Teksti suurus:

Volitatud laboratooriumina tegutsemiseks volituse andmise taotluse sisunõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ning taotluse menetlemise kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:

Volitatud laboratooriumina tegutsemiseks volituse andmise taotluse sisunõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ning taotluse menetlemise kord

Vastu võetud 06.06.2007 nr 88
RTL 2007, 48, 866
jõustumine 01.07.2007

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

20.12.2007 nr 162 (RTL 2007, 101, 1687) 1.01.2008

Määrus kehtestatakse «Toiduseaduse» § 52 lõike 4 ning «Veterinaarkorralduse seaduse» § 341 lõike 4 alusel.

[RTL 2007, 101, 1687 – jõust. 1.01.2008]

§ 1. Volitatud laboratooriumina tegutsemiseks volituse andmise taotluse sisunõuded ja taotlusele lisatavate dokumentide loetelu

(1) Volitatud laboratooriumina tegutsemiseks volituse (edaspidi volitus) taotleja esitab Veterinaar- ja Toiduametile kirjaliku taotluse, mis sisaldab järgmisi andmeid:
1) taotleja ja tema esindaja nimi, isiku- või registrikood ning sidevahendite numbrid;
2) taotleja asukoha ja tegevuskoha aadress;
3) taotletava volituse ulatus loomataudi, loomaliigi või nende gruppide, analüüsitavate näitajate ja toidugruppide kaupa ning kasutatav analüüsimeetod.

[RTL 2007, 101, 1687 – jõust. 1.01.2008]

(2) Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
1) akrediteerimisasutuse väljastatud laboratooriumi akrediteerimist tõendava tunnistuse ja selle lisa koopia;
2) akrediteerimist tõendava tunnistuse puudumise korral komisjoni määruse (EÜ) nr 2076/2005, millega nähakse ette üleminekumeetmed Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste (EÜ) nr 853/2004, (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004 rakendamiseks ning muudetakse määrusi (EÜ) nr 853/2004 ja (EÜ) nr 854/2004 (ELT L 338, 22.12.2005, lk 83–88), artikli 18 punktides a ja b sätestatud nõuete täitmist tõendavad dokumendid;
3) volituse andmise esmakordse taotlemise korral andmed riigilõivu tasumise kohta.

§ 2. Taotluse menetlemise kord

(1) Volituse andmise või volituse andmisest keeldumise otsuse teeb Veterinaar- ja Toiduamet 20 tööpäeva jooksul arvates laboratooriumi kirjaliku taotluse saamisest.

(2) Volituse ulatuse muutmiseks taotletakse uut volitust § 1 kohaselt.

(3) Volitatud laboratoorium teavitab volituse andmise taotlemisel esitatud andmete või taotlemise ajal laboratooriumis valitsenud tingimuste muutumisest, mis võivad mõjutada tema ülesannete täitmist, viivitamata kirjalikult Veterinaar- ja Toiduametit.

§ 3. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. juulil 2007. a.

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json