Teksti suurus:

Nõuded referentlaboratooriumile ning referentlaboratooriumina tegutsemiseks volituse andmise taotluse sisunõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ja taotluse menetlemise kord1

Nõuded referentlaboratooriumile ning referentlaboratooriumina tegutsemiseks volituse andmise taotluse sisunõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ja taotluse menetlemise kord1 - sisukord
Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2015
Avaldamismärge:

Nõuded referentlaboratooriumile ning referentlaboratooriumina tegutsemiseks volituse andmise taotluse sisunõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ja taotluse menetlemise kord1
[RTL 2007, 101, 1684 - jõust. 01.01.2008]

Vastu võetud 13.03.2007 nr 20
RTL 2007, 24, 427
jõustumine 01.04.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.12.2007RTL 2007, 101, 168401.01.2008

Määrus kehtestatakse «Toiduseaduse» § 53 lõike 7 ning «Veterinaarkorralduse seaduse» § 6 lõike 8 alusel.
[RTL 2007, 101, 1684 - jõust. 01.01.2008]

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks (ELT L 165, 30.04.2004, lk 1–141), artiklis 33 sätestatud riiklikule referentlaboratooriumile (edaspidi referentlaboratoorium) esitatavad bioohutusnõuded ning referentlaboratooriumina tegutsemiseks volituse andmise taotluse sisunõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ja taotluse menetlemise kord.
[RTL 2007, 101, 1684 - jõust. 01.01.2008]

§ 2.  Referentlaboratooriumina tegutsemiseks volituse andmise taotluse sisunõuded ja taotlusele lisatavate dokumentide loetelu

  (1) Referentlaboratooriumina tegutsemiseks volituse (edaspidi volitus) taotleja esitab põllumajandusministrile kirjaliku taotluse, mis sisaldab järgmisi andmeid:
  1) taotleja ja taotleja esindaja nimi, isiku- või registrikood ning sidevahendite numbrid;
  2) taotleja aadress;
  3) taotletava volituse ulatus ja nimekiri kasutatavate analüüsimeetodite kohta, mille kasutamiseks laboratoorium on akrediteeritud;
  4) laboratooriumi tegevuse korraldamise eest vastutava isiku nimi ja ametikoht.

  (2) Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) akrediteerimisorgani väljastatud laboratooriumi akrediteeritust tõendava tunnistuse ja selle lisa koopia;
  2) tegevuskava taotletava volituse ulatuses Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 artikli 33 lõikes 2 sätestatud nõuete täitmiseks;
  3) referentlaboratooriumina tegutsemiseks esmakordse volituse andmise taotlemise korral esitatakse andmed riigilõivu tasumise kohta.

§ 21.  Referentlaboratooriumi bioohutusnõuded
[RTL 2007, 101, 1684 - jõust. 01.01.2008]

  (1) Referentlaboratooriumina võib volitada tegutsema üksnes asjakohases Euroopa Liidu õigusaktis loomataudi diagnoosimiseks referentlaboratooriumile kehtestatud bioohutusnõuetele vastava laboratooriumi.

  (2) Suu- ja sõrataudi diagnoosimiseks peab referentlaboratoorium vastama nõukogu direktiivi 2003/85/EÜ ühenduse meetmete kohta suu- ja sõrataudi tõrjeks, millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 85/511/EMÜ ja otsused 89/531/EMÜ ja 91/665/EMÜ ning muudetakse direktiivi 92/46/EMÜ (ELT L 306, 22.11.2003, lk 1–87), lisas XV toodud bioohutusnõuetele.

  (3) Sigade klassikalise katku diagnoosimiseks peab referentlaboratoorium vastama Euroopa Komisjoni otsuses 2002/106/EÜ, millega kiidetakse heaks diagnostika käsiraamat, milles kehtestatakse sigade katku kinnitamiseks kasutatavad diagnostika- ja proovivõtumeetodid ning kriteeriumid laborikatsete tulemuste hindamiseks (EÜT L 39, 09.02.2002, lk 71–88), toodud bioohutusnõuetele.

  (4) Sigade aafrika katku diagnoosimiseks peab referentlaboratoorium vastama Euroopa Komisjoniotsuses 2003/422/EÜ sigade aafrika katku diagnostika käsiraamatu heakskiitmise kohta(ELT L 143, 11.06.2003, lk 35–49) toodud bioohutusnõuetele.
[RTL 2007, 101, 1684 - jõust. 01.01.2008]

§ 3.  Volituse taotluse menetlemise kord

  (1) Volitus antakse või volituse andmisest keeldutakse 20 tööpäeva jooksul laboratooriumi kirjaliku taotluse saamisest arvates põllumajandusministri käskkirjaga.

  (2) Volitus antakse määramata ajaks.

  (3) Volituse andmise või volituse andmisest keeldumise käskkirja ärakiri antakse taotlejale üle allkirja vastu või saadetakse posti teel kolme tööpäeva jooksul arvates käskkirja andmise päevast.

  (4) Volituse ulatuse muutmiseks taotletakse uut volitust § 2 kohaselt.

  (5) Referentlaboratoorium teavitab volituse andmise taotlemisel esitatud selliste andmete muutumisest, mis võivad mõjutada tema ülesannete täitmist, viivitamata kirjalikult põllumajandusministrit.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. aprillil 2007. a.


1Nõukogu direktiiv 2003/85/EÜ ühenduse meetmete kohta suu- ja sõrataudi tõrjeks, millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 85/511/EMÜ ja otsused 89/531/EMÜ ja 91/665/EMÜ ning muudetakse direktiivi 92/46/EMÜ (ELT L 306, 22.11.2003, lk 1–87), muudetud direktiiviga 2006/104/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 352–367)
[RTL 2007, 101, 1684 - jõust. 01.01.2008]

/otsingu_soovitused.json