Teksti suurus:

Tallinna Muusikakeskkooli põhimäärus

Väljaandja:Haridusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.12.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:

Tallinna Muusikakeskkooli põhimäärus

Vastu võetud 04.04.2002 nr 28
RTL 2002, 48, 661
jõustumine 14.04.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.12.2002/87RTL 2003, 4, 3809.01.2003
27.12.2002/88RTL 2003, 4, 3909.01.2003
6.12.2007/74RTL 2007, 99, 165224.12.2007

Määrus kehtestatakse «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 12 lõike 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1. Nimi

  Kooli nimi on Tallinna Muusikakeskkool (edaspidi kool). Kooli inglisekeelne nimetus on Tallinn Music High School.

§ 2. Haldusala

 (1) Kool on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav ühe asutusena tegutsev põhikool ja gümnaasium, kus omandatakse süvendatud muusikaharidus koos põhihariduse ja üldkeskharidusega vastavuses põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekavaga.

 (2) Kool juhindub oma tegevuses seadustest ja nende alusel antud õigusaktidest.
[RTL 2003, 4, 39 - jõust. 09.01.2003]

§ 3. Asukoht

  Kool asub aadressil Vabaduse pst 130, 10920 Tallinn.

§ 4. Pitsat, eelarve, pangaarve, sümboolika

  Koolil on oma nimega pitsat, iseseisev eelarve, pangaarve ja oma sümboolika (lipp, embleem, vormimüts).

§ 5. Asjaajamise keel ja õppekeel

 (1) Kooli asjaajamise keel on eesti keel.

 (2) Kooli õppekeel on eesti keel.

2. peatükk TEGEVUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED 

§ 6. Tegevuse eesmärk

  Kooli tegevuse eesmärgid on:
 1) võimaldada õpilastel täita koolikohustust ja omandada põhi- ja üldkeskharidus;
 2) võimaldada õpilastel õppida valikainete kaudu klaverit, orkestripille, kompositsiooni, muusikateooriat, koorijuhtimist.

§ 7. Ülesanded

  Kooli ülesanded on:
 1) luua tingimused riiklikust ja kooli õppekavast nõutavate pädevuste ja õpitulemuste saavutamiseks;
 2) aidata kaasa õpilaste arengule ja isiksuse kujunemisele;
 3) informeerida oma tegevusest lapsevanemaid ja teha nendega koostööd;
 4) koostada õppe- ja metoodilisi materjale;
 5) arendada sidemeid teiste riikide õppeasutustega;
 6) luua töötajatele tingimused oma erialaste ja pedagoogiliste teadmiste rakendamiseks ja täiendamiseks.

3. peatükk STRUKTUUR, ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED 

§ 8. Struktuur

 (1) Koolis on järgmised osakonnad:
 1) klaveriosakond;
 2) keelpilliosakond;
 3) koorijuhtimise osakond;
 4) puhkpilliosakond;
 5) muusikateooria ja kompositsiooni osakond;
 6) üldettevalmistav osakond;
 7) kammeransambli ja saateklassi osakond;
 8) üldklaveriosakond.

 (2) Kooli juures töötab ettevalmistusklass (mudilaste muusikastuudio).

 (3) Koolil on internaat. Õpilaste elukorraldus internaadis määratakse direktori käskkirjaga kinnitatud kodukorra ja päevakavaga.

§ 9. Õppekava

 (1) Kooli õppekava on koostatud põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava alusel. Kooli õppekavad kinnitab direktor käskkirjaga kooskõlastatult õppenõukogu ja riigikooli nõukoguga.

 (2) Paragrahvi 8 lõikes 1 nimetatud osakondade õppekavad kooskõlastab direktor ka Eesti Muusikaakadeemia vastava erialaosakonnaga.

§ 10. Õppe- ja kasvatustöö korraldus

 (1) Õppetöö toimub päevases õppevormis.

 (2) Õppeaasta pikkus on 175 päeva, õppetunni pikkuseks on 45 minutit.

 (3) Muusikaalase õppetöö üheks vormiks on avalikud kontserdid, konkursid ja kontserdireisid.

 (31) Kool loob õpilasele tingimused osalemiseks õppekava välises tegevuses lähtudes õpilase soovidest ja oma võimalustest.

 (4) Õpilaste teadmisi, oskusi ja vilumusi hinnatakse haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

 (5) Kooli lõpetamine ja lõpueksamite sooritamine toimub haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.
[RTL 2003, 4, 39 - jõust. 09.01.2003]

§ 11. Kooli vastuvõtt

 (1) Õpilaste vastuvõtt 1. klassi toimub lapse musikaalsust näitava sisseastumiskatse tulemuste põhjal.

 (2) Õpilaste täiendav vastuvõtt 2.–10. klassi toimub muusikaalaste sisseastumiskatsete tulemuste ning klassitunnistuse põhjal.

 (3) Sisseastumiskatsete läbiviimise korra kinnitab direktor käskkirjaga.

§ 12. Koolist väljaarvamine

  Õpilase koolist väljaarvamine toimub haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.
[RTL 2003, 4, 39 - jõust. 09.01.2003]

4. peatükk ÕPILASTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 13. Õpilaste õigused

  Õpilasel on õigus:
 1) saada õpetust vastavalt kehtestatud õppekavadele;
 2) valida vastavalt õppekavale valikained;
 3) õppida individuaalõppekava alusel;
 4) saada konsultatsioone õpetaja üldtööaja piires;
 5) kasutada tasuta kooli ruume, fonoteeki, raamatukogu, õppe-, spordi- jm vahendeid;
 6) osaleda õpilasorganisatsioonide moodustamises ja nende tegevuses;
 7) olla valitud õpilasesindusse;
 8) osaleda valitud õpilasesinduse kaudu koolielu probleemide lahendamises.

§ 14. Õpilaste kohustused

  Õpilane on kohustatud:
 1) täitma kooli kodukorda;
 2) osalema õppetöös ja õppima vastavalt oma võimetele;
 3) tulema õppetundidesse õigeaegselt vajalike õppevahenditega, sooritama arvestused ja eksamid ettenähtud korras ja tähtaegadel;
 4) hoidma kooli vara;
 5) hoidma kooli head mainet.

§ 15. Tunnustuse ja laituse avaldamine

  Õpilastele avaldatakse tunnustust ja laitust õigusaktides ning kooli sisekorraeeskirjades ettenähtud korras.

§ 16. Varalise kahju hüvitamine

  Õpilase poolt süüliselt koolile tekitatud varalise kahju hüvitab õpilane, tema vanemad või eestkostja õigusaktidega sätestatud alustel ja korras.

5. peatükk KOOLITÖÖTAJAD 

§ 17. Koolitöötajad

  Kooli töötajaskonna (edaspidi personal) moodustavad pedagoogid ja teised töötajad.

§ 18. Personali koosseisu määramine ja töölepingud

  Personali koosseisu määrab kooli direktor, tuginedes haridus- ja teadusministri määrusega kinnitatud miinimumkoosseisule.
[RTL 2003, 4, 39 - jõust. 09.01.2003]

§ 19. Konkursi korraldamine ja atesteerimine

 (1) Töötaja vaba ametikoht täidetakse avaliku konkursi korras.

 (2) Pedagoogide kvalifikatsioonitaseme üle otsustamiseks korraldatakse nende atesteerimine haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.
[RTL 2003, 4, 39 - jõust. 09.01.2003]

§ 20. Personali tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus

  Personali tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus määratakse käesoleva põhimäärusega, töösisekorraeeskirjadega, töötaja ametijuhendi, töö- ja kollektiivlepinguga.

6. peatükk KOOLIELU KORRALDAMINE 

§ 21. Kooli direktor

 (1) Kooli tööd juhib direktor.

 (2) Kooli direktor:
 1) kindlustab kooli tulemusliku ja häireteta töö;
 2) esindab kooli ja sõlmib kooli nimel lepinguid ja teostab tehinguid, mis on suunatud tema seaduses sätestatud ülesannete täitmisele;
 3) juhatab kooli õppenõukogu tööd;
 4) tagab riigikooli nõukogu ja õppenõukogu seaduslike otsuste täitmise;
 5) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
 6) sõlmib, muudab ja lõpetab personaliga töölepingud ning kinnitab käskkirjaga nende ametijuhendid;
 7) kinnitab kooli töösisekorraeeskirjad;
 8) esitab Haridus- ja Teadusministeeriumile kooli eelarve projekti;
[RTL 2007, 99, 1652 - jõust. 24.12.2007]
 9) tagab kooli eelarve täitmise;
 10) annab oma pädevuse piires välja käskkirju ja korraldusi, mis on personalile kohustuslikud;
 11) määrab kindlaks direktori asendamise korra;
 12) esitab Haridus- ja Teadusministeeriumile kooli tegevust kajastavad andmed ja dokumendid;
[RTL 2007, 99, 1652 - jõust. 24.12.2007]
 13) lahendab talle õigusaktide ja töölepinguga pandud teisi küsimusi.

 (3) Kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss haridus- ja teadusministri kehtestatud korras.

 (4) Direktoriga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu haridus- ja teadusminister.
[RTL 2003, 4, 39 - jõust. 09.01.2003]

§ 22. Kooli õppenõukogu

 (1) Koolil on õppenõukogu, kelle ülesanne on kooli õppe- ja kasvatustegevuse eesmärkide kindlaks määramine, kooli toimimise ning edukuse analüüsimine, hindamine ja juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

 (2) Õppenõukogu tegutseb haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.
[RTL 2003, 4, 39 - jõust. 09.01.2003]

§ 23. Kooli nõukogu

 (1) Kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimiseks ja selle tegevuse paremate tingimuste loomisele kaasaaitamiseks moodustab haridus- ja teadusminister kooli nõukogu.

 (2) Kooli nõukogu tegutseb haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.
[RTL 2003, 4, 39 - jõust. 09.01.2003]

7. peatükk VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE 

§ 24. Kooli vara

 (1) Kooli kasutuses oleva vara moodustavad talle Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

 (2) Kool kasutab ja valdab lõikes 1 nimetatud vara vastavalt riigivaraseadusele ja sellest tulenevatele õigusaktidele.
[RTL 2003, 4, 39 - jõust. 09.01.2003]

§ 25. Rahalised vahendid

  Kooli eelarve tulud moodustuvad eraldistest riigieelarvest, laekumistest sihtasutustest ja annetustest ning käesolevas põhimääruses sätestatud ettevalmistusklassi töötamiseks ja käesoleva põhimääruse §10 lõikes 3 1 sätestatud tegevusest saadud tuludest.
[RTL 2003, 4, 39 - jõust. 09.01.2003]

§ 26. Aruandlus ja asjaajamine

 (1) Asjaajamine toimub Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras;

 (2) Õppe- ja kasvatusalaste kohustuslike dokumentide täitmine ja pidamine toimub haridus- ja teadusministri kehtestatud korras.

 (3) Kool esitab oma tegevuse kohta statistilise ja eelarve täitmise aruande rahandusministri kehtestud tähtaegadel ja korras.
[RTL 2003, 4, 39 - jõust. 09.01.2003]

§ 27. Järelevalve

  Riiklikku järelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostatakse «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses» sätestatud alustel ja korras.

8. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 28. Kooli ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

 (1) Kooli korraldab ja kujundab ümber ning tema tegevuse lõpetab haridus- ja teadusminister õigusaktidega sätestatud alustel ja korras.

 (2) Kooli ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tema tegevuse lõpetamine toimub pärast õppeperioodi lõppu.

 (3) Kooli ümberkorraldamise, ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamise otsusest teatatakse kirjalikult õpilastele, lapsevanematele, pedagoogidele ja teistele töötajatele ning maavanemale hiljemalt kuus kuud enne uue õppeaasta algust.
[RTL 2003, 4, 39 - jõust. 09.01.2003]