Teksti suurus:

Nõuded masinale ja osaliselt komplekteeritud masinale, ohutusseadisele ja masinaga kaasnevale teabele ning masina ja osaliselt komplekteeritud masina vastavushindamise kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.04.2015
Avaldamismärge:RT I, 29.03.2012, 7

Nõuded masinale ja osaliselt komplekteeritud masinale, ohutusseadisele ja masinaga kaasnevale teabele ning masina ja osaliselt komplekteeritud masina vastavushindamise kord1

Vastu võetud 23.03.2012 nr 23

Määrus kehtestatakse masina ohutuse seaduse § 5 lõike 4 ning § 8 lõike 2 alusel ja toote nõuetele vastavuse seaduse § 5 lõike 4 ning Vabariigi Valitsuse 26. augusti 2010. a määruse nr 123 „Volituste andmine tootele nõuete ja vastavushindamise korra kehtestamiseks ning turujärelevalveasutuse määramiseks” § 1 lõike 1 punkti 8 alusel.

§ 1.  Nõuded masinale ja selle vastavushindamisele

  (1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/42/EÜ, mis käsitleb masinaid ja millega muudetakse direktiivi 95/16/EÜ (ELT L 157, 09.06.2006, lk 24–86), kohaldamisalasse kuuluvad masinad, masinate vahetatavad seadmed, ohutusseadised, tõstmise abiseadised, ketid, trossid ja lindid, eemaldatavad jõuülekandemehhanismid ning osaliselt komplekteeritud masinad peavad turule laskmiseks vastama nimetatud direktiivist tulenevatele nõuetele ning nende nõuetele vastavus peab olema nimetatud direktiivi kohaselt tõendatud.

  (2) Käes kantavatel võsalõikuritel ei tohi olla koot-tüüpi lõikeseadmeid, mis koosnevad mitmest ühendatud metallosast.

§ 2.  Nõuded atraktsioonidele

  (1) Atraktsioon peab vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/42/EÜ lisas I sätestatud asjakohastele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Täiendavalt peab atraktsioon vastama käesolevast määrusest tulenevatele nõuetele. Atraktsiooni nõuetele vastavust ei hinnata nimetatud direktiivi kohaselt ja seda ei varustata CE-vastavusmärgisega.

  (2) Eeldatakse, et atraktsioon vastab nõuetele, kui see vastab asjakohase Euroopa standardi nõuetele.

  (3) Atraktsioon on käesoleva määruse tähenduses meelelahutuslikul eesmärgil inimese kandmiseks või liigutamiseks ettenähtud masin.

§ 3.  Atraktsiooni paiknemine ja ligipääsetavus

  (1) Atraktsiooni kaugus teistest statsionaarsetest või liikuvatest objektidest peab olema piisav vältimaks tulekahju korral tule levikut atraktsioonilt atraktsioonile või atraktsioonilt ehitisele või muule objektile ning see ei tohi põhjustada ohtu tehnorajatistele.

  (2) Pääs atraktsiooni tööalasse peab olema piiratud. Atraktsiooni tööala on atraktsioonialune ala maapinnal, mis on vajalik atraktsiooni ohutuks töötamiseks. Tööalaks loetakse ka atraktsioonialune ala, mille kohal asuvad atraktsiooni poolt liigutatavad isikud või atraktsiooni osad atraktsiooni käitamise ajal.

  (3) Pääs atraktsiooni tööalasse võib erandina olla piiramata sõitjate peale- ja mahaminekukohas, kui atraktsiooni liikumiskiirus on väiksem kui 0,5 m/s.

§ 4.  Stabiilsus

  Atraktsioon peab olema stabiilne. Atraktsiooni stabiilsuse tagamiseks peab:
  1) atraktsiooni põhikonstruktsioonist eraldi paigaldatav lisatoe elemendi laius või pikkus olema suurem kui kõrgus;
  2) mitmest elemendist koostatud lisatugi koosnema mitte rohkem kui kolmest üksteise peal asuvast ja üksteise külge kinnitatud elemendist;
  3) lisatugi olema kinnitatud samaaegselt nii masina kui ka aluspinnase külge, kui esineb atraktsiooni äralibisemise oht;
  4) lisatoe materjal olema vastupidav ilmastikuoludele ja piisavalt tugev;
  5) lisatoele mõjuv jõud olema rakendatud võimalikult toe keskpunkti;
  6) lisatoe nõuetele vastavus olema dokumentaalselt tõendatud, kui lisatoeks on esemed, materjalid või mehhanismid, mis ei ole kavandatud ja valmistatud atraktsiooni toestamiseks;
  7) atraktsiooni aluspinnas olema piisavalt tugev, tasane ja stabiilne.

§ 5.  Kulu- ja varuosad

  (1) Atraktsiooni elemendid, sõlmed ja liikuvad osad ei tohi olla ülemäära kulunud, neil ei tohi olla nende tugevust vähendavaid pragusid või korrosiooni või ettenähtud kuju olulist moondumist. Trosside katkenud kiudude arv ei tohi ületada väljapraakimise normi.

  (2) Atraktsioonis asendatavad osad peavad olema toodetud nende atraktsioonide jaoks või olema võimalikult sarnaste omadustega atraktsiooni tootja poolt toodetud või heakskiidetud osadele.

§ 6.  Atraktsiooni dokumentatsioonile esitatavad nõuded

  (1) Atraktsioonil peab olema dokumentatsioon, milles kajastatakse nõudeid atraktsiooni ohutuks paigaldamiseks ja käitamiseks ning hooldamiseks.

  (2) Turule lastava ja kasutusele võetava atraktsiooni dokumentatsioon sisaldab vähemalt järgmist teavet:
  1) tootja või tema volitatud esindaja ärinimi ja täielik aadress;
  2) atraktsiooni üldkirjeldus, üldjoonis gabariitmõõtudega, soovitatavad ohutud kaugused ja atraktsioonile märgitud andmed, sealhulgas teave jääkriskide kohta, samuti atraktsiooni ja selle erinevate osade massid, kui neid tuleb pidevalt eraldi transportida. Jääkrisk on risk, mis on jäänud pärast kaitsemeetmete rakendamist;
  3) atraktsiooni kavandatud kasutamisviis ja vajadusel hoiatused selle kohta, kuidas atraktsiooni ei tohi kasutada;
  4) keskkonnast tulenevad piirangud, mille korral atraktsiooni ei tohi paigaldada ja käitada;
  5) kontrolli-, hooldus- ja remondipäeviku vorme;
  6) mittestatsionaarsel atraktsioonil juhised selle ohutuks ladustamiseks ja transportimiseks;
  7) juhised atraktsiooni ülesseadmisel kasutuskohas, sealhulgas nõuded paigalduskoha pinnasele või vundamendile;
  8) atraktsiooni stabiilsusnõude täitmiseks vajalikud tingimused selle kasutamise, transpordi, monteerimise, demonteerimise, mittekasutamise, katsetamise ja eeldatavate rikete ajal;
  9) regulaarset kontrollimist vajavate osade nimekiri ja nende kontrollimise intervallid, samuti kontrollimise meetodid (visuaalne, mittepurustav katse jms);
  10) juhised elektrilisteks katsetusteks, sealhulgas isolatsioonitakistuse mõõtmiseks, juhtide ja kaitsejuhtide katkematuse kontrolliks, vajadusel rikkevoolukaitsme lüliti toimimise kontrolliks, samuti blokeerimisahelate efektiivsuse kontrolli meetodid ja elektrisüsteemi hoolduseks ning vajadusel üksikasjalik info piksekaitse maandussüsteemi kohta;
  11) kasutaja poolt sooritatavate seadistamis- ja hooldustoimingute kirjeldused, sealhulgas kaitsemeetmed, mida nende toimingute ajal rakendama peab ning ennetavad hooldusmeetmed, mille rakendamist tuleb jälgida.

  (3) Iga kasutatav atraktsiooni dokumentatsioon sisaldab vähemalt järgmist teavet:
  1) atraktsiooni kasutuselevõtu ja kasutamise juhised, sealhulgas vajadusel piirangud sõitjatele, atraktsiooni kiirusele, tsükliajale ja sõitjate maksimaalsele arvule;
  2) erinõudeid operaatorile.

  (4) Atraktsiooni juhend peab olema keeles, millest käitaja aru saab. Kui tootjapoolse juhendi keel ei ole Euroopa Liidu ametlik keel, peab juhend olema varustatud tõlkega selle riigi keelde, kus atraktsiooni kasutatakse.

§ 7.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. mai 2009. aasta määrus nr 52 „Nõuded masinale ja osaliselt komplekteeritud masinale, ohutusseadisele ja masinaga kaasnevale teabele ning masina ja osaliselt komplekteeritud masina vastavushindamise kord” (RTL 2009, 44, 604) tunnistatakse kehtetuks.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/42/EÜ, mis käsitleb masinaid ja millega muudetakse direktiivi 95/16/EÜ (ELT L 157, 09.06.2006, lk 24–86), muudetud direktiiviga 2009/127/EÜ (ELT L 310, 25.11.2009, lk 29–33).

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json