Teksti suurus:

Keskkriminaalpolitsei põhimäärus

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.12.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:

Keskkriminaalpolitsei põhimäärus

Vastu võetud 29.06.2006 nr 42
RTL 2006, 53, 973
jõustumine 10.07.2006

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

14.03.2007 nr 26 ( RTL 2007, 25, 453) 26.03.2007

19.12.2007 nr 82 ( RTL 2007, 100, 1674) 30.12.2007 (rakendatakse alates 1.01.2008)

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 42 lõike 1 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§1. Staatus

(1) Keskkriminaalpolitsei on Politseiameti halduses asuv valitsusasutus, mis üleriigilise spetsialiseeritud politseiasutusena kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja korras

[RTL 2007, 100, 1674 - jõust. 30.12.2007] - rakendatakse alates 1.01.2008

(2) Oma ülesannete täitmisel esindab Keskkriminaalpolitsei riiki.

(3) Keskkriminaalpolitsei teostab pädevuse piires välissuhtlemist.

§2. Eelarve, pangakonto, pitsat ja sümboolika

(1) Keskkriminaalpolitseil on eelarve ja pangakontod.

(2) Keskkriminaalpolitseil on sõõrikujuline 35-mm läbimõõduga pitsat, mille keskel on väikese riigivapi kujutis. Sõõri ülemisel äärel on sõna «Keskkriminaalpolitsei».

(3) Keskkriminaalpolitseil on oma nimetusega üld- ja kirjaplank. Keskkriminaalpolitsei struktuuriüksusel võib olla kirjaplank, kui see on ette nähtud struktuuriüksuse põhimäärusega.

(4) Keskkriminaalpolitseil võib olla embleem, mis registreeritakse Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras.

§3. Kõrgemalseisev valitsusasutus

Keskkriminaalpolitsei kõrgemalseisev valitsusasutus on Politseiamet, kes suunab ja koordineerib tema tegevust ning teostab tema üle teenistuslikku järelevalvet seadusega ja seaduse alusel antud õigusaktidega sätestatud korras.

§4. Asukoht

Keskkriminaalpolitsei asukoht on Tallinnas aadressil Tööstuse 52, 10416 Tallinn. Keskkriminaalpolitsei struktuuriüksuste, mis ei paikne Keskkriminaalpolitsei asukohas, asukohad sätestatakse nende struktuuriüksuste põhimäärustes.

2. peatükk
KESKKRIMINAALPOLITSEI TEGEVUSVALDKOND JA ÜLESANDED

§5. Tegevusvaldkond

Keskkriminaalpolitsei tegevusvaldkond on:

1) rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastane võitlus;

2) kriminaalpolitsei valdkonnaga seotud rahvusvahelise koostöö korraldamine;
3) tunnistajakaitse korraldamine;
4) rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine;
5) jälitustegevuse teostamine ja kriminaalasjade kohtueelne menetlemine;

6) Interpoli riikliku keskbüroo ja Europoli riikliku üksuse ülesannete täitmine;

7) Schengeni konventsiooni mõistes rahvusvahelise politseikoostöö eest vastutava keskasutuse, teabe vahetuseks määratud keskasutuse ja Schengeni infosüsteemi siseriikliku osa eest vastutava keskasutuse ülesannete täitmine.

[RTL 2007, 100, 1674 - jõust. 30.12.2007] - rakendatakse alates 1.01.2008

§6. Ülesanded

(1) Keskkriminaalpolitsei:

1) kogub, üldistab ja analüüsib teavet ning koostab selle alusel siseriiklikke ja rahvusvahelisi ohuhinnanguid;

[RTL 2007, 100, 1674 - jõust. 30.12.2007] - rakendatakse alates 1.01.2008

2) osaleb kriminaalpolitsei valdkonna arengu suunamises ja tegevuskavade väljatöötamises;

[RTL 2007, 25, 453 – jõust. 26.03.2007]

3) [Kehtetu - RTL 2007, 100, 1674 - jõust. 30.12.2007] - rakendatakse alates 1.01.2008

4) teeb Politseiameti kaudu ettepanekuid õigusaktide väljatöötamiseks, muutmiseks või täiendamiseks ja osaleb kriminaalpolitsei valdkonna tegevust reguleerivate õigusaktide väljatöötamises ning arvamuste andmises kriminaalpolitsei valdkonnaga seotud õigusaktide eelnõudele;

[RTL 2007, 100, 1674 - jõust. 30.12.2007] - rakendatakse alates 1.01.2008

5) [Kehtetu - RTL 2007, 25, 453 – jõust. 26.03.2007]

6) vajadusel osaleb politseiprefektuuride jälitustegevuse auditeerimisel ja kontrollimisel;

[RTL 2007, 25, 453 - jõust. 26.03.2007]

7) teeb koostööd teiste asutuste ja isikutega oma tegevusvaldkonna piires;

[RTL 2007, 25, 453 – jõust. 26.03.2007]

8) [Kehtetu - RTL 2007, 100, 1674 - jõust. 30.12.2007] - rakendatakse alates 1.01.2008

9) korraldab jälitusteabe töötlemist ja osaleb selleks vajalike infosüsteemide arendamisel;
10) osaleb ülepolitseilise koolituskava koostamisel, määrab valdkonna koolitustele kontaktisikud, koostab koolitusprogrammid ning osaleb koolitajana nende läbiviimisel;
11) töötab välja valdkondlikke siseriiklikke ja rahvusvahelisi koostööprojekte ja osaleb nende teostamisel;
12) teeb koostööd teiste riikide õiguskaitseasutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega;

13) korraldab sideohvitseride tööd;

[RTL 2007, 100, 1674 - jõust. 30.12.2007] - rakendatakse alates 1.01.2008

14) edastab teistesse riikidesse abistamistaotlusi ja kontrollib nende täitmist;

[RTL 2007, 100, 1674 - jõust. 30.12.2007] - rakendatakse alates 1.01.2008

15) korraldab rahvusvaheliste abistamistaotluste täitmist;

[RTL 2007, 100, 1674 - jõust. 30.12.2007] - rakendatakse alates 1.01.2008

16) koordineerib piiriülest teabevahetust, jälitustegevust ja kriminaalpolitsei valdkonna ühisoperatsioone;
17) tagab ööpäevaringse rahvusvahelise kommunikatsiooni;

[RTL 2007, 100, 1674 - jõust. 30.12.2007] - rakendatakse alates 1.01.2008

18) edastab ja sisestab pädevuse piires teavet rahvusvahelistesse andmekogudesse ning tagab võimalusel juurdepääsu neile andmekogudele;
19) korraldab isikute või esemete rahvusvahelist tagaotsimist ning isikute loovutamist või väljaandmist;
20) koordineerib jälitustoimingute teostamist ja selleks vajalike vahendite hankimist;
21) otsustab jälitustoimingute läbiviimise võimalikkuse üle ja teostab neid;
22) teostab politseitaktikalisi eriülesandeid;
23) korraldab ja teostab jälitustegevust;

[RTL 2007, 100, 1674 - jõust. 30.12.2007] - rakendatakse alates 1.01.2008

24) korraldab jälitustegevuses salajasele koostööle kaasamist ja salajase koostöö üle arvestuse pidamist;

[RTL 2007, 100, 1674 - jõust. 30.12.2007] - rakendatakse alates 1.01.2008

25) tõkestab terrorismi rahastamist ja rahapesu;

26) toimetab väärtegude menetlust pädevuse piires;

[RTL 2007, 100, 1674 - jõust. 30.12.2007] - rakendatakse alates 1.01.2008

27) korraldab tunnistajakaitset;

28) täidab muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

[RTL 2007, 100, 1674 - jõust. - rakendatakse alates 1.01.2008

(2) Keskkriminaalpolitsei teostab kriminaalasjade kohtueelset menetlust:

1) rahvusvahelise organiseeritud kuritegevusega seotud kriminaalasjades;

2) Prokuratuuri poolt otstarbekusest lähtuvalt Keskkriminaalpolitsei uurimisalluvusse määratud kriminaalasjades;

3) politseipeadirektori poolt otstarbekusest lähtuvalt Keskkriminaalpolitsei uurimisalluvusse määratud kriminaalasjades.

[RTL 2007, 100, 1674 - jõust. 30.12.2007]- rakendatakse alates 1.01.2008

(3) [Kehtetu - RTL 2007, 100, 1674 - jõust. 30.12.2007]- rakendatakse alates 1.01.2008

3. peatükk
KESKKRIMINAALPOLITSEI JUHTIMINE

§ 7. Keskkriminaalpolitsei juht

(1) Keskkriminaalpolitsei juht on Keskkriminaalpolitsei direktor

(2) Keskkriminaalpolitsei direktori nimetab ametisse politseipeadirektor, kooskõlastades selle eelnevalt kirjalikult siseministriga. Keskkriminaalpolitsei direktori vabastab ametist politseipeadirektor.

[RTL 2007, 100, 1674 - jõust. 30.12.2007] - rakendatakse alates 1.01.2008

§ 8. Keskkriminaalpolitsei direktori õigused ja kohustused

(1) Keskkriminaalpolitsei direktor:
1) juhib Keskkriminaalpolitsei tööd;
2) vastutab Keskkriminaalpolitsei tegevust korraldavate õigusaktide täpse ja otstarbeka täitmise eest ning annab Keskkriminaalpolitsei tegevusest aru politseipeadirektorile;
3) teostab teenistuslikku järelevalvet Keskkriminaalpolitsei struktuuriüksuste ning teenistujate üle;
4) nimetab ametisse ja vabastab ametist Keskkriminaalpolitsei teenistujad;
5) koostab Keskkriminaalpolitsei eelarveprojekti ja vastutab eelarve täpse ning otstarbeka täitmise eest;
6) annab pädevuse piires käskkirju ja korraldusi;
7) kinnitab Keskkriminaalpolitsei sisekorraeeskirja, raamatupidamise sise-eeskirjad, struktuuriüksuste põhimäärused ja ametijuhendid;
8) algatab distsiplinaarjuurdlusi ja määrab distsiplinaarkaristusi;
9) ergutab Keskkriminaalpolitsei teenistujaid ja teeb politseipeadirektorile ettepanekuid kriminaalpolitsei valdkonna teenistujate ja kolmandate isikute autasustamiseks;
10) esindab Keskkriminaalpolitseid ja annab volitusi Keskkriminaalpolitsei esindamiseks;
11) otsustab Keskkriminaalpolitsei valduses oleva riigivaraga seonduvaid küsimusi ja teostab pädevuse piires riigihankeid;

12) moodustab oma pädevuse piires komisjone ja töögruppe, kaasates neisse kokkuleppel teiste valitsusasutuste teenistujaid;

[RTL 2007, 25, 453 – jõust. 26.03.2007]

13) teeb politseipeadirektorile ettepanekuid politseiasutuste uurimisalluvuse määramise osas;

14) [Kehtetu - RTL 2007, 100, 1674 - jõust. 30.12.2007]- rakendatakse alates 1.01.2008

15) teeb politseipeadirektorile ettepanekuid Keskkriminaalpolitsei struktuuri ja teenistujate koosseisu osas;
16) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse või korraldusega, siseministri määruse või käskkirjaga ning politseipeadirektori käskkirja, kirjaliku või suulise korraldusega.

(2) Keskkriminaalpolitsei direktori äraolekul asendab teda Keskkriminaalpolitsei osakonna juht siseministri käskkirjaga kehtestatud korras.

[RTL 2007, 100, 1674 - jõust. 30.12.2007]- rakendatakse alates 1.01.2008

4. peatükk
KESKKRIMINAALPOLITSEI STRUKTUUR JA STRUKTUURIÜKSUSTE PÕHIÜLESANDED

§ 9. Struktuur

(1) Keskkriminaalpolitsei struktuuriüksusteks on osakonnad ja bürood.

(2) Keskkriminaalpolitsei struktuur ja teenistujate koosseis kinnitatakse ministri käskkirjaga, mis on asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teave avaliku teabe seaduse tähenduses.

§ 10. Struktuuriüksuste põhiülesanded

Keskkriminaalpolitsei struktuuriüksuste ülesanded ning nende juhtide õigused ja kohustused määratakse kindlaks struktuuriüksuse põhimäärusega.

§ 11. Väljaspool struktuuriüksusi asuvad ametikohad

(1) Keskkriminaalpolitsei struktuuri võivad kuuluda väljaspool struktuuriüksusi asuvate ametnike ametikohad.

(2) Väljaspool struktuuriüksusi asuvad ametnikud alluvad vahetult Keskkriminaalpolitsei juhile.

5. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 12. Määruse kehtetuks tunnistamine

Siseministri 14. novembri 2003. a määrus nr 93 «Keskkriminaalpolitsei põhimäärus» tunnistatakse kehtetuks.

/otsingu_soovitused.json