Teksti suurus:

Prokuratuuriseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.01.2008
Avaldamismärge:RT I 2008, 1, 3

Prokuratuuriseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 12.12.2007

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 20. detsembri 2007. a otsusega nr 230

Prokuratuuriseaduses (RT I 1998, 41/42, 625; 2006, 48, 357) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 15 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Riigi peaprokuröriks, juhtivaks riigiprokuröriks, juhtivprokuröriks, riigiprokuröriks, vanemprokuröriks, eriasjade prokuröriks või ringkonnaprokuröriks võib nimetada teovõimelise vähemalt 21-aastase Eesti Vabariigi kodaniku, kes:
1) on omandanud akrediteeritud õppekava alusel magistrikraadi õigusteaduses või kellel on samaväärsete õpingute läbimise kohta välismaal saadud kõrgharidustunnistus, mida tunnustab välisriigis omandatud kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse § 6 lõikes 3 nimetatud keskus Eesti Vabariigi haridusseaduse §-s 281 sätestatud korras, või kes on läbinud ülikoolis enne ülikooliseaduse 2003. aasta 10. märtsil jõustunud muudatusi kehtinud korra kohaselt vähemalt akadeemilise kõrghariduse I astme õigusteaduses akrediteeritud nelja-aastase nominaalkestusega õppekava alusel või enne Eesti Vabariigi haridusseaduse jõustumist kehtinud korra kohaselt vähemalt akadeemilise kõrghariduse I astme õigusteaduses viieaastase nominaalkestusega õppekava alusel;
2) oskab eesti keelt kõrgtasemel;
3) on kõrgete kõlbeliste omadustega;
4) on prokuröritööks vajalike võimete ja isikuomadustega.»;

2) paragrahvi 15 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Juhtivaks riigiprokuröriks ja riigiprokuröriks võib nimetada isiku, kes on vähemalt kaks aastat töötanud juriidilist kõrgkvalifikatsiooni nõudval töökohal.»;

3) paragrahvi 15 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 16 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Juhtiva riigiprokuröri, riigiprokuröri ning juhtivprokuröri nimetab ametisse justiitsminister riigi peaprokuröri ettepanekul.»;

5) paragrahvi 16 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 18 lõigetest 1 ja 2 jäetakse välja sõna «riigiprokurör» vastavas käändes;

7) paragrahvi 18 lõikest 2 jäetakse välja sõnad «justiitsminister või»;

8) paragrahvi 18 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Avaliku konkursita võib ametisse nimetada riigi peaprokuröri, juhtiva riigiprokuröri, riigiprokuröri, juhtivprokuröri ning vanemprokuröri.»

Riigikogu esimees Ene ERGMA

/otsingu_soovitused.json