Teksti suurus:

Veterinaarkorralduse seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2008
Avaldamismärge:RT I 2007, 70, 428

Veterinaarkorralduse seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 13.12.2007

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 20. detsembri 2007. a otsusega nr 228

I. Veterinaarkorralduse seaduses (RT I 1999, 58, 608; 2006, 28, 211) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Veterinaarpraksis on tegevus loomahaiguste ravi ning haiguste ennetamise ja diagnoosimise, sealhulgas laboratoorse diagnoosimise alal. Veterinaarpraksis ei ole veterinaarjärelevalve ametnike ja volitatud veterinaararstide tehtavad järelevalvetoimingud. Veterinaarpraksisega tegelemise õigus on veterinaararsti tegevusluba omaval isikul.»

§ 2. Paragrahvi 2:

1) lõiget 2 täiendatakse lausega järgmises sõnastuses:

«Käesoleva seaduse tähenduses loetakse põllumajandusloomaks ka hobuslane.»;

2) lõike 5 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Loomne saadus käesoleva seaduse tähenduses on loomne toit toiduseaduse tähenduses ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1774/2002, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste sanitaareeskirjad (EÜT L 273, 10.10.2002, lk 1–95), artikli 2 lõikes 1 sätestatud loomsed kõrvalsaadused.»

§ 3. Seadust täiendatakse §-ga 21 järgmises sõnastuses:

« § 21. Veterinaarnõuded ja tõendamine

(1) Veterinaarnõuetena käesoleva seaduse tähenduses käsitatakse inimese elu ja tervise ning looma tervise ja heaolu kaitsmise eesmärgil loomataudide ennetamise ja tõrje, loomsete saaduste hügieeni ning loomade heaolu tagamise kohta kehtestatud nõudeid.

(2) Kui on põhjust arvata, et loom või loomne saadus võib otseselt või kaudselt olla inimese või looma tervisele ohtlik, tõendab asjakohase kontrollipädevusega veterinaarjärelevalve ametnik või volitatud veterinaararst, kelle järelevalvepiirkonnas loom või loomne saadus asub, veterinaartõendiga looma või loomse saaduse ohutust või vajadust järgida täiendavaid veterinaarnõudeid.

(3) Veterinaar- ja Toiduamet teeb eelneva riskianalüüsi tulemuste alusel kindlaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud ohu inimese ja looma tervisele ning vajaduse väljastada veterinaartõend.

(4) Veterinaartõendile kantavad andmed kehtestab põllumajandusminister.

(5) Toiduks kasutatava looma või loomse saaduse puhul kinnitab loomapidaja veterinaartõendil oma allkirjaga, et loomale ei ole manustatud ravimit või hormonaalse toimega ainet või selle manustamise järgne keeluaeg on möödunud.

(6) Kui looma või loomse saaduse kohta on väljastatud veterinaartõend, edastab loomapidaja või loomsete saaduste käitleja looma ühest karjast teise või tapamajja saatmise või loomse saaduse edasisele käitlemisele saatmise korral veterinaartõendi koos looma või loomse saadusega uuele loomapidajale või edasisele käitlejale.»

§ 4. Paragrahv 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 5. Paragrahvi 4 punkt 11 tunnistatakse kehtetuks.

§ 6. Paragrahvi 5:

1) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Veterinaarjärelevalve ametnik (edaspidi järelevalveametnik) on veterinaarjärelevalvet teostav Veterinaar- ja Toiduameti ametnik.»;

2) täiendatakse lõigetega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

« (21) Järelevalveametnikul peab olema veterinaararsti kvalifikatsioon.

(22) Järelevalveametniku juhendamisel ja vastutusel võib veterinaarjärelevalve teostamisel osaleda ka veterinaartehnik.»;

3) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Veterinaartehnik on isik, kes on omandanud kutsekeskhariduse veterinaaria erialal või sellele vastava kvalifikatsiooni.»;

4) lõike 31 kolmas lause jäetakse välja;

5) lõike 4 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) loomade pidamine ning loomapidamishooned ja -rajatised ning loomade pidamiseks piiritletud alad;»;

6) lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Veterinaarjärelevalve käigus võetud proove analüüsitakse käesoleva seaduse § 341 kohaselt volitatud laboratooriumis.»;

7) lõikes 6 asendatakse sõna «veterinaarjärelevalveks» sõnadega «veterinaarjärelevalve käigus»;

8) lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Kui laboratoorsete analüüside tulemuste põhjal ei ole loom või loomne saadus nõuetekohane, kannab täiendavate uuringutega seotud kulud loomapidaja või loomsete saaduste käitleja kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks (ELT L 165, 30.04.2004, lk 1–141), artikliga 28.»;

9) täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

« (8) Veterinaarjärelevalvet teostatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 ning muude asjakohaste õigusaktide järelevalvet käsitlevate sätete kohaselt.»

§ 7. Paragrahvi 6:

1) lõiked 1–3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Riiklik referentlaboratoorium käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 artiklis 33 sätestatud laboratoorium, kes täidab referentlaboratooriumi ülesandeid loomatervise valdkonnas.

(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 artiklis 32 viidatud iga ühenduse referentlaboratooriumi kohta volitatakse tegutsema riiklik referentlaboratoorium (edaspidi referentlaboratoorium).

(3) Referentlaboratooriumina tegutsemise volitus antakse 20 tööpäeva jooksul laboratooriumi kirjaliku taotluse saamisest arvates põllumajandusministri käskkirjaga, milles kirjeldatakse volituse ulatust.»;

2) täiendatakse lõigetega 31 ja 32 järgmises sõnastuses:

« (31) Referentlaboratooriumina tegutsemiseks esmakordse volituse andmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.

(32) Referentlaboratooriumina võib volitada tegutsema üksnes asjakohases Euroopa Liidu õigusaktis loomataudi diagnoosimiseks referentlaboratooriumile kehtestatud bioohutuse nõuetele vastava laboratooriumi.»;

3) lõiked 4 ja 6 tunnistatakse kehtetuks;

4) lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (8) Käesoleva paragrahvi lõikes 32 sätestatud nõuet täpsustavad bioohutuse nõuded referentlaboratooriumile ning referentlaboratooriumina tegutsemiseks volituse andmise taotluse sisunõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ning taotluse menetlemise korra kehtestab põllumajandusminister.»

§ 8. Paragrahvi 7:

1) punktid 6–8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 6) keelata veterinaarnõuetele mittevastavate loomsete saaduste käitlemine;
7) peatada osaliselt või täielikult tegevus ettevõttes, kus on rikutud veterinaarnõudeid, teha ettekirjutus järelevalve teostamise käigus avastatud õigusrikkumise lõpetamiseks ja selleks vajalike toimingute tegemiseks, määrates õigusrikkumise lõpetamise tähtaja;
8) veterinaarnõuete jätkuva või korduva eiramise korral teha kohaliku omavalitsuse üksusele ettepanek tunnistada kehtetuks veterinaarnõuetele mittevastava loomakasvatushoone või -rajatise või loomseid saadusi käitleva ettevõtte ehitise kasutusluba.»;

2) punkt 9 tunnistatakse kehtetuks.

§ 9. Paragrahvi 15 lõike 1 punktid 4 ja 5 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« 4) teha ettekirjutus veterinaarnõuetele mittevastavate loomadega kauplemise, selliste loomade karjatamise, ühest karjast teise või loomsete saaduste käitlemise ettevõttesse viimise ning veterinaarnõuetele mittevastavate loomsete saaduste käitlemise ja toiduks kasutamise peatamiseks ning avastatud õigusrikkumise lõpetamiseks ja selleks vajalike toimingute tegemiseks, määrates õigusrikkumise lõpetamise tähtaja;
5) teha asjaomase piirkonna järelevalveametnikule ettepanek peatada järelevalveobjektiks olevas ettevõttes tegevus, kui veterinaarnõuete rikkumine seab ohtu inimese elu ja tervise või looma tervise ja heaolu.»

§ 10. Paragrahvi 16:

1) lõike 1 punktis 2 asendatakse sõnad «veterinaariaalaste õigusaktide nõuete» sõnaga «veterinaarnõuete»;

2) lõike 1 punkti 3 täiendatakse pärast sõnu «kirjaliku otsusena» sõnadega «või ettekirjutusena».

§ 11. Seaduse 4. peatükk tunnistatakse kehtetuks.

§ 12. Paragrahvi 22 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Veterinaararsti tegevusluba on veterinaararsti kvalifikatsiooni omavale füüsilisele isikule tema taotlusel väljastatud luba tegeleda veterinaarpraksisega.

(2) Tegevusloale märgitakse:
1) tegevusloa omaja ees- ja perekonnanimi;
2) tegevusloa omaja isikukood või selle puudumise korral sünniaeg;
3) tegevusalad ja tegevuse tingimused;
4) tegevusloa väljaandmise kuupäev;
5) tegevusloa kehtivusaeg;
6) registreerimisnumber.

(3) Tegevusloa annab Veterinaar- ja Toiduamet (edaspidi tegevusloa andja).

(4) Tegevusluba antakse kuni viieks aastaks. Kolm kuud enne tegevusloa kehtivusaja lõppemist on tegevusloa omajal õigus esitada taotlus uue tegevusloa saamiseks.

(5) Tegevusluba kaotab kehtivuse pärast tegevusloal märgitud kehtivusaja möödumist, tegevusloa kehtetuks tunnistamise korral, tegevusloa omaja taotlusel või tema surma korral.

(6) Veterinaararsti tegevusloa saamiseks esitatava taotluse menetlemise korra kehtestab põllumajandusminister.»

§ 13. Paragrahvi 23:

1) lõike 1 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Tegevusluba omaval veterinaararstil (edaspidi veterinaararst) on õigus:»;

2) lõikes 2 asendatakse sõnad «Tegevusluba omav veterinaararst» sõnaga «Veterinaararst».

§ 14. Paragrahvi 25:

1) lõike 1 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Tegevusloa taotleja esitab tegevusloa andjale:»;

2) lõikes 3 asendatakse sõnad «tegevusluba taotlev veterinaararst» sõnaga «taotleja».

§ 15. Paragrahvi 26:

1) lõike 2 punktis 2 asendatakse sõnad «tegevusluba taotlev veterinaararst» sõnaga «taotleja»;

2) lõike 2 punktidest 3 ja 5 jäetakse välja sõna «tegevusloa».

§ 16. Paragrahvi 27:

1) lõike 1 punktides 2 ja 3 asendatakse sõna «omanik» sõnaga «omaja»;

2) lõike 2 punktist 1 jäetakse välja sõna «tegevusloaga»;

3) lõikes 3 asendatakse sõna «omanikule» sõnaga «omajale».

§ 17. Paragrahvi 28 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Veterinaartehnik osaleb veterinaarpraksises veterinaararsti juhendamisel ja vastutusel.»

§ 18. Seaduse 6. peatükk tunnistatakse kehtetuks.

§ 19. Seadust täiendatakse 61. peatükiga järgmises sõnastuses:

«61. peatükk
LABORATOORIUMI VOLITAMINE

§ 341. Laboratooriumi volitamine

(1) Järelevalve käigus ning loomatauditõrje seaduse § 431 lõike 2 alusel kehtestatud loomatauditõrje programmi raames loomataudide diagnoosimise eesmärgil võetud proove analüüsitakse nende analüüside tegemiseks volitatud laboratooriumis (edaspidi volitatud laboratoorium), mis vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 artiklis 12 sätestatud nõuetele.

(2) Analüüside tegemiseks võib volitada ka akrediteerimata laboratooriumi komisjoni määruse (EÜ) nr 2076/2005, millega nähakse ette üleminekumeetmed Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste (EÜ) nr 853/2004, (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004 rakendamiseks ning muudetakse määrusi (EÜ) nr 853/2004 ja (EÜ) nr 854/2004 (ELT L 338, 22.12.2005, lk 83–88), artiklis 18 sätestatud juhtudel.

(3) Volitatud laboratooriumina tegutsemiseks volituse andmise otsuse teeb 20 tööpäeva jooksul laboratooriumi kirjaliku taotluse saamisest arvates Veterinaar- ja Toiduamet. Volitatud laboratooriumina tegutsemiseks volituse andmise otsuses märgitakse volituse ulatus.

(4) Volitatud laboratooriumina tegutsemiseks volituse andmise taotluse sisunõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ning taotluse menetlemise korra kehtestab põllumajandusminister.

(5) Veterinaar- ja Toiduamet võib keelduda volitatud laboratooriumina tegutsemiseks volituse andmisest või tunnistada volituse kehtetuks, kui laboratoorium ei vasta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 artikli 12 lõikes 2 sätestatud nõuetele.

(6) Volitatud laboratooriumina tegutsemiseks esmakordse volituse andmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.»

§ 20. Paragrahvi 35 punktis 3 asendatakse sõnad «veterinaarteenust osutavale või järelevalvet teostavale» sõnadega «järelevalveametnikule, volitatud veterinaararstile ja».

§ 21. Paragrahvi 351 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Veterinaarjärelevalve tasu (edaspidi järelevalvetasu) on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 artiklites 27–29 sätestatud põhimõtteid ja eesmärke arvestades käesolevas seaduses kehtestatud määras loomade ja loomsete saaduste üle veterinaarjärelevalve toimingute tegemise, asjakohaste avalduste läbivaatamise ja dokumentide väljastamise eest tasutav summa. Järelevalvetasu laekub Rahandusministeeriumi riigikassa kontsernikonto koosseisus olevale Veterinaar- ja Toiduameti arvelduskontole. Veterinaarjärelevalve toimingu tegemise kulude hulka kuuluvad järelevalveametniku järelevalve teostamiseks tehaslaevale lähetamise kulud.

(2) Järelevalvetasu ei maksta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (EÜT L 31, 01.02.2002, lk 1–24), artikli 3 lõikes 7 sätestatud tähenduses jaekaubandusega ja sama määruse artikli 3 lõikes 17 sätestatud tähenduses esmatootmisega tegelevas ettevõttes veterinaarjärelevalve toimingute tegemise eest, välja arvatud loomades ja loomsetes saadustes saasteainete sisalduse määramisega seotud toimingud.»

§ 22. Paragrahvi 352 lõikes 2 asendatakse sõna «sama» sõnaga «ühise».

§ 23. Paragrahv 353 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 353. Järelevalvetasu määramise põhimõtted ja järelevalvetasu määrad

(1) Järelevalvetasu määra arvutamise aluseks võetakse Veterinaar- ja Toiduameti poolt loomade ja loomsete saaduste veterinaarjärelevalve toimingute tegemise personali- ja majanduskulud.

(2) Järelevalvetasu võetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 882/2004 loetletud veterinaarjärelevalve toimingute tegemise eest järgmiselt:
1) loomade tapmisega tegelev käitleja maksab tapalooma tapaeelse ja -järgse veterinaarjärelevalve toimingu eest järelevalvetasu loomaliigi järgi;
2) loomse toidu käitleja maksab veterinaarjärelevalve toimingu eest järelevalvetasu käitlemisettevõtte või selle osa käitlemisvaldkonna ja käideldud loomse toidu koguse järgi;
3) piima töötlemise korral maksab käitleja veterinaarjärelevalve toimingu eest järelevalvetasu töödeldud piima koguse järgi;
4) loomsete saaduste importimise korral Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 artikli 2 lõikes 15 sätestatud tähenduses (edaspidi importimine) maksab kaubasaadetise eest vastutav isik veterinaarjärelevalve toimingu eest järelevalvetasu saadetise koguse järgi;
5) loomade ja loomsete saaduste toimetamise korral ühest ühendusevälisest riigist samasse või teise ühendusevälisesse riiki läbi Euroopa Liidu territooriumi, sealhulgas loomsete saaduste toimetamise korral läbi tollilao, vabatsooni või vabalao, maksab kaubasaadetise eest vastutav isik veterinaarjärelevalve toimingu eest järelevalvetasu toimingut tegevate järelevalveametnike arvu ning toimingu tegemiseks kulunud aja järgi;
6) loomade importimise korral maksab kaubasaadetise eest vastutav isik veterinaarjärelevalve toimingu eest järelevalvetasu saadetise eluskaalu ja loomaliigi järgi;
7) loomade ja loomsete saaduste käitleja maksab saasteainete sisalduse määramise eest järelevalvetasu käitlemisvaldkonna ning käideldud loomade ja loomsete saaduste koguse järgi;
8) põllumajandusloomi vahendav isik loomatauditõrje seaduse § 15 lõike 1 tähenduses maksab järelevalvetasu loomade ja loomsete saaduste veterinaarkontrolli eest lähtekohas ja nõukogu määruse (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1–50), artikli 161 tähenduses ekspordile (edaspidi eksport) eelneva veterinaarkontrolli eest.

(3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1–6 loetletud veterinaarjärelevalve toimingute tegemise eest võetakse järelevalvetasu vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 lisa IV jaos B ja lisa V jaos B toodud miinimummäärale.

(4) Loomade ja loomsete saaduste käitleja, välja arvatud toiduseaduse § 26 lõike 3 alusel kehtestatud väikeste tootekoguste käitleja, maksab järelevalvetasu loomades ja loomsetes saadustes saasteainete sisalduse määramise eest järgmiselt:
1) loomade tapmisega tegelev käitleja – 25 krooni ja 30 senti tonni liha kohta;
2) vesiviljelusega tegelev ettevõtja – 1 kroon ja 95 senti turustatud vesiviljelustoodete tonni kohta;
3) piima kokkuostja – 35 senti 1000 liitri piima kohta;
4) munatootja, kes müüb otse tarbijale või jaekaubandusettevõtjale, munapakendaja ja munatoodete tootja – 8 krooni ja 40 senti munade või toodangu tonni kohta;
5) meetootja ja meepakendaja – 5 krooni toodetud või pakendatud mee tonni kohta.

(5) Järelevalvetasu võetakse tunnitasuna käesoleva paragrahvi lõike 6 kohaselt järgmiste veterinaarjärelevalve toimingute tegemise eest:
1) tunnustamisele kuuluva ja tunnustatud loomakasvatushoone ja -rajatise, loomade pidamiseks piiritletud ala, embrüokogumisrühma, põllumajandusloomi vahendava isiku, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 lisa IV jaos B nimetamata loomse toidu käitlemise ettevõtte, loomsete kõrvalsaaduste käitlemise ettevõtte, mittenõuetekohase loomse saaduse ladustamiseks mõeldud vabatsooni, vabalao või tollilao ning mittenõuetekohase loomse toiduga väljaspool Euroopa Liidu territoriaalvett rahvusvahelisi vedusid tegevat laeva varustava ettevõtte nõuetele vastavuse hindamine;
2) loomade ja loomsete saaduste veterinaarkontroll lähtekohas ja ekspordile eelnev veterinaarkontroll;
3) loomade ja loomsete saaduste veterinaarkontroll sihtkohas ja piiripunktis.

(6) Kohustatud isik maksab tunnitasu veterinaarjärelevalve toimingu tegemisele kulunud aja eest, kuid mitte rohkem kui kaheksa tunni eest veterinaarjärelevalve toimingu kohta. Järelevalveametniku kulutatud aeg arvestatakse tunni täpsusega ning iga alustatud tund loetakse järgmiseks täistunniks. Arvesse ei võeta veterinaarjärelevalve toimingu tegemise paika kohalesõiduks kulutatud aega.

(7) Tunnitasu määra arvutamisel võetakse aluseks järelevalveametniku keskmine töötasu ning veterinaarjärelevalve toimingutega seotud keskmine haldus- ja majanduskulu. Järelevalveametniku keskmise töötasu arvutamisel lähtutakse Veterinaar- ja Toiduameti kohalikes asutustes ja piiripunktides töötavate järelevalveametnike keskmisest palgast veterinaarjärelevalve toimingu tegemisele eelnenud kalendriaastal. Keskmine palk arvutatakse palgaseaduse § 2 lõike 6 alusel kehtestatud korra kohaselt. Veterinaarjärelevalve toimingutega seotud keskmise haldus- ja majanduskulu arvutamisel lähtutakse Veterinaar- ja Toiduameti keskmisest Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 lisa VI punktis 2 nimetatud kulust järelevalveametniku kohta veterinaarjärelevalve toimingu tegemisele eelnenud kalendriaastal.

(8) Veterinaarjärelevalve toimingute tegemise eest võetava tunnitasu määra igaks aastaks kehtestab põllumajandusminister määrusega.

(9) Veterinaarjärelevalve toimingute tegemise käigus on Veterinaar- ja Toiduametil õigus võtta hilinenud kaubasaadetise ooteaja ning väljaspool tööaega isiku taotlusel tehtud veterinaarjärelevalve toimingute eest lisatasu, mida makstakse käesoleva seaduse §-s 357 sätestatud korras, järgmiselt:
1) hilinenud kaubasaadetise ooteaja eest tööajal võetakse lisatasu tunnitasuna järelevalveametniku kohta käesoleva paragrahvi lõike 6 kohaselt;
2) hilinenud kaubasaadetise ooteaja eest väljaspool tööaega võetakse lisatasu kahekordse tunnitasuna järelevalveametniku kohta käesoleva paragrahvi lõike 6 kohaselt;
3) väljaspool tööaega isiku taotlusel tehtud veterinaarjärelevalve toimingute eest võetakse lisaks asjakohase veterinaarjärelevalve toimingu tegemise eest võetavale järelevalvetasule lisatasu tunnitasuna järelevalveametniku kohta käesoleva paragrahvi lõike 6 kohaselt.

(10) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 artiklis 28 sätestatud juhul maksab kohustatud isik täiendavate veterinaarjärelevalve toimingute tegemise eest järelevalvetasu tunnitasuna käesoleva paragrahvi lõike 6 kohaselt. Täiendavate laboratoorsete uuringutega seotud kulud kantakse käesoleva seaduse § 5 lõike 7 kohaselt.»

§ 24. Paragrahvid 354 ja 355 tunnistatakse kehtetuks.

§ 25. Paragrahvi 357:

1) täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud otsust järelevalvetasu sissenõudmise kohta ei tehta, kui järelevalvetasu on väiksem kui 25 krooni.»;

2) lõigetes 4 ja 5 asendatakse sõnad «ühendusevälisest riigist Euroopa Liidu territooriumile toimetamisel» sõnadega «importimise korral».

§ 26. Paragrahv 358 tunnistatakse kehtetuks.

§ 27. Paragrahvi 359:

1) pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 359. Enammakstud järelevalvetasu tagastamine»;

2) täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Enammakstud järelevalvetasu tagastatakse, kui järelevalvetasu on makstud ettenähtust suuremas summas.»;

3) lõiked 2 ja 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Enammakstud järelevalvetasu tagastamise taotlemiseks esitab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isik Veterinaar- ja Toiduametile sellekohase kirjaliku taotluse ja järelevalvetasu maksmist tõendava dokumendi.

(3) Veterinaar- ja Toiduamet tagastab enammakstud järelevalvetasu taotluse saamisest arvates 20 kalendripäeva jooksul.»;

4) täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Enammakstud järelevalvetasu ei tagastata, kui ei ole võimalik kindlaks teha järelevalvetasu maksnud isikut või isikut, kelle eest on järelevalvetasu makstud, või kui isikul puudub tagasimakse saamise õigus.»;

5) lõikes 4 asendatakse sõna «Järelevalvetasu» sõnadega «Enammakstud järelevalvetasu».

§ 28. Paragrahvi 37 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Volitatud veterinaararsti volitusega seotud ettekirjutuse, otsuse või toiminguga mittenõustumise korral on õigus esitada kirjalik vaie Veterinaar- ja Toiduameti peadirektorile või kohaliku asutuse juhile 10 kalendripäeva jooksul ettekirjutusest, otsusest või muust toimingust teadasaamise päevast arvates.»

§ 29. Paragrahvi 38 pealkirjast ja lõikest 1 jäetakse välja sõnad «või veterinaarlaboratooriumi».

§ 30. Paragrahvi 39 lõikes 2 asendatakse sõnad «Põllumajandusülikooli loomaarstiteaduskonna» sõnadega «Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja Loomakasvatuse Instituudi».

§ 31. Paragrahvi 391:

1) pealkirjast jäetakse välja sõnad «ja veterinaarlaboratooriumi»;

2) lõikest 1 jäetakse välja sõnad «või veterinaarlaboratooriumi töötaja».

§ 32. Paragrahv 392 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 392. Veterinaarjärelevalve objekti tegelikule seisundile mittevastava veterinaartõendi väljastamine

Veterinaarjärelevalve objekti tegelikule seisundile mittevastava veterinaartõendi väljastamise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.»

§ 33. Seadust täiendatakse §-ga 393 järgmises sõnastuses:

« § 393. Menetlus

(1) Käesoleva seaduse §-des 391 ja 392 sätestatud väärtegudele kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid.

(2) Käesoleva seaduse §-des 391 ja 392 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on Veterinaar- ja Toiduamet.»

§ 34. Seadust täiendatakse §-ga 502 järgmises sõnastuses:

« § 502. Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi volitamine loomataudide laboratoorseks diagnoosimiseks

(1) Kuni käesoleva seaduse 61. peatükis sätestatud korras volituse andmise otsustamiseni võib Veterinaar- ja Toidulaboratoorium jätkata järelevalve käigus ning loomatauditõrje seaduse § 431 lõike 2 alusel kehtestatud loomatauditõrje programmi raames võetud proovide alusel loomataudide laboratoorset diagnoosimist.

(2) Veterinaar- ja Toidulaboratoorium esitab käesoleva seaduse § 341 lõikes 3 nimetatud taotluse Veterinaar- ja Toiduametile hiljemalt 2008. aasta 1. veebruariks.»

§ 35. Seaduse normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta (ELT L 255, 30.09.2005, lk 22–142), muudetud direktiiviga 2006/100/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 141–237);

nõukogu direktiiv 89/608/EMÜ liikmesriikide haldusasutuste vastastikuse abi ning liikmesriikide haldusasutuste ja komisjoni koostöö kohta veterinaar- ja zootehnikaküsimusi käsitlevate õigusaktide nõuetekohase kohaldamise tagamiseks (EÜT L 351, 02.12.1989, lk 34–37).»

II. Loomatauditõrje seaduses (RT I 1999, 57, 598; 2007, 22, 114) tehakse järgmised muudatused:

§ 36. Paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

« (6) Kui riigi infosüsteemide andmevahetuskihis on avatud asjakohane teenus, siis riigi infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile esitatud põllumajandusloomade registrisse andmete kandmise või registriandmete muutmise taotlusele ei pea lisama digitaalallkirja.»

§ 37. Seaduse 2. peatüki 8. jagu tunnistatakse kehtetuks.

§ 38. Paragrahv 431 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 431. Ennetav vaktsineerimine

(1) Loomataudi ennetamise ühe meetmena võib kasutada loomade ennetavat vaktsineerimist (edaspidi ennetav vaktsineerimine), kui loomatauditõrje eeskirjas ei ole loomade ennetav vaktsineerimine keelatud.

(2) Loomapidaja on kohustatud ennetavalt vaktsineerima oma koera ja kassi marutaudi vastu.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetamata kodulooma on loomapidaja kohustatud ennetavalt vaktsineerima, kui see on ette nähtud loomatauditõrje eeskirjas.

(4) Loomapidaja, kes peab ärilisel eesmärgil käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud kodulooma, kelle ennetav vaktsineerimine on kohustuslik, koostab loomatauditõrje eeskirjas sätestatud nõuete kohase kirjaliku vaktsineerimise programmi ning esitab selle Veterinaar- ja Toiduametile.

(5) Veterinaar- ja Toiduamet kontrollib ennetava vaktsineerimise programmi nõuetekohasust ning teeb otsuse ennetava vaktsineerimise programmi heakskiitmise või heakskiitmata jätmise kohta 20 tööpäeva jooksul arvates ennetava vaktsineerimise programmi saamisest.

(6) Veterinaar- ja Toiduamet teeb otsuse ennetava vaktsineerimise programmi heakskiitmata jätmise kohta, kui ennetava vaktsineerimise programm ei vasta loomatauditõrje eeskirjas sätestatud nõuetele.

(7) Loomapidaja järgib kohustusliku ennetava vaktsineerimise korral loomatauditõrje eeskirjas sätestatud nõudeid. Lisaks järgib käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud loomapidaja Veterinaar- ja Toiduameti heakskiidetud ennetava vaktsineerimise programmi.»

§ 39. Seadust täiendatakse §-dega 432 ja 433 järgmises sõnastuses:

« § 432. Erakorraline vaktsineerimine

(1) Kui loomataud on ametlikult diagnoositud ja epidemioloogilise uurimise tulemusena selgub, et loomataud võib levida ulatuslikult, võib selle leviku tõkestamiseks erakorralise meetmena kasutada vaktsineerimist (edaspidi erakorraline vaktsineerimine).

(2) Erakorralise vaktsineerimise tegemise otsustab ja korraldab Veterinaar- ja Toiduamet, järgides loomatauditõrje eeskirjas sätestatud erakorralise vaktsineerimise nõudeid.

§ 433. Loomatauditõrje programm

(1) Loomatauditõrje programm on loomataudide ennetamise ja tõrjemenetluste täpsustatud kava, milles sätestatakse loomataudide ennetamise ja tõrjemenetluste loetelu ning asjakohaste menetluste mahud loomataudide kaupa iga aasta kohta.

(2) Loomatauditõrje programmi kehtestab Veterinaar- ja Toiduameti peadirektor.

(3) Loomatauditõrje programmi rakendamisega seotud kulud kaetakse riigieelarvest.»

§ 40. Paragrahvi 55 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) erakorralise vaktsineerimise kulud;».

§ 41. Paragrahv 587 tunnistatakse kehtetuks.

III. Riigilõivuseaduses (RT I 2006, 58, 439; 2007, 66, 408) tehakse järgmised muudatused:

§ 42. Paragrahvi 213:

1) lõike 1 punktid 1–4 tunnistatakse kehtetuks;

2) lõikes 2 asendatakse sõnad «käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–61» sõnadega «käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 5–61».

§ 43. Paragrahv 214 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 214. Veterinaararsti tegevusloa andmine

Veterinaararsti tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 1000 krooni.»

IV. Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduses (RT I 2005, 70, 540; 2007, 24, 127) tehakse järgmised muudatused:

§ 44. Paragrahvi 134 lõikes 1 asendatakse aastaarv «2007» aastaarvuga «2010».

§ 45. Paragrahvi 135 lõikes 1 asendatakse aastaarv «2007» aastaarvuga «2012».

V. § 46. Seaduse jõustumine

(1) Käesolev seadus jõustub 2008. aasta 1. jaanuaril.

(2) Käesoleva seaduse § 40 jõustub 2008. aasta 1. aprillil.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json