Teksti suurus:

Kinnispakkide kohustuslikud eelmääratud nimikogused, kinnispakkide märgistamise nõuded, täitekoguse lubatud hälbed nimikogusest ning kinnispakkide täitekoguste kontrollimise kord

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.01.2019, 16

Kinnispakkide kohustuslikud eelmääratud nimikogused, kinnispakkide märgistamise nõuded, täitekoguse lubatud hälbed nimikogusest ning kinnispakkide täitekoguste kontrollimise kord1

Vastu võetud 24.01.2019 nr 7

Määrus kehtestatakse mõõteseaduse § 16 lõike 8 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) rühmapakend – samaliigiliste kinnispakkide rühmitamiseks kasutatav lisapakend, mille eemaldamine ei mõjuta kauba omadusi;
  2) täitekoguse negatiivne hälve – toote kogus, mille võrra kinnispaki täitekogus on väiksem pakendile märgitud kinnispaki nimikogusest.

§ 2.  Kinnispaki nimikoguse määramine

  (1) Pakendaja peab enne toote pakendamist määrama toote nimikoguse väärtuse (edaspidi kinnispaki nimikogus). Kinnispaki nimikogus väljendatakse arvu ning asjakohase kohustusliku mõõtühiku abil.

  (2) Vedelat toodet sisaldava kinnispaki nimikogus väljendatakse nimimahuna ja muid tooteid sisaldava kinnispaki nimikogus nimimassina, välja arvatud juhul, kui kaubandustavad või õigusaktid näevad ette teisiti.

  (3) Mahuühikutes väljendatud nimikogus peab vastama pakendis sisalduva toote mahule temperatuuril 20 ºC. Nõue ei kehti sügavkülmutatud või külmutatud toote korral.

  (4) Massiühikutes väljendatud kinnispaki nimikogus väljendab toote täitemassi lisaümbrise ja katteta (netomassi).

§ 3.  Kinnispaki kohustuslik eelmääratud nimikogus

  (1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/45/EÜ, millega kehtestatakse eeskirjad kinnispakkides olevate toodete nimikoguste kohta, tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 75/106/EMÜ ja 80/232/EMÜ ning muudetakse nõukogu direktiivi 76/211/EMÜ (ELT L 247, 21.09.2007, lk 17–20), lisa punktis 2 nimetatud toote võib turule viia üksnes juhul, kui see on pakendatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/45/EÜ lisa punktis 1 loetletud mahuga nimikogusega kinnispakis. Neid nõudeid ei kohaldata Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/45/EÜ lisa punktis 2 nimetatud toote suhtes, mida müüakse tollimaksuvabades kauplustes tarbimiseks väljaspool Euroopa Liitu.

  (2) Kui rühmapakend koosneb lõikes 1 nimetatud toote korral kahest või enamast individuaalsest kinnispakist, kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/45/EÜ lisa punktis 1 loetletud nimikoguseid iga individuaalse kinnispaki suhtes.

  (3) Kui lõikes 1 nimetatud toote korral koosneb kinnispakk kahest või enamast individuaalsest pakendist, mis ei ole mõeldud eraldi müügiks, kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/45/EÜ lisa punktis 1 loetletud nimikoguseid kinnispaki suhtes.

2. peatükk Nõuded kinnispaki märgistusele 

§ 4.  Kinnispaki märgistus

  (1) Kinnispaki märgistuses peab olema kinnispaki nimikoguse kirje ja andmed kinnispaki pakendaja, pakendamise korraldanud isiku või importija kohta.

  (2) Kinnispaki märgistus peab olema mitte-eemaldatav, kergesti loetav ja normaaltingimustes nähtav.

  (3) Kinnispaki nimikoguse kirje pakendil peab olema selgelt nähtav, eristatav taustast ja teistest kirjetest. Kui nimikoguse kirje on pakendile sulatatud või teostatud reljeefsena, ei tohi samal kohal olla muid kirjeid või tähiseid.

  (4) Kinnispaki nimikoguse märkimiseks kasutatavate tähtede ja numbrite väikseimad lubatud kõrgused sõltuvad nimikoguse väärtusest ja on esitatud tabelis 1.

  Tabel 1

Nimikogus Qn
Numbrite ja tähtede väikseimad lubatud kõrgused millimeetrites
Qn ≤ 50 g (või ml)
2
50 g (või ml) < Qn ≤ 200 g (või ml)
3
200 g (või ml) < Qn ≤ 1 kg (või l)
4
Qn > 1 kg (või l)
6

  (5) Kinnispaki nimikogus väljendatakse grammides, kilogrammides, milliliitrites, sentiliitrites või liitrites nii, et nimikogus oleks esitatud maksimaalselt kolmekohalise arvuga.

  (6) Nimikoguse esitamine hariliku murruna või ainult sõnaliselt ei ole lubatud.

  (7) Rühmapakendil peab olema märgitud selles sisalduvate kinnispakkide arv ja nende nimikogused. Kui kinnispakkide arv ja vähemalt ühe üksiku kinnispaki nimikogus on selgelt loetavad läbi rühmapakendi, siis ei ole rühmapakendi täiendav märgistus kohustuslik.

  (8) Aerosoolide puhul märgitakse ballooni nimimaht. Märgistus peab olema selline, mis ei tekita kahtlust sisu nimimahu suhtes. Erandina Euroopa nõukogu direktiivi 75/324/EMÜ aerosoole käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 147, 09.06.1975, lk 40–47) artikli 8 lõike 1 punktist e ei ole vaja aerosoolballoonides müüdavale tootele nende sisu nimimassi märkida.

§ 5.  Kinnispaki e-märgis

  (1) Mõõteseaduse § 16 lõikes 5 nimetatud e-märgisega tähistatakse kinnispakk nimikoguse kirje vahetus läheduses.

  (2) Kinnispakile kantava e-märgise kõrgus peab olema vähemalt 3 mm ning selle kuju ja proportsioonid peavad vastama lisas toodud näidisele.

§ 6.  Eksitava pakendamise või märgistuse vältimine

  (1) Kinnispaki kuju ning mõõtmed peavad vastavama mõistlikkuse piires täitekogusele.

  (2) Kui kinnispakil on mitu tähistust informatsiooniga selles sisalduva toote koguse kohta, peavad esitatud andmed kinnispaki nimikoguse kohta olema identsed.

3. peatükk Kinnispakkide täitekoguse lubatud hälbed nimikogusest ja kontroll 

§ 7.  Kinnispakkide täitekoguse lubatud hälbed nimikogusest

  (1) Kinnispaki kogum ja selles olevad kinnispakid peavad vastavama järgmistele nõuetele:
  1) kinnispaki kogumi keskmine täitekogus on nimikogusest suurem või sellega võrdne;
  2) kinnispakkide, mille täitekoguse negatiivne hälve on lõikes 3 sätestatud lubatud negatiivsest hälbest suurem, osa kogumist peab olema piisavalt väike, et kinnispaki kogum vastaks Euroopa nõukogu direktiivi 76/211/EMÜ teatavate toodete massi või mahu järgi pakendamist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 046, 21.02.1976, lk 1–11) lisa II punkti 2 nõuetele;
  3) kinnispaki täitekoguse negatiivne hälve nimikogusest ei tohi olla suurem kui kahekordne lõikes 3 sätestatud lubatud negatiivne hälve.

  (2) Kinnispaki täitekogus võib nimikogusest olla väiksem üksnes juhul, kui see on põhjustatud juhuslikust hälbest pakendamisel ning kui on täidetud lõikes 1 esitatud nõuded.

  (3) Üksiku kinnispaki täitekoguse lubatud negatiivset hälvet nimikogusest iseloomustab suurus T, mille suurimad väärtused on toodud tabelis 2.

  Tabel 2


Nimikogus Qn, g või ml
T
protsenti Qn-st
g või ml
5 kuni 50
9
50 kuni 100
4,5
100 kuni 200
4,5
200 kuni 300
9
300 kuni 500
3
500 kuni 1000
15
1000 kuni 10 000 (kaasa arvatud)
1,5
Märkus: Kasutades täitekoguse lubatud negatiivse hälbe määramiseks tabeli teist veergu, tuleb saadud tulemus ümardada grammi või milliliitri kümnendikkohani ülespoole.

§ 8.  Kinnispakkide täitekoguse kontroll

  (1) Kinnispakkide täitekoguse kontrollimisel riiklikus järelevalves või sertifitseerimisel on kohustuslik järgida Euroopa nõukogu direktiivi 76/211/EMÜ lisa II nõudeid kinnispakkide kogumi statistiliseks kontrolliks.

  (2) Pakendaja ja importija järgib kinnispakkide täitekoguste kontrollimisel Euroopa nõukogu direktiivi 76/211/EMÜ lisa II nõudeid kinnispakkide kogumite statistiliseks kontrolliks või muud meetodit, mis tagab kinnispakkide täitekoguse vastavuse käesoleva määruse § 7 nõuetele.

  (3) Kinnispakkide täitekoguse kontrollimisel peab mõõtetulemuse määramatus olema väiksem kui 0,2 × T, kus T on täitekoguse lubatud negatiivne hälve nimikogusest vastavalt tabelile 2.

  (4) Kinnispakkide täitekogust võib mõõta vaid:
  1) otsemõõtmisega, milleks on massiühikutes väljendatud nimikogusega kinnispakkide kaalumine või mahuühikutes väljendatud nimikogusega kinnispakkide mõõtmine mahumõõtevahenditega või
  2) kaudse mõõtmisega, milleks on mahuühikutes väljendatud nimikogusega vedelike, vedeliku ja tahke aine segude ning teiste ainete ja nende segude koguse määramine kaalumise ning tiheduse mõõtmise kaudu.

  (5) Lõike 4 punkti 1 nõue on täidetud, kui kasutatakse mahuühikutes väljendatud toote korral kinnispakkide valmistamisel ja täitekoguse mõõtmisel mõõteseaduse § 17 nõuetele vastavat mõõtemahutina kasutatavat pakendit.

  (6) Kui kinnispakke kontrollitakse pakkeliini lõpus, on iga kinnispaki kogumi suurus võrdne pakkeliini maksimumtoodanguga tunnis. Muudel juhtudel piiratakse kogumi suurust 10 000 kinnispakiga.

  (7) Kinnispakkide importija võib kinnispakkide kogumi täitekoguste kontrollimisest loobuda juhul, kui kogumi pakendaja tõendab importijale, et kinnispakkide täitekogus on lubatud hälvete piirides. Sellisel juhul võib kinnispakkide importija nende edasise käitlemise jooksul korraldada kinnispakkide kontrollimise vastavalt enda kehtestatud ja dokumenteeritud kontrollisüsteemile.

§ 9.  Kinnispakkide täitekoguse kontroll riiklikus järelevalves

  (1) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet viib läbi legaalmetroloogilise kontrolli kinnispakkide täitekoguse vastavuse kontrollimiseks.

  (2) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet võib kinnispakkide täitekoguse kontrollimiseks kasutada pädevat mõõtjat.

  (3) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet valib juhuslikkuse põhimõttel kontrollile allutatud kinnispaki kogumist kontrollitavad kinnispakid.

  (4) Kinnispakkide valimisel kontrolliks dokumenteerib Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet vähemalt järgmised andmed:
  1) kinnispakkide valimise aeg ja koht;
  2) kinnispakkide kogumit identifitseeritavad andmed;
  3) kinnispakkide nimikogus;
  4) kontrollimiseks võetud kinnispakkide arv.

  (5) Kui täitekoguse kontrollimine toimub väljaspool kinnispakkide käitleja territooriumit, korraldab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet kontrollimiseks võetud kinnispakkide pakendamise ja transportimise, mis tagab kinnispakkide omaduste säilitamise ja täitekoguse puutumatuse kuni proovi jõudmiseni pädeva mõõtja juurde.

  (6) Väljaspool kinnispakkide käitleja territooriumit kontrollimiseks võetud kinnispakke sisaldav pakend suletakse kleebisega, millele märgitakse vähemalt Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti ametniku ametikoht, nimi ja allkiri ning proovivõtukuupäev. Kleebis kinnitatakse pakendile nii, et seda rikkumata ei ole võimalik pakendit avada.

  (7) Pädev mõõtja kontrollib saabumisel pakendit sulgevate kleebiste korrasolekut ning säilitab kinnispakid tingimustes, mis tagab kinnispakkide omaduste säilitamise ja täitekoguse puutumatuse kuni täitekoguse kontrollimiseni, kinnispakkide isikule tagastamiseni või hävitamiseni.

  (8) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet teavitab kinnispakkide käitlejat kontrolli tulemustest kirjalikult kahe nädala jooksul arvates kontrolli algusest.

§ 10.  Kinnispakkide vastavuse eeldus

  (1) Kinnispakid, mis on toodetud Euroopa Liidu liikmesriikides ja tähistatud e-märgisega, loetakse mõõteseaduse nõuetele vastavaks, kui Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile ei ole esitatud põhjendatud kaebust, et need kinnispakid ei vasta nõuetele.

  (2) Kui kinnispakkide täitekoguse tagamise süsteemi on sertifitseerinud akrediteeritud sertifitseerimisasutus, võib Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet käsitleda seda kinnispakkide käitlemise protsessi ja kinnispakkide nõuetele vastavuse piisava eeldusena.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 11.  Üleminekusätted

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/45/EÜ lisa punktis 1 toodud kohustuslike nimikoguste nõuet ei kohaldata toote turustamisel, kui toode on lubatud vabasse ringlusse:
  1) enne 2004. aasta 1. maid;
  2) alates 2004. aasta 1. maist, kuid vastavalt kauba saatedokumendile on lähetatud eksportivast riigist enne 2004. aasta 1. maid.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2007/45/EÜ, millega kehtestatakse eeskirjad kinnispakkides olevate toodete nimikoguste kohta, tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 75/106/EMÜ ja 80/232/EMÜ ning muudetakse nõukogu direktiivi 76/211/EMÜ (ELT L 247, 21.09.2007, lk 17–20);
Euroopa nõukogu direktiiv 76/211/EMÜ teatavate toodete massi või mahu järgi pakendamist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 046, 21.02.1976, lk 1–11).

Kadri Simson
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

Lisa E-märgise kuju ja proportsioonid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json