Teksti suurus:

Relvaseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.01.2008
Avaldamismärge:RT I 2008, 1, 6

Relvaseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 13.12.2007

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 20. detsembri 2007. a otsusega nr 233

§ 1. Relvaseaduses (RT I 2001, 65, 377; 2007, 24, 126) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 15 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 50 lõikes 6 asendatakse tekstiosa «jahikorralduse seadus (RT I 1994, 30, 465; 83, 1449; 1996, 49, 953; 1997, 86, 1460; 1999, 54, 583)» sõnaga «jahiseadus»;

3) paragrahvi 59 lõigetes 3 ja 6, § 621 lõigetes 3 ja 7, § 622 lõike 2 punktides 2 ja 3 ning lõike 3 punktides 2 ja 3, § 623 lõikes 1 ja lõike 3 punktis 2, § 68 lõikes 61 ning § 71 lõikes 1 asendatakse sõna «Julgestuspolitsei» sõnaga «Politseiamet» vastavas käändes.

§ 2. Riigilõivuseaduses (RT I 2006, 58, 439; 2007, 45, 320) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 41 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) laskespordiga tegelev spordiorganisatsioon ja laskesportlane sporditulirelva ja selle laskemoona omamiseks, valdamiseks, edasitoimetamiseks ning veoks vajalike, käesoleva seaduse §-des 235–2371 nimetatud toimingute eest;»;

2) paragrahvi 41 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) välisriigi kodanikust diplomaatilise või konsulaaresinduse töötaja, samuti välisriigi ametliku delegatsiooni või sellega diplomaatilise tava kohaselt võrdsustatud delegatsiooni koosseisu kuuluv välisriigi kodanik ja teda saatev isik käesoleva seaduse §-des 235–2371 nimetatud toiminguteks Välisministeeriumi taotlusel Politseiameti ühekordse eriloa andmise eest.»;

3) paragrahvi 226 lõiked 3, 4, 7 ja 11 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 235 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Relvasoetamisloa, relvaloa, paralleelrelvaloa, relvakandmisloa või kollektsioneerimisloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 200 krooni.

(2) Relvasoetamisloa või kollektsioneerimisloa pikendamise või kollektsioneerimisloale täiendavate andmete kandmise eest tasutakse riigilõivu 50 krooni.

(3) Relvaloa, paralleelrelvaloa või relvakandmisloa vahetamise eest tasutakse riigilõivu 50 krooni.»;

5) seadust täiendatakse §-ga 2371 järgmises sõnastuses:

« § 2371. Tulirelvade edasitoimetamine Euroopa Ühenduses

(1) Euroopa tulirelvapassi taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 200 krooni.

(2) Tulirelvade Euroopa Ühenduses edasitoimetamise eelloa ja loa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu:
1) Eesti kodaniku taotluse puhul 100 krooni iga tulirelva kohta;
2) välisriigi kodaniku taotluse puhul 1000 krooni iga tulirelva kohta.

(3) Tulirelvade kaubana vabasse ringlusesse lubamise eelloa väljastamise eest tasutakse riigilõivu 200 krooni iga tulirelva kohta.»;

6) paragrahv 238 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahv 239 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 239. Relvade ja laskemoonaga seonduval tegevusalal tegevusloa andmise ning kehtivusaja pikendamise taotluse läbivaatamine

Relvade või laskemoonaga seonduval tegevusalal tegevusloa andmise või kehtivusaja pikendamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 4000 krooni.»;

8) paragrahv 240 tunnistatakse kehtetuks.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json