Teksti suurus:

Elatisabi seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2008
Avaldamismärge:RT I 2007, 71, 438

Elatisabi seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 19.12.2007

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 21. detsembri 2007. a otsusega nr 235

§ 1. Elatisabi seaduses (RT I 2007, 25, 130) tehakse järgmised muudatused:

1) kogu seaduse tekstis asendatakse sõna «pensioniamet» sõnaga «Sotsiaalkindlustusamet» vastavas käändes;

2) paragrahvi 2 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Elatisabi makstakse vanemale, kes taotleb kohtult elatise väljamõistmist, välja arvatud elatise suuruse muutmist, ja kelle kasuks on tehtud käesoleva seaduse § 3 lõikes 1 nimetatud kohtulahend.»;

3) paragrahvi 3 lõikes 2 asendatakse sõna «jooksul» sõnaga «eest»;

4) paragrahvi 5 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Elatisabi taotlemiseks esitab käesoleva seaduse § 2 lõikes 4 nimetatud isik (edaspidi taotleja) taotluse Sotsiaalkindlustusametile.»;

5) paragrahvi 5 lõike 3 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) taotleja nimi, isikukood või sünniaeg, aadress ja olemasolu korral muud kontaktandmed;»;

6) paragrahvi 5 lõiget 3 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

« 6) taotleja kinnitus, et ta on teadlik käesolevast seadusest tulenevatest kohustustest.»;

7) paragrahvi 6 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

« (3) Elatisabi määramise otsuses märgitakse teave elatisnõude ülemineku kohta riigile.

(4) Elatisabi määramise otsus tehakse teatavaks elatisabi taotlejale ja võlgnikule. Haldusmenetluse seaduse § 31 lõike 1 punktis 2 nimetatud juhul avaldatakse elatisabi määramise otsus ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.»;

8) paragrahvi 7 senine sõnastus loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Vastavalt elatisabi taotleja soovile makstakse elatisabi panka elatisabi taotleja arvelduskontole Eestis või posti teel maksja kulul. Elatisabi kandmine välisriigis asuva panga arvelduskontole toimub saaja kulul.»;

9) paragrahvi 8 lõiget 1 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

« 5) elatisabi saama õigustatud isiku surma korral.»;

10) paragrahvi 8 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kui võlgnik tõendab, et ülalpidamiskohustust ei ole tekkinud, ülalpidamiskohustus on täidetud või esitab elatisnõudele muu tõendatud vastuväite, lõpetab Sotsiaalkindlustusamet elatisabi maksmise üksnes käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–3 ja 5 sätestatud tingimustel.»;

11) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Kui võlgnik asub täitma ülalpidamiskohustust ning ta ei teadnud ega pidanudki kohustust täites teadma nõude üleminekust riigile, nõuab riik võlgniku tasutud summa elatisabi saajalt välja võlaõigusseaduse § 1037 lõike 4 alusel.»;

12) paragrahvi 10 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kui lapsel oli käesoleva seaduse § 3 lõikes 2 nimetatud ajal õigus nõuda ülalpidamist võlgnikult, läheb elatisabi saaja nõue elatisabi määramise otsuse tegemisel üle riigile ülalpidamiskohustuse võlgniku ja võlausaldaja vahelises vaidluses tehtud kohtulahendis märgitud ulatuses, kuid mitte rohkem kui elatisabi taotlejale riigi poolt väljamakstud elatisabi osas.»;

13) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

« (8) Kui Sotsiaalkindlustusametil puuduvad andmed võlgniku aadressi kohta või kui võlgnik ei ela teadaoleval aadressil ja tema tegelik viibimiskoht ei ole teada ning kui käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud teadet ei ole muul viisil võimalik kätte toimetada, avaldatakse käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud teade ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.»;

14) paragrahvi 11 lõike 2 esimesest lausest jäetakse välja sõnad «käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud»;

15) paragrahvi 11 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

16) seadust täiendatakse §-ga 111 järgmises sõnastuses:

« § 111. Sissenõutud elatisnõude ja tagasinõutud elatisabi summade laekumine

Riigi poolt võlgnikult sissenõutud elatisnõude ja elatisabi saajalt tagasinõutud elatisabi summad laekuvad riigieelarvesse.»;

17) paragrahvi 12 lõikeid 1 ja 2 täiendatakse pärast sõna «taotleja» sõnadega «või võlgnik».

§ 2. Käesolev seadus jõustub 2008. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json