Teksti suurus:

Veterinaartõendile kantavad andmed

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2014
Avaldamismärge:RTL 2007, 101, 1686

Veterinaartõendile kantavad andmed

Vastu võetud 20.12.2007 nr 161

Määrus kehtestatakse «Veterinaarkorralduse seaduse» § 21 lõike 4 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse nõuded andmete kohta, mis kantakse veterinaartõendile (edaspidi tõend), mille väljastamise vajadus on kindlaks tehtud Veterinaar- ja Toiduameti riskianalüüsi tulemuste alusel ning millega tõendatakse looma või loomse saaduse ohutust või vajadust järgida täiendavaid veterinaarnõudeid.

§ 2.  Tõendile kantavad andmed

  (1) Tõendile kantakse loomapidaja või loomsete saaduste käitleja kohta järgmised andmed:
  1) selle loomapidaja või loomsete saaduste käitleja nimi ja aadress ning telefoninumber, kellele tõend väljastatakse;
  2) tõendi väljastanud asjakohase kontrollipädevusega veterinaarjärelevalve ametniku või volitatud veterinaararsti nimi;
  3) tõendi number;
  4) looma ühest karjast teise või tapamajja saatmise või loomse saaduse edasisele käitlemisele saatmise korral uue loomapidaja või loomse saaduse edasise käitleja nimi ja aadress.

  (2) Tõendile kantakse looma või loomse saaduse päritolu, laadimise aja ja koha, vedaja ja veovahendi kohta järgmised andmed:
  1) selle loomakasvatushoone või -rajatise või loomade pidamiseks piiritletud ala (edaspidi ehitis) või loomsete saaduste käitlemise ettevõtte, kust loom või loomne saadus pärineb, aadress ja tunnustamise või registreerimise number;
  2) andmed looma või loomse saaduse veovahendile laadimise koha kohta;
  3) looma või loomse saaduse ehitisest või loomsete saaduste käitlemise ettevõttest väljasaatmise kuupäev ja kellaaeg;
  4) looma või loomse saaduse veoks kasutatava veovahendi kindlakstegemist võimaldavad andmed;
  5) looma või loomse saaduse sihtkoha ehitise või loomsete saaduste käitlemise ettevõtte aadress ja tunnustamise või registreerimise number;
  6) looma ühest karjast teise või tapamajja saatmise korral veo korraldamise ja vedajaga seotud muud asjakohased andmed.

  (3) Tõendile kantakse looma ja loomse saaduse kohta järgmised andmed:
  1) looma puhul loomaliik, identifitseerimisviis ja -number, vanus, sugu, loomade arv ja andmed loomale tehtud uuringute kohta;
  2) loomse saaduse puhul selle looma liik, kellelt loomne saadus pärineb, loomse saaduse kirjeldus, sealhulgas andmed loomse saaduse edasise kasutamise eesmärgi kohta, kogus, säilitamise nõuded, pakendite arv ja kaal ning tüüp ja töötlemisviis;
  3) surnud või hukatud looma puhul lisaks punktis 1 loetletud andmetele ka looma surma või hukkamise asjaoludega seotud andmed;
  4) muud asjakohased andmed, mis on vajalikud uue loomapidaja, loomse saaduse edasise käitleja või Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse teavitamiseks.

  (4) Tõendile kantakse andmed asjakohase kontrollipädevusega veterinaarjärelevalve ametniku või volitatud veterinaararsti tehtud kontrolli tulemuste kohta.

§ 3.  Veterinaarjärelevalve ametniku või volitatud veterinaararsti kinnitus

  Asjakohase kontrollipädevusega veterinaarjärelevalve ametnik või volitatud veterinaararst kinnitab tõendil looma või loomse saaduse ohutust või vajadust järgida täiendavaid veterinaarnõudeid.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2008. a.

Helir-Valdor SEEDER
Minister

Ants NOOT
Kantsler

/otsingu_soovitused.json