Teksti suurus:

Välisriigi diplomaatilise esinduse ja konsulaarasutuse, Välisministeeriumi poolt tunnustatud rahvusvahelise organisatsiooni esinduse või esindaja, Eestisse akrediteeritud välisriigi diplomaatilise esindaja, konsulaarametniku, välja arvatud aukonsul, ja erimissiooni esindaja poolt ametialaseks kasutamiseks ostetud aktsiisiga maksustatud alkoholilt, kütuselt ja elektrienergialt aktsiisi tagastamise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Välisriigi diplomaatilise esinduse ja konsulaarasutuse, Välisministeeriumi poolt tunnustatud rahvusvahelise organisatsiooni esinduse või esindaja, Eestisse akrediteeritud välisriigi diplomaatilise esindaja, konsulaarametniku, välja arvatud aukonsul, ja erimissiooni esindaja poolt ametialaseks kasutamiseks ostetud aktsiisiga maksustatud alkoholilt, kütuselt ja elektrienergialt aktsiisi tagastamise kord - sisukord
Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:

Välisriigi diplomaatilise esinduse ja konsulaarasutuse, Välisministeeriumi poolt tunnustatud rahvusvahelise organisatsiooni esinduse või esindaja, Eestisse akrediteeritud välisriigi diplomaatilise esindaja, konsulaarametniku, välja arvatud aukonsul, ja erimissiooni esindaja poolt ametialaseks kasutamiseks ostetud aktsiisiga maksustatud alkoholilt, kütuselt ja elektrienergialt aktsiisi tagastamise kord
[RTL 2007, 100, 1668 - jõust. 01.01.2008]

Vastu võetud 07.04.2004 nr 56
RTL 2004, 44, 739
jõustumine 01.05.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
04.01.2005RTL 2005, 9, 7721.01.2005 (rakendatakse alates 1.01.2005)
06.07.2005RTL 2005, 80, 113522.07.2005 (rakendatakse alates 01.07.2005)
17.12.2007RTL 2007, 100, 166801.01.2008

Määrus kehtestatakse «Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse» § 452 lõike 3 alusel.
[RTL 2007, 100, 1668 - jõust. 01.01.2008]

§ 1.  Taotluse esitamine aktsiisi tagasisaamiseks

  (1) Aktsiisi tagasisaamiseks esitab välisesindus vastava taotluse Välisministeeriumile kuu 10. kuupäevaks, lisades taotlusele aktsiisikauba soetamist tõendava arve või selle koopia, mis on kinnitatud arve väljastaja poolt. Aktsiisi tagasisaamist võib taotleda kuni kolme kuu jooksul aktsiisikauba soetamise päevast arvates. Kui taotlejal puudub Eestis välisesindus, siis esitatakse taotlus otse Välisministeeriumile, jättes rea «Välisesinduse nimi» tühjaks. Taotluse vorm kehtestatakse käesoleva määruse lisaga.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud arve või selle koopia peab vastama «Käibemaksuseaduse» (RT I 2003, 82, 554) §-s 37 sätestatud tingimustele ning sisaldama muuhulgas järgmisi andmeid:
  1) aktsiisikauba nimetus, alkoholi puhul näiteks viin, viski, vein, õlu, siider vms ja kütuse puhul näiteks bensiin, diislikütus vms ning aktsiisikauba kogus. Alkoholi kogus märgitakse liitrites. Kütuse ja elektrienergia (edaspidi energiatoode) puhul märgitakse selle kogus vastavalt ATKEAS-e §-s 66 nimetatud ühikule;
[RTL 2007, 100, 1668 - jõust. 01.01.2008]
  2) õlle ja «ATKEAS» sätestatud «muu alkoholi» puhul ka etanoolisisaldus.
[RTL 2007, 100, 1668 - jõust. 01.01.2008]

  (3) Taotlusele kirjutab alla välisesinduse juht ning kinnitab selle pitsati jäljendiga. Kui taotlejal välisesindus puudub, siis jäetakse see lahter tühjaks.
[RTL 2005, 9, 77 - jõust. 21.01.2005]

§ 2.  Taotluse läbivaatamine, otsuse tegemine ja aktsiisi tagastamine

  (1) Välisministeerium vaatab aktsiisi tagastamise taotluse läbi ning välisminister kinnitab allkirja ja Välisministeeriumi pitsati jäljendiga taotleja õigust ametialaselt kasutatud aktsiisikaubalt aktsiisi tagasisaamiseks. Välisministeerium edastab kinnitatud taotluse ja sellele lisatud arved või nende koopiad Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskusele (edaspidi maksuhaldur) nende dokumentide saabumise kuu 20. kuupäevaks või järgmise kuu 20. kuupäevaks, kui dokumendid saabuvad Välisministeeriumisse pärast kuu 10. kuupäeva.

  (2) Maksuhaldur teeb taotluse suhtes otsuse ning kannab tagasimaksmisele kuuluva summa taotluses nimetatud pangakontole 30 päeva jooksul Välisministeeriumilt saadud taotluse ja sellele lisatud arvete või nende koopiate saamise päevast arvates.

  (3) Maksuhaldur märgistab kõik talle esitatud arved ja koopiad ning tagastab koos esitatud taotlusest tehtud koopiaga Välisministeeriumile.

  (4) Maksuhaldur teavitab kirjalikult Välisministeeriumi aktsiisi tagastamise kohta tehtud otsusest.
[RTL 2005, 80, 1135 - jõust. 22.07.2005]

§ 3.  Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2004. aasta 1. mail.Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 56 «Välisriigi diplomaatilise esinduse ja konsulaarasutuse, Välisministeeriumi poolt tunnustatud rahvusvahelise organisatsiooni esinduse või esindaja, Eestisse akrediteeritud välisriigi diplomaatilise esindaja, konsulaarametniku, välja arvatud aukonsul, ja erimissiooni esindaja poolt ametialaseks kasutamiseks ostetud aktsiisiga maksustatud alkoholilt ja kütuselt aktsiisi tagastamise kord»
lisa [RTL 2007, 100, 1668 - jõust. 1.01.2008]


TAOTLUS AKTSIISI TAGASISAAMISEKS/APPLICATION FOR REFUND OF EXCISE TAX

______________________________________________________________________________________________
Välisesinduse nimi
The name of the foreign representation
______________________________________________________________________________________________
Taotleja nimi, keda välisesindus esindab
The name of the applicant represented by the foreign representation
______________________________________________________________________________________________
Panga nimi ja pangakonto nr aktsiisi tagastamiseks
Name and account no. of the bank for the refund of the excise
______________________________________________________________________________________________
Periood, mille eest aktsiisi tagastamist taotletakse (kuu, aasta)
Refund of excise is requested for (month, year)


Alkoholi või energiatoote liik/ Type of energy product Alkoholi etanoolisisaldus/ Ethanol content of alcohol Aktsiisikauba kogus/
Amount of excise good
Aktsiis kroonides/
Excise in Estonian kroons
Vastava arve number ja kuupäev/The number and date of the respective selling check
         
         
         
         

Aktsiis kroonides
Total excise in Estonian kroonsVälisesinduse juhi allkiri ja välisesinduse pitsati jäljend
Signature of the Head of Mission and Official Seal of the Mission
   


Täidab Välisministeerium
To be completed by the MFA
   


Täidab Maksu- ja Tolliamet / To be completed by the Customs and Tax Board

Maksu- ja Tolliameti otsus
The Decision of the Customs and Tax Board

Tagastamisele kuuluv summa
Refundable amount
 
Tagastamisele mittekuuluv summa
Nonrefundable amount
 


EV Välisministeerium, Protokolliosakond /  
MFA, Protocol Department Tel/Tel: 631 75 00
Islandi väljak 1, 15049 Tallinn Faks/Fax: 631 75 99

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json