Teksti suurus:

Põllumajandusministri 13. märtsi 2007. a määruse nr 20 "Referentlaboratooriumina tegutsemiseks volituse andmise taotluse sisunõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ning taotluse menetlemise kord" muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2008
Avaldamismärge:RTL 2007, 101, 1684

Põllumajandusministri 13. märtsi 2007. a määruse nr 20 "Referentlaboratooriumina tegutsemiseks volituse andmise taotluse sisunõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ning taotluse menetlemise kord" muutmine

Vastu võetud 20.12.2007 nr 159

Määrus kehtestatakse «Toiduseaduse» § 53 lõike 7ning «Veterinaarkorralduse seaduse» § 6 lõike 8 alusel.

§ 1. Põllumajandusministri 13. märtsi 2007. a määrust nr 20 «Referentlaboratooriumina tegutsemiseks volituse andmise taotluse sisunõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ning taotluse menetlemise kord» (RTL 2007, 24, 427) muudetakse järgmiselt:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

«Nõuded referentlaboratooriumile ning referentlaboratooriumina tegutsemiseks volituse andmise taotluse sisunõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ja taotluse menetlemise kord1»;

2) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Toiduseaduse» § 53 lõike 7 ning «Veterinaarkorralduse seaduse» § 6 lõike 8 alusel.»;

3) paragrahvi 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Määrusega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks (ELT L 165, 30.04.2004, lk 1–141), artiklis 33 sätestatud riiklikule referentlaboratooriumile (edaspidi referentlaboratoorium) esitatavad bioohutusnõuded ning referentlaboratooriumina tegutsemiseks volituse andmise taotluse sisunõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ja taotluse menetlemise kord.»;

4) määrust täiendatakse §-ga 21 järgmises sõnastuses:

« § 21. Referentlaboratooriumi bioohutusnõuded

(1) Referentlaboratooriumina võib volitada tegutsema üksnes asjakohases Euroopa Liidu õigusaktis loomataudi diagnoosimiseks referentlaboratooriumile kehtestatud bioohutusnõuetele vastava laboratooriumi.

(2) Suu- ja sõrataudi diagnoosimiseks peab referentlaboratoorium vastama nõukogu direktiivi 2003/85/EÜ ühenduse meetmete kohta suu- ja sõrataudi tõrjeks, millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 85/511/EMÜ ja otsused 89/531/EMÜ ja 91/665/EMÜ ning muudetakse direktiivi 92/46/EMÜ (ELT L 306, 22.11.2003, lk 1–87), lisas XV toodud bioohutusnõuetele.

(3) Sigade klassikalise katku diagnoosimiseks peab referentlaboratoorium vastama Euroopa Komisjoni otsuses 2002/106/EÜ, millega kiidetakse heaks diagnostika käsiraamat, milles kehtestatakse sigade katku kinnitamiseks kasutatavad diagnostika- ja proovivõtumeetodid ning kriteeriumid laborikatsete tulemuste hindamiseks (EÜT L 39, 09.02.2002, lk 71–88), toodud bioohutusnõuetele.

(4) Sigade aafrika katku diagnoosimiseks peab referentlaboratoorium vastama Euroopa Komisjoniotsuses 2003/422/EÜ sigade aafrika katku diagnostika käsiraamatu heakskiitmise kohta (ELT L 143, 11.06.2003, lk 35–49) toodud bioohutusnõuetele.»;

5) määrust täiendatakse normitehnilise märkusega 1 järgmises sõnastuses:

«1 Nõukogu direktiiv 2003/85/EÜ ühenduse meetmete kohta suu- ja sõrataudi tõrjeks, millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 85/511/EMÜ ja otsused 89/531/EMÜ ja 91/665/EMÜ ning muudetakse direktiivi 92/46/EMÜ (ELT L 306, 22.11.2003, lk 1–87), muudetud direktiiviga 2006/104/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 352–367)».

§ 2. Põllumajandusministri 9. aprilli 2003. a määrus nr 37 «Nõuded laboratooriumile, kes soovib saada volitust tegutseda referentlaboratooriumina, volituse taotlemise ja volituse andmise kord, volitamise kriteeriumid ning referentlaboratooriumi ülesanded1» (RTL 2003, 49, 727, 2003, 113, 1793) tunnistatakse kehtetuks.

§ 3. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2008. a.

Minister Helir-Valdor SEEDER

Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json