Teksti suurus:

Sotsiaalkaitseministri 29. aprilli 2016. a määruse nr 28 „Sotsiaalhoolekandealaste statistiliste aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ja esitamise kord” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2017
Avaldamismärge:RT I, 29.03.2017, 4

Sotsiaalkaitseministri 29. aprilli 2016. a määruse nr 28 „Sotsiaalhoolekandealaste statistiliste aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ja esitamise kord” muutmine

Vastu võetud 24.03.2017 nr 14

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 11 lõike 4 alusel.

Sotsiaalkaitseministri 29. aprilli 2016. a määruses nr 28 „Sotsiaalhoolekandealaste statistiliste aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ja esitamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 3 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 3 lõige 9 sõnastatakse järgmiselt:

„(9) Kohaliku omavalitsuse üksus koostab internetipõhiselt S-veebis 15. veebruariks eelmise kalendriaasta andmete põhjal käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktide 2, 9 ja 10 alusel kehtestatud vormis statistilised aruanded ning esitab need internetipõhiselt samaks tähtajaks maavanemale.”;

4) paragrahvi 3 täiendatakse lõigetega 131 ja 132 järgmises sõnastuses:

„(131) Kohaliku omavalitsuse üksus koostab internetipõhiselt S-veebis 15. jaanuariks eelmise kalendriaasta andmete põhjal käesoleva määruse § 2 lõike 1 punkti 5 alusel kehtestatud vormis statistilise aruande ning esitab selle internetipõhiselt samaks tähtajaks maavanemale.

(132) Maavanem koostab käesoleva paragrahvi lõike 131 kohaselt esitatud aruannete põhjal internetipõhiselt S-veebis maakonna koondaruande ning esitab selle internetipõhiselt 22. jaanuariks Sotsiaalministeeriumile.”;

5) määruse lisad 4, 5, 12–15 asendatakse käesoleva määruse lisadega 1–6;

6) määruse lisa 6 tunnistatakse kehtetuks.

Kaia Iva
Sotsiaalkaitseminister

Marika Priske
Kantsler

Lisa 1 Lapsehoiuteenus

Lisa 2 Lapsehoiuteenuse ja muude sotsiaalteenuste rahastamine raske ja sügava puudega lastele ning riiklike vahendite jääk

Lisa 3 Muud kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatavad sotsiaalteenused

Lisa 4 Asenduskoduteenuse rahastamine ja personal

Lisa 5 Erihoolekandeteenused

Lisa 6 Hoolekandeasutus