tahkekütuse aktsiisimäär (veerg C) ja aktsiisimäära ühik (veerg D) vastavalt ATKEAS-le;
2) tahkekütuse ülemine kütteväärtus (veerg E) väljendatuna gigadžaulides ühe tonni kohta. Tahkekütuse iga erinev ülemine kütteväärtus märgitakse eraldi reale. Tahkekütuse ülemise kütteväärtuse märkimiseks võib tabelit C täiendada lisaridadega, näiteks kivisöe puhul lisatakse read 1.4, 1.5 jne;
3) tahkekütuse kogus tonnides (veerg F);
4) tahkekütuselt maksmisele kuuluv aktsiisisumma (veerg G), mis leitakse tahkekütuse koguse (veerg F) korrutamisel sama rea veerus E märgitud kütteväärtuse ja veerus C märgitud aktsiisimääraga;
5) tahkekütuselt maksmisele kuuluv aktsiisisumma kokku (tabeli viimane rida, veerg G).

(5) Tabelitesse D 1 – D 3 märgitakse maagaasi kogus rõhul 1,01325 baari ja temperatuuril 20 °C täpsusega kaks kohta pärast koma. Aktsiisimäär (veerg C) märgitakse vastavalt ATKEAS-le. Maksmisele kuuluv aktsiisisumma (veerg E) leitakse samal real märgitud maagaasi koguse (veerg D) korrutamisel aktsiisimääraga (veerg C).

(6) Tabeli D 1 täidab võrguettevõtja maksustamisperioodi jooksul edastatud ja tarbitud aktsiisiga maksustatud ja maksustamata maagaasi koguste kohta järgmiselt:
1) reale 1 märgitakse maksustatult edastatud maagaasi kogus kokku;
2) reale 1.1 märgitakse maksustatult edastatud maagaasi kogus tarbijale, kes kasutab maagaasi ainult soojuse tootmiseks;
3) reale 1.2 märgitakse maksustatud maagaasi kogus, mis on edastatud soojuse tootmiseks isikule, kes toodab maagaasist soojust ja elektrienergiat eraldi, mitte koostootmisrežiimis;
4) reale 1.3 märgitakse maksustatud maagaasi kogus, mis on edastatud soojuse tootmiseks ATKEASe § 27 lõike 1 punktis 22 nimetatud kütusekäitlejale;
5) reale 1.4 märgitakse maksustatud maagaasi kogus, mis on edastatud soojuse tootmiseks mineraloogilisi protsesse teostavale isikule;
6) reale 2 märgitakse ise tarbitud maagaasi kogus, millelt tekkis maksukohustus;
7) reale 3 märgitakse maagaasilt maksmisele kuuluv aktsiisisumma kokku (veerg E), mis leitakse ridadel 1 ja 2 märgitud aktsiisisummade liitmisel;
8) reale 4 märgitakse aktsiisiga maksustamata edastatud maagaasi kogus kokku;
9) reale 4.1 märgitakse aktsiisiga maksustamata edastatud maagaasi kogus teisele võrguettevõtjale;
10) reale 4.2 märgitakse aktsiisiga maksustamata maagaasi kogus, mis on edastatud soojuse ja elektrienergia koostootjale;
11) reale 4.3 märgitakse aktsiisiga maksustamata maagaasi kogus, mis on edastatud elektrienergia tootmiseks elektrienergia tootjale ning soojuse ja elektrienergia tootjale, kes ei ole koostootja;
12) reale 4.4 märgitakse aktsiisiga maksustamata maagaasi kogus, mis on edastatud ATKEASe § 27 lõike 1 punktis 22 nimetatud kütusekäitlejale;
13) reale 4.5 märgitakse aktsiisiga maksustamata maagaasi kogus, mis on edastatud mineraloogilistes protsessides kasutajale;
14) reale 5 märgitakse ise aktsiisiga maksustamata tarbitud maagaasi kogus.

(7) Tabeli D 2 täidab soojuse- ja elektrienergia koostootja maksustamisperioodi jooksul soetatud ning tarbitud aktsiisiga maksustatud ja maksustamata maagaasi koguste kohta järgmiselt:
1) reale 1 märgitakse soetatud maagaasi kogus kokku;
2) reale 1.1 märgitakse võrguettevõtjalt soetatud maagaasi kogus;
3) reale 1.2 märgitakse võrguväliselt soetatud maagaasi kogus;
4) reale 2 märgitakse soojuse tootmiseks tarbitud maagaasi kogus;
5) reale 3 märgitakse aktsiisiga maksustamata tarbitud maagaasi kogus kokku;
6) reale 3.1 märgitakse aktsiisiga maksustamata maagaasi kogus, mis tarbiti elektrienergia tootmiseks;
7) reale 3.2 märgitakse aktsiisiga maksustamata maagaasi kogus, mis tarbiti muul otstarbel kui soojuse tootmiseks;
8) reale 3.3 märgitakse aktsiisiga maksustamata maagaasi kogus, mis tarbiti mineraloogilistes protsessides.

(8) Tabeli D 3 täidab võrguväliselt soetatud maagaasi tarbija maksustamisperioodi jooksul soetatud ning tarbitud aktsiisiga maksustatud ja maksustamata maagaasi koguste kohta järgmiselt:
1) reale 1 märgitakse võrguväliselt soetatud maagaasi kogus kokku;
2) reale 2 märgitakse soojuse tootmiseks tarbitud maagaasi kogus;
3) reale 3 märgitakse aktsiisiga maksustamata tarbitud maagaasi kogus kokku.

(9) Tabelites E 1 – E 3 märgib elektriaktsiisi maksja elektrienergia kogused täpsusega kaks kohta pärast koma. Aktsiisimäär (veerg C) märgitakse vastavalt ATKEAS-le. Maksmisele kuuluv aktsiisisumma (veerg E) leitakse samal real märgitud elektrienergia koguse (veerg D) korrutamisel aktsiisimääraga (veerg C).

(10) Tabeli E 1 täidab võrguettevõtja maksustamisperioodi jooksul edastatud ja tarbitud aktsiisiga maksustatud ja maksustamata elektrienergia koguste kohta järgmiselt:
1) reale 1 märgitakse maksustatult edastatud elektrienergia kogus kokku;
2) reale 1.1 märgitakse maksustatult edastatud elektrienergia kogus tarbijale, kellel ei ole elektrienergia aktsiisiga maksustamata kasutust;
3) reale 1.2 märgitakse maksustatult edastatud elektrienergia kogus aktsiisivabastuse loa omanikele;
4) reale 2 märgitakse ise tarbitud elektrienergia kogus, millelt tekkis maksukohustus;
5) reale 3 märgitakse elektrienergialt maksmisele kuuluv aktsiisisumma kokku (veerg E), mis leitakse ridadel 1 ja 2 märgitud aktsiisisummade liitmisel;
6) reale 4 märgitakse aktsiisiga maksustamata edastatud elektrienergia kogus kokku;
7) reale 4.1 märgitakse aktsiisiga maksustamata edastatud elektrienergia kogus teisele võrguettevõtjale;
8) reale 4.2 märgitakse aktsiisivabastuse loa omanikule mineraloogilistes protsessides kasutamiseks edastatud aktsiisiga maksustamata elektrienergia kogus;
9) reale 4.3 märgitakse aktsiisivabastuse loa omanikule keemilise reduktsiooni jaoks ning elektrolüütilistes ja metallurgilistes protsessides kasutamiseks edastatud aktsiisiga maksustamata elektrienergia kogus;
10) reale 4.4 märgitakse aktsiisivabastuse loa omanikule ATKEASe § 27 lõike 1 punktis 285 nimetatud otstarbel kasutamiseks edastatud aktsiisiga maksustamata elektrienergia kogus;
11) reale 4.5 märgitakse aktsiisivabastuse loa omanikule elektrienergia tootmiseks ja elektrienergia tootmise suutlikkuse säilitamiseks edastatud aktsiisiga maksustamata elektrienergia kogus;
12) reale 5 märgitakse ise aktsiisiga maksustamata tarbitud elektrienergia kogus kokku.

(11) Tabeli E 2 täidab omatoodetud elektrienergia tarbija maksustamisperioodi jooksul toodetud, tarbitud ja edastatud aktsiisiga maksustatud ja maksustamata elektrienergia koguste kohta järgmiselt:
1) reale 1 märgitakse toodetud elektrienergia kogus kokku;
2) reale 2 märgitakse ise tarbitud elektrienergia kogus, millelt tekkis maksukohustus;
3) reale 3 märgitakse aktsiisiga maksustamata elektrienergia kogus, mis edastati otseliini kaudu;
4) reale 4 märgitakse ise tarbitud aktsiisiga maksustamata elektrienergia kogus keemilise reduktsiooni jaoks, elektrolüütilistes, metallurgilistes ja mineraloogilistes protsessides;
5) reale 5 märgitakse ise tarbitud aktsiisiga maksustamata elektrienergia kogus elektrienergia tootmiseks ja elektrienergia tootmise suutlikkuse säilitamiseks;
6) reale 6 märgitakse ise tarbitud aktsiisiga maksustamata elektrienergia kogus ATKEASe § 27 lõike 1 punktis 285 nimetatud otstarbel.

(12) Tabeli E 3 täidab otseliini kaudu edastatud elektrienergia tarbija maksustamisperioodi jooksul soetatud ning tarbitud aktsiisiga maksustatud ja maksustamata elektrienergia koguste kohta järgmiselt:
1) reale 1 märgitakse soetatud elektrienergia kogus kokku;
2) reale 2 märgitakse ise tarbitud elektrienergia kogus, millelt tekkis maksukohustus;
3) reale 3 märgitakse ise tarbitud aktsiisiga maksustamata elektrienergia kogus keemilise reduktsiooni jaoks, elektrolüütilistes, metallurgilistes ja mineraloogilistes protsessides;
4) reale 4 märgitakse ise tarbitud aktsiisiga maksustamata elektrienergia kogus elektrienergia tootmiseks ja elektrienergia tootmise suutlikkuse säilitamiseks;
5) reale 5 märgitakse ise tarbitud aktsiisiga maksustamata elektrienergia kogus ATKEASe § 27 lõike 1 punktis 285 nimetatud otstarbel.»;

5) määruse lisa 3 asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2008. a.

Minister Ivari PADAR

Kantsler Tea VARRAK

Määruse lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 20.12.2007. a resolutsioon nr 17-1/07-08340.

Lisa

/otsingu_soovitused.json