Teksti suurus:

Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise side teenuse osutamiseks sagedusalas 3410–3800 MHz

Väljaandja:Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.01.2022, 11

Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise side teenuse osutamiseks sagedusalas 3410–3800 MHz

Vastu võetud 22.01.2019 nr 5
RT I, 25.01.2019, 3
jõustumine 28.01.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.01.2022RT I, 29.01.2022, 901.02.2022

Määrus kehtestatakse elektroonilise side seaduse § 91 lõike 1 alusel.
[RT I, 29.01.2022, 9 - jõust. 01.02.2022]

§ 1.   Kohaldamisala

  Määrusega kehtestatakse avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise side teenuse osutamiseks sagedusalas 3410–3800 MHz (edaspidi konkurss) ja üldkasutatavale elektroonilise side võrgule esitatavad nõuded.

§ 2.   Konkursi korraldaja ja konkursi objektid

  (1) Konkursi korraldab ja sagedusload annab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (edaspidi konkursi korraldaja).

  (2) Konkursi objektideks on kolm sagedusluba (edaspidi nimetatud kui sagedusluba I, sagedusluba II või sagedusluba III) üleriigiliseks kasutamiseks raadiosagedusvahemikus 3410–3800 MHz aegtihendus dupleks (Time Division Duplex – TDD) režiimis.

  (3) Konkursi objektide sagedusvahemikud ja nende tehnilised tingimused on sätestatud määruse lisas.

  (4) Iga lõikes 2 nimetatud sagedusluba on eraldiseisev konkursi objekt ja iga sagedusloa andmiseks viiakse konkursi raames läbi eraldi enampakkumine.

  (5) Konkursi korraldaja viib esimesena läbi enampakkumise sagedusloa I andmiseks, seejärel sagedusloa II andmiseks ja viimasena sagedusloa III andmiseks.

  (6) Sagedusloa I andmiseks korraldatud enampakkumise võitnud osaleja ei saa osaleda sagedusloa II ega sagedusloa III andmiseks korraldatud enampakkumisel.

  (7) Sagedusloa II andmiseks korraldatud enampakkumise võitnud osaleja ei saa osaleda sagedusloa III andmiseks korraldatud enampakkumisel.

§ 3.   Alghind ja tagatisraha

  (1) Iga konkursi objekti alghind on 1 597 000 eurot.

  (2) Osaleja tasub konkursil osalemise eest tagatisraha summas 200 000 eurot hiljemalt konkursil osalemise avalduse (edaspidi avaldus) esitamise tähtpäevaks.

§ 4.   Konkursi väljakuulutamine

  (1) Konkursi korraldaja avaldab konkursi väljakuulutamise teate väljaandes Ametlikud Teadaanded ja konkursi korraldaja veebilehel.

  (2) Konkursi väljakuulutamise teade sisaldab vähemalt järgmisi andmeid:
  1) konkursi korraldaja nimi ja aadress ning kontaktisiku nimi, telefon ja e-posti aadress;
  2) konkursi objektid ja nende kirjeldus;
  3) iga konkursi objekti alghind, tagatisraha, riigilõivu suurus, tasumise kord ning arveldusarve number kuhu tagatisraha kanda tuleb;
  4) osaleja kvalifitseerimise tingimused;
  5) avalduse ja enampakkumise vormistamise keel;
  6) avalduse esitamise viis, koht ja tähtpäev;
  7) märge konkursi korraldaja kontaktisikult konkurssi puudutava lisateabe saamise õiguse kohta;
  8) konkursi muud olulised tingimused.

§ 5.   Konkursi tingimuste kohta selgituste andmine

  (1) Osalejal on õigus saada konkursi korraldajalt konkursi tingimuste kohta selgitusi. Küsimused esitatakse selgitustaotlusena e-postiga konkursi korraldaja kontaktisikule.

  (2) Konkursi korraldaja vastab selgitustaotlusele kolme tööpäeva jooksul selle laekumisest arvates. Vähem kui kolm tööpäeva enne avalduse esitamise tähtpäeva laekunud selgitustaotlusele ei vastata.

  (3) Konkursi korraldaja avaldab lõikes 2 esitatud küsimused ja vastused oma veebilehel.

§ 6.   Osalejale esitatavad nõuded

  (1) Osaleja:
  1) peab olema registreeritud Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni äriregistris või muus Euroopa samaväärses registris;
  2) netovara peab vastama avalduse esitamisele, avalduse muutmisel selle muutmisele, eelnenud viimase lõppenud majandusaasta kinnitatud majandusaasta aruandest nähtuvalt õigusaktis sätestatud nõuetele, ta ei või olla pankrotis ja tema suhtes ei või olla algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust;
[RT I, 29.01.2022, 9 - jõust. 01.02.2022]
  3) ei tohi olla avalduse esitamise, avalduse muutmisel selle muutmise, seisuga õigusaktidest tulenevate riikliku maksu, makse või keskkonnatasu maksuvõlglane maksukorralduse seaduse tähenduses või maksu- või sotsiaalkindlustusmaksete võlglane tema asukohariigi õigusaktide kohaselt;
[RT I, 29.01.2022, 9 - jõust. 01.02.2022]
  4) peab omama tehnilist kompetentsust ja võimekust määruse lisas kirjeldatud tingimustele vastava elektroonilise side võrgu loomisel ja haldamisel;
[RT I, 29.01.2022, 9 - jõust. 01.02.2022]
  5) peab olema esitanud äriregistrile või asukohamaa asjakohasele registrile avalduse esitamise, avalduse muutmisel selle muutmise, ajaks viimase lõppenud majandusaasta kinnitatud aruande, kui õigusaktist tulenevalt on aruande esitamise kohustus;
[RT I, 29.01.2022, 9 - jõust. 01.02.2022]
  6) avalduse esitamisele, avalduse muutmisel selle muutmisele, viimase lõppenud majandusaasta üldkasutatava elektroonilise side teenuse käive oli vähemalt 200 000 eurot.
[RT I, 29.01.2022, 9 - jõust. 01.02.2022]

  (11) Kui lõike 1 punktides 2 ja 5 nimetatud juhul ei ole avalduse esitamise, avalduse muutmisel selle muutmise, hetkeks viimase lõppenud majandusaasta aruande kinnitamise tähtpäev õigusaktide kohaselt saabunud, lähtub konkursi korraldaja eelviimase lõppenud majandusaasta aruandest.
[RT I, 29.01.2022, 9 - jõust. 01.02.2022]

  (2) Ühest kontsernist võib konkursil osaleda ainult üks osaleja.

  (3) Osaleja on kohustatud kinnitama konkursi korraldaja poolt e-postiga saadetud määruses sätestatud teadete kättesaamist.

§ 7.   Avalduse vormistamine

  (1) Osaleja esitab konkursi korraldajale avalduse, millele on alla kirjutanud osaleja esindusõigust omav juhatuse liige või volitatud esindaja.

  (2) Avaldus peab sisaldama vähemalt järgmisi osaleja kvalifitseerimiseks vajalikke dokumente ja andmeid:
  1) osaleja nimi, asukoht, e-posti aadress ja tema Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni äriregistri või muu Euroopa samaväärse registri kood või tunnus;
  2) sooviavaldus enampakkumisel osalemiseks määruse § 3 lõikes 1 nimetatud alghinnaga ja kinnitust, et osaleja on teadlik määruse nõuetest ning et osaleja nõustub konkursi tingimustega ning peab kinni enampakkumise pakkumuses endale võetud kohustustest ja temale õigusaktidest tulenevatest kohustustest ning vastab määruse §-s 6 sätestatule;
  3) nõusolek konkursi korraldajale järelepärimise tegemiseks Maksu- ja Tolliametile;
  4) volitatud esindaja volitusi tõendav volikiri, kui avalduse on allkirjastanud osaleja volitatud esindaja;
  5) kinnitust, et ühe aasta jooksul arvates sagedusloa saamisest tehakse lõppkasutajale kättesaadavaks vähemalt Euroopa Telekommunikatsiooni Standardite Instituudi (European Telecommunications Standards Institute – ETSI) kolmanda generatsiooni partnerlusprojekti (3rd Generation Partnership Project) (edaspidi 3GPP) versioonil 15 baseeruv üldkasutatav elektroonilise side teenus;
[RT I, 29.01.2022, 9 - jõust. 01.02.2022]
  6) kinnitust, et kahe aasta jooksul arvates sagedusloa saamisest on üle Eesti paigaldatud ja aktiveeritud minimaalselt 200 vähemalt 3GPP versioonil 15 baseeruva üldkasutatava elektroonilise side teenust osutavat tugijaama, millest 100 tugijaama võivad asuda Harju maakonnas, kuid igas maakonnas peab asuma vähemalt viis tugijaama;
[RT I, 29.01.2022, 9 - jõust. 01.02.2022]
  7) kinnitust, et avalduse esitamise, avalduse muutmisel selle muutmise, viimase lõppenud majandusaasta üldkasutatava elektroonilise side teenuse käive oli vähemalt 200 000 eurot.
[RT I, 29.01.2022, 9 - jõust. 01.02.2022]

§ 8.   Avalduse esitamine ja esitamise tähtaeg

  (1) Avaldus esitatakse konkursi korraldajale digitaalallkirjastatuna e-postiga või allkirjastatult kinnises pakendis hiljemalt konkursi väljakuulutamise teates märgitud tähtpäevaks. Konkursi väljakuulutamise teates määratud kuupäeval postitempli järgi postitatud avaldus loetakse tähtaegselt esitatuks.

  (2) Avalduse esitamise tähtaeg ei või olla lühem kui 60 kalendripäeva alates konkursi väljakuulutamisest.
[RT I, 29.01.2022, 9 - jõust. 01.02.2022]

  (3) Avaldus esitatakse eesti keeles. Võõrkeelsed dokumendid esitatakse koos osaleja kinnitatud eestikeelse tõlkega.

  (4) Postiga saadetud avalduse pakendile märgitakse osaleja nimi, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni äriregistri või muu Euroopa samaväärse registri kood või tunnus, aadress ja kontaktandmed.

  (5) Osaleja võib enne avalduse esitamise tähtpäeva oma avalduse tagasi võtta ja esitada uue avalduse.

  (6) Avaldus, mille osaleja esitab konkursi korraldajale pärast konkursi väljakuulutamise teates määratud tähtpäeva, vastu ei võeta ja tagastatakse osalejale.

  (7) Lõikes 6 toodud osalejale, kes uut avaldust esitamata on enne avalduse esitamise tähtpäeva oma avalduse tagasi võtnud, tagastatakse tasutud tagatisraha kümne tööpäeva jooksul.

§ 9.   Avalduste läbivaatamine ja osaleja kvalifitseerimine

  (1) Konkursi korraldaja kontrollib viivitamatult tähtajaks laekunud avalduste vastavust konkursi tingimustes sätestatud nõuetele. Kui avalduses on puudusi, määrab konkursi korraldaja tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

  (2) Konkursi korraldaja kontrollib osaleja kvalifitseerimiseks tema vastavust konkursi tingimustes sätestatud nõuetele.

  (3) Osalejat ei kvalifitseerita, kui ta:
  1) ei vasta konkursi tingimustes sätestatud nõuetele;
  2) ei ole tähajaks kõrvaldanud puudusi avalduses;
  3) ei ole tähtaegselt tasunud tagatisraha.

  (4) Konkursi korraldajal on õigus osaleja konkursilt igal ajal kõrvaldada, kui selgub, et osaleja on esitanud valeandmeid või on rikkunud määruses, elektroonilise side seaduses või konkursi tingimustes sätestatud nõudeid.

  (5) Konkursi korraldaja otsus osaleja kvalifitseerimise, kvalifitseerimata jätmise või konkursilt kõrvaldamise kohta edastatakse kõikidele konkursil osalejatele kolme tööpäeva jooksul vastava otsuse tegemisest arvates.
[RT I, 29.01.2022, 9 - jõust. 01.02.2022]

  (6) Kui konkursile kvalifitseerub ainult üks osaleja, täpsustab konkursi korraldaja kolme tööpäeva jooksul lõikes 5 nimetatud otsuse tegemisest arvates, millist § 2 lõikes 2 nimetatud konkursi objekti osaleja soovib, arvestades määruse § 2 lõikeid 6 ja 7. Ülejäänud kaks konkursi objekti jäävad selle konkursi korras välja andmata.
[RT I, 29.01.2022, 9 - jõust. 01.02.2022]

  (7) Kui konkursile kvalifitseerub ainult kaks osalejat, viib konkursi korraldaja läbi kahe konkursi objekti enamapakkumise, arvestades § 2 lõikeid 5–7. Üks konkursi objekt jääb selle konkursi korras välja andmata.
[RT I, 29.01.2022, 9 - jõust. 01.02.2022]

§ 10.   Enampakkumise läbiviimine

  (1) Enampakkumised viiakse läbi kvalifitseeritud osalejate vahel § 2 lõikes 5 esitatud järjekorras ja iga enampakkumise raames toimuvad pakkumiste voorud. Paragrahvi 9 lõikes 6 kirjeldatud juhul enampakkumist läbi ei viida ning konkursi korraldaja tunnistab võitjaks ainsa kvalifitseerunud osaleja tema soovitud objekti osas. Sellisel juhul loetakse soovitud konkursi objekti ühekordseks loatasuks § 3 lõikes 1 sätestatud alghind.

  (2) Konkursi korraldaja küsib kvalifitseerunud osalejate käest iga pakkumiste vooru kohta e-posti teel pakkumused järgmiste kriteeriumide ja protseduuri kohaselt:
  1) konkursi korraldaja määrab pakkumuse esitamiseks tähtaja, arvestusega, et kellaaeg jääb tööpäeva sisse, ajavahemikku 8.00–16.30;
  2) pakkumusi saavad esitada ainult osalejate seaduslikud või volitatud esindajad;
  3) pakkumuste esitamiseks peab jääma osalejale vähemalt kaks tundi arvates konkursi eelmise vooru tulemuste teatavaks tegemisest;
  4) iga konkursi objekti esimese pakkumuse hind peab olema vähemalt § 3 lõikes 1 sätestatud alghind, iga järgmine pakkumus peab ületama eelmise vooru kõrgeimat pakkumust vähemalt 100 000 euro võrra;
  5) pakkumus esitatakse määratud tähtajaks digitaalallkirjastatuna e-postiga. Konkursi korraldaja väljastab pakkumuse kättesaamise kohta kinnituse;
  6) iga pakkumiste vooru pakkumustest moodustab konkursi korraldaja pingerea vastavalt pakkumuste suurusele;
  7) konkursi korraldaja teavitab kõiki antud konkursi objekti enampakkumisel osalenud osalejaid e-posti teel pakkumise vooru tulemustest koos pakkumuste pingerea ja osalejate nimedega;
  8) punktides 1–7 esitatut korratakse kuni konkursi objektile esitatud pakkumuste pingerea esimesel positsioonil on ainult üks kõrgeim pakkumus, mida ei ole käesolevas lõikes sätestatud korras üle pakutud ning millega on selgunud pakkumuste lõplik pingerida.

  (3) Kõrgeima pakkumuse teinud osaleja tunnistatakse konkursi korraldaja otsusega antud konkursi objekti enampakkumise võitjaks. Teate selle kohta edastab konkursi korraldaja konkursi objekti osas enampakkumisel osalenud osalejatele kolme tööpäeva jooksul vastava otsuse tegemisest arvates.

  (4) Järgmise objekti enampakkumisest annab konkursi korraldaja kvalifitseerunud osalejatele teada e-posti teel mitte varem kui järgmisel tööpäeval pärast eelmise objekti enampakkumise eest riigilõivu ja ühekordse loatasu laekumist.

§ 11.   Riigilõivu ja ühekordse loatasu maksmine ning tagatisraha tagastamine

  (1) Sagedusloa saamiseks esitab konkursi objekti enampakkumise võitja konkursi korraldajale elektroonilise side seaduse § 12 lõikes 1 sätestatud vormikohase taotluse kahe tööpäeva jooksul § 10 lõikes 3 nimetatud otsuse kättesaamisest arvates.

  (2) Teate tasumisele kuuluva riigilõivu ja ühekordse loatasu kohta edastab konkursi korraldaja konkursi objekti enampakkumise võitjale kahe tööpäeva jooksul lõikes 1 nimetatud sagedusloa taotluse saamisest arvates.

  (3) Konkursi objekti enampakkumise võitja on kohustatud tasuma sagedusloa andmise eest ettenähtud riigilõivu riigilõivuseaduse § 206 lõike 5 ja lisa 3 punktis 2.2 sätestatud määras, ja ühekordset loatasu oma kõrgeima pakkumuse summas, millest on maha arvatud makstud tagatisraha, viie tööpäeva jooksul lõikes 2 nimetatud teatise kättesaamist.

  (4) Kui lõikes 3 sätestatud summad ei ole laekunud lõikes 3 nimetatud tähtpäevaks, tunnistab konkursi korraldaja § 10 lõikes 3 nimetatud otsuse kehtetuks ning tunnistab kahe tööpäeva jooksul uueks võitjaks enampakkumisel paremuselt järgmise pakkumuse esitanud osaleja. Võrdsete paremusel järgmiste pakkumuste puhul jätkub enampakkumine võrdse pakkumuse teinud osalejate vahel vastavalt §-s 10 sätestatule.

  (5) Osalejale, kes ei osutunud ühegi konkursi objekti andmiseks korraldatud enampakkumise võitjaks, tagastatakse tasutud tagatisraha kümne tööpäeva jooksul pärast konkursi lõppemist kõigi § 2 lõikes 2 sätestatud konkursi objektide osas.

  (6) Konkursi enampakkumise võitjaks tunnistatud osaleja tasutud tagatisraha loetakse osaks elektroonilise side seaduse § 91 lõikes 7 sätestatud ühekordsest loatasust.
[RT I, 29.01.2022, 9 - jõust. 01.02.2022]

§ 12.   Sagedusloa andmine ja konkursi lõppemine

  (1) Konkursi korraldaja annab konkursi objekti enampakkumise võitjale sagedusloa kolme tööpäeva jooksul pärast riigilõivu ja ühekordse loatasu laekumist.

  (2) Konkursi objekti enampakkumine lõpeb, kui:
  1) konkursi objekti enampakkumise võitjale antakse sagedusluba;
  2) paragrahvi 11 lõikes 3 sätestatud tähtajaks ei ole laekunud täies ulatuses sagedusloa andmise eest ettenähtud riigilõiv või ühekordne loatasu ja ei ole võimalik kohaldada § 11 lõikes 4 sätestatut;
  3) tähtajaks ei esitatud ühtegi pakkumust;
  4) ükski osaleja ei kvalifitseerunud;
  5) ükski avaldus ei vastanud nõuetele;
  6) paragrahvi 10 lõikes 3 sätestatud korras ei ole võimalik eristada ühte parimat pakkumust.

  (3) Iga konkursi objekti enampakkumise lõppemise kohta lõike 2 punktides 2–6 sätestatud alustel koostab konkursi korraldaja protokolli, mis edastatakse osalejatele hiljemalt protokolli allkirjastamisele järgneval tööpäeval.

  (4) Kümne tööpäeva jooksul pärast kõigi § 2 lõikes 2 sätestatud objektide osas konkursi lõppemist avalikustab konkursi korraldaja konkursi objektide osas pakkumused esitanud isikute ja konkursi võitjate nimed. Nimetatud andmed avalikustatakse samades väljaannetes, kus avaldati konkursi väljakuulutamise teade.

§ 13.   Lõppsätted

  (1) Määruse 1. veebruaril 2022. a jõustunud muudatuste menetlus viidi läbi ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 17.12.2021 kirjaga nr 2-1/21-0528/7575 alustatud haldusmenetluses, mille ülevaade koos ärakuulamise tulemuste ning määruse põhjendustega on esitatud seletuskirjas. Määruse seletuskirjaga saab tutvuda Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi veebilehel.

  (2) Konkursi korraldaja avaldab 10 tööpäeva jooksul arvates käesoleva määruse jõustumisest § 4 lõikes 1 sätestatud veebilehtedel teate 19. veebruaril 2019. a välja kuulutatud avaliku konkursi „Sageduslubade andmine maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise side teenuse osutamiseks sagedusalas 3410–3800 MHz” jätkumise kohta.

  (3) Konkursi korraldaja teavitab 19. veebruaril 2019. a välja kuulutatud avalikule konkursile „Sageduslubade andmine maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise side teenuse osutamiseks sagedusalas 3410–3800 MHz” juba avalduse esitanud isikuid konkursi jätkumisest ja annab isikutele vähemalt 60 kalendripäeva aega esitatud avalduste muutmiseks või tagasivõtmiseks.
[RT I, 29.01.2022, 9 - jõust. 01.02.2022]

Lisa Konkursi objektide sagedusvahemikud ja sagedusloa tingimused
[RT I, 29.01.2022, 9 - jõust. 01.02.2022]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json