Teksti suurus:

Keskkonnaministri määruste muutmine seoses keskkonnakasutuse aastaaruannetega

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2022
Avaldamismärge:RT I, 29.01.2022, 2

Keskkonnaministri määruste muutmine seoses keskkonnakasutuse aastaaruannetega

Vastu võetud 25.01.2022 nr 6

Määrus kehtestatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 127 lõike 2 ja § 128 lõike 2, jäätmeseaduse § 117 lõike 1 ning veeseaduse § 195 lõike 3 alusel.

§ 1.   Keskkonnaministri 23. jaanuari 2020. a määruse nr 8 „Jäätmearuande andmekoosseis ja aruande esitamise kord1“ muutmine

Keskkonnaministri 23. jaanuari 2020. a määruses nr 8 „Jäätmearuande andmekoosseis ja aruande esitamise kord1“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikest 1 jäetakse välja sõna „Keskkonnaametile“;

2) paragrahvi 3 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) aruande esitaja nimi, registrikood või isikukood, aadress;“;

3) paragrahvi 3 lõiget 1 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) keskkonnakaitseloa number ja liik;“;

4) paragrahvi 3 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) aruande koostaja nimi, e-posti aadress ja telefoninumber;“;

5) paragrahv 4 sõnastatakse järgmiselt:

§ 4. Aruande kontrollimine

(1) Keskkonnaagentuur kontrollib aruande vastavust käesolevas määruses sätestatud nõuetele ja andmete sisu 75 päeva jooksul alates käesoleva määruse § 2 lõikes 1 sätestatud tähtpäevast. Kui aruanne esitati pärast tähtpäeva, kontrollib Keskkonnaagentuur aruande vastavust ja andmeid 75 päeva jooksul alates aruande esitamisest.

(2) Kui Keskkonnaagentuur ei nõustu aruandes esitatud andmetega või jäätmearuande töötlemisel tekib kahtlus, et aruandes esitatud andmed ei ole täielikud ja õiged, samuti juhul, kui mitme aruandja esitatud andmed omavahel ei ühti, juhib Keskkonnaagentuur puudustele tähelepanu ning määrab aruande esitajale puuduste kõrvaldamiseks tähtaja.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tähtaja kulgemine peatub aruande esitajale puuduste kõrvaldamise tähtajast teatamisest alates, kuni aruande esitaja on puudused kõrvaldanud.

(4) Kui puudusi Keskkonnaagentuuri määratud tähtajal ei kõrvaldata, loetakse aruanne esitamata jäetuks.

(5) Keskkonnaagentuur võib aruandes ise parandada toimetuslikud ebatäpsused, kui see aruande sisu ei muuda, teavitades aruande esitajat pärast muudatuse tegemist. Muudatusega mittenõustumise korral on aruande esitajal teavituse saamisest arvates 14 päeva oma vastuväite esitamiseks.“.

§ 2.   Keskkonnaministri 14. detsembri 2016. a määruse nr 68 „Keskkonnakaitseloa omaja välisõhu saastamisega seotud aastaaruande vorm ja esitamise kord“ muutmine

Keskkonnaministri 14. detsembri 2016. a määruses nr 68 „Keskkonnakaitseloa omaja välisõhu saastamisega seotud aastaaruande vorm ja esitamise kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 pealkiri ning lõiked 1, 11 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

§ 2. Välisõhu saastamisega seotud aruande esitamine ja kontrollimine

(1) Õhusaasteloa või keskkonnakompleksloa omaja esitab aruande keskkonnaotsuste infosüsteemis aruandeaastale järgneva aasta 31. jaanuariks.

(11) Paikse heiteallika käitaja registreeringut omav käitaja esitab aruande keskkonnaotsuste infosüsteemis iga kolmanda kalendriaasta kohta sellele aastale järgneva aasta 31. jaanuariks.

(2) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud loal on aruandeaasta jooksul  paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku väljutamise osa oluliselt muudetud, siis esitab paikse heiteallika käitaja välisõhu saastamisega seotud aruanded iga aruandeaastal oluliselt muudetud loaversiooni kohta eraldi.“;

2) paragrahvi 2 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 2 lõiked 6 ja 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Keskkonnaagentuur kontrollib aruande vastavust käesolevas määruses sätestatud nõuetele ja andmete sisu 75 päeva jooksul alates käesoleva määruse § 2 lõigetes 1 ja 11 sätestatud tähtpäevast. Kui aruanne esitati pärast tähtpäeva, kontrollib Keskkonnaagentuur aruande vastavust ja andmeid 75 päeva jooksul alates aruande esitamisest.

(7) Kui Keskkonnaagentuur ei nõustu aruandes esitatud andmetega või aruande töötlemisel tekib kahtlus, et aruandes esitatud andmed ei ole täielikud ja õiged, juhib Keskkonnaagentuur puudustele tähelepanu ning määrab aruande esitajale puuduste kõrvaldamiseks tähtaja.“;

4) paragrahvi 2 lõige 8 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 2 täiendatakse lõigetega 9–11 järgmises sõnastuses:

„(9) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 sätestatud tähtaja kulgemine peatub aruande esitajale puuduste kõrvaldamise tähtajast teatamisest alates, kuni aruande esitaja on puudused kõrvaldanud.

(10) Kui puudusi Keskkonnaagentuuri määratud tähtajal ei kõrvaldata, loetakse aruanne esitamata jäetuks.

(11) Keskkonnaagentuur võib aruandes ise parandada toimetuslikud ebatäpsused, kui see aruande sisu ei muuda, teavitades sellest aruande esitajat pärast muudatuse tegemist. Muudatusega mittenõustumise korral on aruande esitajal teavituse saamisest arvates 14 päeva oma vastuväite esitamiseks.“;

6) paragrahv 4 sõnastatakse järgmiselt:

§ 4. Aruande vorm

Aruandes esitatakse välisõhu saastamise kohta käivad asjakohased andmed käesoleva määruse lisa kohaselt.“;

7) paragrahvi 6 lõikes 1 asendatakse sõna „Keskkonnaamet“ sõnaga „Keskkonnaagentuur“;

8) paragrahvi 6 lõike 4 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Keskkonnaagentuuri nõudmisel lisatakse seletuskirjale:“;

9) määruse lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 3.   Keskkonnaministri 16. jaanuari 2020. a määruse nr 6 „Veekasutuse aruande täpsustatud andmekoosseis ja aruande esitamise kord“ muutmine

Keskkonnaministri 16. jaanuari 2020. a määruses nr 6 „Veekasutuse aruande täpsustatud andmekoosseis ja aruande esitamise kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõike 2 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 4 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Keskkonnaagentuur kontrollib aruande vastavust käesolevas määruses sätestatud nõuetele ja andmete sisu 75 päeva jooksul alates käesoleva määruse § 2 lõikes 1 sätestatud tähtpäevast. Kui aruanne esitati pärast tähtpäeva, kontrollib Keskkonnaagentuur aruande vastavust ja andmeid 75 päeva jooksul alates aruande esitamisest.

(2) Kui Keskkonnaagentuur ei nõustu aruandes esitatud andmetega või aruande töötlemisel tekib kahtlus, et aruandes esitatud andmed ei ole täielikud ja õiged, samuti juhul, kui mitme aruandja esitatud andmed omavahel ei ühti, juhib Keskkonnaagentuur puudustele tähelepanu ning määrab aruande esitajale puuduste kõrvaldamiseks tähtaja.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tähtaja kulgemine peatub aruande esitajale puuduste kõrvaldamise tähtajast teatamisest alates, kuni aruande esitaja on puudused kõrvaldanud.

(4) Kui puudusi Keskkonnaagentuuri määratud tähtajal ei kõrvaldata, loetakse aruanne esitamata jäetuks.

(5) Keskkonnaagentuur võib aruandes ise parandada toimetuslikud ebatäpsused, kui see aruande sisu ei muuda, teavitades sellest aruande esitajat pärast muudatuse tegemist. Muudatusega mittenõustumise korral on aruande esitajal teavituse saamisest arvates 14 päeva oma vastuväite esitamiseks.“;

3) määruse lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 4.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2022. aasta 1. veebruaril.

Erki Savisaar
Minister

Meelis Münt
Kantsler

Lisa Välisõhu saastamise aastaaruande vorm

Lisa Veekasutuse aruande andmekoosseis

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json