Teksti suurus:

Ohtliku taimekahjustaja ja eriti ohtliku loomataudi tõttu kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamise toetus

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT I, 29.01.2019, 13

Ohtliku taimekahjustaja ja eriti ohtliku loomataudi tõttu kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamise toetus

Vastu võetud 26.06.2017 nr 48
RT I, 28.06.2017, 68
jõustumine 01.07.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.02.2018RT I, 27.02.2018, 202.03.2018
24.01.2019RT I, 29.01.2019, 201.02.2019, osaliselt rakendatakse tagasiulatuvalt alates 30.10.2018

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” (edaspidi arengukava) meetme 5 „Loodusõnnetuses ja katastroofides kahjustatud põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamine ning asjakohaste ennetusmeetmete kasutuselevõtmine” raames antava ohtliku taimekahjustaja esinemise ja eriti ohtliku loomataudi puhkemise tõttu kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamise toetuse (edaspidi toetus) andmise ja kasutamise tingimused ning kord.

2. peatükk Toetuse saamiseks esitatavad nõuded 

§ 2.   Toetuse taotleja

  (1) Toetust võib taotleda äriseadustiku tähenduses ettevõtja, kelle põllumajandusliku tootmise potentsiaal on kahjustunud seetõttu, et:
  1) ettevõtja loomadel on puhkenud põllumajandusministri 25. novembri 1999. a määruse nr 34 „Teatamiskohustuslike ja registreerimiskohustuslike loomataudide loetelu kinnitamine” 1. osa 1. peatüki 1. jaos nimetatud eriti ohtlik loomataud (edaspidi loomataud) ning Veterinaar- ja Toiduamet (edaspidi VTA) on seda ametliku diagnoosiga kinnitanud mitte varem kui 1. jaanuaril 2015. aastal või
  2) ettevõtja mitmeaastastel taimedel on esinenud põllumajandusministri 7. juuli 2004. a määruses nr 116 „Ohtlike taimekahjustajate nimekiri” nimetatud ohtlik taimekahjustaja (edaspidi taimekahjustaja) ja Põllumajandusamet (edaspidi PMA) on selle esinemise tõttu teinud ettekirjutuse tõrjeabinõude rakendamiseks mitte varem kui 1. jaanuaril 2015. aastal.

  (2) Loomataudi puhkemise tõttu loetakse ettevõtja põllumajandusliku tootmise potentsiaal kahjustunuks, kui taotleja loomataudist tabandunud liiki loomadest vähemalt 30 protsenti on loomataudi puhkemise tõttu hukkunud, VTA ettekirjutuse alusel hukatud või tapetud, sealhulgas kontrolltapetud. Ettevõtja loomade arvuks loetakse põllumajandusloomade registris viimane 12 kuu jooksul vahetult enne taotleja loomadel loomataudi diagnoosimist olnud taotleja asjaomast liiki loomade arv.

  (21) Kodulindudel loomataudi puhkemise tõttu loetakse ettevõtja põllumajandusliku tootmise potentsiaal kahjustunuks, kui:
  1) loomataud on puhkenud taotleja loomakasvatushoonetest, -rajatistest või loomade pidamiseks piiritletud aladest, kus ta peab loomataudist tabandunud liiki kodulinde, vähemalt 30 protsendil;
  2) taotleja peab üksnes munakanu ja selle loomakasvatushoone, -rajatise või loomade pidamiseks piiritletud ala maksimumvõimsus, kus loomataud puhkes, moodustab põllumajandusloomade registri andmete kohaselt vähemalt 30 protsenti taotleja kogu munakanade pidamise loomakasvatushoonete, -rajatiste või loomade pidamiseks piiritletud alade maksimumvõimsusest.
[RT I, 27.02.2018, 2 - jõust. 02.03.2018]

  (22) Ettevõtja kodulindude pidamiseks ettenähtud loomakasvatushoonete, -rajatiste või loomade pidamiseks piiritletud alade arvuks loetakse põllumajandusloomade registris vahetult enne taotleja kodulindudel loomataudi diagnoosimist olnud asjaomast liiki kodulindude pidamiseks ettenähtud loomakasvatushoonete, -rajatiste või loomade pidamiseks piiritletud alade arv. Ettevõtja munakanade pidamiseks ettenähtud loomakasvatushoone, -rajatise või loomade pidamiseks piiritletud ala maksimumvõimsuseks loetakse põllumajandusloomade registris vahetult enne taotleja munakanadel loomataudi diagnoosimist olnud munakanade pidamiseks ettenähtud loomakasvatushoone, -rajatise või loomade pidamiseks piiritletud ala maksimumvõimsus.
[RT I, 27.02.2018, 2 - jõust. 02.03.2018]

  (3) Taimekahjustaja esinemise tõttu loetakse ettevõtja põllumajandusliku tootmise potentsiaal kahjustunuks, kui taimekahjustaja esinemise tõttu on PMA ettekirjutuse alusel rakendatud tõrjeabinõuna saastunud taimede hävitamist alal, mis hõlmab vähemalt 30 protsenti taotleja asjaomast liiki taimede kasvupinnast. Taotleja taimede kasvupinnaks loetakse põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registris viimane 12 kuu jooksul vahetult enne taotleja taimedel taimekahjustaja kindlakstegemist olnud taotleja asjaomast liiki taimede kasvupind.

  (4) [Kehtetu - RT I, 27.02.2018, 2 - jõust. 02.03.2018]

§ 3.   Nõuded taotlejale

  (1) Paragrahvi 2 lõikes 1 nimetatud ettevõtja (edaspidi taotleja) tegeleb põllumajanduslike toodete tootmisega ja tema põllumajanduslike toodete müügitulu oli taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal üle 4000 euro, mis moodustas üle 50,00 protsendi kogu müügitulust. Kui taotleja tegeleb põllumajanduslike toodete tootmise ja hobusekasvatusega, siis:
  1) müüs ta taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal hobuseid või osutas hobusekasvatusega seotud teenuseid,
  2) moodustas tema põllumajanduslike toodete müügitulu taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal üle 30,00 protsendi kogu müügitulust ja koos hobusekasvatusega seotud teenuste müügituluga üle 50,00 protsendi kogu müügitulust ning
  3) tema põllumajanduslike toodete müügitulu ja hobusekasvatusega seotud teenuste müügitulu kokku oli taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal üle 4000 euro.

  (2) Põllumajanduslikud tooted selle määruse tähenduses on omatoodetud Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisas nimetatud tooted, välja arvatud kalandus- ja vesiviljelustooted, ning nende töötlemisel saadud I lisaga hõlmatud või I lisaga hõlmamata tooted.

  (3) Lõikes 1 nimetatud hobusekasvatusega seotud teenused selle määruse tähenduses on justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” lisas 16 „Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator (EMTAK)” nimetatud järgmised tegevused:
  1) EMTAKi jao A alajakku 01621 „Loomakasvatuse abitegevused” liigitatavad hobustega seotud teenuste osutamise tegevus ja hobuserautajate tegevus;
  2) EMTAKi jao R alajakku 93199 „Mujal liigitamata sporditegevus” liigitatav võidusõidu - ja ratsahobuste tallide tegevus;
  3) EMTAKi jao N alajakku 77399 „Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent” liigitatav hobuste rentimise tegevus.

  (4) Taotleja peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) taotlejal ei ole riikliku maksu võlga või tema riikliku maksu võla tasumine on ajatatud ning maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg, mille tasumise tähtaeg on möödunud, tasutud ettenähtud summas;
  2) taotleja ei ole saanud ega taotle samal ajal sama kulu kohta toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi või kindlustushüvitist;
  3) taotleja kohta ei ole karistusregistrisse kantud karistusandmeid loomatauditõrje seaduse §-s 583, 588 või 589, taimekaitseseaduse §-s 97, karistusseadustiku §-s 192 või 193 sätestatud süüteo toimepanemise eest;
  4) taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega nimetatud pankrotiseaduse kohaselt ajutist pankrotihaldurit või kohtuotsusega välja kuulutatud pankrotti.

  (5) Lisaks lõigetes 1 ja 4 sätestatud nõuetele peab taotleja vastama järgmistele nõuetele:
  1) taotleja ei ole saanud selle määruse alusel toetust sama loomataudi puhkemise või sama taimekahjustaja esinemise tõttu kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamiseks;
  2) taotleja on varem riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest saadud ja tagasimaksmisele kuulunud summa tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral tasunud tagasimaksed ettenähtud summas;
  3) taotleja taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta oli vähemalt 12 kuu pikkune;
[RT I, 27.02.2018, 2 - jõust. 02.03.2018]
  4) äriühingust taotleja, kes äriseadustiku kohaselt peab äriregistrile esitama majandusaasta aruande, on taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta aruande taotluse esitamise ajaks äriregistrile esitanud.

  (6) Kui äriühingust taotleja taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta aruanne ei ole äriregistrile esitatud ja nimetatud aruande äriregistrile esitamise tähtpäev ei ole taotluse esitamise ajaks saabunud, võetakse taotluse kontrollimisel aluseks sellele majandusaastale vahetult eelnenud majandusaasta aruanne, mille esitamise tähtaeg on möödunud.
[RT I, 27.02.2018, 2 - jõust. 02.03.2018]

  (61) Kui füüsilisest isikust ettevõtja taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta kohta ei ole tuludeklaratsioon Maksu- ja Tolliametile esitatud ning nimetatud tuludeklaratsiooni esitamise tähtpäev ei ole taotluse esitamise ajaks saabunud, võetakse taotluse kontrollimisel aluseks sellele majandusaastale vahetult eelnenud majandusaasta kohta esitatud andmed.
[RT I, 27.02.2018, 2 - jõust. 02.03.2018]

  (7) Taotleja võib toetatava tegevuse elluviimist alustada ja kulude tegemist tõendavad dokumendid võivad olla väljastatud eriti ohtliku loomataudi diagnoosimise või ohtliku taimekahjustaja kindlakstegemise päevale järgnevast päevast, kuid mitte varem kui 1. märtsil 2018.
[RT I, 27.02.2018, 2 - jõust. 02.03.2018]

  (8) Ostetava looma pidamiseks kasutada kavatsetav loomakasvatushoone, -rajatis või loomade pidamiseks piiritletud ala peab olema taotleja omandis või loomakasvatushoone või -rajatise puhul peab taotleja kasuks olema seatud hoonestusõigus vähemalt üheks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.

  (9) Ostetava taime istutamiseks kasutada kavatsetav maa peab olema taotleja omandis.

§ 4.   Loomataudi puhkemise tõttu kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamiseks toetatav tegevus

  (1) Kui taotleja põllumajandusliku tootmise potentsiaal on kahjustunud loomataudi puhkemise tõttu, võib toetust taotleda kas loomataudist tabandunud liiki või teist liiki looma ostmiseks.

  (2) Toetust võib taotleda loomataudist tabandunud liiki loomade ostmiseks sellisel arvul, mis ei ületa loomataudi puhkemise tõttu hukkunud või VTA ettekirjutuse alusel hukatud või tapetud, sealhulgas kontrolltapetud, taastamata loomade arvu.

  (3) Kui taotleja taotleb toetust teist liiki kui loomataudist tabandunud liiki looma ostmiseks, ei tohi ostetavat liiki loomade arv ületada arvestuslikult loomataudi puhkemise tõttu hukkunud või VTA ettekirjutuse alusel hukatud või tapetud, sealhulgas kontrolltapetud, liiki taastamata loomade arvu.

  (4) Teist liiki kui loomataudist tabandunud liiki loomade arv saadakse, korrutades loomataudi puhkemise tõttu hukkunud või VTA ettekirjutuse alusel hukatud või tapetud, sealhulgas kontrolltapetud, taastamata loomade arv nimetatud looma liigi kohta sätestatud loomühikute koefitsiendiga ning jagades saadud tulemuse ostetavate loomade liigi kohta sätestatud loomühikute koefitsiendiga.

  (5) Loomühikute koefitsiendid on sätestatud komisjoni määruse (EÜ) nr 1200/2009, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1166/2008, mis käsitleb põllumajandusettevõtete struktuuriuuringuid ja põllumajanduslike tootmismeetodite uuringut, loomühikute koefitsientide ja karakteristikute määratluste osas (ELT L 329, 15.12.2009, lk 1–28), I lisas.

§ 5.   Taimekahjustaja esinemise tõttu kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamiseks toetatav tegevus

  (1) Kui taotleja põllumajandusliku tootmise potentsiaal on kahjustunud taimekahjustaja esinemise tõttu, võib toetust taotleda kas taimekahjustajaga saastunud lisas 1 nimetatud liiki mitmeaastase taime ostmiseks või teist lisas 1 nimetatud liiki mitmeaastase taime ostmiseks.

  (2) Koos lõikes 1 nimetatud tegevusega võib toetust taotleda pinnase desinfitseerimiseks vajaliku desinfitseerimisvahendi või desinfitseerimisteenuse ostmiseks.

  (3) Toetust võib taotleda taimekahjustajaga saastunud lisas 1 nimetatud liiki mitmeaastaste taimede ostmiseks sellisel arvul, mis ei ületa taimekahjustaja esinemise tõttu PMA ettekirjutuse alusel hävitatud taimede arvu.

  (4) Teist liiki kui taimekahjustajaga saastunud liiki ostetavate taimede arv saadakse, korrutades PMA ettekirjutuse alusel hävitatud taimede arv lisas 1 nimetatud ostetavat liiki taimede arvuga hektari kohta ning jagades saadud tulemuse taimekahjustajaga saastunud liiki taimede arvuga hektari kohta.

  (5) Lõikes 4 sätestatud korras saadud ostetavate taimede arv ei tohi ületada lisas 1 sätestatud maksimaalset asjaomast liiki taimede arvu hektari kohta.

§ 6.   Abikõlblikud kulud

  (1) Toetatava tegevuse abikõlbliku kulu moodustavad hinnapakkumuses esitatud investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ja investeeringuobjekti Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 84 kohaseks tähistamiseks tehtavate kulude käibemaksuta maksumus.

  (2) Paragrahvi 5 lõikes 2 nimetatud tegevuse abikõlblik kulu võib moodustada kuni 30 protsenti kogu abikõlbliku kulu maksumusest.

  (3) Abikõlblik kulu peab olema mõistlik, põhjendatud, selge, üksikasjalikult kirjeldatud, majanduslikult otstarbekas ja vajalik toetuse eesmärgi saavutamiseks. Taotleja tagab toetusraha otstarbeka ja säästliku kasutamise.

§ 7.   Mitteabikõlblikud kulud

  Abikõlblikud ei ole järgmised kulud:
  1) käibemaks, välja arvatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320–469), artikli 69 lõike 3 punktis c sätestatud juhul;
  2) sularahamakse, teenustasu pangatoimingu eest, intress, tagatismakse ja finantsteenusega seotud muu kulu;
  3) rahatrahv, riigilõiv ja kohtumenetluse korral menetluskulud;
  4) tasu taotleja enda, tema töötaja või tema liikme tehtud töö eest;
  5) notaritasu;
  6) õigusteenuse ja raamatupidamisteenuse kulud;
  7) seemnete ja üheaastase taime ostmise kulud;
  8) taimekahjustaja esinemise korral looma ostmise või loomataudi esinemise korral mitmeaastase taime ostmise kulud;
  9) taime istutamise kulud;
  10) pinnase eemaldamise või asendamise kulud;
  11) taimekahjustaja esinemise korral kulud, millega taotleja ületab taimekahjustaja kindlakstegemisele vahetult eelnenud põllumajandusliku tootmise potentsiaali, mis on kindlaks tehtud § 2 lõike 3 alusel;
  111) loomataudi esinemise korral looma ostmise kulud, kui loomataud diagnoositi enne 2018. aastat ning kui taotleja on põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri andmetel oma tootmispotentsiaali taastanud enne 1. märtsi 2018.
[RT I, 27.02.2018, 2 - jõust. 02.03.2018]
  12) toreduslikud kulutused tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 63 punkti 3 tähenduses ja muud ebaotstarbekad kulutused;
  13) muud kulud, mis ei ole tegevuse elluviimise või investeeringuobjektiga otseselt seotud.

§ 8.   Nõuded hinnapakkumuse kohta

  (1) Toetuse taotlemiseks peab taotleja olema saanud vähemalt kolmelt teenust osutavalt isikult võrreldavad hinnapakkumused (edaspidi hinnapakkumus).

  (2) Hinnapakkumus esitatakse iga tegevuse kohta eraldi.

  (3) Hinnapakkumuses märgitakse taotleja nimi, pakkuja nimi, pakkuja kontaktandmed, hinnapakkumuse väljastamise kuupäev ja kavandatava investeeringuobjekti või tegevuse käibemaksuta ja käibemaksuga maksumus.

  (4) Väljavalitud hinnapakkumus ei tohi olla põhjendamatult kõrge võrreldes tavaliselt sarnase tegevuse eest tasutava hinnaga.

  (5) Väljavalitud hinnapakkumus peab olema objektiivselt põhjendatud ning juhul, kui taotleja ei ole valinud odavaimat hinnapakkumust, peab ta selle kohta esitama põhjenduse hinnapakkumuste võrdlustabelis.

  (6) Taotleja ja hinnapakkuja ning nende osanik, aktsionär, liige või juhtorgani liige ei tohi omada osalust üksteise äriühingus ega kuuluda üksteise juhatusse või nõukokku.

  (7) Hinnapakkuja ja hinnapakkuja osanik, aktsionär või juhtorgani liige ei tohi omada osalust teise hinnapakkuja äriühingus ega kuuluda teise hinnapakkuja juhatusse või nõukokku.

§ 81.   Toetuse suurus

  Ühe ja sama loomataudi või ühe ja sama taimekahjustaja esinemise korral on maksimaalne toetuse suurus ühe taotleja kohta 250 000 eurot.
[RT I, 27.02.2018, 2 - jõust. 02.03.2018]

3. peatükk Toetuse taotlemine 

§ 9.   Taotluse esitamine ja taotluse esitamise tähtaeg

  (1) Toetuse saamiseks esitab taotleja kirjalikult paberil või elektrooniliselt selleks ettenähtud tähtajal Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus avalduse ja selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid (edaspidi koos taotlus).

  (2) PRIA koostab toetuse saamiseks esitatava avalduse vormi ja avaldab selle oma veebilehel.

  (3) PRIA teatab taotluse esitamise tähtaja väljaandes Ametlikud Teadaanded ja oma veebilehel.

  (4) Taotleja võib ettenähtud tähtajal esitada ühe taotluse.

§ 10.   Nõuded taotluse osaks oleva avalduse kohta

  (1) Taotleja esitab avalduse, mis sisaldab järgmisi andmeid:
  1) taotleja ärinimi, äriregistri kood, taotleja esindaja nimi ja tema kontaktandmed;
  2) teave selle kohta, kas taotleja peab raamatupidamise arvestust tekke- või kassapõhiselt, kui taotleja on füüsilisest isikust ettevõtja;
  3) andmed taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal põllumajanduslike toodete müügitulu ja muu müügitulu kohta;
  4) investeeringuobjekti nimetus ja selle kirjeldus ning olenevalt investeeringuobjektist koguselised näitajad nagu arv, ruumala või pindala;
  5) investeeringuobjekti kavandatav asukoht;
  6) taotleja veebilehe aadress, kui tal on veebileht;
  7) taotletava toetuse suurus;
  8) taotleja senine tegevusala;
  9) tegevusala, milles taotleja plaanib toetatava tegevuse ellu viia;
  10) muud andmed, mis on vajalikud taotleja nõuetele vastavuse kontrollimiseks või seireks ja hindamiseks.

  (2) Taotleja esitab PRIA-le koos avaldusega järgmised dokumendid:
  1) täisühingu või usaldusühingu puhul taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta aruande ärakiri;
  2) kolme pakkuja investeeringuobjekti hinnapakkumuse ärakirjad;
  3) hinnapakkumuste võrdlustabel, mis sisaldab pakkuja nime, pakkuja äriregistri- või isikukoodi, olulisimaid näitajaid investeeringuobjekti valimisel, kavandatava investeeringuobjekti täpset nimetust, valitud hinnapakkumuse eelistust ja selle põhjendust ning kavandatava investeeringuobjekti käibemaksuta maksumust;
  4) looma ostmise korral ärakiri hoonestusõiguse seadmise lepingust, kui taotleja kavatseb pidada ostetavat looma loomakasvatushoones või -rajatises, mis asub hoonestusõiguse alusel kasutataval maal.
[RT I, 27.02.2018, 2 - jõust. 02.03.2018]

  (3) Loomataudi puhkemise tõttu kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamiseks toetuse taotlemise korral esitab taotleja PRIA-le lisaks lõikes 2 sätestatud dokumentidele järgmised dokumendid:
  1) VTA loomataudi ametliku diagnoosi kinnitamise käskkirja ärakiri;
  2) VTA põllumajandusloomade hukkamise või tapmise, sealhulgas kontrolltapmise akti ärakiri;
[RT I, 27.02.2018, 2 - jõust. 02.03.2018]
  3) VTA väljastatud dokumendi ärakiri, millest nähtub loomataudi puhkemise tõttu põllumajandusloomade hukkamise või tapmise, sealhulgas kontrolltapmise eelne kaal, arv ja sugu.
[RT I, 27.02.2018, 2 - jõust. 02.03.2018]

  (4) Taimekahjustaja esinemise tõttu kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamiseks toetuse taotlemise korral esitab taotleja PRIA-le lisaks lõikes 2 sätestatud dokumentidele PMA taimekahjustajaga saastunuks tunnistamise otsuse ja tõrjeabinõude rakendamise ettekirjutuse ärakirja.
[RT I, 27.02.2018, 2 - jõust. 02.03.2018]

  (5) PRIA koostab hinnapakkumuste võrdlustabeli ning avaldab selle oma veebilehel.

4. peatükk Taotluse menetlemine 

§ 11.   Taotluse vastuvõtmine

  PRIA kontrollib taotluse vastuvõtmisel nõutavate dokumentide olemasolu ja taotluse tähtaegset esitamist.

§ 12.   Taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimine

  (1) PRIA kontrollib vastuvõetud taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja ja toetatava tegevuse vastavust Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses, arengukavas ja selles määruses sätestatud nõuetele.

  (2) Kui kõigi taotluste rahastamise summa ületab toetatava tegevuse rahastamise eelarvet üle 20 protsendi, kontrollib PRIA taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja ja toetatava tegevuse nõuetele vastavust pärast taotluste hindamist.

  (3) Nõuetele vastavust kontrollitakse üksnes nende taotluste puhul, mis kuuluksid rahuldamisele hindamistulemuste alusel koostatud taotluste paremusjärjestuse kohaselt.

  (4) Pärast taotluse esitamise tähtpäeva esitab PRIA Maksu- ja Tolliametile toetust taotlenud füüsilisest isikust ettevõtjate nimekirja järgmiste andmete saamiseks:
  1) käibedeklaratsiooni andmed nende füüsilisest isikust ettevõtjate puhul, kes on käibemaksukohustuslased;
  2) tuludeklaratsiooni vormi E andmed.

§ 13.   Taotluse hindamise kriteeriumid ja hindamise kord

  (1) PRIA hindab taotlusi lisas 2 sätestatud hindamiskriteeriumite alusel.

  (2) Hindamistulemuste põhjal moodustab PRIA taotluste paremusjärjestuse.

  (3) Taotluste paremusjärjestuse moodustamisel loetakse paremaks suurema hindepunktide summa saanud taotlus. Võrdsete hindepunktide summaga taotluste puhul eelistatakse taotlust, milles taotletav toetuse summa on väiksem.

§ 14.   Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ei ületa toetuseks ettenähtud vahendeid, rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused, mis on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 1 punkti 3 alusel.

  (2) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetuseks ettenähtud vahendeid, rahuldatakse taotluste hindamise tulemusel koostatud taotluste paremusjärjestuse alusel parimad taotlused, mis on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 1 punkti 2 alusel.

  (3) Minimaalne hindepunktide summa taotluse rahuldamiseks on vähemalt 25 protsenti maksimaalsest hindepunktide summast.

  (4) Taotlus vastab nõuetele, kui taotleja, taotlus ja toetatav tegevus vastavad Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses, arengukavas ja selles määruses sätestatud nõuetele.

  (5) Kui taotluse täies ulatuses rahuldamine ei ole põhjendatud taotluses sisalduvate mitteabikõlblike kulude tõttu, võib PRIA teha taotluse osalise rahuldamise otsuse, vähendades toetuse summat Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 6 alusel mitteabikõlblike kulude võrra.

  (6) Kui taotluse nõuetele vastavuse kontrollimise käigus tehakse kindlaks, et taotleja, taotlus või toetatav tegevus ei vasta toetuse saamiseks esitatud nõuetele, teeb PRIA Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 4 alusel taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

  (7) PRIA teeb taotluse osalise või täieliku rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 75 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates.

5. peatükk Nõuded toetuse saajale ning toetuse maksmise tingimused ja kord 

§ 15.   Toetuse saaja kohustused

  (1) Toetuse saaja täidab toetuskõlblikkuse tingimusi, kui ta vastab § 3 lõike 4 punktis 4 sätestatud nõudele PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisele vahetult järgneva vähemalt 12 kuu pikkuse majandusaasta lõpuni.

  (2) Toetuse saaja kohustused on:
  1) viia toetatav tegevus ellu ühe aasta jooksul PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest arvates;
  2) tagada, et tema põllumajanduslike toodete müügitulu on PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisele vahetult järgneval vähemalt 12 kuu pikkusel majandusaastal vähemalt 1200 eurot.

§ 16.   Toetuse saaja muud kohustused

  (1) Loomataudi puhkemise tõttu kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamiseks toetuse saaja tagab, et:
  1) ta ei riku asjaomase loomataudi tõttu talle tehtud VTA ettekirjutust vähemalt kuni PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmiseni;
  2) ostetava looma pidamiseks kasutatavas ehitises, rajatises või loomade pidamiseks piiritletud alal rakendatakse asjaomast liiki looma pidamiseks kehtestatud bioohutusmeetmeid.

  (2) Taimekahjustaja esinemise tõttu kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamiseks toetuse saaja tagab, et ta ei riku asjaomase taimekahjustaja tõttu talle tehtud PMA ettekirjutust vähemalt kuni PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmiseni.

  (3) Toetuse saaja täidab PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisele vahetult järgneva vähemalt 12 kuu pikkuse majandusaasta lõpuni järgmisi kohustusi:
  1) võimaldab teostada toetuse saaja kohustuste täitmise üle järelevalvet ja teha muid toetuse saamisega seotud kontrolle ning osutab selleks igakülgset abi, sealhulgas võimaldab viibida oma kinnisasjal, ehitises ja ruumis ning läbi vaadata dokumente ja toetuse abil soetatud vara kohapeal;
  2) esitab järelevalve teostamiseks või muu kontrolli tegemiseks vajalikud andmed ja dokumendid määratud tähtaja jooksul;
  3) eristab selgelt oma raamatupidamises toetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest;
  4) esitab toetuse kasutamisega seotud seireks vajalikku teavet;
  5) säilitab toetusega seotud dokumente;
  6) teavitab taotluses esitatud või investeeringuobjektiga seotud andmete muutumisest või tegevuse elluviimist takistavast asjaolust viivitamata PRIA-t;
  7) täidab § 3 lõike 4 punktides 2 ja 3 sätestatud nõudeid.

  (4) Toetuse saaja täidab kuni PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmiseni § 3 lõike 4 punktis 1 sätestatud nõuet.

  (5) Lisaks lõigetes 3 ja 4 sätestatud kohustustele on toetuse saaja muud kohustused:
  1) esitada tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid PRIA-le kuni kahes osas ühe taotluse kohta ühe aasta jooksul PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest arvates;
  2) tagada toetuse väljamaksmise aluseks olevate dokumentide nõuetekohasus ja kulude abikõlblikkus.

§ 17.   Toetatud tegevuse elluviimist tõendavate dokumentide esitamine

  (1) Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist PRIA-le maksetaotluse koos järgmiste dokumentidega:
  1) selle isiku väljastatud arve-saatelehe või arve ärakiri, kellelt toetuse saaja tellis teenuse või töö või ostis kaupa;
  2) punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve ärakirjal märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendav maksekorralduse ärakiri või arvelduskonto väljavõte või väljatrükk;
  3) selle isiku väljastatud osutatud teenuse, tehtud töö või kauba üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi ärakiri, kellelt toetuse saaja tellis teenuse või töö või ostis kaupa.

  (2) Toetuse saaja esitab maksetaotluses järgmised andmed:
  1) toetuse saaja ärinimi, äriregistri kood ja selle taotluse viitenumber, mille kohta maksetaotlus esitatakse;
  2) teave elluviidud tegevuse maksumuse ja selle eest osaliselt või täielikult tasumise kohta;
  3) teave tegevuse elluviimist tõendavate lõikes 1 nimetatud dokumentide kohta.

  (3) PRIA koostab maksetaotluse vormi ning avaldab selle oma veebilehel.

  (4) Lõike 1 punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve ärakirjal näidatud tehingu sisu peab vastama arve väljastanud isiku hinnapakkumusele.

§ 18.   Toetuse maksmine ja toetuse maksmisest keeldumine

  (1) Toetus makstakse välja üksnes abikõlblike kulude hüvitamiseks ja üksnes siis, kui toetuse saaja on tegevuse nõuetekohaselt ellu viinud.

  (2) Enne toetuse maksmist esitab PRIA esmakordselt maksetaotluse esitanud isikute nimekirja VTA-le, et saada teavet nende isikute kohta, kes ei rakenda ostetava looma pidamiseks kasutatavas ehitises, rajatises või loomade pidamiseks piiritletud alal asjaomast liiki looma pidamiseks kehtestatud bioohutusmeetmeid.

  (3) PRIA teeb toetuse saaja esitatud maksetaotluse alusel toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul §-s 17 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest arvates.

  (4) PRIA teeb toetuse maksmisest keeldumise otsuse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 81 lõikes 3 sätestatud juhtudel 25 tööpäeva jooksul toetuse maksmisest keeldumise aluseks olevast asjaolust teadasaamisest arvates.

  (5) Toetuse maksmisest keeldumise otsuse tegemise korral tunnistab PRIA taotluse rahuldamise otsuse täielikult või osaliselt kehtetuks.

§ 19.   Dokumentide säilitamine

  Määruse alusel esitatud dokumente taotlejale ei tagastata. Nimetatud dokumente säilitab PRIA kuni 2032. aasta 31. detsembrini.

6. peatükk Rakendussätted 
[RT I, 29.01.2019, 2 - jõust. 01.02.2019]

§ 20.   Rakendussätted
[RT I, 29.01.2019, 2 - jõust. 01.02.2019]

  (1) 2017. aasta esimesel taotluste esitamise tähtajal loetakse taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastaks taotluse esitamisele vahetult eelnenud teine majandusaasta nende taotlejate puhul, kelle põllumajandusliku tootmise potentsiaal kahjustus §-s 2 nimetatud asjaolude tõttu enne 2017. aastat.
[RT I, 27.02.2018, 2 - jõust. 02.03.2018]

  (2) Enne 2018. aastat taotluse esitanud toetuse saaja ei või toetatava tegevuse elluviimist alustada varem ja kulude tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui taotluse esitamisele järgneval päeval.

  (3) Paragrahvi 7 punktis 111 sätestatut ei kohaldata enne 2018. aastat taotluse esitanud toetuse saaja suhtes.
[RT I, 27.02.2018, 2 - jõust. 02.03.2018]

  (4) Toetuse saaja, kes esitas taotluse 2017. aastal, võib viia toetatava tegevuse ellu kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.
[RT I, 29.01.2019, 2 - jõust. 01.02.2019, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 30.10.2018]

Lisa 1 Toetuse abil ostetavate taimede maksimaalne arv hektari kohta

Lisa 2 Ohtliku taimekahjustaja ja eriti ohtliku loomataudi tõttu kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamise toetuse taotluste hindamise kriteeriumid
[RT I, 27.02.2018, 2 - jõust. 02.03.2018]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json