Teksti suurus:

Kriminaalhooldusregistri asutamine ja kriminaalhooldusregistri põhimäärus

Kriminaalhooldusregistri asutamine ja kriminaalhooldusregistri põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2015
Avaldamismärge:RT I, 29.03.2011, 20

Kriminaalhooldusregistri asutamine ja kriminaalhooldusregistri põhimäärus

Vastu võetud 01.07.2004 nr 51
RTL 2004, 95, 1491
jõustumine 18.07.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
01.11.2007RTL 2007, 85, 142617.11.2007
16.05.2008RTL 2008, 43, 58701.06.2008
19.10.2010RT I 2010, 78, 60023.10.2010
23.03.2011RT I, 29.03.2011, 1501.04.2011

Määrus kehtestatakse «Kriminaalhooldusseaduse» § 26 lõike 5 alusel.
[RT I 2010, 78, 600 - jõust. 23.10.2010]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Andmekogu asutamise eesmärk

  Asutatakse riigiasutuse andmekogu, mille eesmärgiks on töödelda kriminaalhoolduse teostamiseks ja ettevalmistamiseks vajalikke andmeid.

§ 2.  Andmekogu nimetus

  Andmekogu ametlik nimetus on kriminaalhooldusregister.

§ 3.  Kriminaalhooldusregistri töötlejad

 (1) Kriminaalhooldusregistri vastutav töötleja on Justiitsministeerium (edaspidi vastutav töötleja).

 (2) Kriminaalhooldusregistri volitatud töötlejad on vangla kriminaalhooldusosakonnad (edaspidi volitatud töötlejad).
[RTL 2008, 43, 587 - jõust. 01.06.2008]

§ 4.  Kriminaalhooldusregistrisse kantavad andmed

 (1) Kriminaalhooldusregistris töödeldakse andmeid järgmiste isikute kohta:
 1) kriminaalhooldusalused;
 2) isikud, kelle kohta on kohtu, prokuratuuri või vangla poolt tellitud kriminaalhoolduse ettevalmistamise ettekanne.

 (2) Kriminaalhooldusregistri andmekoosseisu moodustavad isikute isikuandmed, dokumenditoimikute andmed (edaspidi kriminaalhooldustoimikud) ja haldamise andmed.

 (3) Kriminaalhooldustoimikud on:
 1) kohtueelse ettekande toimik;
 2) vanglapäringu toimik;
 3) käitumiskontrolli toimik;
 4) «Karistusseadustiku» üldkasuliku töö toimik
[RTL 2007, 85, 1426 - jõust. 17.11.2007]
 5) «Kriminaalmenetluse seadustiku» üldkasuliku töö toimik.
[RTL 2007, 85, 1426 - jõust. 17.11.2007]

§ 5.  Isiku kriminaalhooldusregistrisse kandmine ja kriminaalhooldustoimik

 (1) Isik kantakse kriminaalhooldusregistrisse käesolevas määruses kehtestatud korra kohaselt.

 (2) Kõigi kriminaalhooldusregistrisse kantud isikute kohta avatakse paralleelselt paberil oleva toimikuga digitaalne toimik. Kui kriminaalhooldusaluse kohta paberdokumente ei ole, võib pidada ainult digitaalset toimikut.
[RT I, 29.03.2011, 15 - jõust. 01.04.2011]

 (3) Kriminaalhooldustoimik koosneb dokumentidest, mille alusel on tehtud kandeid kriminaalhooldusregistrisse, ning kriminaalhooldusregistri vahendusel loodud dokumentidest. Originaalkinnitusega dokumendid on pabertoimiku kohustuslik osa.

 (4) Varem kriminaalhooldusregistrisse kantud isiku isikuandmed võetakse registri vahendusel taaskasutusse neid vajadusel täiendades ja uusi andmeid lisades.

 (5) Kui isik viiakse üle teise maa- või linnakohtu kriminaalhooldusosakonda, saadetakse paberil toimik tähtsaadetisena sellesse osakonda ja antakse kriminaalhooldusregistris kannete tegemise õigus selle isiku kriminaalhooldustoimiku kohta teisele osakonnale.
[RT I, 29.03.2011, 15 - jõust. 01.04.2011]

2. peatükk KRIMINAALHOOLDUSREGISTRI ANDMEKOOSSEIS 

1. jagu Isikute isikuandmed 

§ 6.  Isikuandmed

  Isikuandmed on üldandmed, alaealise seadusliku esindaja, karistuse, kriminaalhooldusalusega seotud isikute ning isikudokumentide andmed.

§ 7.  Üldandmed

  Üldandmed on:
 1) eesnimi;
 2) perekonnanimi;
 3) isikukood;
 4) sünniaeg;
 5) sugu;
 6) rahvus;
 7) kodakondsus;
 8) sünnikoht;
 9) elukoht;
 10) kontaktandmed;
 11) perekonnaseis;
 12) ülalpeetavate arv;
 13) haridus;
 14) tegevusvaldkond;
 15) töökoht;
 16) amet;
 17) kool;
 18) vangiregistri kood;
 19) lisainfo.

§ 8.  Alaealise seadusliku esindaja andmed

  Alla 18-aastase isiku puhul kantakse registrisse alaealise seadusliku esindaja andmed:
 1) eesnimi;
 2) perekonnanimi;
 3) sünniaeg;
 4) isikukood;
 5) elukoht;
 6) kontaktandmed.

§ 9.  Karistuse andmed

 (1) Isiku karistuse andmed on:
 1) otsuse või määruse number;
 2) sätted, mille alusel karistati;
 3) kohtu nimi;
 4) kohtuniku nimi;
 5) otsuse või määruse tegemise kuupäev;
 6) otsuse või määruse jõustumise kuupäev;
 7) otsuse või määruse kriminaalhooldusosakonnas registreerimise kuupäev;
 8) põhikaristuse liik;
 9) põhikaristuse määr;
 10) karistuse asendamine;
 11) karistusest vabastamine;
 12) varasemate karistuste arv ja liik;
 13) lisainfo.
[RTL 2007, 85, 1426 - jõust. 17.11.2007]

 (2) Isiku lisakaristuse andmed on:
 1) lisakaristuse liik;
 2) lisakaristuse määr.

§ 10.  Seotud isikute andmed

  Seotud isikute andmed on:
 1) eesnimi;
 2) perekonnanimi;
 3) lisainfo.

§ 11.  Isikudokumendi andmed

  Isikudokumendi andmed on:
 1) nimetus;
 2) number;
 3) väljaandmise kuupäev;
 4) väljaandja;
 5) kehtivusaeg;
 6) lisainfo.

2. jagu Kriminaalhooldustoimikud 

1. jaotis Kohtueelse ettekande toimik 

§ 12.  Toimiku avamine ja sulgemine

 (1) Kahtlustatava, süüdistatava kohta avatakse kohtueelse ettekande toimik kohtuniku või prokuröri saadetud kohtueelse ettekande koostamise tellimuse alusel.
[RTL 2007, 85, 1426 - jõust. 17.11.2007]

 (2) Kohtueelse ettekande toimik suletakse kohtuotsuse jõustumisel.

§ 13.  Toimikusse kantavad andmed

  Kohtueelse ettekande toimikusse kantakse toimiku ja kohtueelse ettekande andmed ning muud kriminaalhoolduse ettevalmistamiseks vajalikud andmed.

§ 14.  Toimiku andmed

 (1) Toimiku andmed on üldandmed, ettekande tellija, praeguse süüteo, ettekande põhjal tehtud otsuse andmed ja lisainfo.
[RTL 2007, 85, 1426 - jõust. 17.11.2007]

 (2) Üldandmed on:
 1) toimiku number;
 2) toimiku staatus;
 3) toimiku avamise kuupäev;
 4) toimiku sulgemise kuupäev;
 5) toimiku sulgemise põhjus.

 (3) Ettekande tellija andmed on:
 1) kriminaalasja number;
 2) kohus või prokuratuur;
 3) kohtuniku või prokuröri nimi;
 4) tellimuse tegemise kuupäev;
 5) tellimuse tähtaeg.

 (4) Praeguse süüteo andmed on:
[RTL 2007, 85, 1426 - jõust. 17.11.2007]
 1) toimepandud süüteod karistusseadustiku järgi;
 2) toimepandud kuriteod kriminaalkoodeksi järgi;
 3) toimepandud süüteo kvalifikatsioon;
[RTL 2007, 85, 1426 - jõust. 17.11.2007]
 4) toimepandud süüteo aeg;
[RTL 2007, 85, 1426 - jõust. 17.11.2007]
 5) varasem kriminaalkorras karistatus.

 (5) Ettekande põhjal tehtud otsuse andmed on:
 1) kohtuotsuse kuupäev;
 2) kohtuotsuse jõustumise kuupäev;
 3) kriminaalhooldusosakonnas kohtuotsuse registreerimise kuupäev;
 4) kohtuotsuse number;
 5) kohtu tehtud otsus kõnealuses asjas.

§ 15.  Kohtueelse ettekande andmed

 (1) Kohtueelse ettekande andmed on üldandmed, kohtueelse ettekande koostamisel kasutatud allikate loetelu, kahtlustatava või süüdistatava olukorra ja seisundi lühianalüüs, kriminaalhooldusametniku hinnang käitumiskontrollile allutamise kohta ja kriminaalhooldaja ettepanekud.

 (2) Üldandmed on:
 1) ettekande staatus;
 2) ettekande kinnitamise kuupäev;
 3) ettekande kinnitanud kriminaalhooldusosakonna või –talituse juhataja ees- ja perekonnanimi;
 4) ettekande koostanud kriminaalhooldusametniku ees- ja perekonnanimi ning telefoninumber;
 5) kohtueelse ettekande tellija andmed.

 (3) Kohtueelse ettekande koostamisel kasutatud allikate loetelu:
 1) kohtueelse ettekande koostamise aluseks olevad allikad ja info kogumise viis;
 2) potentsiaalsed kasulikud allikad, millele ei olnud võimalik juurde pääseda (koos põhjendustega);
 3) märge kohtueelse ettekande koostanud kriminaalhooldusametniku põhjendatud kahtluse kohta mõne allika õigsuse suhtes;
 4) märge tõlgi kasutamise kohta;
 5) märge selle kohta, kas kahtlustatava või süüdistatava kohta on varem koostatud kohtueelne ettekanne;
 6) märge selle kohta, kas kahtlustatav või süüdistatav on varem kriminaalhooldusele määratud.

 (4) Kahtlustatava või süüdistatava olukorra ja seisundi lühianalüüs:
 1) sotsiaalne olukord;
 2) majanduslik olukord;
 3) terviseseisund;
 4) varasem kriminaalne käitumine;
 5) ametniku hinnang uue kuriteo toimepanemise riskidele ja ohtlikkusele.

 (5) Kriminaalhooldusametniku hinnang käitumiskontrollile allutamise kohta:
 1) karistuse liik;
 2) tegevused või kohustused riskide maandamiseks;
 3) kriminaalhooldaja ettepanekud.
[RTL 2007, 85, 1426 - jõust. 17.11.2007]

§ 16.  Muud kriminaalhoolduse ettevalmistamiseks vajalikud andmed

  Muud kriminaalhoolduse ettevalmistamiseks vajalikud andmed on tööpäeviku andmed:
 1) päevikukande liik;
 2) teemad;
 3) tähtaeg.

§ 17.  Kohtueelse ettekande andmete esitamine

  Kohtueelse ettekande andmed esitatakse tellijale paberil (lisa 1) ja oma käega allkirjastatult või elektrooniliselt ja digitaalselt allkirjastatult.
[RT I, 29.03.2011, 15 - jõust. 01.04.2011]

2. jaotis Vanglapäringu toimik 

§ 18.  Toimiku avamine ja sulgemine

 (1) Kinnipeetava kohta avatakse kriminaalhooldustoimik vangla direktori saadetud kirjaliku päringu alusel.

 (2) Vanglapäringu toimik suletakse jõustunud kohtumääruse või vanglast kinnipeetava suhtes ennetähtaegse vabastamise menetluse lõpetamise kohta saadetud teate alusel.

§ 19.  Toimikusse kantavad andmed

  Vanglapäringu toimikusse kantakse toimiku ja vanglapäringu andmed ning muud kriminaalhoolduse ettevalmistamiseks vajalikud andmed § 18 alusel.

§ 20.  Toimiku andmed

 (1) Toimiku andmed on üldandmed, praeguse kuriteo ja kohtumääruse andmed ning lisainfo.

 (2) Üldandmed on:
 1) toimiku number;
 2) toimiku staatus;
 3) toimiku avamise kuupäev;
 4) toimiku sulgemise kuupäev;
 5) reaalse vabadusekaotuse pikkus;
 6) vanglatoimiku number;
 7) vangla nimi;
 8) vangla direktori nimi;
 9) toimiku sulgemise põhjus.

 (3) Praeguse kuriteo andmed on:
 1) toimepandud süüteod karistusseadustiku järgi;
 2) toimepandud kuriteod kriminaalkoodeksi järgi;
 3) toimepandud süüteo või kuriteo kvalifikatsioon;
 4) toimepandud süüteo või kuriteo aeg;
 5) varasem kriminaalkorras karistatus.

 (4) Kohtumääruse andmed on:
 1) kohtu nimi;
 2) lahendi teinud kohtuniku nimi;
 3) kohtumääruse tegemise kuupäev;
 4) kohtumääruse jõustumise kuupäev;
 5) kohtu tehtud otsus vabastamise kohta.

§ 21.  Kriminaalhooldaja arvamuse andmed

 (1) Kriminaalhooldaja arvamuse andmed on üldandmed ja ettekande andmed.

 (2) Üldandmed on:
 1) ettekande staatus;
 2) ettekande kinnitamise kuupäev;
 3) [Kehtetu - RT I, 29.03.2011, 15 - jõust. 01.04.2011]
 4) ettekande koostanud kriminaalhooldusametniku ees- ja perekonnanimi.

 (3) Ettekande andmed on:
 1) ettekande koostamisel kasutatud allikad (teabe saamiseks kasutatud meetodid; andmete kontrollimise kirjeldus);
 2) kinnipeetava olukorra lühianalüüs;
 3) sotsiaalne olukord (suhted perekonnaga, teiste lähedaste isikutega, kooli- või töökaaslastega; negatiivset mõju avaldavad isikud);
 4) majanduslik olukord (elukoht ja elamistingimused, töö- või õppimiskoht, sissetulekuallikad, materiaalne kindlustatus);
 5) muud vabaduses käitumist mõjutavad asjaolud;
 6) [Kehtetu - RT I, 29.03.2011, 15 - jõust. 01.04.2011]
 7) [Kehtetu - RT I, 29.03.2011, 15 - jõust. 01.04.2011]
 8) tegevused või kohustused riskide maandamiseks.
[RTL 2007, 85, 1426 - jõust. 17.11.2007]

§ 22.  Kriminaalhooldaja arvamuse esitamine

  Kriminaalhooldaja arvamus kinnipeetava suhtes katseajaks kohaldatavate kohustuste valiku ja nende kohaldamise tähtaja kohta koostatakse käesoleva määruse lisa 7 kohaselt ning esitatakse tellijale paberil ja oma käega allkirjastatult või elektrooniliselt ja digitaalselt allkirjastatult.
[RT I, 29.03.2011, 15 - jõust. 01.04.2011]

3. jaotis Käitumiskontrolli toimik 

§ 23.  Toimiku avamine ja sulgemine

 (1) Käitumiskontrollile allutatu kohta avatakse kriminaalhooldustoimik kriminaalhooldusosakonda laekunud kohtuotsuse, -määruse või Vabariigi Presidendi armuandmise otsuse alusel.
[RTL 2007, 85, 1426 - jõust. 17.11.2007]

 (2) Käitumiskontrolli toimik suletakse kohtu kinnitatud kriminaalhoolduse lõpetamise ettekande või karistuste liitmise korral kohtumääruse või -otsuse alusel.

§ 24.  Toimikusse kantavad andmed

  Käitumiskontrolli toimikusse kantakse toimiku, hoolduskava, korralise ettekande, kriminaalhoolduse lõpetamise ettekande ja erakorralise ettekande andmed, kohustuste ja ankeedi andmed ning muud kriminaalhoolduse teostamiseks vajalikud andmed.

§ 25.  Toimiku andmed

 (1) Toimiku andmed on üldandmed, praeguse süüteo andmed ning lisainfo.

 (2) Üldandmed on:
 1) toimiku number;
 2) arvele tulnud;
 3) toimiku avamise kuupäev;
 4) toimiku sulgemise kuupäev;
 5) katseaja algus;
 6) katseaja lõpp;
 7) reaalne vabadusekaotus;
 8) toimiku staatus;
 9) toimiku sulgemise põhjus;
 10) elektroonilise valve algus;
 11) elektroonilise valve lõpp.

 (3) Praeguse süüteo andmed on:
 1) kohtuotsuse või -määruse number;
 2) kohtu nimi;
 3) kohtuniku nimi;
 4) kohtuotsuse või -määruse tegemise kuupäev;
 5) kohtuotsuse või -määruse jõustumise kuupäev;
 6) kohtuotsuse või -määruse kriminaalhooldusosakonnas registreerimise kuupäev;
 7) toimepandud süüteo liik ja kvalifikatsioon karistusseadustiku järgi;
 8) toimepandud kuriteo liik ja kvalifikatsioon kriminaalkoodeksi järgi;
 9) toimepandud süüteo toimepanemise aeg.
[RTL 2007, 85, 1426 - jõust. 17.11.2007]

§ 26.  Kohustuste andmed

 (1) Kohustuste andmed on kohtuotsuses märgitud lisakohustuste andmed:
 1) lisakohustuse liik;
 2) tähtaeg;
 3) olek;
 4) lisainfo.

 (2) Elektroonilise valve lisakohustuse korral koostatakse kriminaalhooldusalusele ajakava, milles märgitakse kõik kriminaalhooldusaluse kohustuslikud ning valikulised elukohas või sellest eemal viibimised. Ajakavast kõrvalekaldumise korral tehakse märge põhjuse ja reageeringu kohta.
[RTL 2007, 85, 1426 - jõust. 17.11.2007]

§ 27.  Hoolduskava andmed

 (1) Hoolduskava andmed on üldandmed, kontrollnõuded, kohustused ja riskifaktorid ning kriminaalhooldaja ja kriminaalhooldusaluse kohtumiste sagedus ja kodukülastuste teostamise tingimused.
[RTL 2007, 85, 1426 - jõust. 17.11.2007]

 (2) Üldandmed on:
 1) hoolduskava number;
 2) dokumendi staatus;
 3) kriminaalhooldusaluse ees- ja perekonnanimi ning allkirjastamise kuupäev;
 4) kriminaalhooldusametniku ees- ja perekonnanimi;
 5) kuupäev, mil kriminaalhooldusosakonna või -talituse juhataja on dokumendi kinnitanud;
 6) alaealise kriminaalhooldusaluse puhul tema seadusliku esindaja ees- ja perekonnanimi ning allkirjastamise kuupäev.

 (3) Kontrollnõuded, kohustused ja riskifaktorid on:
 1) «Karistusseadustiku» § 75 lõikes 1 loetletud kontrollnõuded;
 2) kohtu poolt määratud kohustused;
 3) riskifaktorid tulenevalt riskihindamisest;
 4) kokkulepitud kohustused ja ülesanded
[RTL 2007, 85, 1426 - jõust. 17.11.2007]

 (4) Kohustuste ja riskifaktorite juures märgitakse:
 1) eesmärk;
 2) tegevus;
 3) ressurss;
 4) tulemus;
 5) tähtaeg;
 6) täitmismärge;
 7) kommentaarid.
[RTL 2007, 85, 1426 - jõust. 17.11.2007]

 (5) Hoolduskava (lisa 2) vormistatakse paberile ning selle allkirjastavad kriminaalhooldusalune ja kriminaalhooldusametnik. Alaealise kriminaalhooldusaluse puhul lisab hoolduskavale allkirja ka alaealise seaduslik esindaja.
[RT I, 29.03.2011, 15 - jõust. 01.04.2011]

§ 28.  Korralise ettekande andmed

 (1) Korralise ettekande andmed on üldandmed, hoolduskavas püstitatud eesmärkide tulemuslikkuse analüüs, kriminaalhooldust soodustavad ja takistavad asjaolud ning kriminaalhooldusametniku hinnang katseajale.

 (2) Üldandmed on:
 1) korralise ettekande number;
 2) dokumendi staatus;
 3) kriminaalhooldusaluse ees- ja perekonnanimi;
 4) kriminaalhooldusaluse isikukood ja/või sünniaeg;
 5) kriminaalhooldusaluse elukoht;
 6) andmed süüdimõistmise kohta;
 7) katseaja alguse ja lõpu kuupäev;
 8) kriminaalhooldaja ees- ja perekonnanimi;
 9) kuupäev, mil kriminaalhooldusosakonna või -talituse juhataja on dokumendi kinnitanud.

§ 29.  Kriminaalhoolduse lõpetamise ettekande andmed

 (1) Kriminaalhoolduse lõpetamise ettekande andmed on üldandmed, kriminaalhoolduse lõpetamise põhjus, kokkuvõte katseajaks püstitatud eesmärkide või üldkasuliku töö täitmise kohta.

 (2) Üldandmed on:
 1) kriminaalhoolduse lõpetamise ettekande number;
 2) dokumendi staatus;
 3) kriminaalhooldusaluse ees- ja perekonnanimi;
 4) kriminaalhooldusaluse isikukood või sünniaeg;
 5) kriminaalhooldusaluse elukoht;
 6) andmed kriminaalhooldusele määramise kohta;
 7) kohtu või prokuratuuri nimi;
 8) otsuse või määruse kuupäev;
 9) otsuse või määruse number;
 10) kriminaalhoolduse algus ja lõpp;
 11) kuupäev, mil otsus või määrus on osakonnas registreeritud;
 12) kriminaalhooldusametniku ees- ja perekonnanimi ning telefoninumber;
 13) kuupäev, mil kriminaalhooldusosakonna või -talituse juhataja on dokumendi kinnitanud;
 14) kuupäev, mil kohtunik või prokurör on dokumendi kinnitanud.
[RTL 2007, 85, 1426 - jõust. 17.11.2007]

§ 30.  Erakorralise ettekande andmed

 (1) Erakorralise ettekande andmed on üldandmed, ettekande esitamise põhjus, kokkuvõte kriminaalhooldusaluse seletusest, kriminaalhooldaja hinnang katseajale või üldkasuliku töö tegemisele ning kriminaalhooldaja ettepanekud põhjendustega ja kohtu või prokuratuuri tehtud otsus või määrus kriminaalhooldusametniku esitatud erakorralise ettekande peale.

 (2) Üldandmed on:
 1) erakorralise ettekande number;
 2) dokumendi staatus;
 3) kriminaalhooldusaluse ees- ja perekonnanimi;
 4) kriminaalhooldusaluse isikukood või sünniaeg;
 5) kriminaalhooldusaluse elukoht;
 6) andmed kriminaalhooldusele määramise kohta;
 7) kohtu või prokuratuuri nimi;
 8) otsuse või määruse kuupäev;
 9) otsuse või määruse number;
 10) kriminaalhoolduse algus ja lõpp;
 11) kuupäev, mil otsus või määrus on osakonnas registreeritud;
 12) kriminaalhooldusametniku ees- ja perekonnanimi ning telefoninumber;
 13) kuupäev, mil kriminaalhooldusosakonna või -talituse juhataja on dokumendi kinnitanud.
[RTL 2007, 85, 1426 - jõust. 17.11.2007]

§ 31.  Korralise ettekande, kriminaalhoolduse lõpetamise ettekande ja erakorralise ettekande esitamine

  Korraline ettekanne, kriminaalhoolduse lõpetamise ettekanne ja erakorraline ettekanne (lisad 3, 4, 5) esitatakse paberil või digitaalselt kehtiva korra kohaselt.
[RT I, 29.03.2011, 15 - jõust. 01.04.2011]

§ 32.  Riskihindamise andmed

  Riskihindamise andmed on:
 1) isikuandmed;
 2) toimepandud kuriteo andmed;
 3) eluasemega seotud andmed;
 4) töötamise ja haridusega seotud andmed;
 5) sissetulekute ja majandusliku toimetulekuga seotud andmed;
 6) suhete ja elustiiliga seotud andmed;
 7) alkoholi, narkootikumide ning muude ainete tarvitamisega seotud andmed;
 8) tervise ja emotsionaalse seisundiga seotud andmed;
 9) mõtlemise ja käitumisega seotud andmed;
 10) väärtushinnangute ja hoiakutega seotud andmed;
11)isiku uue kuriteo ja ohtlikkuse riskifaktorid.
[RTL 2007, 85, 1426 - jõust. 17.11.2007]

§ 33.  Muud kriminaalhoolduse teostamiseks vajalikud andmed

  Muud kriminaalhoolduse teostamiseks vajakud andmed on tööpäeviku andmed:
 1) päevikukande liik;
 2) teemad;
 3) tähtaeg.

4. jaotis Üldkasuliku töö toimik 

§ 34.  Toimiku avamine ja sulgemine

 (1) Üldkasuliku töö tegijale avatakse «Karistusseadustiku» üldkasuliku töö toimik jõustunud kohtuotsuse või -määruse alusel või «Kriminaalmenetluse seadustiku» üldkasuliku töö toimik (edaspidi nimetatakse koos üldkasuliku töö toimik) kohtu- või prokuröri määruse alusel.
[RTL 2007, 85, 1426 - jõust. 17.11.2007]

 (2) Üldkasuliku töö toimik suletakse kohtu või prokuröri kinnitatud kriminaalhoolduse lõpetamise ettekande või karistuste liitmise korral kohtuotsuse või -määruse alusel.

§ 35.  Toimikusse kantavad andmed

  Üldkasuliku töö toimikusse kantakse toimiku andmed, kohustuste andmed, vajadusel korralise ettekande andmed, kriminaalhoolduse lõpetamise ettekande andmed, erakorralise ettekande andmed, muud kriminaalhoolduse teostamiseks vajalikud andmed ja üldkasuliku töö andmed.
[RTL 2007, 85, 1426 - jõust. 17.11.2007]

§ 36.  Toimiku andmed

 (1) Toimiku andmed on üldandmed ja praeguse kuriteo andmed ning lisainfo.

 (2) Üldandmed on:
 1) toimiku number;
 2) arvele tulnud;
 3) toimiku avamise kuupäev;
 4) toimiku sulgemise kuupäev;
 5) üldkasuliku töö tegemise tähtaeg;
 6) määratud tundide arv;
 7) reaalse vabadusekaotuse pikkus;
 8) toimiku staatus;
 9) toimiku sulgemise põhjus.

 (3) Praeguse kuriteo andmed on:
 1) kriminaalasja number;
 2) kohtu või prokuratuuri nimi;
 3) lahendi teinud kohtunik või prokurör;
 4) kohtuotsuse või prokuröri määruse tegemise kuupäev;
 5) kohtuotsuse või prokuröri määruse jõustumise kuupäev;
 6) kriminaalhooldusosakonnas kohtuotsuse või prokuröri määruse registreerimise kuupäev;
 7) kohtuotsuse või prokuröri määruse number;
 8) toimepandud süüteod karistusseadustiku järgi;
 9) toimepandud kuriteod kriminaalkoodeksi järgi;
 10) toimepandud süüteo või kuriteo kvalifikatsioon;
 11) toimepandud süüteo või kuriteo aeg;
 12) varasem kriminaalkorras karistatus.

§ 37.  Üldkasuliku töö andmed

 (1) Üldkasuliku töö andmed on kliendi töötamise ja hoiatuse andmed.

 (2) Kliendi töötamise andmed on:
 1) tööandja;
 2) töö laad;
 3) töökoht;
 4) töötab alates;
 5) töötab kuni;
 6) ajakava;
 7) sooritus.

 (3) Hoiatuse andmed on:
 1) üldkasuliku töö tegija ees- ja perekonnanimi;
 2) hoiatuse kinnitanud kriminaalhooldusametniku ees- ja perekonnanimi;
 3) kinnituse kuupäev;
 4) hoiatuse koostamise kuupäev;
 5) hoiatuse staatus;
 6) toimunud rikkumise kirjeldus;
 7) otsus.

3. jagu Haldamisandmed 

§ 38.  Haldamisandmed

  Haldamisandmed on üksuse, töötaja, üldkasuliku töö lepingu, üldkasuliku töö broneerimise ja teenuste andmed.

§ 39.  Üksuse andmed

 (1) Üksuse andmed on põhiandmed ja rekvisiitide andmed.

 (2) Põhiandmed on:
 1) nimetus;
 2) registrikood;
 3) üksuse alguse ja lõpu kuupäev;
 4) üksuse liik.

 (3) Rekvisiitide andmed on:
 1) telefoninumber;
 2) faksinumber;
 3) elektronposti aadress;
 4) kodulehekülje aadress;
 5) panga nimetus ja arvelduskonto number;
 6) sihtnumber;
 7) riik;
 8) maakond;
 9) vald;
 10) linn;
 11) asula;
 12) tänav;
 13) maja;
 14) korter;
 15) muud kontaktandmed;
 16) lisainfo.

§ 40.  Töötaja andmed

  Kriminaalhooldusregistri andmetele juurdepääsevate isikute kohta kantakse andmekogusse:
 1) ees- ja perekonnanimi;
 2) kontaktandmed;
 3) vastuvõtuajad;
 4) töötamise alguse ja lõpu kuupäev;
 5) üksus, kus töötaja töötab, ning talle määratud profiil.

§ 41.  Üldkasuliku töö lepingu andmed

 (1) Üldkasuliku töö lepingu andmed on üldandmed ja töö laadi andmed.

 (2) Üldandmed on:
 1) tööandja juriidiline nimi;
 2) tööandja registrikood;
 3) lepingu jõustumise kuupäev;
 4) lepingu tähtaeg.

 (3) Töö laadi andmed on:
 1) töötamise koht;
 2) töö laad;
 3) lisainfo;
 4) töökohtade arv;
 5) töötamise alguse ja lõpu kuupäev;
 6) kontaktisiku nimi ja kontaktandmed;
 7) töötamise aeg.

§ 42.  Üldkasuliku töö töökoha broneerimine

  Üldkasuliku töö töökoha broneerimisel märgitakse isiku kohta broneeringu alguse ja lõpu kuupäev ning broneeritud töö laad.

§ 43.  Teenuste andmed

  Teenuste andmed on toimikule teenust pakkuva ametniku andmed, ametnike asendamise andmed, toimiku üleandmise andmed ja juhataja asendamise andmed.

3. peatükk JUURDEPÄÄS KRIMINAALHOOLDUSREGISTRI ANDMETELE 

§ 44.  Kasutajanimi ja parool

 (1) Kriminaalhooldusregistri andmetele juurdepääsuks on vajalikud kasutajanimi ja parool.

 (2) Isikule, kellele antakse juurdepääsuõigus kriminaalhooldusregistri andmetele (edaspidi kasutaja), peab eelnevalt olema loodud kasutajakonto Justiitsministeeriumi ja tema valitsemisala arvutivõrgus (Windows 2000 domeenis).

 (3) Kriminaalhooldusregistri kasutajanimedele ja paroolidele esitatavad nõuded ja nende käsitlemine peavad olema vastavuses Justiitsministeeriumis ja tema valitsemisala asutustes kehtivate andmeturbealaste õigusaktidega.

 (4) Kriminaalhooldusregistri kasutamisega kaasnev kasutamisõigus on personaalne ja seda ei ole lubatud teistele laenata ega ühelt isikult teisele edasi anda. Kasutaja peab tegema kõik temast sõltuva, et tema kasutajanime ja parooli abil ei pääse registrisse ükski kõrvaline isik.

 (5) Kasutajal on keelatud teise kasutaja kasutajanime ja parooli abil siseneda kriminaalhooldusregistrisse ning teisele kasutajale omistatud kasutajaõiguste kasutamine.

§ 45.  Kriminaalhooldusregistri andmetele juurdepääsu reguleerimine

 (1) Kriminaalhooldusregistri andmetele juurdepääs on reguleeritud õiguskogumitega ehk profiilidega.

 (2) Iga profiil sisaldab endas kindlaid õigusi ja piiranguid kriminaalhooldusregistri kasutamiseks.

 (3) Koos kasutajanimega antakse kasutajale tööülesannete täitmiseks üks või mitu profiili kriminaalhooldusregistri andmete kasutamiseks.

 (4) Kasutajale kriminaalhooldusregistri andmetele juurdepääsuõiguse andmiseks, selle muutmiseks, peatamiseks või lõpetamiseks (edaspidi juurdepääsu reguleerimiseks) esitatakse vastutavale töötlejale allkirjastatud taotlus paberdokumendil või digitaaldokumendil (lisa 6) järgmiselt:
 1) kriminaalhooldusosakonna juhataja esitab taotluse kriminaalhooldusosakonna ametniku juurdepääsu reguleerimiseks;
 2) Justiitsministeeriumi teenistuja vahetu juht esitab taotluse Justiitsministeeriumi ametniku juurdepääsu reguleerimiseks;
 3) kriminaalhooldusregistri kasutamiseks kokkuleppe sõlminud muu isik esitab taotluse asjaomaste isikute juurdepääsu reguleerimiseks.

§ 46.  Kriminaalhooldusregistri kanne

 (1) Kriminaalhooldusregistrisse kannete tegemisel lähtutakse käesolevast määrusest ja kriminaalhooldusregistri kasutusjuhendist.

 (2) Kande tegija on kohustatud järgima isikuandmete kaitse seaduse ja andmekogude seaduse nõudeid.

 (3) Kriminaalhooldusregistri kanne tehakse vahetult pärast vastavasisulise informatsiooni laekumist.

§ 47.  Kriminaalhooldusregistri kannete säilitamine

 (1) Kriminaalhooldusregistri kande tegemise kohta säilitatakse järgmised andmed:
 1) kande tegija nimi;
 2) kande tegemise kuupäev ja kellaaeg;
 3) kande number.

 (2) Kõik kriminaalhooldusregistri kanded säilitatakse alaliselt.

§ 48.  Kriminaalhooldusregistri andmete kättesaadavus

 (1) Kriminaalhooldusregistri andmed on ette nähtud ametialaseks kasutamiseks.

 (2) Kriminaalhooldusregistrist andmeid ei väljastata, kui seadustest või välislepingust ei tulene teisiti.

 (3) Kriminaalhooldusametnikule kättesaadavad andmed on:
 1) kõik kriminaalhooldusametnikule määratud kriminaalhooldustoimikute ja isikute andmed;
 2) kriminaalhooldusosakonna kriminaalhooldustoimikute põhiandmed ja tööpäeviku andmed;
 3) kriminaalhooldusregistrisse kantud isikute isikuandmed.

 (4) Kriminaalhooldusosakonna juhatajale kättesaadavad andmed on:
 1) kõik kriminaalhooldusosakonna kriminaalhooldustoimikute ja isikute andmed;
 2) kriminaalhooldusregistrisse kantud isikute isikuandmed;
 3) kriminaalhooldusosakonna haldamise andmed.

 (5) Kriminaalhooldusosakonna sekretärile kättesaadavad andmed on:
 1) kriminaalhooldusosakonna kriminaalhooldustoimikute andmed;
 2) kriminaalhooldusregistrisse kantud isikute isikuandmed.

 (6) Kriminaalhooldusregistri vastutava töötleja määratud isikule on kättesaadavad:
 1) kriminaalhooldustoimikute andmed;
 2) kriminaalhooldusregistrisse kantud isikute andmed;
 3) haldamisandmed.

 (7) Lõigetes 3–6 nimetamata isikutele on kriminaalhooldusregistri andmed kättesaadavad talle seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses Justiitsministeeriumiga sõlmitud kokkuleppe alusel ja ulatuses.

§ 49.  Kriminaalhooldusregistri kasutajate tegevus

 (1) Kriminaalhooldusosakonna juhataja:
 1) kannab kriminaalhooldusregistrisse temale määratud isikute andmed (isiku- ja toimikuandmed);
 2) kannab kriminaalhooldusregistrisse oma üksuse haldamise andmed ning vastutab nende ja ülejäänud osakonna isikute andmete (isiku- ja toimikuandmed) õigsuse eest;
 3) kontrollib oma osakonna kriminaalhooldusregistri kasutajate tööd ja vastutab käesoleva korra täitmise eest oma pädevuse kohaselt;
 4) tagab, et juurdepääs kriminaalhooldusregistrile on ainult vastava õigusega isikutel;
 5) teatab kriminaalhooldusregistri väärkasutusest kohe, et vajadusel asjaomase kasutaja kasutajaõigus peatada ning võtta vajalikud meetmed ja sanktsioonid;
 6) kasutab kriminaalhooldusregistrit ainult temale antud kasutajanime ja profiili ulatuses;
 7) kasutab kriminaalhooldusregistrit ainuisikuliselt oma teenistusülesannete täitmiseks.

 (2) Kriminaalhooldaja:
 1) kannab kriminaalhooldusregistrisse temale määratud isikute andmed (isiku- ja toimikuandmed) ning vastutab nende õigsuse eest;
 2) kasutab kriminaalhooldusregistrit ainult temale antud kasutajanime ja profiili ulatuses;
 3) kasutab kriminaalhooldusregistrit ainuisikuliselt oma teenistusülesannete täitmiseks.

 (3) Kriminaalhooldusosakonna sekretär:
 1) kannab kriminaalhooldusjuhtumi täitmisele võtmisel kriminaalhooldusregistrisse temale teadaolevad isiku- ja toimikuandmed;
 2) kasutab kriminaalhooldusregistrit ainult temale antud kasutajanime ja profiili ulatuses;
 3) kasutab kriminaalhooldusregistrit ainuisikuliselt oma teenistusülesannete täitmiseks.

 (4) Kriminaalhooldusregistri vastutava töötleja määratud isik:
 1) kannab vajadusel sisse haldamisandmeid;
 2) haldab ja reguleerib juurdepääsu kriminaalhooldusregistrile, töötades läbi selleks laekunud taotlused;
 3) edastab uuele juurdepääsutaotlejale kasutajanime;
 4) arhiveerib kriminaalhooldusregistrile juurdepääsu reguleerimise taotlused;
 5) teeb temale esitatud tellimuste alusel päringuid kriminaalhooldusregistris olevate andmete saamiseks;
 6) vastutab kriminaalhooldusregistri hooldamise ja andmekogu haldamise eest.

 (5) Justiitsministeeriumiga kriminaalhooldusregistri kasutamiseks kokkuleppe sõlminud isiku määratud isik:
 1) vastutab käesoleva korra täitmise eest;
 2) kasutab kriminaalhooldusregistrit ainult temale antud kasutajanime ja profiili ulatuses;
 3) kasutab kriminaalhooldusregistrit ainuisikuliselt oma teenistusülesannete täitmiseks.

§ 50.  Kriminaalhooldusregistri andmete vigade ja puuduste kõrvaldamine

 (1) Kui kriminaalhooldusregistrist leitakse vigaseid või puudulikke andmeid, on volitatud töötleja kohustatud vea viivitamata parandama või kui see ei ole võimalik, teatama vastutava töötleja määratud isikule.

 (2) Kui vastutav töötleja leiab kriminaalhooldusregistrist vigaseid või puudulikke andmeid, teatab ta sellest volitatud töötlejale ja annab puuduste kõrvaldamiseks aega 1–15 tööpäeva olenevalt puuduste mahust ja olulisusest.

§ 51.  Kriminaalhooldusregistrisse kantava isiku õigused

  Kriminaalhooldusregistrisse kantud isikul on õigus saada väljavõtteid tema kohta käivatest andmetest isikuandmete kaitse seaduse § 29 alusel.

4. peatükk KRIMINAALHOOLDUSREGISTRI PIDAMISE JÄRELEVALVE, RAHASTAMINE, LAIENDAMINE JA LIKVIDEERIMINE 

§ 52.  Järelevalve kriminaalhooldusregistri üle

 (1) Järelevalvet andmekogu pidamise seaduslikkuse üle teostab Andmekaitse Inspektsioon õigusaktides kehtestatud korras.

 (2) Teenistusliku järelevalve korras teostab järelevalvet kriminaalhooldusregistri pidamise üle vastutav töötleja.

§ 53.  Kriminaalhooldusregistri rahastamine

  Kriminaalhooldusregistri pidamist rahastatakse riigieelarvest Justiitsministeeriumi kaudu.

§ 54.  Kriminaalhooldusregistri laiendamine ja likvideerimine

  Kriminaalhooldusregistri laiendamine ja likvideerimine toimub andmekogude seaduses sätestatud korras.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 55.  Õigusakti kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks justiitsministri 31. detsembri 2002. a määrusega nr 100 kinnitatud «Kriminaalhooldusregister ja põhimäärus».

§ 56.  Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub üldises korras.

Lisa 1 

Lisa 2 

Lisa 3 

Lisa 4 

Lisa 5 

Lisa 6 

Lisa 7 

/otsingu_soovitused.json