Teksti suurus:

Piirikontrolli infosüsteemi põhimäärus

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.01.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.07.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 2, 18

Piirikontrolli infosüsteemi põhimäärus

Vastu võetud 20.12.2007 nr 83

Määrus kehtestatakse «Piirivalveseaduse» § 71 lõike 2 ning «Andmekogude seaduse» § 39 lõike 1 ja § 40 lõike 1 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Piirikontrolli infosüsteemi asutamine

Määrusega asutatakse piirivalve infosüsteem ametliku nimetusega «Piirikontrolli infosüsteem PKIS» (edaspidi infosüsteem).

§ 2. Infosüsteemi asutamise eesmärk

(1) Infosüsteemi asutamise eesmärk on piirikontrolli läbivate isikute ja sõidukite üle arvestuse pidamine ja kontrolli teostamine, et tagada riigi sisejulgeolek.

(2) Infosüsteemi andmeid kasutatakse piirikontrolli ja politsei tegevuse ning nendega seonduvate sündmuste analüüsimisel ja statistilistel eesmärkidel.

§ 3. Infosüsteemi kantud andmete õiguslik tähendus

(1) Infosüsteemi andmetel ei ole õiguslikku tähendust, kui õigusaktidest ei tulene teisiti.

(2) Infosüsteem on piiratud juurdepääsuga ning selle andmed on ainult ametialaseks kasutamiseks, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.

§ 4. Infosüsteemi pidamise viis

(1) Infosüsteemi peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna.

(2) Infosüsteemi pidamisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust ja andmed säilitatakse digitaalsel kujul.

§ 5. Infosüsteemi vastutav töötleja

Infosüsteemi vastutav töötleja on Piirivalveamet (edaspidi vastutav töötleja).

§ 6. Infosüsteemi volitatud töötlejad

Infosüsteemi volitatud töötlejad on piirivalveasutused (edaspidi volitatud töötleja).

2. peatükk
INFOSÜSTEEMI KOOSSEIS

§ 7. Infosüsteemi andmekategooriad

Infosüsteemi andmekategooriateks on:
1) isiku piiriületus;
2) maismaasõiduki piiriületus;
3) veesõiduki piiriületus;
4) õhusõiduki piiriületus.

§ 8. Andmekogudevaheline andmevahetus

Infosüsteemi vastutav töötleja võib seadusega või seaduse alusel antud õigusaktiga talle pandud ülesannete täitmiseks esitada päringuid ja saada andmeid teistest riigi või kohaliku omavalitsuse andmekogudest.

§ 9. Andmekategooriate koosseis

(1) Infosüsteemi kantakse isiku piiriületuse kohta vaid alljärgnevad andmed:
1) perekonnanimi (-nimed);
2) eesnimi (-nimed);
3) sugu;
4) sünniaeg;
5) isikukood;
6) isiku dokumendi välja andnud riik (riigi kolmekohaline kood, riigi nimetus);
7) dokumendi liigi nimetus;
8) dokumendi number;
9) kodakondsus (riigi kolmekohaline kood, riigi nimetus);.
10) viisa tüüp;
11) viisa number;
12) isikuga kaasas olevate ja tema dokumenti kantud isikute (laste) arv;
13) tollideklaratsiooni number;
14) reisi tähis;
15) piiriületuse suund;
16) piiripunkti nimetus;
17) piiriületuse aeg (kuupäev ja kellaaeg);
18) piiriületuse edukus;
19) isiku roll piiriületuses;
20) kontrollija (andmete sisestaja) identifikaator;
21) eelmise piiriületussündmuse tunnus piiriületussündmuste grupeerimiseks.

(2) Infosüsteemi kantakse maismaasõiduki piiriületuse kohta vaid alljärgnevad andmed:
1) sõiduki registreerimise riik (riigi kolmekohaline kood, riigi nimetus);
2) riiklik registreerimismärk;
3) registreerimistunnistuse number;
4) sõiduki id-kood (Eesti autoregistrisse kantud sõidukitel);
5) sõiduki tüübikood (kategooria);
6) mark;
7) mudel;
8) tehasetähis (VIN-kood);
9) ehitusaasta;
10) värvus (värvi nimetus);
11) sõiduki kasutamise volituse andmed (volituse number, volituse kuupäev, volituse kinnitamise andmed);
12) tunnus, kas sõiduk on koormaga;
13) reisi tähis;
14) piiriületuse suund;
15) piiripunkti nimetus;
16) piiriületuse aeg (kuupäev ja kellaaeg);
17) piiriületuse edukus;
18) sõiduki roll piiriületuses;
19) kontrollija (andmete sisestaja) identifikaator;
20) sõidukit vabas õhus kontrollinud isiku identifikaator;
21) eelmise piiriületussündmuse tunnus piiriületussündmuste grupeerimiseks.

(3) Infosüsteemi kantakse veesõiduki piiriületuse kohta vaid alljärgnevad andmed:
1) laeva IMO number;
2) laeva nimi;
3) laeva registreerimisnumber;
4) laeva lipuriik (riigi kolmekohaline kood, riigi nimetus);
5) laeva kodusadam;
6) laeva tüüp;
7) laeva kutsung;
8) meeskonnaliikmete arv;
9) reisijate arv;
10) saabumis- või lahkumisaeg (saabumisaeg, kui suund on «Sisse», vastasel juhul lahkumisaeg);
11) lähte- või sihtkoht (lähtekoht, kui suund on «Sisse», vastasel juhul sihtkoht);
12) kontrollimise algusaeg;
13) kontrollimise lõpuaeg;
14) piiripunkti sadama nimetus;
15) piiripunkti kai number;
16) laeva laadung;
17) laeva korpuse materjal;
18) laeva värvus (värvi nimetus);
19) laeva pikkus;
20) laeva laius;
21) laeva parda kõrgus;
22) laeva süvis;
23) laeva veeväljasurve BRT-des;
24) laeva mootori tüüp;
25) laeva mootori number;
26) laeva mootori võimsus KW-des;
27) laeva mootori võimsus Hj-des;
28) laeva ajam;
29) laeva maksimaalne kiirus;
30) laeva valmistamise aasta;
31) laeva valmistamise riik (riigi kolmekohaline kood, riigi nimetus);
32) reisi tähis;
33) piiriületuse suund;
34) piiripunkti nimetus;
35) piiriületuse registreerimise aeg (kuupäev ja kellaaeg);
36) piiriületuse edukus;
37) laeva roll piiriületuses;
38) kontrollija (andmete sisestaja) identifikaator;
39) eelmise piiriületussündmuse tunnus piiriületussündmuste grupeerimiseks.

(4) Infosüsteemi kantakse õhusõiduki piiriületuse kohta vaid alljärgnevad andmed:
1) lennuki registreerimistähis;
2) lennuki registreerimisriik (riigi kolmekohaline kood, riigi nimetus);
3) lennuki mark (klassifikaator);
4) meeskonnaliikmete arv;
5) reisijate arv;
6) lennuki registreerimisnumber;
7) lennuki roll piiriületuses;
8) saabumisaeg või lahkumisaeg (sõltuvalt piiriületuse suunast);
9) reisi tähis;
10) piiriületuse suund;
11) piiripunkti nimetus;
12) piiriületuse registreerimise aeg (kuupäev ja kellaaeg);
13) piiriületuse edukus;
14) kontrollija (andmete sisestaja) identifikaator;
15) eelmise piiriületussündmuse tunnus piiriületussündmuste grupeerimiseks.

3. peatükk
ANDMETE TÖÖTLEMINE

§ 10. Andmete esitajad

Infosüsteemi esitavad andmeid piirivalveasutused.

§ 11. Andmete infosüsteemi kandmise aluseks olevad dokumendid

Andmete infosüsteemi kandmise aluseks on järgmised dokumendid:
1) isikut tõendavad ja piiriületust lubavad dokumendid;
2) maismaasõiduki registreerimistunnistus või ostu-müügiarve;
3) veesõiduki munsterroll ja ülddeklaratsioon, väikelaevadel isikute nimekiri;
4) õhusõiduki ülddeklaratsioon.

§ 12. Andmete infosüsteemi kandmise kord

(1) Infosüsteemi kantakse andmed vastavalt toimunud piiriületustele.

(2) Andmed kantakse infosüsteemi isiku või sõiduki piirikontrolli käigus.

§ 13. Andmete õigsuse tagamine

(1) Ametnik vastutab tema poolt infosüsteemi kantud andmete õigsuse eest andmete infosüsteemi kandmise ajal.

(2) Kui vastutav töötleja tuvastab infosüsteemis ebaõigeid andmeid või teavitatakse teda sellest, on ta kohustatud need andmed parandama hiljemalt 5 tööpäeva jooksul vastava teate saamisest.

(3) Andmesubjektil on õigus nõuda vastutavalt töötlejalt ebaõigete isikuandmete parandamist. Kui andmesubjekti nõudmine on põhjendatud, parandab vastutav töötleja andmesubjekti ebaõiged isikuandmed viivitamata. Kui andmesubjekti nõudmine ei ole põhjendatud, keeldub vastutav töötleja andmete parandamisest, põhjendades seda kirjalikult.

§ 14. Infosüsteemi andmetele juurdepääs

(1) Andmetele võimaldatakse juurdepääs kooskõlas «Avaliku teabe seaduse» ja «Isikuandmete kaitse seadusega».

(2) Infosüsteemis olevatele andmetele on juurdepääs vastutava ja volitatud töötleja ametnikel nende teenistusülesannetega määratud ulatuses ja viisil.

(3) Infosüsteemi andmetele on juurdepääs nendele seadusega pandud ülesannete täitmiseks:
1) Kaitsepolitseiametil kõigi andmekategooriate andmetele;
2) politseiasutustel kõigi andmekategooriate andmetele;
3) Kodakondsus- ja Migratsiooniametil isiku piiriületuse andmetele;
4) Maksu- ja Tolliametil kõigi andmekategooriate andmetele;
5) prokuratuuril kõigi andmekategooriate andmetele;
6) Välisministeeriumil ja tema allasutustel isiku piiriületuse andmetele;
7) Statistikaametil kõigi andmekategooriate koondandmetele.

(4) Infosüsteemile juurdepääs on isikul, kes teostab infotehnoloogilisi arendus- ja hooldustöid vastavalt vastutava töötlejaga sõlmitud lepingus sätestatud tingimustel, ulatuses ja korras.

§ 15. Infosüsteemist andmete väljastamine

(1) Andmete väljastamine toimub Piirivalveameti peadirektori poolt kehtestatud korras ja infosüsteemist väljastatakse andmeid:
1) andmesubjektile, kelle andmeid andmekogus töödeldakse;
2) seoses teabenõude täitmisega kooskõlas «Avaliku teabe seadusega» ja «Isikuandmete kaitse seadusega»;
3) Statistikaametile andmekategooriate koondandmeid riikliku statistika tootmiseks ja avaldamiseks avalikus statistika andmebaasis.

(2) Andmesubjektil on õigus saada volitatud töötlejalt kõiki tema kohta andmekogusse kantud andmeid, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

(3) Andmeid väljastatakse tasuta, välja arvatud «Avaliku teabe seaduse» § 25 lõikes 2 sätestatud juhtudel.

(4) Andmete väljastaja peab arvestust selle üle, kellele, mis eesmärgil, millal, kuidas ja missuguseid andmeid väljastati.

§16. Andmete edastamine välisriigile

Välisriigile võib andmeid saata Euroopa Liidu õigusest tuleneva kohustuse täitmiseks, rahvusvaheliste konventsioonide, välislepingute või riigiasutuste koostöölepinguga ettenähtud juhtudel ja korras.

4. peatükk
ANDMETE KAITSE

§ 17. Andmete kaitse

(1) Isikuandmete töötlemisel peab vastutav töötleja tagama «Isikuandmete kaitse seaduse» ja «Andmekogude seaduse» nõuete järgimise.

(2) Infosüsteemi turvaklass on K2 T2 S1 R1, andmete kaitsmiseks rakendatakse organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

(3) Infosüsteemi kasutamise õigus antakse üksnes neile ametnikele, kellel see on vajalik teenistuskohustustest tulenevalt.

(4) Andmete sisestamise ja päringute tegemise õigus määratakse teadmisvajadusest lähtuvalt tööülesannete täitmiseks. Õigusi võib määrata kasutajagruppide kaupa või isikuliselt.

(5) Infosüsteemi kasutamise õiguspärasust kontrollitakse tarkvaraliselt. Iga infosüsteemi tehtud päringu või kande (andmete lisamine, muutmine, sulgemine või kustutamine) kohta säilitatakse vähemalt järgmised andmed:
1) kasutaja nimi;
2) päringu või kande tegemise kuupäev ja kellaaeg.

5. peatükk
ANDMETE SÄILITAMINE, JÄRELEVALVE INFOSÜSTEEMI PIDAMISE ÜLE, INFOSÜSTEEMI RAHASTAMINE JA LIKVIDEERIMINE

§ 18. Andmete säilitamine

(1) Infosüsteemi kantavate andmete säilitamise aeg on 10 (kümme) aastat.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud säilitustähtaja möödumisel andmed kustutatakse.

§ 19. Järelevalve infosüsteemi pidamise üle

(1) Järelevalvet infosüsteemi pidamise üle teostab Andmekaitse Inspektsioon vastavalt oma pädevusele.

(2) Järelevalvet teostama volitatud isikul on õigus tutvuda infosüsteemi kantud andmete ja nende alusdokumentidega, siseneda ruumidesse, kus andmeid töödeldakse või kus paiknevad nende töötlemiseks kasutatavad seadmed, ja saada vastutavalt töötlejalt teavet andmete väljastamise ja kasutamise kohta.

(3) Puuduste ilmnemisel on infosüsteemi vastutav töötleja kohustatud likvideerima järelevalvet teostanud isikute ettekirjutustes kajastatud puudused nende poolt määratud tähtajaks.

§ 20. Infosüsteemi rahastamine

Infosüsteemi pidamist ning hooldus- ja arendustöid rahastatakse riigieelarvest vastutavale töötlejale selleks otstarbeks eraldatud vahenditest.

§ 21. Infosüsteemi likvideerimine

Infosüsteemi likvideerimise otsustab siseminister. Infosüsteemi likvideerimisel otsustatakse andmete teise andmekogusse või riiklikku registrisse või riiklikku arhiivi üleandmine või andmete hävitamisele kuulumine ja nende üleandmise või hävitamise tähtaeg.

Minister Jüri PIHL

Kantsler Märt KRAFT

/otsingu_soovitused.json