Teksti suurus:

Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni liikmesriigi, välja arvatud Eesti, relvajõududele, EÜNi otsuse 90/640/EMÜ artiklis 1 nimetatud relvajõududele ja teiste riikide relvajõududele ja tsiviilkooseisule ning rahvusvahelisele sõjalisele peakorterile ja sõjalisele õppeasutusele, kui see on ette nähtud Riigikogu poolt ratifitseeritud välislepingus, nende enda või nendega kaasas oleva tsiviilkoosseisu kasutuseks ja nende sööklate varustamiseks ostetud aktsiisiga maksustatud aktsiisikaubalt aktsiisi tagastamise kord

Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni liikmesriigi, välja arvatud Eesti, relvajõududele, EÜNi otsuse 90/640/EMÜ artiklis 1 nimetatud relvajõududele ja teiste riikide relvajõududele ja tsiviilkooseisule ning rahvusvahelisele sõjalisele peakorterile ja sõjalisele õppeasutusele, kui see on ette nähtud Riigikogu poolt ratifitseeritud välislepingus, nende enda või nendega kaasas oleva tsiviilkoosseisu kasutuseks ja nende sööklate varustamiseks ostetud aktsiisiga maksustatud aktsiisikaubalt aktsiisi tagastamise kord - sisukord
Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:

Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni liikmesriigi, välja arvatud Eesti, relvajõududele, EÜNi otsuse 90/640/EMÜ artiklis 1 nimetatud relvajõududele ja teiste riikide relvajõududele ja tsiviilkooseisule ning rahvusvahelisele sõjalisele peakorterile ja sõjalisele õppeasutusele, kui see on ette nähtud Riigikogu poolt ratifitseeritud välislepingus, nende enda või nendega kaasas oleva tsiviilkoosseisu kasutuseks ja nende sööklate varustamiseks ostetud aktsiisiga maksustatud aktsiisikaubalt aktsiisi tagastamise kord

Vastu võetud 07.04.2004 nr 57
RTL 2004, 44, 740
jõustumine 01.05.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
04.01.2005RTL 2005, 9, 7721.01.2005 (rakendatakse alates 1.01.2005)
06.07.2005RTL 2005, 80, 113522.07.2005 (rakendatakse alates 01.07.2005)
17.12.2007RTL 2007, 100, 166901.01.2008

Määrus kehtestatakse «Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse» (edaspidi ATKEAS) § 453 lõike 3 alusel.
[RTL 2007, 100, 1669 - jõust. 01.01.2008]

§ 1.  Taotluse esitamine aktsiisi tagasisaamiseks

  (1) Aktsiisi tagasisaamiseks esitatakse taotlus Kaitseministeeriumile kalendrikuu 10. kuupäevaks, lisades taotlusele aktsiisikauba soetamist tõendava arve või selle koopia, mis on kinnitatud arve väljastaja poolt. Aktsiisi tagasisaamist võib taotleda kuni kolme kuu jooksul aktsiisikauba soetamise päevast arvates. Taotluse vorm kehtestatakse käesoleva määruse lisaga.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud arve või selle koopia peab vastama «Käibemaksuseaduse» (RT I 2003, 82, 554) §-s 37 sätestatud tingimustele ning sisaldama muuhulgas järgmisi andmeid:
  1) aktsiisikauba nimetus, alkoholi puhul näiteks viin, viski, vein, õlu, siider vms, tubaka puhul sigar, sigarillo, sigaret vms ja kütuse puhul näiteks bensiin, diislikütus vms ning aktsiisikauba kogus. Alkoholi kogus märgitakse liitrites. Sigarettide kogus märgitakse tuhandetes tükkides. Sigarite ja sigarillode kogus märgitakse tükkides. Suitsetamistubaka ja närimistubaka kogus märgitakse kilogrammides. Kütuse ja elektrienergia (edaspidi energiatoode) puhul märgitakse selle kogus vastavalt ATKEASe §-s 66 nimetatud ühikule;
  2) õlle ja ATKEAS sätestatud «muu alkoholi» puhul ka etanoolisisaldus. (õ) 14.03.2008 18:00
[RTL 2007, 100, 1669 - jõust. 01.01.2008]

§ 2.  Taotluse läbivaatamine, otsuse tegemine ja aktsiisi tagastamine

  (1) Kaitseminister kinnitab allkirjaga taotleja õigust ametialaselt kasutatud aktsiisikaubalt aktsiisi tagasisaamiseks. Kaitseministeerium edastab kinnitatud taotluse ja sellele lisatud arved või nende koopiad Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskusele (edaspidi maksuhaldur ) nende dokumentide saabumise kuu 20. kuupäevaks või järgmise kuu 20. kuupäevaks, kui dokumendid saabuvad Välisministeeriumisse pärast kuu 10. kuupäeva.

  (2) Maksuhaldur teeb taotluse suhtes otsuse ning kannab tagasimaksmisele kuuluva summa taotluses nimetatud pangakontole 30 päeva jooksul Kaitseministeeriumilt saadud taotluse ja sellele lisatud arvete või nende koopiate saamise päevast arvates.

  (3) Maksuhaldur märgistab kõik talle esitatud arved ja koopiad ning tagastab koos esitatud taotlusest tehtud koopiaga Kaitseministeeriumile.

  (4) Maksuhaldur teavitab kirjalikult Kaitseministeeriumi aktsiisi tagastamise kohta tehtud otsusest.
[RTL 2005, 80, 1135 - jõust. 22.07.2005]

§ 3.  Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2004. aasta 1. mail.

Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 57 «Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni liikmesriigi, välja arvatud Eesti, relvajõududele, EÜNi otsuse 90/640/EMÜ artiklis 1 nimetatud relvajõududele ja teiste riikide relvajõududele ja tsiviilkooseisule ning rahvusvahelisele sõjalisele peakorterile ja sõjalisele õppeasutusele, kui see on ette nähtud Riigikogu poolt ratifitseeritud välislepingus, nende enda või nendega kaasas oleva tsiviilkoosseisu kasutuseks ja nende sööklate varustamiseks ostetud aktsiisiga maksustatud aktsiisikaubalt aktsiisi tagastamise kord»
lisa
(rahandusministri 17. detsembri 2007. a määruse nr 59 sõnastuses)

[RTL 2007, 100, 1669 - jõust. 1.01.2008]TAOTLUS AKTSIISI TAGASISAAMISEKS/
 APPLICATION FOR REFUND OF EXCISE TAX


____________________________________________________________________
 Taotleja nimi ja riik, keda esindatakse
 The name of the applicant and the name of the country represented

____________________________________________________________________
 Panga nimi ja pangakonto nr aktsiisi tagastamiseks
 Name and account no. of the bank for the refund of the excise

____________________________________________________________________
 Periood, mille eest aktsiisi tagastamist taotletakse (kuu, aasta)
 Refund of excise is requested for (month, year)

Alkohol / Alcohol

Alkoholi liik/
Type of alcohol
Etanoolisisaldus/
Ethanol content
Kogus liitrites/
Amount of alcohol in litres
Aktsiis kroonides/
Excise in Estonian kroons
Vastava arve number ja kuupäev/
The number and date of the respective selling check
         
         
         

Aktsiis kroonides / Total excise in Estonian kroons

 


Tubakas / Tobacco

Tubakatoote liik/
Type of tobacco product
Tubakatoote kogus tükkides/
Amount of tobacco product in pieces
Aktsiis kroonides/
Excise in Estonian kroons
Vastava arve number ja kuupäev/
The number and date of the respective selling check
Sigaretid/
Cigarettes
     
Sigarillod/
Cigarillos
     
Sigarid/
Cigars
     
  Tubakatoote kogus kilogrammides/
Amount of tobacco product in kilograms
 
Suitsetamistubakas/
Smoking tobacco
     
Närimistubakas/
Chewing tobacco
     

Aktsiis kroonides (kokku) / Total excise in Estonian kroons

 


Energiatoode / Energy product

Energiatoote liik/
Type of energy product
Energiatoote kogus/
Amount of energy product
Aktsiis kroonides/
Excise in Estonian kroons
Vastava arve number ja kuupäev/
The number and date of the respective selling check
       
       
       

Aktsiis kroonides (kokku) / Total excise in Estonian kroons

 


Taotluse esitaja allkiri ja esindatava organisatsiooni pitsati jäljend

Signature of the applicant and Official Seal of the organisation represented

   
Täidab Kaitseministeerium

To be completed by the Ministry of Defence

   

Täidab Maksu- ja Tolliamet / To be completed by the Customs and Tax Board

Maksu- ja Tolliameti otsus / The decision of the Customs and Tax Board

Tagastamisele kuuluv summa

Refundable amount

 
Tagastamisele mittekuuluv summa

Nonrefundable amount

 


ÕiendSõnad «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seadus» vastavas käändes asendatud sõnaga «ATKEAS» vastavas käändes".

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json