Teksti suurus:

Sotsiaalministri 21. mai 2009. a määruse nr 43 „Meetme „Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed” avatud taotlemisel toetuse andmise tingimused ja toetuse kasutamise seire eeskiri” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2012
Avaldamismärge:RT I, 29.03.2012, 8

Sotsiaalministri 21. mai 2009. a määruse nr 43 „Meetme „Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed” avatud taotlemisel toetuse andmise tingimused ja toetuse kasutamise seire eeskiri” muutmine

Vastu võetud 23.03.2012 nr 6

Määrus kehtestatakse „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse” § 12 lõike 4 ja § 24 lõike 4 alusel.

Sotsiaalministri 21. mai 2009. a määrust nr 43 „Meetme „Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed” avatud taotlemisel toetuse andmise tingimused ja toetuse kasutamise seire eeskiri” (RT I, 11.05.2011, 16) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvis 2 asendatakse sõnad „Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove” sõnadega „Sihtasutus Innove”;

2) paragrahvi 10 lõike 2 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) taotleja on alates 2007. aastast vähemalt 6 kuud tegutsenud meetme selle tegevusega seotud valdkonnas, millele ta toetust taotleb.”;

3) paragrahvi 20 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev ei või olla varasem kui 6 kuud enne § 8 lõike 3 alusel kehtestatud taotluse esitamise tähtpäeva ning lõppkuupäev mitte hilisem kui 2015. a 30. juuni.”.

Hanno Pevkur
Minister

Marelle Erlenheim
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json