Teksti suurus:

Kohtu osakondadega seotud justiitsministri määruste muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2022
Avaldamismärge:RT I, 29.01.2022, 1

Kohtu osakondadega seotud justiitsministri määruste muutmine

Vastu võetud 25.01.2022 nr 2

Määrus kehtestatakse kinnistusraamatuseaduse § 1 lõike 3 punkti 1, tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 336 lõike 3 ja lõike 6 teise lause ning § 484 lõike 3 teise lause, äriseadustiku § 33 lõike 14, § 67 lõike 4 punktide 1 ja 4 ning § 69 lõike 1 alusel.

§ 1.   Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruses nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord“ muutmine

Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruses nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) E-kirjaga kohtule menetlusdokumendi saatmiseks tuleb kasutada selleks ettenähtud e-posti aadressi, mis on avaldatud kohtute veebilehel https://www.kohus.ee.“;

2) paragrahvi 6 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kinnistamis- ja kandeavaldused ning avaldused registrikaardiväliste andmete muutmiseks, mis ei ole omavahel seotud, tuleb digitaalallkirjastada ning esitada eraldi.“;

3) paragrahvi 9 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Kohustuslikke dokumendivorme saab isik oma arvutisse laadida kohtute veebilehelt https://www.kohus.ee.“;

4) paragrahvi 10 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) äriregistri ning mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrite kandeavaldus ning selle lisadokumendid – digitaalallkirjastatult;“;

5) paragrahvi 10 lõiget 1 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) avaldus äriregistri ning mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri registrikaardiväliste andmete sisestamiseks, muutmiseks ja kustutamiseks ning selle lisadokumendid – digitaalallkirjastatult;“;

6) paragrahvi 10 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Määruskaebus registriosakonna kandemääruse peale esitatakse kohtule e-äriregistri kaudu.“;

7) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Kui lõigetes 1 ja 2 nimetatud dokumente ei ole võimalik esitada e-äriregistri kaudu, võib need esitada e-postiga käesoleva määruse 3. peatüki alusel digitaalallkirjastatult. Kui dokumentide e-posti teel esitamine ei ole võimalik kohtu e-postkasti tehnilise rikke tõttu, võib dokumendid esitada kohtule paberkandjal. Dokumendid peavad sisaldama seaduses sätestatud andmeid ja olema esitatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Seaduses sätestatud juhtudel peavad dokumendi allkirjad olema notariaalselt kinnitatud.“;

8) paragrahvi 11 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 201 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) kinnitatud kande- ja kinnistamisavaldus ja sellega koos esitatavad dokumendid;“;

10) paragrahvi 201 lõiget 1 täiendatakse punktiga 12 järgmises sõnastuses:

„12) registrikaardiväliste andmete muutmise avaldus ja sellega koos esitatavad dokumendid;“;
21.06.2023 14:05
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus sõnas „registrikaardiväliste“ Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel.

11) paragrahvi 202 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„Nõukogu nimekirja ja audiitori andmete õigsust kinnitab andmete esitaja digitaalallkirjaga.“;

12) paragrahvi 202 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Nõukogu nimekirja ja audiitori andmete muudatuste esitamisel lisatakse manusena vastava nõukogu liikme või audiitori digitaalallkirjastatud nõusolek. Nõukogu nimekirja muutmisel lisatakse manusena äriühingu või sihtasutuse organi protokoll või otsus ja muud nõutavad dokumendid, mille on digitaalallkirjastanud aktsionäride üldkoosoleku juhataja ja protokollija või muud seaduses nimetatud isikud.“;

13) määruse lisad 3 ja 4 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.   Justiitsministri 27. detsembri 2000. a määruses nr 78 „Kohtu registriosakonna keskandmebaasi pidamine“ muutmine

Justiitsministri 27. detsembri 2000. a määruses nr 78 „Kohtu registriosakonna keskandmebaasi pidamine“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 21, § 4 punktides 9 ja 14 ning § 6 lõikes 1 asendatakse sõna „teabesüsteem“ sõnaga „e-äriregister“ vastavas käändes;

2) paragrahvi 5 lõikes 2 asendatakse sõnad „Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri spetsiaaltarkvaraprogrammi ja teabesüsteemi“ sõnaga „E-äriregistri“.

Maris Lauri
Justiitsminister

Tõnis Saar
Kantsler

Lisa 3 Vastuväide maksekäsu kiirmenetluses

Lisa 4 Vastuväide lapse elatisnõudele maksekäsu kiirmenetluses

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json