Teksti suurus:

Tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.03.2012, 9

Tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele

Vastu võetud 23.03.2012 nr 7

Määrus kehtestatakse „Rahvatervise seaduse” § 8 lõike 2 punkti 8 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse tervisekaitsenõuded noorte püsilaagri (edaspidi noortelaager) maa-alale, hoonetele, ruumidele, ruumide sisustusele, korrashoiule ja terviseriskide ennetamisele.

§ 2.  Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid „Noorsootöö seaduse” tähenduses.

§ 3.  Üldnõuded

  (1) Noortelaagril peavad olema noortele mitmekesise ja tervistava puhkuseteenuse osutamiseks ning arendavate tegevuste läbiviimiseks ja majutamise võimaldamiseks sobivad, ohutud ja turvalised hooned, ruumid, sisustus ja maa-ala.

  (2) Hooned, rajatised ja ruumid peavad vastama „Ehitusseaduse” ja selle alusel kehtestatud nõuetele, samuti käesoleva määrusega kehtestatud tervisekaitsenõuetele.

  (3) Noortelaager peab asuma mõistlikul kaugusel ettevõtetest ja rajatistest, mis saastavad õhku, vähendavad insolatsiooni ning tekitavad müra üle „Rahvatervise seaduse” alusel kehtestatud piirtaseme.

  (4) Noortelaagris peab olema piisav õhuvahetus, küllaldane loomulik ja tehisvalgustus, külma- ja soojaveevarustus, „Veeseaduse” ja selle alusel joogiveele kehtestatud nõuetele vastav joogivesi, heit- ja reovee kanaliseerimise võimalus ning tingimused nõuetekohaseks toitlustamiseks, hügieeniliseks tualeti kasutamiseks ja pesemiseks.

  (5) Noortelaagri poolt kasutatav supluskoht peab vastama „Rahvatervise seaduse” alusel suplusveele ja supelrannale kehtestatud nõuetele ning ujula, veekeskus või bassein peab vastama „Rahvatervise seaduse” alusel ujulatele, basseinidele ja veekeskustele kehtestatud nõuetele.

2. peatükk Noortelaagri maa-ala, hooned, ruumid, ruumide sisustus ja korrashoid 

§ 4.  Nõuded noortelaagri maa-alale

  (1) Noortelaagril peab olema omaette ja heakorrastatud maa-ala. Asulas asuv laager piiratakse vajadusel piirdega.

  (2) Pimedal ajal tagatakse noortelaagri õue-ala valgustatus.

§ 5.  Nõuded hoonetele ja ruumidele

  (1) Noortelaagris tagatakse hoonetesse ja ruumidesse ohutu sisse- ja väljapääs, järgides evakuatsiooniteedele kehtestatud nõudeid.

  (2) Noortelaagri eluruumide minimaalne pindala on 4 m² noore kohta.

  (3) Noortelaagris peavad olema köetavad eluruumid. Ahiküttega eluruumides peab küttekolle asuma väljaspool eluruume, soovitatavalt koridoris.

§ 6.  Nõuded ruumide sisustusele

  (1) Ruumide sisustus peab olema ohutu, kergesti puhastatav ja vajadusel desinfitseeritav ning vastama noorte vanusele ja arvule laagris.

  (2) Eluruumis peab olema isiklike riiete ja tarbeesemete paigutamise võimalus.

  (3) Igal noorel peab olema oma voodi.

  (4) Duširuumis peab olema üks dušš 12 noore kohta.

  (5) Duširuumid ja kätepesu valamud peavad olema varustatud sooja ja külma veega. Sooja veega üldpesemist tuleb võimaldada vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui üks kord päevas.

  (6) Tualettruumis peab olema vähemalt üks klosetipott ja kätepesu valamu 12 noore kohta. Noortelaagris on lubatud eraldi kuivkäimla.

  (7) Noortelaagri tualeti- ja duširuumi seinad ja põrandad peavad olema kaetud niiskuskindla, kergesti puhastatava ja desinfitseeritava materjaliga.

§ 7.  Nõuded korrashoiule

  (1) Ruumid peavad olema korras ja puhtad. Ruume puhastatakse vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui üks kord päevas.

  (2) Noortelaagris peavad igal noorel olema voodipesu ja käterätikud, mida vahetatakse vastavalt vajadusele, voodipesu mitte vähem kui üks kord seitsme päeva jooksul ja käterätikuid vähemalt kaks korda seitsme päeva jooksul ning kümnepäevase vahetuse puhul voodipesu vähemalt üks kord kümne päeva jooksul ning käterätikuid vähemalt kolm korda kümne päeva jooksul.

  (3) Ruumide ja sisustuse puhastamisel kasutatakse „Kemikaaliseaduse” nõuetele vastavaid asjakohaseid puhastus- ja pesuaineid ning -vahendeid vastavalt kasutusjuhendile. Pindade desinfitseerimisel kasutatakse „Biotsiidiseaduse” nõuetele vastavaid desinfitseerivaid aineid.

3. peatükk Nõuded ruumide valgustusele ja sisekliimale 

§ 8.  Nõuded valgustusele

  (1) Eluruumides peab üldjuhul olema loomulik valgustus.

  (2) Tehisvalgustus peab tagama noortelaagri ruumide ühtlase ja hajutatud valguse.

§ 9.  Nõuded ruumide siseõhule

  (1) Ruumides tuleb tagada tervisele ohutu sisekliima.

  (2) Eluruumides ja muudes ruumides, kus noored viibivad, peab optimaalne suhteline õhuniiskus olema vahemikus 40% kuni 60%. Talvel võib nädala keskmine suhteline niiskus langeda 25%-ni ja suvel tõusta 70%-ni.

  (3) Eluruumide õhutemperatuur peab olema vähemalt 19,0 °C. Õhutemperatuuri tõusmisel üle 26,0 °C tuleb võtta tarvitusele meetmed temperatuuri mõju vähendamiseks.

  (4) Ruumides peab olema piisav õhuvahetus ja ruume peab olema võimalik tuulutada.

4. peatükk Terviseriskide ennetamine noortelaagris 

§ 10.  Terviseriskide ennetamine

  (1) Noortelaagri spordiväljaku mängu- ja võimlemisvahendid, nende konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus peavad olema ohutud ning võimaldama noortele ohutut, eakohast, mitmekesist ja arendavat tegevust.

  (2) Noortelaagri sportlikud tegevused peavad vastama noorte vanusele, tervislikule seisundile ja füüsilisele ettevalmistusele. Vajadusel tuleb kasutada tegevuseks ettenähtud turvavarustust.

  (3) Alla 18-aastaste noorte ujulasse, basseini, veekeskusesse või veekogu avalikku supluskohta ujuma viimisel peab iga 10 alaealise kohta olema vähemalt kaks täiskasvanut.

  (4) Noortelaagris tagatakse võimalus riiete ja jalanõude kuivatamiseks.

§ 11.  Noorte toitlustamine

  (1) Noortelaagris pakutav toit peab vastama „Toiduseaduse” ja muude asjakohaste õigusaktidega kehtestatud nõuetele.

  (2) Noori toitlustatakse kindlaksmääratud kellaaegadel neli korda päevas. Söögiaeg peab kestma vähemalt 30 minutit ja toidukordade vahe ei tohi ületada nelja tundi.

  (3) Kohtade arv söögisaalis peab võimaldama kõikide noorte toitlustamist ühe tunni jooksul.

5. peatükk Rakendussätted ja jõustumine 

§ 12.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Sotsiaalministri 23. novembri 1999. a määrus nr 70 „Tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele” (RTL 1999, 161, 2309; RT I 2010, 60, 421) tunnistatakse kehtetuks.

§ 13.  Määruse rakendamine

  (1) Määruse nõudeid kohaldatakse kõigile tegutsevatele noortelaagritele.

  (2) Määruse § 6 lõigetes 4 ja 6 sätestatud nõudeid ei kohaldata enne määruse jõustumist ehitusloa taotlemiseks esitatud noortelaagri ehitusprojekti järgi ehitatud noortelaagrile, kui see vastab ehitusprojekti koostamise hetkel noortelaagrile kehtinud nõuetele.

Hanno Pevkur
Minister

Marelle Erlenheim
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json