Teksti suurus:

Nende piima ja piimatoodete loetelu, mille pakkumiseks koolipiimatoetust antakse, abisaaja poolt makstavad maksimaalsed hinnad, koolipiimatoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotluse vormid

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2008
Avaldamismärge:

Nende piima ja piimatoodete loetelu, mille pakkumiseks koolipiimatoetust antakse, abisaaja poolt makstavad maksimaalsed hinnad, koolipiimatoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotluse vormid

Vastu võetud 15.02.2005 nr 16
RTL 2005, 21, 283
jõustumine 01.03.2005

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

1.06.2006 nr 65 (RTL 2006, 47, 848) 15.06.2006

9.11.2007 nr 126 (RTL 2007, 87, 1458) 24.11.2007 (rakendatakse alates 1.11.2007)

20.12.2007 nr 157 (RTL 2007, 101, 1683) 1.01.2008

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 6 lõike 3, § 24 lõigete 2 ja 4, § 25 lõike 5 ning komisjoni määruse (EÜ) nr 2707/2000, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 rakenduseeskirjad seoses haridusasutuste õpilaste piima ja teatavate piimatoodetega varustamise puhul antava ühenduse abiga (EÜT L 311, 12.12.2000, lk 37–42), artikli 3 lõike 1, artikli 11 lõigete 1 ja 2 ning artikli 14 lõike 1 alusel.

[RTL 2006, 47, 848 – jõust. 15.06.2006]

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse nende piima ja piimatoodete loetelu, mille pakkumiseks koolipiimatoetust antakse, abisaaja poolt makstavad maksimaalsed hinnad, koolipiimatoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotluse vormid.

§ 2. Piim ja piimatooted ning abisaaja poolt makstavad maksimaalsed hinnad

Koolipiimatoetust võib taotleda komisjoni määruse (EÜ) nr 2707/2000 lisas I toodud I kategooria piima ja piimatoodete kohta, mida võib pakkuda abisaajale selle määruse lisas 1 toodud maksimaalsete hindade piires.

[RTL 2007, 101, 1683 – jõust. 1.01.2008]

§ 3. Koolipiimatoetuse taotleja heakskiitmine

(1) «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 25 lõikes 2 nimetatud koolipiimatoetuse taotleja esitab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) komisjoni määruse (EÜ) 2707/2000 artiklis 7 sätestatud heakskiidu saamiseks lisas 2 toodud taotluse.

(2) Lõikes 1 nimetatud taotleja andmed peavad olema kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse. Kui taotleja andmed ei ole sellesse registrisse kantud, esitab ta heakskiidu taotlemisel «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 60 lõikes 1 nimetatud avalduse andmete registrisse kandmiseks.

(3) Koolipiimatoetuse taotlemise eesmärgil heakskiidetud isik teavitab heakskiidu taotlusel esitatud andmete muutumisest viivitamata PRIA-t.

[RTL 2006, 47, 848 – jõust. 15.06.2006]

§ 4. Koolipiimatoetuse taotlemine

(1) Koolipiimatoetust võib taotleda kuni kuus korda aastas järgmiste taotlusperioodide kohta: 1. jaanuar kuni 28. (29.) veebruar; 1. märts kuni 30. aprill; 1. mai kuni 30. juuni; 1. juuli kuni 31. august; 1. september kuni 31. oktoober ning 1. november kuni 31. detsember.

(2) Taotlusperioodi kestel heaks kiidetud taotleja suhtes algab lõikes 1 nimetatud taotlusperiood heakskiidu saamisele järgnevast päevast arvates.

(3) Koolipiimatoetuse taotlemiseks esitab taotleja lõikes 1 nimetatud taotlusperioodi kohta PRIA-le lisas 3 toodud taotluse.

(4) [Kehtetu – RTL 2006, 47, 848jõust. 15.06.2006]

[RTL 2006, 47, 848 – jõust. 15.06.2006]

§ 5. Dokumentide säilitamine

Taotleja ja õppeasutus, mille õpilased tarbisid toetuskõlbulikku piima ja piimatoodet, säilitavad toetusega seotud dokumente seitse aastat.

§ 6. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 7. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. märtsil 2005. a.

 

Põllumajandusministri 15. veebruari 2005. a määruse nr 16 «Nende piima ja piimatoodete loetelu, mille pakkumiseks koolipiimatoetust antakse, abisaaja poolt makstavad maksimaalsed hinnad, koolipiimatoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotluse vormid»
lisa 1
(Põllumajandusministri 9. novembri 2007. a määruse nr 126 sõnastuses)

[RTL 2007, 87, 1458 – jõust. 24.11.2007] – rakendatakse alates 1.11.2007

Maksimaalsed hinnad, mida võib abisaajalt küsida koolipiimatoetuse skeemi raames toetatavate piima ja piimatoodete eest

Tooted

Kogus

Maksimaalne hind

Kuumtöödeldud täispiim (rasvasisaldus vähemalt 3,5%)

1 liiter

3,57 krooni

Kuumtöödeldud maitsestatud täispiim (rasvasisaldus vähemalt 3,5%)

1 liiter

9,02 krooni

Maitsestamata täispiimajogurt (rasvasisaldus vähemalt 3,5%)

1 kilogramm

10,95 krooni

Kuumtöödeldud piim (rasvasisaldus 2,5%)

1 liiter

3,57 krooni

Kuumtöödeldud maitsestatud piim (rasvasisaldus 2,5%)

1 liiter

9,12 krooni

Maitsestamata piimajogurt (rasvasisaldus 2,5%)

1 kilogramm

13,05 krooni

Kuumtöödeldud madala rasvasisaldusega piim (rasvasisaldus 1,5–1,8%)

1 liiter

3,67 krooni

Kuumtöödeldud madala rasvasisaldusega maitsestatud piim (rasvasisaldus 1,5–1,8%)

1 liiter

20,27 krooni

Madala rasvasisaldusega maitsestamata piimajogurt (rasvasisaldus 1,5–1,8%)

1 kilogramm

12,75 krooni

Hapupiim (rasvasisaldus vähemalt 1,5%)

1 liiter

4,97 krooni

[RTL 2007, 87, 1458 – jõust. 24.11.2007] – rakendatakse alates 1.11.2007

 

Põllumajandusministri 15. veebruari 2005. a määruse nr 16 «Nende piima ja piimatoodete loetelu, mille pakkumiseks koolipiimatoetust antakse, abisaaja poolt makstavad maksimaalsed hinnad, koolipiimatoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotluse vormid»
lisa 2

HEAKSKIIDU TAOTLUS

__________________________________________________________________________
Koolipiimatoetuse taotlemiseks

 

1.1. TAOTLEJA ANDMED

1.2. Täidab PRIA

 

Nimi või ärinimi:

FIE isikukood:

Registrikood:

Esindaja eesnimi:

Esindaja perekonnanimi:

Taotluse number:

Kontakttelefon:

Vastuvõtja allkiri:

Koolipiima tarbivate õpilaste arv1

                         


1 Täidetakse juhul, kui koolipiimatoetuse taotlemiseks vajalikku heakskiitu soovib taotleda õppeasutus.

Juhul kui heakskiitu taotleb õppeasutust või õppeasutusi esindav isik, täidetakse ka taotluse lisa.

Taotluse lisa ______ lehel

KÄESOLEVAGA KINNITAN, ET VASTAN KOOLIPIIMATOETUSE TAOTLEMISEKS VAJALIKU HEAKSKIIDU SAAMISEKS ESITATAVATELE NÕUETELE, KINNITAN TAOTLUSES ESITATUD ANDMETE ÕIGSUST NING VÕIMALDAN KONTROLLIDA KÄESOLEVAS TAOTLUSES ESITATUD ANDMEID.

Taotleja allkiri: ..............................

Kuupäev: .................................

Heakskiidu taotluse lisa

Õppeasutused, kelle nimel koolipiimatoetust taotletakse

Õppeasutuse nimi

Registrinumber

Õpilaste arv

Õppeasutuse esindaja nimi

Maakond

Vald/linn

Aadress

Postiindeks

Telefon

e-post

 

Õppeasutuse nimi

Registrinumber

Õpilaste arv

Õppeasutuse esindaja nimi

Maakond

Vald/linn

Aadress

Postiindeks

Telefon

e-post

 

Õppeasutuse nimi

Registrinumber

Õpilaste arv

Õppeasutuse esindaja nimi

Maakond

Vald/linn

Aadress

Postiindeks

Telefon

e-post

 

Taotleja nimi: .......................................

Kuupäev: ...................................

Taotleja allkiri: .....................................

 

 

Põllumajandusministri 15. veebruari 2005. a määruse nr 16 «Nende piima ja piimatoodete loetelu, mille pakkumiseks koolipiimatoetust antakse, abisaaja poolt makstavad maksimaalsed hinnad, koolipiimatoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotluse vormid»
lisa 3
(põllumajandusministri 1. juuni 2006. a määruse nr 65 sõnastuses)

TAOTLUS

Koolipiimatoetuse saamiseks

1. Taotleja andmed

1.2 Täidab PRIA

 

 Heakskiidu otsuse number:

 Toetuse taotlemise periood _ _ . _ _ . _ _ _ _ – _ _ . _ _ . _ _ _ _

            

 Taotleja nimi või ärinimi:

 FIE isikukood:

 Registrikood:

 Esindaja nimi:

 Aadress:

2. Taotluse andmed

 Õpilaste arv:

 Õppepäevade arv:

 Tooted, mille kohta toetust taotletakse

 Jaotatud kogused

 Toote kogumaksumus

 Kuumtöödeldud täispiim (rasvasisaldus vähemalt 3,5%)

l

krooni

 Kuumtöödeldud maitsestatud täispiim (rasvasisaldus vähemalt 3,5%)

l

krooni

 Maitsestamata täispiimajogurt (rasvasisaldus vähemalt 3,5%)

kg

krooni

 Kuumtöödeldud piim (rasvasisaldus 2,5%)

l

krooni

 Kuumtöödeldud maitsestatud piim (rasvasisaldus 2,5%)

l

krooni

 Maitsestamata piimajogurt (rasvasisaldus 2,5%)

kg

krooni

 Kuumtöödeldud madala rasvasisaldusega piim (rasvasisaldus 1,5–1,8%)

l

krooni

 Kuumtöödeldud madala rasvasisaldusega maitsestatud piim (rasvasisaldus 1,5–1,8%)

l

krooni

 Madala rasvasisaldusega maitsestamata piimajogurt (rasvasisaldus 1,5–1,8%)

kg

krooni

 Hapupiim (rasvasisaldus vähemalt 1,5%)

l

krooni

Märkus: Koolipiimatoetuse ühikumäärad arvestab PRIA, võttes arvesse komisjoni määruses (EÜ) 2707/2000 ja põllumajandusministri 15. juuni 2005. a määruses nr 67 «Koolipiimatoetuse lisatoetuse määr» kehtestatut. Juhul kui toetust taotleb õppeasutust või õppeasutusi esindav isik, peab olema täidetud ka taotluse lisa. Taotluse lisa ... lehel.

KÄESOLEVAGA KINNITAN, ET VASTAN KOOLIPIIMATOETUSE SAAMISEKS KEHTESTATUD NÕUETELE, KINNITAN ESITATUD ANDMETE ÕIGSUST NING VÕIMALDAN KONTROLLIDA KÄESOLEVAS TAOTLUSES ESITATUD ANDMEID.

Taotleja esindaja nimi: ..............................

Allkiri ...............................

Kuupäev __ __ . __ __ . __ __ __ __

Taotluse lisa

Taotleja nimi või ärinimi:

Õppeasutus:

Piima või piimatooteid
tarbinud õpilaste arv:

Õppepäevade arv
taotlusperioodil:

 

Tooted, mille kohta toetust taotletakse

Jaotatud kogused

Toote kogumaksumus

Kuumtöödeldud täispiim (rasvasisaldus vähemalt 3,5%)

l

krooni

Kuumtöödeldud maitsestatud täispiim (rasvasisaldus vähemalt 3,5%)

l

krooni

Maitsestamata täispiimajogurt (rasvasisaldus vähemalt 3,5%)

kg

krooni

Kuumtöödeldud piim (rasvasisaldus 2,5%)

l

krooni

Kuumtöödeldud maitsestatud piim (rasvasisaldus 2,5%)

l

krooni

Maitsestamata piimajogurt (rasvasisaldus 2,5%)

kg

krooni

Kuumtöödeldud madala rasvasisaldusega piim (rasvasisaldus 1,5–1,8%)

l

krooni

Kuumtöödeldud madala rasvasisaldusega maitsestatud piim (rasvasisaldus 1,5–1,8%)

l

krooni

Madala rasvasisaldusega maitsestamata piimajogurt (rasvasisaldus 1,5–1,8%)

kg

krooni

Hapupiim (rasvasisaldus vähemalt 1,5%)

l

krooni

 

Õppeasutus:

Piima või piimatooteid
tarbinud õpilaste arv:

Õppepäevade arv
taotlusperioodil:

 

Tooted, mille kohta toetust taotletakse

Jaotatud kogused

Toote kogumaksumus

Kuumtöödeldud täispiim (rasvasisaldus vähemalt 3,5%)

l

krooni

Kuumtöödeldud maitsestatud täispiim (rasvasisaldus vähemalt 3,5%)

l

krooni

Maitsestamata täispiimajogurt (rasvasisaldus vähemalt 3,5%)

kg

krooni

Kuumtöödeldud piim (rasvasisaldus 2,5%)

l

krooni

Kuumtöödeldud maitsestatud piim (rasvasisaldus 2,5%)

l

krooni

Maitsestamata piimajogurt (rasvasisaldus 2,5%)

kg

krooni

Kuumtöödeldud madala rasvasisaldusega piim (rasvasisaldus 1,5–1,8%)

l

krooni

Kuumtöödeldud madala rasvasisaldusega maitsestatud piim (rasvasisaldus 1,5–1,8%)

l

krooni

Madala rasvasisaldusega maitsestamata piimajogurt (rasvasisaldus 1,5–1,8%)

kg

krooni

Hapupiim (rasvasisaldus vähemalt 1,5%)

l

krooni

 

Õppeasutus:

Piima või piimatooteid
tarbinud õpilaste arv:

Õppepäevade arv
taotlusperioodil:

 

Tooted, mille kohta toetust taotletakse

Jaotatud kogused

Toote kogumaksumus

Kuumtöödeldud täispiim (rasvasisaldus vähemalt 3,5%)

l

krooni

Kuumtöödeldud maitsestatud täispiim (rasvasisaldus vähemalt 3,5%)

l

krooni

Maitsestamata täispiimajogurt (rasvasisaldus vähemalt 3,5%)

kg

krooni

Kuumtöödeldud piim (rasvasisaldus 2,5%)

l

krooni

Kuumtöödeldud maitsestatud piim (rasvasisaldus 2,5%)

l

krooni

Maitsestamata piimajogurt (rasvasisaldus 2,5%)

kg

krooni

Kuumtöödeldud madala rasvasisaldusega piim (rasvasisaldus 1,5–1,8%)

l

krooni

Kuumtöödeldud madala rasvasisaldusega maitsestatud piim (rasvasisaldus 1,5–1,8%)

l

krooni

Madala rasvasisaldusega maitsestamata piimajogurt (rasvasisaldus 1,5–1,8%)

kg

krooni

Hapupiim (rasvasisaldus vähemalt 1,5%)

l

krooni

 

Taotleja esindaja nimi

Allkiri

Kuupäev

[RTL 2006, 47, 848 – jõust. 15.06.2006]

 

/otsingu_soovitused.json