Teksti suurus:

Põllumajanduskindlustustoetus

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.01.2015, 3

Põllumajanduskindlustustoetus

Vastu võetud 28.01.2015 nr 9

Määrus kehtestatakse maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse § 11 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse põllumajanduskindlustustoetuse (edaspidi toetus) saamiseks esitatavad nõuded, toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise kord, toetuse periood ning toetuse määr.

§ 2.   Riigiabi

  Määruse alusel antav toetus on riigiabi komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi põllumajandus- ja metsandussektoris ja maapiirkondades tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 193, 01.07.2014, lk 1‒75), artikli 28 tähenduses.

§ 3.   Toetuse saamiseks esitatavad nõuded

  (1) Toetust võib taotleda komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 lisa 1 tähenduses väikese ja keskmise suurusega põllumajandustootja (edaspidi taotleja), kes kavatseb sõlmida enda valitud kindlustusandjaga kindlustuslepingu, mille kohaselt on kindlustatud esemeks tera- ja kaunvili, heinaseeme, õlikultuur, kartul, köögivili, puuvili, marjad, viljapuu, marjapõõsas, puukooliistandus, dekoratiivtaim, veised, sead, lambad, kitsed, hobused (v.a võistlus- ja ratsahobused), kodulinnud või mesilaspere ja kindlustusjuhtumiks kahju, mille on põhjustanud:
  1) loodusõnnetus komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 artikli 2 punkti 9 tähenduses;
  2) loodusõnnetusega võrreldav ebasoodne ilmastikutingimus komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 artikli 2 punkti 16 tähenduses ja muud ebasoodsad ilmastikutingimused komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 artikli 2 punkti 17 tähenduses;
  3) loomahaigused või komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 artikli 2 punkti 18 tähenduses taimekahjurid.

  (2) Taotlejal ei või olla täitmata komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 artikli 1 lõikes 5 nimetatud korraldus ebaseaduslikuks ja siseturuga kokkusobimatuks tunnistatud riigiabi tagasimaksmise kohta.

  (3) Taotleja ei või olla raskustes olev ettevõtja komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 artikli 2 punkti 14 tähenduses.

  (4) Lõikes 1 nimetatud kindlustusleping ei või olla sõlmitud enne §-s 5 nimetatud taotluse esitamist ja kindlustusperiood ei või olla pikem kui 12 kalendrikuud.

§ 4.   Toetuse määr

  Toetusega hüvitatakse kuni 65 protsenti kindlustusperioodil tasutud kindlustusmaksest, kui kindlustuskaitse hõlmab § 3 lõikes 1 nimetatud kindlustusjuhtumit.

§ 5.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse saamiseks esitab taotleja Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) lisas 1 esitatud vormi kohase taotluse ajavahemikus 1. märtsist 15. märtsini.

  (2) Kui taotleja andmed ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, esitab taotleja PRIA-le avalduse oma andmete kandmiseks registrisse.

§ 6.   Taotluse läbivaatamine ja toetuse suuruse arvutamine

  (1) PRIA vaatab taotluse läbi ning kontrollib selles esitatud andmete õigsust ja taotleja vastavust määruses sätestatud toetuse saamise nõuetele.

  (2) PRIA arvutab taotlejale makstava toetuse suuruse, arvestades toetuse määra ja toetuse maksmiseks ettenähtud vahendite suurust. Kui nõuetekohase taotluse rahuldamiseks vajalik toetuse summa ületab toetuse maksmiseks eelarveaastal ettenähtud vahendeid, vähendab PRIA taotlejatele määratava toetuse suurust proportsionaalselt.

§ 7.   Toetuse määramine ja taotluse rahuldamata jätmine

  (1) PRIA otsustab toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise 30 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast.

  (2) Taotlus jäetakse rahuldamata maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse §-s 14 sätestatud alustel.

§ 8.   Maksetaotluse ja kindlustuslepingu sõlmimist tõendavate dokumentide esitamine

  (1) Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja pärast kindlustuslepingu sõlmimist PRIA-le toetuse taotlemise aasta 10. novembriks lisas 2 esitatud vormi kohase maksetaotluse.

  (2) Koos maksetaotlusega esitab toetuse saaja PRIA-le kindlustuspoliisi koopia ja kindlustusmakse tasumist tõendava maksekorralduse koopia või väljatrüki või arvelduskonto väljavõtte.

§ 9.   Toetuse maksmine

  Toetus makstakse toetuse saaja arvelduskontole toetuse määramise otsuse alusel 15 tööpäeva jooksul arvates § 8 lõikes 1 nimetatud maksetaotluse saamisest.

§ 10.   Toetuse tagasinõudmine

  Toetus nõutakse tagasi riigieelarve tuludesse maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse §-s 42 sätestatud alustel ja korras.

§ 11.   Andmete säilitamine

  PRIA säilitab § 5 lõikes 1 ja §-s 8 nimetatud dokumente kümme aastat arvates abikava alusel antud viimase üksiktoetuse andmisest.

§ 12.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Põllumajandusministri 18. mai 2011. a määrus nr 40 „Põllumajanduskindlustustoetuse saamiseks esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord” tunnistatakse kehtetuks.

Ivari Padar
Minister

Toomas Kevvai
Toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa 1 Põllumajanduskindlustustoetuse taotlus

Lisa 2 Põllumajanduskindlustustoetuse maksetaotlus

/otsingu_soovitused.json