Teksti suurus:

Sotsiaalministri 13. aprilli 2009. a määruse nr 33 „Töötutoetuse taotlemise avaldusele kantavate andmete ja sellele lisatavate dokumentide loetelu” ja 25. juuni 2009. a määruse nr 56 „Koondamise korral kindlustushüvitise taotlemise avalduse vorm ja lisatavate dokumentide loetelu” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2013
Avaldamismärge:RT I, 29.03.2013, 1

Sotsiaalministri 13. aprilli 2009. a määruse nr 33 „Töötutoetuse taotlemise avaldusele kantavate andmete ja sellele lisatavate dokumentide loetelu” ja 25. juuni 2009. a määruse nr 56 „Koondamise korral kindlustushüvitise taotlemise avalduse vorm ja lisatavate dokumentide loetelu” muutmine

Vastu võetud 27.03.2013 nr 16

Määrus kehtestatakse tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 28 lõike 2 ja töötuskindlustuse seaduse § 143 lõike 1 alusel.

§ 1.  Sotsiaalministri 13. aprilli 2009. a määruse nr 33 „Töötutoetuse taotlemise avaldusele kantavate andmete ja sellele lisatavate dokumentide loetelu” muutmine

Sotsiaalministri 13. aprilli 2009. a määruses nr 33 „Töötutoetuse taotlemise avaldusele kantavate andmete ja sellele lisatavate dokumentide loetelu” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) „Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse” § 27 lõike 2 punktis 2 sätestatud juhul kantakse avaldusele lõike 1 punktis 2 nimetatud andmete asemel „Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse” § 26 lõike 3 punktides 1–3 nimetatud hõive töötuna arvelevõtmisele eelnenud 24 kuu jooksul.”;

2) paragrahvi 2 lõike 3 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„„Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse” § 27 lõikes 3 sätestatud juhul kantakse avaldusele lõike 1 punktis 2 nimetatud andmete asemel „Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse” § 26 lõike 3 punktides 1–3 nimetatud hõive.”;

3) paragrahvi 3 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) töö- või teenistussuhte või muu ameti algust ja lõppu ning viimase töö- või teenistussuhte või muu ameti lõppemise alust tõendav dokument (tööleping, tööandja tõend, ametisse nimetamise ja ametist vabastamise haldusakt või muu hõivet tõendav dokument);”;

4) paragrahvi 3 lõike 1 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) kaitseväekohustuslaste registri väljavõte või muu dokument aja-, asendus- või reservteenistuses viibimise ajavahemiku kohta;”;

5) paragrahvi 3 lõike 1 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) Välis- või lähetajaministeeriumi tõend, millele on märgitud „Avaliku teenistuse seaduse” § 46 lõike 1 või „Välisteenistuse seaduse” § 67 lõike 1 alusel abikaasatasu saamise aeg;”.

§ 2.  Sotsiaalministri 25. juuni 2009. a määruse nr 56 „Koondamise korral kindlustushüvitise taotlemise avalduse vorm ja lisatavate dokumentide loetelu” muutmine

Sotsiaalministri 25. juuni 2009. a määruses nr 56 „Koondamise korral kindlustushüvitise taotlemise avalduse vorm ja lisatavate dokumentide loetelu” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Eesti Töötukassa nõudel esitab tööandja kinnitatud koopiad avaldusel märgitud töötaja või ametniku töö- või teenistussuhte alguse ja lõppemise kuupäeva ning lõppemise alust tõendavatest dokumentidest ja muud avaldusel esitatud andmeid tõendavad dokumendid.”;

2) määruse lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga „Avaldus kindlustushüvitise taotlemiseks koondamise korral”.

§ 3.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. aprillil 2013. aastal.

Taavi Rõivas
Minister

Marelle Erlenheim
Kantsler

Lisa Avaldus kindlustushüvitise taotlemiseks koondamise korral

/otsingu_soovitused.json