Teksti suurus:

Kaitseressursside Ameti põhimäärus

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.03.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 16.03.2022, 20

Kaitseressursside Ameti põhimäärus

Vastu võetud 27.03.2013 nr 25
RT I, 29.03.2013, 4
jõustumine 01.04.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
03.10.2014RT I, 09.10.2014, 1112.10.2014
17.09.2015RT I, 23.09.2015, 201.01.2016
01.11.2017RT I, 03.11.2017, 506.11.2017
21.02.2018RT I, 27.02.2018, 102.03.2018
15.10.2018RT I, 19.10.2018, 122.10.2018
20.12.2019RT I, 28.12.2019, 301.01.2020
05.11.2020RT I, 11.11.2020, 101.01.2021
12.11.2021RT I, 18.11.2021, 401.01.2022
12.03.2022RT I, 16.03.2022, 1921.03.2022

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Kaitseressursside Ameti staatus

  Kaitseressursside Amet (edaspidi amet) on Kaitseministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, millel on juhtimisfunktsioon ja mis teostab riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses riigikaitse valdkonnas. Ülesannete täitmisel esindab amet riiki.

§ 2.   Ameti eelarve

  Ameti kulud kaetakse riigieelarvest. Ametil on oma eelarve, mille kinnitab, muudab ja mille täitmist kontrollib valdkonna eest vastutav minister seaduses kehtestatud korras.
[RT I, 11.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

§ 3.   Aruandekohustus

  Amet on aruandekohustuslik kaitseministri ees, kes suunab ja koordineerib ameti tegevust ning teostab ameti üle teenistuslikku järelevalvet.

§ 4.   Asukoht

  (1) Amet asub Tallinnas.
[RT I, 19.10.2018, 1 - jõust. 22.10.2018]

  (2) Ameti mujal asuva struktuuriüksuse asukoht ja postiaadress tuuakse ära struktuuriüksuse põhimääruses.

§ 5.   Ameti ingliskeelne nimetus

  Ameti ingliskeelne nimetus on Defence Resources Agency.

2. peatükk Tegevusvaldkond ja ülesanded 

§ 6.   Ameti tegevusvaldkond

  Ameti tegevusvaldkonnad on kaitseväekohustuse täitmise toetamine, mobilisatsiooniks ja vastuvõtva riigi toetuse osutamiseks vajalike ressursside üle arvestuse pidamine ning Kaitseministeeriumi valitsemisala asutustele ja Kaitseliidule personaliteenuse osutamine.
[RT I, 18.11.2021, 4 - jõust. 01.01.2022]

§ 7.   Ameti põhiülesanded

  (1) Ameti põhiülesanded on:
  1) kaitseväekohustuslike Eesti kodanike üle arvestuse pidamine ja selleks andmete kogumine;
  2) kutsealuse, reservis oleva isiku, asendusteenistuja ja kaitseväekohustust võtta sooviva isiku tervisenõuetele vastavuse hindamise korraldamine;
  3) kutsealuse kutsumine ajateenistusse ja ajateenistusse asuda sooviva naissoost isiku ajateenistusse võtmine;
  4) kaitseväeteenistusest usulistel ja kõlbelistel põhjustel keeldunud kutsealuse kutsumine asendusteenistusse;
  5) [Kehtetu - RT I, 11.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]
  6) [Kehtetu - RT I, 11.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]
  7) kutsealuse kutsesobivuse hindamine;
  8) kaitseväekohustust võtta sooviva isiku kaitseväekohustuslaseks tunnistamine;
  9) riikliku järelevalve teostamine kaitseväekohustuse täitmise üle ja väärteomenetluse läbiviimine vastavalt seadusele;
  10) [Kehtetu - RT I, 16.03.2022, 19 - jõust. 21.03.2022]
  101) ühekordse riigikaitseülesande andmine, asja sundkasutusse võtmise ja sundvõõrandamise otsuste tegemine, nende üle arvestuse pidamine ning selleks andmete kogumine;
[RT I, 16.03.2022, 19 - jõust. 21.03.2022]
  11) riigivara valitsemise üleandmise või selle ajutisse kasutusse võtmise eelduste kontrollimine;
[RT I, 16.03.2022, 19 - jõust. 21.03.2022]
  12) Kaitseministeeriumi valitsemisala asutustele ja Kaitseliidule tervikliku personaliteenuse osutamine;
[RT I, 18.11.2021, 4 - jõust. 01.01.2022]
  121) riigikaitseõpetusega seotud tegevuste koordineerimine koostöös Kaitseministeeriumiga;
[RT I, 09.10.2014, 11 - jõust. 12.10.2014]
  13) muude õigusaktidega pandud ülesannete täitmine.

  (2) Oma ülesannete täitmiseks amet:
  1) täidab kaitseväekohustuslaste registri volitatud töötleja ülesandeid;
  2) [kehtetu - RT I, 23.09.2015, 2 - jõust. 01.01.2016]
  21) täidab tsiviiltoetuse registri vastutava ja volitatud töötleja ülesandeid;
[RT I, 23.09.2015, 2 - jõust. 01.01.2016]
  3) arhiveerib säilitamisele kuuluvaid dokumente ja väljastab arhiivitõendeid;
  4) moodustab kaitseväekohustuslase identifitseerimiskoodi ja väljastab isikuplaadid;
  5) nõuab oma ülesannete täitmisega seotud andmeid ja tõendeid asjaomaselt riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuselt, andmekogust, avalik-õiguslikult ja eraõiguslikult juriidiliselt isikult;
  6) kohaldab kaitseväekohustuslasele riiklikku sundi seaduses sätestatud alustel ja korras;
  7) korraldab kaitseväekohustuslase ja kaitseväekohustust võtta sooviva isiku taotluse menetlemist;
  8) väljastab dokumente kaitseväeteenistuskohustuse täitmise kohta;
  9) analüüsib kaitseväeteenistuskohustuse täitmist;
  10) osaleb oma tegevusvaldkonda puudutavate õigusaktide väljatöötamisel ning ettepanekute tegemisel nende muutmiseks ja täiendamiseks;
  11) koostab ameti eelarve projekti ja annab Kaitseministeeriumile aru eelarve täitmisest;
  12) valdab, kasutab ja käsutab ameti valduses olevat riigivara;
  13) teavitab avalikkust arengutest, muudatustest ja saavutatud tulemustest oma tegevusvaldkonnas;
  14) kogub teavet osutavate teenuste ja olemasoleva vara kohta ühekordse riigikaitseülesande andmise, asja sundkasutusse võtmise ja sundvõõrandamise või riigivara valitsemise üleandmise või selle ajutisse kasutusse võtmise ettevalmistamiseks ja rakendamiseks;
[RT I, 16.03.2022, 19 - jõust. 21.03.2022]
  141) analüüsib ja planeerib Kaitseväe väliste ressursside kasutamist Kaitseministeeriumi valitsemisala koondvajaduse täitmiseks;
[RT I, 27.02.2018, 1 - jõust. 02.03.2018]
  142) väljastab dokumente ühekordse riigikaitseülesande andmise, asja sundkasutusse võtmise ja sundvõõrandamise kohta;
[RT I, 16.03.2022, 19 - jõust. 21.03.2022]
  15) täidab muid talle seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega pandud ülesandeid.

3. peatükk Struktuur 

§ 8.   Ameti struktuuriüksused

  (1) Ameti struktuuriüksuseks on osakond.

  (2) Ameti osakonnad on:
  1) kaitseväekohustuslaste osakond;
  2) mobilisatsiooniressursside osakond;
  3) personaliteenuste osakond;
  4) tugistruktuuride osakond.
[RT I, 18.11.2021, 4 - jõust. 01.01.2022]

  (3) Osakondadel võivad olla allstruktuuriüksused, kui need on ameti peadirektori (edaspidi peadirektor) poolt kinnitatud osakonna põhimääruses ette nähtud.

  (4) Osakonna ülesanded ja pädevus täpsustatakse peadirektori kinnitatavas osakonna põhimääruses. Kui osakonna koosseisus on allstruktuuriüksus, kehtestatakse selle ülesanded ja pädevus osakonna põhimääruses.

  (5) Ameti teenistuskohtade koosseisu kehtestab valdkonna eest vastutav minister või tema volitusel ameti peadirektor.
[RT I, 11.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

§ 81.   Kaitseväekohustuslaste osakond

  Kaitseväekohustuslaste osakonna põhiülesanded on:
  1) kaitseväekohustuslaste ja kaitseväekohustust võtta soovivate isikute üle arvestuse pidamine;
  2) kutsealuste teavitamine kaitseväekohustuslasena arvele võtmisest;
  3) kutsealuse, reservis oleva isiku, kaitseväekohustust võtta sooviva isiku ja asendusteenistuja terviseseisundi kaitseväeteenistuskohustuslase tervisenõuetele vastavuse hindamise korraldamine;
  4) kutsealuse kutsesobivuse hindamine;
  5) kutsealuse ajateenistusse kutsumine ja ajateenistusse asuda sooviva naissoost isiku ajateenistusse võtmine;
  6) kutsealuse ja ajateenistusse asuda sooviva naissoost isiku ajateenistuskohta toimetamine;
  7) kaitseväekohustuslasele ettekirjutuse tegemine kaitseväeteenistuse seaduse alusel;
  8) asendusteenistuse korraldamine ja järelevalve;
  9) riigikaitselise töökohustusega ameti- või töökohtadel asuvate kaitseväekohustuslaste üle arvestuse pidamine;
  10) kaitseväekohustuslase identifitseerimiskoodi moodustamine ja isikuplaatide väljastamine;
  11) kaitseväekohustuse kohta avalikkusele teabe jagamine;
  12) riigikaitseõpetust õpetavate koolide ja õpetajate üle arvestuse pidamine;
  13) riigikaitseõpetust õpetavatele koolidele toetuse andmine ja toetuse sihipärase kasutamise üle järelevalve korraldamine;
  14) riigikaitseõpetuse välilaagrite korraldamise koordineerimine koostöös koolide, Kaitseväe ja Kaitseliiduga;
  15) riigikaitseõpetuse populariseerimis- ja toetustegevuste korraldamine koostöös Kaitseministeeriumiga.
[RT I, 11.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

§ 9.   Registrite osakond
[Kehtetu - RT I, 11.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

§ 10.   Kaitseväekohustuslaste Tallinna osakond
[Kehtetu - RT I, 11.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

§ 11.   Kaitseväekohustuslaste Tartu osakond
[Kehtetu - RT I, 11.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

§ 12.   Mobilisatsiooniressursside osakond

  Mobilisatsiooniressursside osakonna põhiülesanded on:
  1) riigivara valitsemise üleandmise või selle ajutisse kasutusse võtmise eelduste kontrollimine;
[RT I, 16.03.2022, 19 - jõust. 21.03.2022]
  2) [Kehtetu - RT I, 16.03.2022, 19 - jõust. 21.03.2022]
  3) ühekordse riigikaitseülesande andmine, asja sundkasutusse võtmine ja sundvõõrandamine;
[RT I, 16.03.2022, 19 - jõust. 21.03.2022]
  4) mobilisatsiooniks vajalike tsiviilressursside üle arvestuse pidamine.
  5) ühekordse riigikaitseülesande andmise, asja sundkasutusse võtmise ja sundvõõrandamise üle arvestuse pidamine.
[RT I, 16.03.2022, 19 - jõust. 21.03.2022]

§ 121.   Personaliteenuste osakond

  Personaliteenuste osakonna põhiülesanded on Kaitseministeeriumi valitsemisala asutuste:
  1) teenistus- ja töösuhete haldamine;
  2) personaliga seotud uuringute ja analüüside korraldamine;
  3) personali värbamise ja valiku korraldamine;
  4) personali sisseelamisprogrammide koostamine ja rakendamine;
  5) personali täiendkoolituse ja arendamise korraldamine;
  6) personali hindamise korraldamine;
  7) töötervishoiu korraldamine;
  8) karjääriplaneerimis- ja -juhtimissüsteemi väljatöötamine ja elluviimine;
  9) muud personaliteenused ja personalitöö tugiteenused kooskõlas ameti ja asutuste vahelise kokkuleppega.
[RT I, 18.11.2021, 4 - jõust. 01.01.2022]

§ 13.   Tugistruktuuride osakond

  Tugistruktuuride osakonna põhiülesanded on:
  1) ameti eelarve eelnõu koostamine, eelarve täitmise jälgimine ja eelarvevahendite kasutamise kontrollimine;
  2) ameti raamatupidamise algdokumentide õigusaktidele vastavuse kontrollimine ning nende edastamine raamatupidamisarvestuse ja -aruandluse teenust osutavale asutusele;
  3) teabehalduse ja dokumentide arhiveerimise korraldamine;
  4) ameti valduses oleva riigivara valdamine ja kasutamise korraldamine;
  5) ameti tööks vajalike vahendite soetamine või soetamise korraldamine;
  6) [kehtetu - RT I, 18.11.2021, 4 - jõust. 01.01.2022]
  7) [kehtetu - RT I, 18.11.2021, 4 - jõust. 01.01.2022]
  8) tööohutusalase tegevuse korraldamine;
[RT I, 18.11.2021, 4 - jõust. 01.01.2022]
  9) kaitseväekohustuslaste registri ja tsiviiltoetuse registri pidamine, andmete väljastamine registritest andmevahetuslepingute alusel ja registriandmete töötlemine;
  10) infosüsteemide arendusprojektide juhtimine;
[RT I, 11.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]
  11) väärtegude kohtuväline menetlemine;
[RT I, 18.11.2021, 4 - jõust. 01.01.2022]
  12) sunniraha rakendamise korraldamine;
[RT I, 18.11.2021, 4 - jõust. 01.01.2022]
  13) ameti esindamine kohtumenetluses;
[RT I, 18.11.2021, 4 - jõust. 01.01.2022]
  14) õigusaktide eelnõudele arvamuse andmine ja osalemine lepingute koostamisel;
[RT I, 18.11.2021, 4 - jõust. 01.01.2022]
  15) ameti struktuuriüksuste juriidiline nõustamine.
[RT I, 18.11.2021, 4 - jõust. 01.01.2022]

§ 14.   Õigusosakond
[Kehtetu - RT I, 18.11.2021, 4 - jõust. 01.01.2022]

§ 15.   Personaliosakond
[Kehtetu - RT I, 11.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

§ 16.   Arstlike komisjonide osakond
[Kehtetu - RT I, 11.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

§ 17.   Värbamiskeskus
[Kehtetu - RT I, 18.11.2021, 4 - jõust. 01.01.2022]

4. peatükk Juhtimise korraldus 

§ 18.   Ameti juhtimine

  (1) Ametit juhib peadirektor, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist valdkonna eest vastutav minister kantsleri ettepanekul.
[RT I, 11.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (2) Peadirektori äraolekul asendab teda peadirektori määratud osakonnajuhataja või muu ametnik.
[RT I, 11.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

§ 19.   Peadirektor

  (1) Peadirektor:
  1) juhib ameti tööd ja korraldab osakonnajuhatajate ja peadirektorile vahetult alluvate ametnike ja töötajate vahendusel ameti ülesannete täitmist ning vastutab ameti tegevuse tulemuste eest;
[RT I, 11.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]
  2) [Kehtetu - RT I, 11.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]
  3) sõlmib ameti nimel lepinguid ning esindab ametit ja annab volitusi ameti esindamiseks;
  4) vastutab ameti tegevust korraldavate õigusaktide täpse ja otstarbeka täitmise eest ning annab kaitseministrile aru ameti tegevusest;
  5) teeb seadusega ettenähtud korras teenistuslikku järelevalvet ameti struktuuriüksuste ja ameti töötajate ja ametnike tegevuse üle või teeb teenistusliku järelevalve vahetu teostamise ülesandeks osakonnajuhtajale;
[RT I, 11.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]
  6) nimetab ametisse ja vabastab ametist ametniku ning sõlmib, muudab ja lõpetab töötajaga töölepingu;
  7) pärib aru ametnikult ja töötajalt ning kohaldab neile lisatasusid ja määrab ametnikule distsiplinaarkaristusi;
  8) kehtestab ameti töökorralduse, asjaajamiskorra, raamatupidamise sise-eeskirja ning muud sisemist töökorraldust reguleerivad juhendid ja korrad, struktuuriüksuste põhimäärused ja ametnike ametijuhendid ning vajadusel töötajate tööjuhendid kooskõlas õigusaktidega;
  9) esitab kaitseministrile ettepanekuid ameti eelarve kohta ning valvab eelarve täpse ja otstarbeka täitmise üle;
  10) esitab kaitseministrile ettepanekuid ameti tegevusvaldkonna korraldamiseks;
  11) moodustab ameti tegevusvaldkonnas tõusetunud küsimuste lahendamiseks nõuandva õigusega alalise või ajutise komisjoni, nõukogu või töörühma ning määrab selle ülesanded ja töökorra;
  12) riikliku järelevalve teostamisel annab õigusaktides sätestatud haldusakte;
  13) korraldab ameti sisekontrolli rakendamist ja siseauditi tööd;
  14) korraldab ameti valdusesse antud riigivara heaperemehelikku kasutamist kooskõlas riigivaraseadusega;
  15) korraldab ametis riigisaladuse kaitset;
  16) kinnitab ameti nimel väärteomenetluses osalevate ametnike ametikohtade loetelu;
  17) korraldab ameti sise- ja väliskommunikatsiooni;
  18) täidab muid ülesandeid, mis on talle antud seaduse, Riigikogu otsuse, Vabariigi Presidendi seadluse, Vabariigi Valitsuse määruse või korralduse ning kaitseministri määruse või käskkirjaga, samuti kaitseministri või Kaitseministeeriumi kantsleri või asekantsleri antud ülesandeid.

  (2) Peadirektoril on õigus anda õigusaktide alusel teenistusalastes küsimustes käskkirju.

§ 20.   Peadirektori asetäitja
[Kehtetu - RT I, 11.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

§ 21.   Osakonna juhtimine

  (1) Osakonda juhib osakonnajuhataja, kes allub vahetult peadirektorile.
[RT I, 11.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (2) Osakonnajuhataja äraolekul asendab teda peadirektori määratud ametnik või töötaja.

  (3) Kui osakonna koosseisus on käesoleva määruse § 8 lõike 3 alusel moodustatud allstruktuuriüksus, juhib allstruktuuriüksust allstruktuuriüksuse juhataja, kes allub vahetult osakonnajuhatajale. Allstruktuuriüksuse juhile laienevad käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud kohustused.

  (4) Osakonnajuhataja tagab osakonna põhimäärusega kinnitatud ülesannete täitmise ning osakonnale eraldatud ressursside sihipärase ja efektiivse kasutamise. Selleks osakonnajuhataja:
  1) vastutab osakonnale pandud ülesannete õiguspärase, õigeaegse ja asjatundliku täitmise eest ning kontrollib temale alluvate ametnike ja töötajate kohustuste täitmist;
  2) osaleb arengustrateegia ja aastaplaani väljatöötamisel ning aruannete koostamisel;
  3) annab alluvatele juhiseid ja korraldusi osakonna ülesannete täitmiseks;
  4) täidab temale kõrgemalseisva juhi poolt antud korraldusi või teatab nende täitmise takistustest ning annab kõrgemalseisvale juhile aru osakonna tegevusest;
  5) annab osakonna nimel arvamusi ja kooskõlastusi juhtkonnale ning teistele osakondadele;
  6) teeb kõrgemalseisvale juhile ettepanekuid osakonna struktuuri, koosseisu ja töökorralduse muutmiseks, osakonna ametnikule ja töötajale palga ja töötasu määramiseks, ametnikule distsiplinaarmenetluse algatamiseks või lisatasu maksmiseks;
  7) taotleb osakonna ülesannete täitmiseks vajalikke vahendeid ning korraldab nende nõuetekohase hoidmise, hooldamise ja kasutamise;
  8) taotleb osakonna töötajatele täienduskoolitust teenistusülesannete tulemuslikumaks täitmiseks;
  9) allkirjastab osakonnas koostatud kirjad ja dokumendid, millega ei võeta rahalisi ega muid varalisi kohustusi ning ei anta õigusi ega panda kohustusi ametivälistele isikutele, kui õigusaktid ei sätesta teisiti;
  10) täidab muid osakonna põhimäärusega talle pandud või peadirektori antud täiendavaid tööülesandeid.
[RT I, 11.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (5) Osakonnajuhataja ja allstruktuuriüksuse juhi tööülesanded, õigused ja vastutus sätestatakse ameti- või tööjuhendiga.

§ 22.   Väljaspool struktuuriüksust asuv teenistuskoht
[RT I, 11.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (1) Ameti struktuuri võib kuuluda väljaspool struktuuriüksust asuv teenistuskoht.

  (2) Väljaspool struktuuriüksust asuva teenistuskoha ülesanded, alluvus, õigused ja vastutus määratakse kindlaks ametijuhendis või töölepingus.
[RT I, 11.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

5. peatükk Ümberkorraldamine ja lõpetamine 

§ 23.   Ameti ümberkorraldamine ja lõpetamine

  Ameti tegevus korraldatakse ümber või lõpetatakse seaduse alusel.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 24.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub 1. aprillil 2013. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json