Teksti suurus:

Kollektiivlepingu seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2012
Avaldamismärge:RT I, 29.03.2012, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
21.03.2012 otsus nr 71

Kollektiivlepingu seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 14.03.2012

§ 1.  Kollektiivlepingu seaduses (RT I 1993, 20, 353; 2009, 5, 35) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Kollektiivlepingu tähtaja möödumisel loetakse, et kollektiivleping on muutunud tähtajatuks, kui kumbki kollektiivlepingu pool ei teata vähemalt kolm kuud enne kollektiivlepingu tähtaja möödumist kirjalikult teisele poolele, et ta ei soovi lepingu pikenemist. Kollektiivlepingu tähtajatuks muutumise korral on pooled kuni uue kollektiivlepingu sõlmimiseni või kollektiivlepingu lõppemiseni selle ülesütlemise tõttu kohustatud täitma kollektiivlepingu tingimusi. Tähtajatu kollektiivlepingu võib kumbki lepingupool üles öelda, teatades sellest teisele poolele ette vähemalt kuus kuud. Alates kollektiivlepingu ülesütlemisest teatamisest lõpeb kollektiivlepingust tulenev töörahu pidamise kohustus.”;

2) paragrahvi 17 senine tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Käesoleva seaduse § 11 lõikes 5 sätestatut kohaldatakse ka nendele kollektiivlepingutele, mis on sõlmitud enne 2012. aasta 1. maid.”

§ 2.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2012. aasta 1. mail.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json