Teksti suurus:

Referentlaboratooriumina tegutsemiseks volituse andmise taotluse sisu nõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ja taotluse menetlemise kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.12.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 11.12.2019, 6

Referentlaboratooriumina tegutsemiseks volituse andmise taotluse sisu nõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ja taotluse menetlemise kord1
[RT I, 11.12.2019, 1 - jõust. 14.12.2019]

Vastu võetud 13.03.2007 nr 20
RTL 2007, 24, 427
jõustumine 01.04.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.12.2007RTL 2007, 101, 168401.01.2008
21.08.2015RT I, 29.08.2015, 101.09.2015
05.12.2019RT I, 11.12.2019, 114.12.2019

Määrus kehtestatakse «Toiduseaduse» § 53 lõike 7 ning «Veterinaarkorralduse seaduse» § 6 lõike 8 alusel.
[RTL 2007, 101, 1684 - jõust. 01.01.2008]

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste õigusnormide kohaldamine, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 999/2001, (EÜ) nr 396/2005, (EÜ) nr 1069/2009, (EÜ) nr 1107/2009, (EL) nr 1151/2012, (EL) nr 652/2014, (EL) 2016/429 ja (EL) 2016/2031, nõukogu määruseid (EÜ) nr 1/2005 ja (EÜ) nr 1099/2009 ning nõukogu direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ ja 2008/120/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004, nõukogu direktiivid 89/608/EMÜ, 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ, 91/496/EMÜ, 96/23/EÜ, 96/93/EÜ ja 97/78/EÜ ja nõukogu otsus 92/438/EMÜ (ELT L 95, 07.04.2017, lk 1–142), artiklis 100 sätestatud riikliku referentlaboratooriumina toidu ja loomatervise valdkonnas (edaspidi referentlaboratoorium) tegutsemiseks volituse andmise taotluse sisu nõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ja taotluse menetlemise kord.
[RT I, 11.12.2019, 1 - jõust. 14.12.2019]

§ 2.   Referentlaboratooriumina tegutsemiseks volituse andmise taotluse sisunõuded ja taotlusele lisatavate dokumentide loetelu

  (1) Referentlaboratooriumina tegutsemiseks volituse (edaspidi volitus) taotleja esitab valdkonna eest vastutavale ministrile kirjaliku taotluse, mis sisaldab järgmisi andmeid:
[RT I, 29.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]
  1) taotleja ja taotleja esindaja nimi, isiku- või registrikood ning sidevahendite numbrid;
  2) taotleja aadress;
  3) taotletava volituse ulatus ja nimekiri kasutatavate analüüsimeetodite kohta, mille kasutamiseks laboratoorium on akrediteeritud;
  4) laboratooriumi tegevuse korraldamise eest vastutava isiku nimi ja ametikoht.

  (2) Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) akrediteerimisorgani väljastatud laboratooriumi akrediteeritust tõendava tunnistuse ja selle lisa koopia;
  2) tegevuskava taotletava volituse ulatuses Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artiklis 101 sätestatud nõuete täitmiseks;
[RT I, 11.12.2019, 1 - jõust. 14.12.2019]
  3) referentlaboratooriumina tegutsemiseks esmakordse volituse andmise taotlemise korral esitatakse andmed riigilõivu tasumise kohta.

§ 21.   Referentlaboratooriumi bioohutusnõuded
[Kehtetu - RT I, 11.12.2019, 1 - jõust. 14.12.2019]

§ 3.   Volituse taotluse menetlemise kord

  (1) Volitus antakse või volituse andmisest keeldutakse 20 tööpäeva jooksul laboratooriumi kirjaliku taotluse saamisest arvates valdkonna eest vastutava ministri käskkirjaga.
[RT I, 29.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

  (2) Volitus antakse määramata ajaks.

  (3) Volituse andmise või volituse andmisest keeldumise käskkiri toimetatakse taotlejale kätte kolme tööpäeva jooksul käskkirja andmise päevast arvates.
[RT I, 11.12.2019, 1 - jõust. 14.12.2019]

  (4) Volituse ulatuse muutmiseks taotletakse uut volitust § 2 kohaselt.

  (5) Referentlaboratoorium teavitab volituse andmise taotlemisel esitatud selliste andmete muutumisest, mis võivad mõjutada tema ülesannete täitmist, viivitamata kirjalikult valdkonna eest vastutavat ministrit.
[RT I, 29.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. aprillil 2007. a.


1
[Kehtetu – RT I, 11.12.2019, 1 - jõust. 14.12.2019]

/otsingu_soovitused.json