Teksti suurus:

Rahandusministri 19. veebruari 2003. a määruse nr 35 "Aktsiisideklaratsiooni vormid ja nende täitmise kord" muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2011
Avaldamismärge:RT I, 29.03.2011, 5

Rahandusministri 19. veebruari 2003. a määruse nr 35 "Aktsiisideklaratsiooni vormid ja nende täitmise kord" muutmine

Vastu võetud 23.03.2011 nr 16

Määrus kehtestatakse "Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse" § 25 lõike 9 alusel.

Rahandusministri 19. veebruari 2003. a määruses nr 35 „Aktsiisideklaratsiooni vormid ja nende täitmise kord“ (RTL 2003, 31, 465; RT I, 09.11.2010, 1) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõikest 6 jäetakse välja sõnad  „väljendatuna eurodes täpsusega kaks kohta pärast koma“;

2) paragrahvi 5 lõikest 7 jäetakse välja 2. lause;

3) paragrahvi 6 lõike 2 punktist 2 jäetakse välja 2. lause;

4) paragrahvi 6 lõike 2 punktist 3 jäetakse välja 3. lause;

5) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) segult maksmisele kuuluv aktsiisisumma (veerg F), mis märgitakse reale «segu» ning leitakse segus sisalduva fossiilse kütuse ja aktsiisiga maksustamisele kuuluva biokütuse koguste liitmisel (veerg E) ning korrutamisel selles segus sisalduva fossiilse kütuse aktsiisimääraga (veerg C);“;

6) määruse lisa 3 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Jürgen Ligi
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 3 

/otsingu_soovitused.json