Teksti suurus:

Volitatud veterinaararsti volituse raames osutatavate teenuste tasu määrad ja tasustamise kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:

Volitatud veterinaararsti volituse raames osutatavate teenuste tasu määrad ja tasustamise kord

Vastu võetud 13.12.2002 nr 82
RTL 2002, 145, 2123
jõustumine 01.01.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.12.2003RTL 2003, 129, 209426.12.2003
13.08.2004RTL 2004, 113, 177229.08.2004
17.11.2004RTL 2004, 147, 223901.12.2004
08.12.2005RTL 2005, 120, 187323.12.2005
22.01.2007RTL 2007, 9, 14101.02.2007
20.12.2007RTL 2007, 101, 168101.01.2008

Määrus kehtestatakse «Veterinaarkorralduse seaduse» § 19 lõike 5 ja «Söödaseaduse» § 25 lõike 4 alusel.


[RTL 2007, 9, 141 - jõust. 01.02.2007]

§ 1. Volitatud veterinaararsti volituse raames osutatud teenuste eest tasustamise kord

 (1) Volitatud veterinaararsti volituse raames osutatud riigieelarvest finantseeritavate teenuste eest tasustamine toimub kord kuus eelnenud kuu eest volitatud veterinaararsti esitatud aruande ja sellele listud arve alusel.

 (11) Volitatud veterinaararst, kes on käibemaksukohustuslane, lisab aruandele «Käibemaksuseaduse» § 37 nõuete kohase arve, millel muu hulgas märgib tasutava käibemaksusumma, mis lisandub määruses sätestatud tasu määrale

 (2) Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse juht kontrollib volitatud veterinaararsti aruandes esitatud andmete õigsust. Tegelikkusele mittevastavate andmete alusel tasu ei maksta ja nende alusel väljamakstud tasu kuulub tagastamisele.

 (3) Tasu volitatud veterinaararsti volituse raames osutatavate riigieelarvest finantseeritavate teenuste eest makstakse Veterinaar- ja Toiduameti eelarve kaudu.

 (4) Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse juhi käskkirja alusel kantakse tasu volitatud veterinaararsti näidatud arveldusarvele.
[RTL 2004, 147, 2239 - jõust. 01.12.2004]

§ 2. Volitatud veterinaararsti poolt loomataudide ennetamiseks ja diagnoosimiseks osutatavate teenuste tasu määrad

 (1) Tasu määrad veiste loomataudide ennetamise ja diagnoosimise korral osutatavate teenuste eest ühe looma kohta on järgmised:
 1) tuberkuliniseerimine ja tuberkuliiniproovi hindamine – 30 krooni;
[RTL 2007, 101, 1681 - jõust. 01.01.2008]
 2) ajukoe proovi võtmine tapamajas – 65 krooni;
[RTL 2007, 101, 1681 - jõust. 01.01.2008]
 21) ajukoe proovi võtmine väljaspool tapamaja – 100 krooni;
[RTL 2007, 101, 1681 - jõust. 01.01.2008]
 3) vereproovi võtmine – 15 krooni;
[RTL 2007, 101, 1681 - jõust. 01.01.2008]
 4) piimaproovi võtmine – 7 krooni;
[RTL 2007, 101, 1681 - jõust. 01.01.2008]
 5) koproproovi võtmine – 7 krooni;
[RTL 2007, 101, 1681 - jõust. 01.01.2008]
 6) vaktsineerimine – 10 krooni.

 (2) Tasu määrad sigade loomataudide ennetamise ja diagnoosimise korral osutatavate teenuste eest ühe looma kohta on järgmised:
 1) tuberkuliniseerimine ja tuberkuliiniproovi hindamine – 30 krooni;
[RTL 2007, 101, 1681 - jõust. 01.01.2008]
 2) vereproovi võtmine – 15 krooni;
[RTL 2007, 101, 1681 - jõust. 01.01.2008]
 3) vaktsineerimine – 4 krooni;
 4) koproproovi võtmine – 7 krooni.
[RTL 2007, 101, 1681 - jõust. 01.01.2008]

 (3) Tasu määrad hobuste, lammaste ja kitsede loomataudide ennetamise ja diagnoosimise korral ühe looma kohta on järgmised:
 1) vereproovi võtmine – 15 krooni;
[RTL 2007, 101, 1681 - jõust. 01.01.2008]
 2) vaktsineerimine – 10 krooni;
 3) ajukoe proovi võtmine tapamajas – 65 krooni;
[RTL 2007, 101, 1681 - jõust. 01.01.2008]
 4) ajukoe proovi võtmine väljaspool tapamaja – 100 krooni.
[RTL 2007, 101, 1681 - jõust. 01.01.2008]

 (4) Tasu määrad kodulindude loomataudide ennetamise ja diagnoosimise korral osutatavate teenuste eest ühe linnu kohta on järgmised:
 1) tuberkuliniseerimine ja tuberkuliiniproovide uurimine – 1 kroon 30 senti;
 2) vereproovi võtmine – 1 kroon 50 senti;
[RTL 2007, 101, 1681 - jõust. 01.01.2008]
 3) kehtetu – RTL 2007, 9, 141 – jõust. 1.02.2007

 (41) Tasu määrad kodulindude loomataudide ennetamise ja diagnoosimise korral osutatavate teenuste eest ühe proovi kohta on järgmised:
 1) koproproovi võtmine lindla põrandalt, puuris peetavate kodulindude puhul sõnnikukraaperilt või muust sobivast kohast – 50 senti;
[RTL 2007, 101, 1681 - jõust. 01.01.2008]
 2) ühe paari proovivõtusokkidega sokiproovi võtmine – 17 krooni;
[RTL 2007, 101, 1681 - jõust. 01.01.2008]
 3) lindla tolmuproovi võtmine – 10 krooni.
[RTL 2007, 9, 141 - jõust. 01.02.2007]

 (5) Koera või kassi vaktsineerimise teenuse tasu määr ühe looma kohta on 20 krooni.
[RTL 2007, 101, 1681 - jõust. 01.01.2008]

 (6) [Kehtetu –  RTL 2004, 147, 2239 - jõust. 01.12.2004]

§ 3. Volitatud veterinaararsti volituse raames osutatavate muude teenuste tasu määrad

 (1) Tasu määr jääkainete seire korral proovi võtmiseks ühe proovi kohta on 85 krooni.

 (11) Tasu määr zoonooside seire korral proovi võtmise eest tapamajas ühe proovi kohta on 30 krooni.
[RTL 2007, 101, 1681 - jõust. 01.01.2008]

 (2) Tasu määrad loomakasvatushoone või -rajatise kontrolli eest on järgmised:
 1) loomakasvatushoone või -rajatis, kus peetakse loomi piima tootmise eesmärgil (piima tootev ettevõte) – 180 krooni aastas;
 2) punktis 1 nimetamata loomakasvatushoone või -rajatis – 55 krooni aastas.
[RTL 2007, 101, 1681 - jõust. 01.01.2008]

 (21) Tasu määr Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 183/2005, millega kehtestatakse söödahügieeni nõuded (ELT L 35, 8.02.2005, lk 1–22), artikli 5 lõikes 1 nimetatud tegevuste ja loomade söötmise nõuetele vastavuse kontrolli eest on 20 krooni aastas.
[RTL 2007, 101, 1681 - jõust. 01.01.2008]

 (3) Tasu määr ettevõtte, kus käideldakse loomseid saadusi, kontrolli eest on 1200 krooni aastas.
[RTL 2007, 101, 1681 - jõust. 01.01.2008]

 (4) Tasu määrad tapaeelse või tapajärgse kontrolli eest väljaspool tapamaja, tapaeelse ja tapajärgse kontrolli koos tegemise eest tapamajas või väljaspool tapamaja ning nimetatud kontrolli tulemuste kohta veterinaartõendi vormistamise eest, on järgmised:
 1) veis – 45 krooni;
 2) vasikas – 23 krooni;
 3) siga – 23 krooni (ei sisalda trihhinelloosiuuringu maksumust);
 4) lammas ja kits – 10 krooni;
 5) küülik ja väike uluk – 6 krooni;
 6) hobune – 40 krooni;
 7) suur uluk – 45 krooni;
 8) kodulind – 10 lindu 75 senti;
 9) jaanalind – 20 krooni.
[RTL 2007, 101, 1681 - jõust. 01.01.2008]

 (5) Tasu määr loomade tervisliku seisundi ja loomsete saaduste kontrolli, välja arvatud lõikes 4 nimetatud kontrolli, ning selle tulemuste tõendamise eest on 20 krooni.
[RTL 2007, 101, 1681 - jõust. 01.01.2008]

 (6) Tasu määr ühe söödaproovi võtmise eest on 5 krooni.
[RTL 2007, 101, 1681 - jõust. 01.01.2008]

 (7) Paragrahvis 2 ja käesoleva paragrahvi lõigetes 1–6 loetlemata «Loomatauditõrje seaduse» alusel volitatud veterinaararsti teostatavate loomataudide ennetamise, diagnoosimise ja tõrjealaste teenuste tasu ülemmäär on 3000 krooni kuus.
[RTL 2007, 101, 1681 - jõust. 01.01.2008]

§ 4. Volitatud veterinaararsti volituse raames teenuse osutamiseks isikliku sõiduvahendi kasutamise tasustamise kord ja tasu määrad

 (1) Kehtetu

 (2) Sellise riigieelarvest finantseeritava veterinaarteenuse osutamiseks, mille eest ei ole «Riigilõivuseadusega» ette nähtud riigilõivu või «Veterinaarkorralduse seadusega» ette nähtud veterinaarjärelevalve tasu maksmist, tagab volitatud veterinaararstile vajaliku transpordi järelevalveobjekti valdaja. Kui volitatud veterinaararst kasutab sellise veterinaarteenuse osutamiseks isiklikku sõiduvahendit, on tal õigus nõuda järelevalveobjekti valdajalt tasu. Tasu määr auto kasutuskulu iga läbisõidu kilomeetri kohta käibemaksuta on 6 krooni 10 senti ning koos käibemaksuga 7 krooni ja 20 senti.
[RTL 2007, 101, 1681 - jõust. 01.01.2008]

§ 5. Rakendussätted

 (1) Tunnistan kehtetuks põllumajandusministri 26. jaanuari 2000. a määruse nr 2 «Volitatud veterinaararsti volituse raames osutatavate teenuste tasu määrad ja tasustamise kord».

  (11 ) Volitatud veterinaararst, kes on käibemaksukohustuslane, esitab ajavahemikul 1. maist kuni 1. detsembrini 2004. a osutatud riigieelarvest finantseeritavate teenuste eest makstud tasule lisanduva «Käibemaksuseaduse» kohase käibemaksu väljamaksmiseks arve koos 2004. a novembrikuu teenuste aruande ja sellele lisatud arvega.

 (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2003. a.
[RTL 2004, 147, 2239 - jõust. 01.12.2004]

/otsingu_soovitused.json