Teksti suurus:

Kohtu registriosakonna keskandmebaasi pidamine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2023
Avaldamismärge:RT I, 29.01.2022, 6

Kohtu registriosakonna keskandmebaasi pidamine
[RT I, 11.12.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

Vastu võetud 27.12.2000 nr 78
RTL 2001, 5, 59
jõustumine 18.01.2001

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
14.02.2002RTL 2002, 31, 45003.03.2002
23.04.2002RTL 2002, 55, 80012.05.2002
30.12.2002RTL 2003, 6, 5217.01.2003
25.06.2004RTL 2004, 89, 140405.07.2004
08.06.2006RTL 2006, 49, 89125.06.2006
28.12.2006RTL 2006, 93, 172201.01.2007
12.12.2008RTL 2008, 99, 138901.01.2009
30.12.2009RTL 2010, 2, 2018.01.2010
20.06.2011RT I, 28.06.2011, 101.07.2011
03.12.2012RT I, 12.12.2012, 101.01.2013
14.06.2013RT I, 21.06.2013, 324.06.2013
03.12.2014RT I, 11.12.2014, 114.12.2014, osaliselt 01.01.2015
30.11.2017RT I, 23.12.2017, 101.01.2018
07.01.2019RT I, 11.01.2019, 314.01.2019
25.01.2022RT I, 29.01.2022, 101.02.2022

Määrus kehtestatakse äriseadustiku § 67 lõike 4 punkti 4 ja § 69 lõike 1 alusel.
[RT I, 11.12.2014, 1 - jõust. 14.12.2014]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Keskandmebaasi pidaja

  Kohtu registriosakonna keskandmebaasi (edaspidi keskandmebaas) peab Registrite ja Infosüsteemide Keskus (edaspidi Keskus).
[RT I, 11.12.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

§ 2.   Keskandmebaasi sisu

  Keskandmebaas koosneb:
  1) äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri digitaalsetest andmetest, mis kopeeritakse püsiühenduse teel keskandmebaasi põhiserverile;
[RT I, 11.01.2019, 3 - jõust. 14.01.2019]
  2) Keskuses põhiserverilt lisaserveritele kopeeritud ja seal töödeldud andmetest;
  3) lisaserveril olevatest elektrooniliselt dokumentidest ning neist kopeeritud ja töödeldud andmetest.
[RTL 2006, 49, 891 - jõust. 25.06.2006]

§ 21.   Isikukoodi avaldamine

  Keskus võib isikukoodi e-äriregistri kasutajatele avalikustada:
[RT I, 29.01.2022, 1 - jõust. 01.02.2022]
  1) „Äriseadustiku” § 691 alusel kättesaadavaks tehtud ärikeelu ja ettevõtluskeelu andmetes;
[RTL 2008, 99, 1389 - jõust. 01.01.2009]
  2) oma koduleheküljel avaldatud registriosakonna lahendis ja hoiatuses, kui see puudutab registrikaardile kantud isikut;
[RT I, 12.12.2012, 1 - jõust. 01.01.2013]
  3) muudel seaduse või määrusega ettenähtud juhtudel.
[RTL 2004, 89, 1404 - jõust. 05.07.2004]

2. peatükk KESKANDMEBAASI PIDAMINE 

§ 3.   Põhi- ja lisaserverite andmed

  (1) Põhiserveri andmeid võib kasutada üksnes lisaserveritele kopeerimiseks ja varukoopiate tegemiseks.

  (2) Lisaserveritel on lubatud andmetöötlus, mis ei muuda äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri jõustunud registrikannete ning põhikirjade andmeid põhiserveri andmetest sisuliselt erinevaks.
[RT I, 11.01.2019, 3 - jõust. 14.01.2019]

§ 4.   Keskuse ülesanded

  Keskuse ülesanded keskandmebaasi pidamise alal on:
  1) põhiserveri andmete muutmata kujul säilitamine;
  2) lisaserverite andmete kodeerimine ning muu teabeteeninduseks ja statistikaks vajalik andmetöötlus;
  3) kordumatute registrikoodide süsteemi kehtestamine ja rakendamine;
  4) keskandmebaasile tuginev isikute ja asutuste teabeteenindus;
  5) vajalike klassifikaatorite, koodide ja teatmike väljatöötamine ja rakendamine ning nende kooskõlla viimine muude riigi põhiregistrite kasutamist kindlustavate süsteemidega, sealhulgas „Eesti Majanduse Tegevusalade Klassifikaatori” haldamine;
  6) [kehtetu - RTL 2003, 6, 52 - jõust. 17.01.2003]
  7) keskandmebaasi ja registriosakonna digitaalandmete infotehnoloogilise andmeturbe ning samuti keskandmebaasi organisatsioonilise andmeturbe korraldamine;
[RT I, 11.12.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]
  8) keskandmebaasi andmete laekumise, töötlemise ja väljastamise arvestuse pidamine;
  9) elektrooniliselt esitatud äriühingute, mittetulundusühingute, korteriühistute, maaparandusühistute ja sihtasutuste majandusaasta aruannete vastuvõtmine ning nende e-äriregistris avalikustamine, vajadusel andmetöötlus, sealhulgas põhitegevusala andmete määramine;
[RT I, 29.01.2022, 1 - jõust. 01.02.2022]
  10) registriosakonna abistamine spetsiaaltarkvara hooldus- ja arendustööde ning väljaõppe alal;
[RT I, 11.12.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]
  11) registriosakonna teavitamine keskandmebaasi töötluse või registritevahelise ristkasutuse tulemusel väljaselgitatud asjaoludest registriandmete ebakorrektsuse kohta;
[RT I, 11.12.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]
  12) registriosakonnas sisestatud või skaneeritud ärikeelu ja ettevõtluskeelu alaste kohtumääruste ning erakondade andmete (liikmete nimekirjad) süstematiseerimine ja Internetis oma koduleheküljel üldkättesaadavaks tegemine;
[RT I, 11.12.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]
  13) elektrooniliselt esitatud dokumentide vastuvõtmine ja nende töötlemise võimaldamine;
  14) e-äriregistris menetlusteabe all Ametlikes Teadaannetes avaldatud jagunemisteadete, jagunemislepingu sõlmimise teadete, ühinemisteadete, ühinemislepingu sõlmimise teadete ja äriühingu ümberkujundamisteadete viivitamatu kuvamine.
[RT I, 29.01.2022, 1 - jõust. 01.02.2022]

§ 5.   Justiitsministeeriumile esitatavad andmed

  (1) Keskus:
  1) koostab keskandmebaasi andmeturbe organisatsiooniliste ja infotehnoloogiliste abinõude kava ja esitab selle Justiitsministeeriumile kooskõlastamiseks;
  2) koostab keskandmebaasi pidamiseks kasutatavate riist- ja tarkvaravahendite nimekirja ja esitab selle Justiitsministeeriumile kooskõlastamiseks;
  3) esitab Justiitsministeeriumile tema nõudmisel vajalikku statistikat registriosakonna töö kohta.
[RT I, 11.12.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

  (2) E-äriregistri arendamisel ning teatmike ja klassifikaatorite väljatöötamisel ja muutmisel lähtub Keskus Justiitsministeeriumi seisukohtadest, sealhulgas sisulisi muudatusi teostab Justiitsministeeriumi eelneval nõusolekul.
[RT I, 29.01.2022, 1 - jõust. 01.02.2022]

3. peatükk TEABE VÄLJASTAMINE 

§ 6.   Teabe väljastamise alused

  (1) Keskus väljastab e-äriregistrist teavet nii ühekordse teabenõude alusel kui ka Keskuse ja teabekasutaja vahel sõlmitud lepingu alusel.
[RT I, 29.01.2022, 1 - jõust. 01.02.2022]

  (2) Ühekordse teabenõude võtab Keskus vastu ja täidab „Avaliku teabe seaduses” sätestatud korras ja tähtaegadel.

  (3) Keskus teeb Interneti koduleheküljel teatavaks, milliste lähteandmete alusel on tehniliselt võimalik ühekordseid teabenõudeid täita.

  (4) Abonendilepingus võidakse kokku leppida mitmekordses teabeväljastamises, teabe täiendavas töötlemises ning teatud parameetrite alusel teabe pidevas uuendamises.
[RTL 2006, 49, 891 - jõust. 25.06.2006]

§ 7.   Teabe väljastamise tasu ja selle maksmisest vabastamine
[Kehtetu - RT I, 11.12.2014, 1 - jõust. 14.12.2014]

§ 8.   Tasu kasutamine
[Kehtetu - RT I, 11.12.2014, 1 - jõust. 14.12.2014]

4. peatükk NIMEPÄRINGUD 
[Kehtetu - RT I, 12.12.2012, 1 - jõust. 01.01.2013]

§ 9. – § 14. [Kehtetud - RT I, 12.12.2012, 1 - jõust. 01.01.2013]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json