Teksti suurus:

Eesti Panga presidendi 9. mai 2008. a määruse nr 4 „TARGET2-Eesti reeglite kinnitamine” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Eesti Panga President
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2013
Avaldamismärge:RT I, 29.01.2013, 1

Eesti Panga presidendi 9. mai 2008. a määruse nr 4 „TARGET2-Eesti reeglite kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 23.01.2013 nr 2

Määrus kehtestatakse Eesti Panga seaduse § 2 lõike 2 punkti 4 ja § 14 punkti 5 ning krediidiasutuste seaduse § 87 lõike 2 alusel.

§ 1. Eesti Panga presidendi 9. mai 2008. aasta määruse nr 4 „TARGET2-Eesti reeglite kinnitamine” (RT I, 24.11.2011, 10, edaspidi määrus) lisas 1 „TARGET2-Eestis osalemise ühtsed tingimused” tehakse järgmised muudatused:

1) Artikli 29 lõike 1 punkt c muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„c) makseinfrastruktuuri rikete korral likviidsuse ümberjaotamise varumaksete ja eriolukorra varumaksete algatamist osalejate poolt.“;

2) Artikli 34 lõike 5 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kui osaleja osalemine on peatatud või lõpetatud, ei võta TARGET2-Eesti sellelt osalejalt vastu uusi maksejuhiseid.”;

3) Artikli 39 lõike 3 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kui osalejad toimivad maksjale või makse saajale makseteenuse osutajana, peavad nad täitma kõiki Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 75 ja 125 kohaselt kehtestatud haldusmeetmetest ja piirangutest tulenevaid nõudeid, mis on nende suhtes kehtivad, kaasa arvatud pädeva ametiasutuse teavitamise ja/või tehingute töötlemiseks loa taotlemise puhul.”;

4) I liite „Maksejuhiste töötlemise tehniline kirjeldus“ punkti 8 „ICMi kasutamine“ alapunkti 7 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „Osaleja tehniliste probleemide korral, kui ta ei saa ühtegi maksejuhist esitada, võib ta ICMi vahendusel teostada ettevalmistatud likviidsuse ümberjaotamise ja eriolukorra varumakseid.“;

5) IV liite „Talitluspidevuse ja eriolukorra meetmed“ punkti 7 „Osalejate või kõrvalsüsteemidega seotud rikked“ alapunktid a ja b muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„a) Osaleja probleemi, mis ei lase tal TARGET2s makseid arveldada, peab lahendama osaleja ise. Eelkõige võib osaleja kasutada omi lahendusi või ICMi võimalusi, st likviidsuse ümberjaotamise varumakseid ja eriolukorra varumakseid (CLS, EURO1, eelrahastatud STEP2).

b) Kui osaleja otsustab kasutada ICMi võimalust likviidsuse ümberjaotamise varumakse tegemiseks, avab Eesti Pank osaleja nõude alusel selle võimaluse ICMi kaudu. Kui osaleja seda nõuab, edastab Eesti Pank teistele osalejatele ICM-teate selle kohta, et osaleja kasutab likviidsuse ümberjaotamise varumakseid. Osutatud makseid kasutav osaleja vastutab ise likviidsuse ümberjaotamise varumaksete saatmise eest ainult neile osalejatele, kellega tal on kõnealused maksed kahepoolselt kokku lepitud, samuti nende maksetega seotud edasiste sammude eest.“;

6) VI liite „Tasud ja arved“ punkti 1 alapunktis a asendatakse summa „100 eurot“ summaga „150 eurot“ ja punkti 1 alapunktis b asendatakse summa „1250 eurot“ summaga „1875 eurot“;

7) VI liite „Tasud ja arved“ punktid 4 ja 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4. Otseosaleja poolt iga kaudse osaleja TARGET2 kataloogis registreerimise kuutasu on 20 eurot.

5. Adresseeritava BICi omanikule, otseste ja kaudsete osalejate filiaalidele, korrespondentidele ja adresseeritavate BICi omanike filiaalidele, kes kuuluvad ühte kontserni on TARGET2 kataloogis registreerimise ühekordne tasu 5 eurot.“;

8) VI liidest „Tasud ja arved“ täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:

„51) Adresseeritava BICi omaniku korrespondendile on TARGET2 kataloogis registreerimise kuutasu 5 eurot.“;

9) VI liite „Tasud ja arved“ punkt 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„9. Punkti 1 alapunktis b sätestatud 1875 euro suuruse tasu maksab CAI rühma haldur ja punkti 1 alapunktis a nimetatud kuutasu 150 eurot maksavad kõik muud selle rühma liikmed. Kui AL rühm kuulub CAI rühma ja AL rühma haldur on ühtlasi CAI rühma haldur, tuleb 1875 euro suurust tasu maksta vaid üks kord. Kui AL rühm kuulub CAI rühma ja CAI rühma haldur ei ole AL rühma haldur, tasub CAI rühma haldur lisaks kuutasu 1875 eurot. Sellistel juhtudel saadetakse kõikide CAI rühma kontode (sh AL rühma kontode) tasusid sisaldav arve CAI rühma haldurile.“;

10) VI liite „Tasud ja arved“ punkti 11 alapunkti c teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kõrvalsüsteem võib valida ühe järgmisest kahest variandist: kas maksta püsivalt 0,80 eurot krediteerimiskorralduse eest (hinnapakett A) või maksta kahanevat tasu (hinnapakett B), järgmiste erisustega:

- hinnapaketi B puhul jagatakse krediteerimiskorralduste mahtu arvestavate järkude piirid kahega; ja

- lisaks püsitasudele I ja II tuleb tasuda igakuine püsitasu 150 eurot hinnapaketi A puhul ja 1875 eurot hinnapaketi B puhul.“.

§ 2. Määruse lisa 2 „Internetipõhiseks juurdepääsuks vajalikud täiendused ja muudatused TARGET2-Eestis osalemise ühtsetes tingimustes“ IIA liites „Internetipõhise juurdepääsu tasud ja arved“ tehakse järgmised muudatused:

1) punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1. Otseosalejate maksejuhiste töötlemise kuutasu TARGET2-Eestis on 70 eurot iga internetipõhise juurdepääsu eest maksemooduli kontole, millele lisandub 150 eurot iga maksemooduli konto eest, ning 0.80 eurot iga tehingu eest (deebetkanne);“;

2) täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

„21. Eesti Pank annab välja ja haldab tasuta kuni viit aktiveeritud sertifikaati iga osaleja iga maksemooduli konto kohta. Iga täiendava aktiveeritud sertifikaadi väljaandmise eest võtab Eesti Pank tasu 50 eurot. Lisaks väljaandmistasule võtab Eesti Pank iga täiendava aktiveeritud sertifikaadi eest ka haldustasu 11 eurot aastas. Aktiveeritud sertifikaadid kehtivad kolm aastat.“.

§ 3. Määruse lisas 3 „Päevasisese laenu andmine“ tehakse järgmised muudatused:

1) Artiklis 2 muudetakse mõiste „probleemsündmus“ definitsiooni alapunkt a ja sõnastatakse järgmiselt:

„a) kui üksus ei vasta enam lisas 1 sätestatud juurdepääsu tingimustele ja/või lisas 1, kohastel juhtudel ka lisas 2, sätestatud tehnilistele nõuetele või kui üksuse õigus toimida eurosüsteemi rahapoliitika osapoolena on peatatud või lõpetatud;“;

2) Artikli 6 lõiget 1 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) üksuse õigus toimida eurosüsteemi rahapoliitika osapoolena on peatatud või lõpetatud.“;

3) Artikli 6 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Kui Eesti Pank otsustab kooskõlas käesoleva artikli lõikega 4 eurosüsteemi rahapoliitika osapoole juurdepääsu päevasisesele laenule peatada, piirata või lõpetada, ei jõustu see otsus enne, kui EKP on selle heaks kiitnud.“.

Ardo Hansson
president

/otsingu_soovitused.json