Teksti suurus:

Justiitsministri määruste muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2014
Avaldamismärge:RT I, 29.03.2014, 22

Justiitsministri määruste muutmine

Vastu võetud 26.03.2014 nr 11

Määrus kehtestatakse kohtute seaduse § 42 lõike 1, mittetulundusühingute seaduse § 1114 lõike 2, tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 336 lõike 3 ning äriseadustiku § 70 lõike 2, § 1391 lõike 1 ja § 5257 lõike 2 alusel.

§ 1.  Justiitsministri 19. detsembri 2012. a määrus nr 60 „Kohtu registriosakonna kodukord” muutmine

Justiitsministri 19. detsembri 2012. a määruses nr 60 „Kohtu registriosakonna kodukord” tehakse järgmised muudatused:

1) preambulit täiendatakse pärast tekstiosa „§ 520 lõike 11,” tekstiosaga „§ 5257 lõike 2,”;

2) preambulit täiendatakse pärast tekstiosa „§ 111 lõike 2” tekstiosaga „ja § 1114 lõike 2”;

3) paragrahv 31 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 34 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Esitatud paberdokumendid tagastatakse avaldajale äriseadustiku § 33 lõikes 10, § 50 lõikes 4, §-s 5256 ja mittetulundusühingute seaduse §-s 1113 sätestatud korras. Paberdokumentide tagastamisel märgitakse infosüsteemi:
1) selle isiku nimi ja isikukood, kellele dokumendid registriosakonnas tagastati, või märge dokumentide tagastamise kohta posti teel;
2) tagastatud dokumentide loetelu;
3) dokumentide tagastamise kuupäev.”;

5) paragrahvi 47 lõike 1 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 268 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Pabertoimikus sisalduvalt dokumendilt, mida skaneerimine võib kahjustada, eemaldatakse enne skaneerimist paelad või nöörid, millega dokument on kokku köidetud. Pärast skaneerimist dokumenti uuesti kokku ei köideta.”;

7) paragrahvi 268 lõige 8 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Justiitsministri 30. novembri 1998. a määruse nr 55 „Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri elektrooniliste andmete väljastamise eest võetava tasu suuruse ja nende isikute loetelu, kellele väljastatakse äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri elektroonilisi andmeid tasuta, kinnitamine” muutmine

Justiitsministri 30. novembri 1998. a määruses nr 55 „Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri elektrooniliste andmete väljastamise eest võetava tasu suuruse ja nende isikute loetelu, kellele väljastatakse äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri elektroonilisi andmeid tasuta, kinnitamine” tehakse järgmised muudatused:

1) määrust täiendatakse punktiga 53 järgmises sõnastuses:

53. Elektrooniline äri- ja avaliku toimiku dokument

Elektrooniline äri- ja avaliku toimiku dokument on käesoleva määruse tähenduses äri- või avalikku toimikusse kuuluv dokument, mis on tehtud kättesaadavaks äriseadustiku § 67 lõike 4 punkti 1 alusel kehtestatud määruses „Kohtule dokumentide esitamise kord” sätestatud vormingus.”;

2) punkti 9 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesoleva määruse punktides 2–5 nimetatud andmete ja punktides 51−53 nimetatud dokumentide väljastamisel, sealhulgas XML- või XBRL-vormingus allalaadimisel võetakse ühe päringu eest tasu eurodes vastavalt järgmisele tabelile:

Päring
Hind
Üldandmed
1 euro
Kommertspandiandmed
1 euro
Üld- ja isikuandmed
2 eurot
Kehtetud kaardiandmed
2 eurot
Aruandlusandmed
2 eurot
PDF-dokument
2 eurot
DDOC-dokument
2 eurot
Elektrooniline äri- ja avaliku toimiku dokument
2 eurot”.

§ 3.  Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” muutmine

Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruses nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 10 lõike 1 punktis 7 asendatakse sõna „digitaalallkirjastatult” tekstiosaga „digitaalse isikutuvastusega, sealhulgas esitaja tuvastamisega internetipangas”;

2) paragrahvi 12 lõike 4 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Välismaa äriühingu filiaali juhataja täidab aruandluskeskkonnas andmeväljad filiaali sidevahendite kohta.”;

3) määruse lisa 15 „Põhikiri” kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 4.  Määruse jõustumine

  (1) Paragrahv 1 ja § 3 punkt 3 jõustuvad 1. aprillil 2014. aastal.

  (2) Paragrahv 2 jõustub 1. juulil 2014. aastal.

Andres Anvelt
Minister

Margus Sarapuu
Kantsler

Lisa 15 Põhikiri

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json