Teksti suurus:

Isikuandmete varjatud kogumise dokumenteerimise kord

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.01.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.09.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 2, 19

Isikuandmete varjatud kogumise dokumenteerimise kord

Vastu võetud 21.12.2007 nr 84

Määrus kehtestatakse «Politseiseaduse» § 132 lõike 4 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse politseiametniku poolt välislepingu või Euroopa Liidu otsekohalduva õigusakti täitmiseks isikuandmete varjatud kogumise dokumenteerimise kord

§ 2. Dokumenteerimise viisid

(1) Andmete varjatud kogumine dokumenteeritakse kandega politsei andmekogu «Infosüsteem POLIS» jälitusmenetluse andmestikus.

(2) Andmeid kogunud politseiametnik teeb viivitamatult pärast andmete kogumise lõpetamist politsei andmekogusse varjatult andmete kogumise kohta kande või koostab selle kohta õiendi politsei andmekogusse kandmiseks.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud õiendi andmed kantakse politseiasutuses, kus andmeid kogunud politseiametnik töötab, viivitamatult politsei andmekogu jälitusmenetluse andmestikku.

§ 3. Andmekoosseis

(1) Andmete varjatud kogumisel dokumenteeritakse vähemalt järgmised andmed:
1) andmete kogumise aluseks olevate Schengeni infosüsteemi riiklikku registrisse kantud andmete number;
2) andmete kogumise koht, kuupäev ja kellaaeg;
3) andmeid kogunud politseiametniku ametikoht, ees- ja perekonnanimi;
4) kogutud andmed vastavalt «Politseiseaduse» § 132 lõikele 2.

(2) Politseipeadirektor kehtestab käesoleva määruse § 2 lõikes 2 nimetatud õiendi vormi.

§ 4. Andmete säilitamine

Andmeid isikuandmete varjatud kogumise kohta säilitatakse üks aasta nende kogumisest arvates.

Minister Jüri PIHL

Kantsler Märt KRAFT

/otsingu_soovitused.json