Teksti suurus:

Reklaamimaksu kehtestamine

Väljaandja:Muhu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2008, 4, 58

Reklaamimaksu kehtestamine

Vastu võetud 18.12.2007 nr 17

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lõike 2, § 22 lõike 1 p.2, Kohalike maksude seaduse § 2 lõike 1, § 5 lõike 5, § 10 ja Maksukorralduse seaduse § 3 lõike 3 alusel.

§ 1. Reklaamimaks ja maksuobjekt

(1) Reklaamimaks on Muhu valla (edaspidi valla) haldusterritooriumil reklaami avaldamise eest käesolevas määruses sätestatud korras, suuruses ja tähtaegadel maksmisele kuuluv maks (edaspidi maks)

(2) Maksuobjekt on valla haldusterritooriumile, sellel asuvale hoonele või rajatisele statsionaarselt või mittestatsionaarselt paigaldatud reklaam, sh kuulutus (edaspidi reklaam), samuti ühissõiduki väliskülgedele paigaldatud reklaam.

(3) Reklaampinna suurus määratakse:

1) tasapinnalise reklaami puhul avalikkusele suunatud reklaami pindalaga
2) ruumilise reklaami puhul kolme iseloomuliku vaate arvutuslike pindaladega, mille moodustavad reklaami väljaulatuvaid punkte ühendavad kontuurid

§ 2. Mõisted

1) Reklaam- teave, mis on suunatud avalikkusele toodete või teenuste müügi suurendamise, ürituse või idee edendamise või mõnes muus vallas mõne muu soovitud tagajärje saavutamise eesmärgil ning mida reklaami avalikustaja tasu eest või mõnel muul vastaval kaalutlusel levitab;
2) Reklaami avalikustaja- reklaami avalik esitaja;
3) Maksumaksja- füüsilisest või juriidilisest isikust reklaami avalikustaja;
4) Maksudeklaratsioon- reklaamimaksudeklaratsioon, mille reklaami avalikustaja esitab maksuhaldurile ja mis on reklaamimaksu arvutamise aluseks;
5) Reklaamikandja- spetsiaalselt reklaami paigaldamiseks kasutatav konstruktsioon ning ühissõiduk;
6) Mittestatsionaarse reklaam- maapinnaga või ehitisega mittepüsivalt ühendatud reklaamikandjale paigaldatud reklaam;
7) Ühissõiduk- Muhu vallas elunevatele füüsilistele ja asuvatele juriidilistele isikutele kuuluvatena registreeritud ühistrantsporditeenuse osutamiseks ettenähtud buss või takso;
8) Alkohoolne jook- piiritus või alkohoolne jook alkoholaktsiisi seaduse tähenduses. Alkohoolne jook alkoholisisaldusega üle 22 mahuprotsendi on kange alkohoolne jook. Alkohoolne jook, mille alkoholisisaldus jääb 3 ja 22 mahuprotsendi vahele, on lahja alkohoolne jook.

§ 3. Maksumaksjad

(1) Maksu maksab reklaami avalikustaja.

§ 4. Maksumäär

(1) Valda läbiva Risti- Virtsu- Kuivastu- Kuressaare põhimaantee servast kuni 100m on maksumäärad reklaampinna m2 eest kuus sõltuvalt reklaampinna suurusest:

1) kuni 1 m2 eest 150 krooni ;
2) 1,1-4 m2 eest 100 krooni m2 kohta;
3) üle 4,1 m2 eest 50 krooni m2 kohta;

(2) Mujal valla territooriumil on reklaamimaksu määr kuus sõltuvalt reklaampinna suurusest:

1) kuni 1 m2 eest 100 krooni;
2) 1,1-4 m2 eest 75 krooni m2 kohta;
3) üle 4,1 m2 eest 50 krooni m2 kohta;

(3) Maksumäär ühissõidukile paigaldatud reklaami eest on 100 krooni ühe ühissõiduki kohta kuus.

(4) Maksumäär mittestatsionaarsete reklaamide osas on 100 krooni ühe mittestatsionaarse reklaamkandja kohta kuus

(5) Kolmekordset maksumäära rakendatakse:

1) omavoliliselt paigaldatud reklaami või reklaami, mille paigaldamise loas märgitud tähtaeg on möödunud, eksponeerimisel maksuhalduri ettekirjutuse alusel, aja eest, mil puudus reklaami paigaldusluba;
2) alkohoolsete jookide reklaamimisel;

§ 5. Maksusumma arvutamise ja määramise kord

(1) Maksumaksjal on kohustus esitada maksuhaldurile vormikohane maksudeklaratsioon (vorm lisas 1), mis tuleb:

1) esitada maksuhaldurile hiljemalt reklaami paigaldamisele eelneval 5-ndal tööpäeval tema ametiruumides või
2) saata maksuhaldurile e-posti teel või tähtkirjana, postitades selle hiljemalt reklaami paigaldamisele eelneval 5-dal tööpäeval.

(2) Maksuhaldur teeb maksudeklaratsioonile märke selle vastuvõtmise kohta

(3) Maksudeklaratsiooni alusel arvutab maksuhaldur tasumisele kuuluva maksusumma ja saadab selle kohta maksumaksjale maksuteate hiljemalt 30 päeva enne maksu tasumise tähtaega

(4) Tasumisele kuuluv maksusumma ümardatakse täiskroonideks (alla 50-ne sendine summa jäetakse ära ning vähemalt 50-ne sendine summa ümardatakse täiskroonideks)

§ 6. Maksu haldamine

(1) Maksuhalduriks on Muhu Vallavalitsus. Maksuhalduri toiminguid teostab Muhu Vallavalitsuse raamatupidamine.

(2) Muhu Vallavalitsuse pearaamatupidaja on volitatud maksu kogumisel rakendama maksukorralduse seaduses sätestatud maksuhalduri õigusi täies ulatuses.

(3) Vaie maksuhalduri haldusakti või toimingu peale esitatakse vallavalitsusele.

§ 7. Maksuperiood ja maksukohustuste tekkimise aeg ja maksu tasumise tähtpäev

(1) Maksuperiood on ajavahemik, mille jooksul on reklaam eksponeeritud. Minimaalne arvestuslik eksponeerimise aeg on 1 kuu. Kui eksponeerimise aeg on kuni 1 kuu, arvestatakse maks 1 kuu eest; kui eksponeerimise aeg on üle 1 kuu, kuid vähem kui 2 kuud, arvestatakse maks 2 kuu eest jne.

(2) Maksumaksjal tekib maksukohustus punktis 1 nimetatud maksuperioodi tähistava ajavahemiku alguskuupäeval.

(3) Maksu tasutakse maksuhalduri esitatud maksuteate alusel Muhu valla eelarvesse igakuuliselt sularahata arvelduse korral reklaami eksponeerimisele järgneva kuu 20. kuupäevaks.

(4) Enammakstud maksusumma tagastamine toimub maksukorralduse seaduses sätestatud korras.

§ 8. Maksusoodustused

(1) Maksust on vabastatud:

1) riigi-ja omavalitsusasutuste reklaam ning erakondade, valimisliitude ja üksikkanditaatide valimiskampaania reklaam;
2) Muhu valla mittetulundusühingute ning teatrite, kinode, muuseumide, näituste, kultuuri-, spordi-ja heategevuslike ürituste reklaam;
3) kinnisel territooriumil toimuval avalikul üritusel eksponeeritav reklaam tingimusel, et see ei ole suunatud avalikkusele väljaspool kinnist territooriumi;
4) teave, mis on statsionaarselt paigaldatud ettevõtja tegutsemiskoha (koht, kus toimub ettevõtja tegevus) sissekäigu juurde ning sisaldab selle ettevõtte nimetust ja/või kaubamärki, ettevõtte nimest ja/või kaubamärgist koosnev teave ettevõtja asukohajärgsel hoonel (hoonetel) ja sõidukil(sõidukitel);
5) liiklusmärgi 636 standardi kohaselt paigutatud teave (vastavalt Eesti Standardi EV ST 613-2001 «Liiklusmärgid ja nende kasutamine»);
6) ehitamise ajaks paigaldatud teave Ehitusseaduse § 29 punktis 2 ja 3 sätestatud informatsiooniga.

§ 9. Vastutus käesoleva määruse rikkumise eest

Maksualase väärteo eest kohaldatakse vastutust maksukorralduse seaduse järgi. Maksualase kuriteo eest kohaldatakse vastutust karistusseadustiku järgi.

§ 10. Rakendussätted

(1) Enne määruse jõustumist väljastatud reklaami paigaldusload kehtivad kuni nende kehtivusaja lõpuni.

(2) Tunnistada kehtetuks Muhu Vallavolikogu 21.06.2005.a määrus nr 30 «Reklaamimaksu uue redaktsiooni kinnitamine»

(3) Kinnitada maksudeklaratsiooni vorm lisa 1

(4) Muhu Vallavalitsusel kehtestada käesoleva määruse alusel uus reklaamlubade väljastamise kord.

(5) Määrus jõustub 01. jaanuar 2008.a

Volikogu esimees Tiina SAAR

Maksudeklaratsioon