Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 27. augusti 1996. a määruse nr 221 „Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra kinnitamine” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2016
Avaldamismärge:RT I, 29.03.2016, 4

Vabariigi Valitsuse 27. augusti 1996. a määruse nr 221 „Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 24.03.2016 nr 40

Määrus kehtestatakse erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse § 7 lõike 4 alusel.

Vabariigi Valitsuse 27. augusti 1996. a määrusega nr 221 „Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra kinnitamine” kinnitatud „Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korras” tehakse järgmised muudatused:

1) punkt 29 sõnastatakse järgmiselt:

29. Eraldatud vahendite sihipärase kasutamise kontrollimiseks esitatakse ja koostatakse aruandeid, arvestades käesoleva korra punktis 3 toodud sihtotstarbeid ning Vabariigi Valitsuse korraldustes ja ministri käskkirjades vastava tagastamatu toetuse, tagastatava eraldise või laenu andmisel kindlaks määratud tingimusi.”;

2) määrust täiendatakse punktiga 291 järgmises sõnastuses:

291. Tagastamatu toetusena, tagastatava eraldisena või laenuna eraldatud raha kasutamise aastaaruande esitab isik või asutus, kellele raha eraldati. Kui raha on eraldatud edasiseks jaotamiseks ühele või mitmele kasutajale, koostab iga kasutaja eraldi aruande ja esitab selle valitsusasutusele, kellele Vabariigi Valitsuse korraldusega on raha eraldatud. Aastaaruanne kajastab eraldatud summat (eelarve suurus), planeeritud tulemust (tegevusi) arvuliselt või kirjeldavalt, kasutatud summat kululiikide kaupa ja planeeritud tulemuse saavutamist absoluut- või suhtarvuliselt. Aruanne koostatakse käesoleva määruse lisas toodud vormil eelneva eelarveaasta perioodi kohta, mis algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril, ning esitatakse Rahandusministeeriumile.”;

3) määrust täiendatakse lisaga „Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist eraldatud raha kasutamise aruande vorm” (lisatud).

Margus Tsahkna
Sotsiaalkaitseminister peaministri ülesannetes

Arto Aas
Riigihalduse minister

Margus Sarapuu
Riigikantselei strateegiadirektor riigisekretäri ülesannetes

Lisa Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist eraldatud raha kasutamise aruande vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json