Teksti suurus:

Põllumajandusministri määruste muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2018
Avaldamismärge:RT I, 29.03.2018, 1

Põllumajandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 22.03.2018 nr 15

Määrus kehtestatakse loomatauditõrje seaduse § 7 lõike 2, § 13 lõike 5, § 171 lõike 5, § 293 lõike 3, § 43 lõike 2, § 56 lõike 5, toiduseaduse § 26 lõike 3 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erireeglid (ELT L 139, 30.04.2004, lk 55–205), artikli 1 lõike 4 ning artikli 10 lõike 8 punkti a alusel.

§ 1.   Põllumajandusministri 5. augusti 2003. a määruse nr 78 „Aujeszky haiguse tõrje eeskiri” muutmine

Põllumajandusministri 5. augusti 2003. a määrust nr 78 „Aujeszky haiguse tõrje eeskiri” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 8 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „volitatud veterinaararst või”;

2) paragrahvi 10 lõikest 2 ja § 11 lõike 1 punkti 1 esimesest lausest jäetakse välja sõnad „või volitatud veterinaararst” vastavas käändes.

§ 2.   Põllumajandusministri 4. juuni 2004. a määruse nr 105 „Erinevatest karjadest pärinevate põllumajandusloomade kogumiseks ja loomapartiide koostamiseks kasutatava loomakasvatushoone ja -rajatise ning loomade pidamiseks piiritletud ala ning seal põllumajandusloomade pidamise veterinaarnõuded” muutmine

Põllumajandusministri 4. juuni 2004. a määrust nr 105 „Erinevatest karjadest pärinevate põllumajandusloomade kogumiseks ja loomapartiide koostamiseks kasutatava loomakasvatushoone ja -rajatise ning loomade pidamiseks piiritletud ala ning seal põllumajandusloomade pidamise veterinaarnõuded” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 lõike 1 neljas lause sõnastatakse järgmiselt:

„Kogumiskeskuse tegevuse eest vastutav isik veendub teisest liikmesriigist looma kogumiskeskusesse vastuvõtmisel, et loom on identifitseeritud ja temaga on kaasas nõuetekohane sertifikaat või muu looma veterinaarnõuete kohasust tõendav dokument.”;

2) paragrahvi 3 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.   Põllumajandusministri 23. detsembri 2005. a määruse nr 127 „Farmis tapetud kodulindude ja jäneseliste liha väikeses koguses käitlemise hügieeninõuded” muutmine

Põllumajandusministri 23. detsembri 2005. a määrust nr 127 „Farmis tapetud kodulindude ja jäneseliste liha väikeses koguses käitlemise hügieeninõuded” muudetakse järgmiselt:

1) määruse tekstis asendatakse läbivalt sõnad „volitatud veterinaararst” sõnaga „veterinaarjärelevalveametnik” vastavas käändes;

2) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) Veterinaar- ja Toiduametit teavitatakse kodulindude või jäneseliste tapmisest vähemalt 72 tundi enne tapmise algust, nimetatud loomi lastakse enne tapmist veterinaarjärelevalveametnikul kontrollida ning nende pidamise kohta esitatakse temale § 6 lõikes 2 nimetatud andmed;”;

3) paragrahvi 5 lõike 4 punktist 1 jäetakse välja sõnad „kohaliku asutuse järelevalveametniku”.

§ 4.   Põllumajandusministri 15. juuni 2006. a määruse nr 74 „Kütitud uluki rümba ja rümba raietükkide väikeses koguses käitlemise hügieeninõuded” muutmine

Põllumajandusministri 15. juuni 2006. a määrust nr 74 „Kütitud uluki rümba ja rümba raietükkide väikeses koguses käitlemise hügieeninõuded” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 2 lõike 2 kolmandast lausest jäetakse välja sõnad „volitatud veterinaararst või”;

3) paragrahvi 4 lõikes 2 ja § 5 lõikes 1 asendatakse sõnad „volitatud veterinaararst” sõnaga „veterinaarjärelevalveametnik” vastavas käändes;

4) lisad 1 ja 2 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 5.   Põllumajandusministri 27. veebruari 2008. a määruse nr 16 „Lammaste ja kitsede brutselloosi tõrje eeskiri” muutmine

Põllumajandusministri 27. veebruari 2008. a määrust nr 16 „Lammaste ja kitsede brutselloosi tõrje eeskiri” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 10 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Brutselloosikahtluse korral kutsub loomapidaja haiguse kliiniliseks diagnoosimiseks, proovide võtmiseks, epidemioloogiliseks uuringuks ning loomataudi leviku tõkestamise abinõude rakendamiseks viivitamata kohale veterinaarjärelevalveametniku või piirkonda teenindava volitatud veterinaararsti.”;

2) paragrahvi 12 sissejuhatavast lauseosast jäetakse välja sõnad „volitatud veterinaararsti poolt”;

3) paragrahvi 14 lõike 3 esimesest lausest ja § 18 lõikest 2 jäetakse välja sõnad „või volitatud veterinaararst”;

4) paragrahvi 16 lõike 1 punktis 4 asendatakse sõnad „või volitatud veterinaararsti järelvalve” sõnaga „kontrolli”;

5) paragrahvi 16 lõikest 3 jäetakse välja sõnad „volitatud veterinaararsti või”.

§ 6.   Põllumajandusministri 10. märtsi 2010. a määruse nr 23 „Lammaste katarraalse palaviku tõrje eeskiri” muutmine

Põllumajandusministri 10. märtsi 2010. a määrust nr 23 „Lammaste katarraalse palaviku tõrje eeskiri” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 7 pealkirjast jäetakse välja sõna „veterinaararsti”;

2) paragrahvi 7 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „piirkonda teenindav volitatud veterinaararst (edaspidi veterinaararst)” sõnadega „volitatud veterinaararst”;

3) paragrahvi 7 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „Veterinaararst teavitab lammaste katarraalse palaviku kahtlusest viivitamata Ametit,” sõnaga „Veterinaarjärelevalveametnik”.

§ 7.   Põllumajandusministri 25. juuni 2007. a määruse nr 111 „Lindude gripi tõrje eeskiri” muutmine

Põllumajandusministri 25. juuni 2007. a määrust nr 111 „Lindude gripi tõrje eeskiri” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 9 lõike 2 teisest lausest ja § 13 lõike 1 punkti 7 teisest lausest jäetakse välja sõnad „või volitatud veterinaararst” vastavas käändes;

2) paragrahvi 10 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „Volitatud veterinaararst või”;

3) paragrahvi 10 lõikest 2 jäetakse välja tekstiosa „, volitatud veterinaararst”;

4) paragrahvi 36 lõike 1 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) haudejaamas kohaldatakse Ameti määratud bio-ohutusmeetmeid.”.

§ 8.   Põllumajandusministri 16. mai 2008. a määruse nr 48 „Loomade ühest karjast teise ja tapamajja saatmise kord ning nendele loomadele esitatavad veterinaarnõuded” muutmine

Põllumajandusministri 16. mai 2008. a määrust nr 48 „Loomade ühest karjast teise ja tapamajja saatmise kord ning nendele loomadele esitatavad veterinaarnõuded” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahv 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 3 lõikest 2 jäetakse välja sõnad „või volitatud veterinaararsti”;

3) paragrahvi 6 lõikes 3 ja § 7 lõikes 3 asendatakse sõnad „Volitatud veterinaararst” sõnaga „Veterinaarjärelevalveametnik”;

4) paragrahvi 8 punktis 3 ja § 9 tekstis asendatakse sõnad „volitatud veterinaararst” sõnaga „veterinaarjärelevalveametnik”.

§ 9.   Põllumajandusministri 20. novembri 2000. a määruse nr 67 „Marutaudi tõrje eeskiri” muutmine

Põllumajandusministri 20. novembri 2000. a määrust nr 67 „Marutaudi tõrje eeskiri” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Loomade ebaloomuliku käitumise või teiste marutaudile iseloomulike tunnuste esinemise korral on loomapidaja kohustatud sellest viivitamatult teavitama veterinaarjärelevalveametnikku või piirkonda teenindavat volitatud veterinaararsti.”;

2) paragrahvi 2 lõikest 2 jäetakse välja sõnad „piirkonda teenindavat volitatud veterinaararsti või tema äraolekul”;

3) paragrahvi 2 lõikest 4 jäetakse välja sõnad „Volitatud veterinaararst ja”;

4) paragrahvi 2 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 9 lõikest 1 ning lõike 3 punktidest 2 ja 3, § 13 lõigetest 1 ja 3, § 14 lõikest 2, § 15 lõikest 4, § 17 tekstist, § 18 lõigetest 3 ja 5, § 19 lõike 3 esimesest lausest, § 20 lõikest 5, § 201 tekstist ning § 22 tekstist jäetakse välja sõnad „või volitatud veterinaararst” vastavas käändes;

6) paragrahvi 12 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „ja volitatud veterinaararstid”;

7) paragrahvi 12 lõikes 2 asendatakse sõnad „piirkonda teenindav volitatud veterinaararst” sõnaga „veterinaarjärelevalveametnik”;

8) paragrahvi 15 lõikes 1 asendatakse sõnad „volitatud veterinaararst” sõnaga „veterinaarjärelevalveametnik”;

9) paragrahvi 15 lõikest 5 jäetakse välja sõnad „volitatud veterinaararst või”.

§ 10.   Põllumajandusministri 5. augusti 2003. a määruse nr 79 „Newcastle’i haiguse tõrje eeskiri” muutmine

Põllumajandusministri 5. augusti 2003. a määrust nr 79 „Newcastle’i haiguse tõrje eeskiri” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 5 lõikest 3 ja § 24 punkti 4 teisest lausest jäetakse välja sõnad „või volitatud veterinaararst”;

2) paragrahvi 11 lõikest 1, § 16 lõike 1 punktidest 3 ja 6 ning lõike 3 punktist 1 ja punkti 3 esimesest lausest, § 28 lõike 2 esimesest lausest ning § 32 lõike 1 punktidest 1 ja 2 jäetakse välja sõnad „volitatud veterinaararst või” vastavas käändes;

3) paragrahvi 12 lõikest 2 jäetakse välja tekstiosa „Volitatud veterinaararst,”;

4) paragrahvi 28 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „veterinaararsti,”.

§ 11.   Põllumajandusministri 2. veebruari 2010. a määruse nr 6 „Nõuded eksperdi arvamusele ja looma, sealhulgas aretuslooma väärtuse arvutamise kord” muutmine

Põllumajandusministri 2. veebruari 2010. a määruse nr 6 „Nõuded eksperdi arvamusele ja looma, sealhulgas aretuslooma väärtuse arvutamise kord” § 3 lõike 3 esimesest lausest jäetakse välja sõnad „või volitatud veterinaararsti”.

§ 12.   Põllumajandusministri 3. oktoobri 2002. a määruse nr 73 „Põllumajanduslindude aretuse eesmärgil pidamiseks ning haudemunade ja ööpäevaste tibude turustamise eesmärgil tootmiseks kasutatava loomakasvatushoone või -rajatise, seal lindude pidamise ning haudemunade ja ööpäevaste tibude tootmise veterinaarnõuded” muutmine

Põllumajandusministri 3. oktoobri 2002. a määrust nr 73 „Põllumajanduslindude aretuse eesmärgil pidamiseks ning haudemunade ja ööpäevaste tibude turustamise eesmärgil tootmiseks kasutatava loomakasvatushoone või -rajatise, seal lindude pidamise ning haudemunade ja ööpäevaste tibude tootmise veterinaarnõuded” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 4 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Aretusfarmi töö korraldamise eest vastutav isik peab loomataudikahtlusele viitavatest tunnustest kohe teavitama veterinaarjärelevalveametnikku või piirkonda teenindavat volitatud veterinaararsti. Loomataudikahtluse korral peab veterinaarjärelevalveametnik võtma proovid ning saatma need uuringuteks Veterinaar- ja Toidulaboratooriumisse või volitatud laboratooriumisse, millel on akrediteeritud analüüsimetoodika vastava loomataudi diagnoosimiseks.”;

2) paragrahvi 5 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Haudejaama töö korraldamise eest vastutav isik peab taudikahtlusele viitavatest tunnustest kohe teavitama veterinaarjärelevalveametnikku või piirkonda teenindavat volitatud veterinaararsti. Loomataudikahtluse korral peab veterinaarjärelevalveametnik võtma proovid ning saatma need uuringuteks Veterinaar- ja Toidulaboratooriumisse või volitatud laboratooriumisse, millel on akrediteeritud analüüsimetoodika vastava loomataudi diagnoosimiseks.”.

§ 13.   Põllumajandusministri 20. mai 2013. a määruse nr 39 „Salmonellooside tõrje eeskiri” muutmine

Põllumajandusministri 20. mai 2013. a määrust nr 39 „Salmonellooside tõrje eeskiri” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 15 tekstist jäetakse välja sõnad „volitatud veterinaararst või”;

2) paragrahvi 19 lõike 1 punktides 6 ja 8 ning lõike 6 punktis 1, § 22 lõike 1 punktis 2 ja punkti 7 teises lauses ning § 24 lõike 1 punktis 3 asendatakse sõnad „volitatud veterinaararst” sõnaga „veterinaarjärelevalveametnik” vastavas käändes;

3) paragrahvi 19 lõike 2 teises lauses asendatakse sõnad „Karja teenindav volitatud veterinaararst” sõnaga „Veterinaarjärelevalveametnik”;

4) paragrahvi 19 lõike 6 punktis 2 asendatakse sõnad „karja teenindav volitatud veterinaararst” sõnaga „veterinaarjärelevalveametnik”;

5) paragrahvi 27 lõike 1 teises lauses asendatakse sõnad „Linnukarja teenindav volitatud veterinaararst” sõnaga „Veterinaarjärelevalveametnik”.

§ 14.   Põllumajandusministri 22. mai 2002. a määruse nr 37 „Sea või veise sperma kogumiseks ja säilitamiseks kasutatava loomakasvatushoone või -rajatise ning seal sea või veise pidamise, sealhulgas sea või veise sperma kogumise ja säilitamise, veterinaarnõuded” muutmine

Põllumajandusministri 22. mai 2002. a määrust nr 37 „Sea või veise sperma kogumiseks ja säilitamiseks kasutatava loomakasvatushoone või -rajatise ning seal sea või veise pidamise, sealhulgas sea või veise sperma kogumise ja säilitamise, veterinaarnõuded” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Seemendusjaama territooriumil tuleb täita veterinaarjärelevalveametniku juhiseid. Kõrvaliste isikute ja veokite sissepääs seemendusjaama territooriumile ja seal viibimine tuleb eelnevalt kooskõlastada veterinaarjärelevalveametnikuga.”;

2) paragrahvi 21 lõikes 2 asendatakse sõnad „sperma hoiukeskust teenindava volitatud veterinaararsti” sõnaga „veterinaarjärelevalveametniku”;

3) paragrahvi 3 lõikes 1 asendatakse sõnad „piirkonda teenindava volitatud veterinaararsti” sõnaga „veterinaarjärelevalveametniku”;

4) paragrahvi 3 lõikes 3 asendatakse sõnad „volitatud veterinaararsti” sõnaga „veterinaarjärelevalveametniku”.

§ 15.   Põllumajandusministri 23. novembri 2004. a määruse nr 179 „Sigade klassikalise katku ja sigade Aafrika katku tõrje eeskiri” muutmine

Põllumajandusministri 23. novembri 2004. a määrust nr 179 „Sigade klassikalise katku ja sigade Aafrika katku tõrje eeskiri” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 10 lõike 2 esimesest lausest, § 21 lõike 1 punktist 3, punktide 4 ja 5 teisest lausest ning punkti 6 esimesest lausest, § 37 lõikest 2 ning § 41 lõigetest 1 ja 3 jäetakse välja sõnad „volitatud veterinaararst või” vastavas käändes;

2) paragrahvi 13 lõike 1 punkti 8 teisest lausest, § 29 lõikest 2 ja § 40 lõike 6 sissejuhatavast lauseosast jäetakse välja sõnad „või volitatud veterinaararst” vastavas käändes.

§ 16.   Põllumajandusministri 23. jaanuari 2007. a määruse nr 4 „Suu- ja sõrataudi tõrje eeskiri” muutmine

Põllumajandusministri 23. jaanuari 2007. a määrust nr 4 „Suu- ja sõrataudi tõrje eeskiri” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 9 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „Volitatud veterinaararst või”;

2) paragrahvi 9 lõikest 2 jäetakse välja tekstiosa „, volitatud veterinaararst”.

§ 17.   Põllumajandusministri 17. veebruari 2006. a määruse nr 25 „Teatud loomataudide tõrje eeskiri” muutmine

Põllumajandusministri 17. veebruari 2006. a määrust nr 25 „Teatud loomataudide tõrje eeskiri” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 12 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „Volitatud veterinaararst või”;

2) paragrahvi 12 lõikest 2 ja § 39 lõikest 2 jäetakse välja tekstiosa „, volitatud veterinaararst”;

3) paragrahvi 15 lõike 1 punkti 7 teisest lausest ja § 48 tekstist jäetakse välja sõnad „või volitatud veterinaararst” vastavas käändes;

4) paragrahvi § 45 lõike 4 teisest lausest jäetakse välja sõnad „volitatud veterinaararsti või”;

5) paragrahvi 49 lõike 2 sissejuhatavas lauseosas asendatakse tekstiosa „Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse juht” tekstiosaga „Veterinaar- ja Toiduamet”.

§ 18.   Põllumajandusministri 23. detsembri 2005. a määruse nr 128 „Tingimisi toidukõlbliku liha märgistamise nõuded toiduhügieeni tagamiseks” muutmine

Põllumajandusministri 23. detsembri 2005. a määruse nr 128 „Tingimisi toidukõlbliku liha märgistamise nõuded toiduhügieeni tagamiseks” § 1 lõike 3 punkti 4 esimesest lausest jäetakse välja sõnad „või volitatud veterinaararsti”.

§ 19.   Põllumajandusministri 15. juuni 2006. a määruse nr 71 „Toorpiima käitlemise hügieeninõuded” muutmine

Põllumajandusministri 15. juuni 2006. a määrust nr 71 „Toorpiima käitlemise hügieeninõuded” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahv 3 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 4 lõike 2 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Toorpiima turustamiseks otse tarbijale turul, tänaval ja teises üldsusele avatud samalaadses kohas ning jaekaubandusettevõtjale, kes turustab toorpiima oma Eestis asuvast jaekaubandusettevõttest otse tarbijale, peab olema veterinaartõend.”;

3) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Veterinaarjärelevalveametnik väljastab veterinaartõendi kehtivusajaga kuni kuus kuud. Veterinaartõendiga tõendatakse, et toorpiim pärineb kliiniliselt tervelt loomalt ning karjast ja piirkonnast, mille kohta ei ole loomataudi esinemise ega kahtluse tõttu kehtestatud loomade liikumise piirangut. Veterinaartõendile kantakse teave lõikes 1 nimetatud laboratoorsete analüüside tulemuste ning toorpiima turustamise koha kohta.”.

§ 20.   Põllumajandusministri 13. augusti 2008. a määruse nr 85 „Veeloomataudide tõrje eeskiri” muutmine

Põllumajandusministri 13. augusti 2008. a määrust nr 85 „Veeloomataudide tõrje eeskiri” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi § 10 lõikest 2 ja § 13 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „veterinaararst, volitatud veterinaararst või”;

2) paragrahvi 13 lõike 2 sissejuhatavast lauseosast ja lõike 3 sissejuhatavast lauseosast, § 24 lõike 1 punktist 4 ja § 30 lõike 3 punktist 4 jäetakse välja sõnad „volitatud veterinaararst või”;

3) paragrahvi 25 lõike 3 punkti 2 teisest lausest jäetakse välja sõnad „Volitatud veterinaararst või”.

§ 21.   Põllumajandusministri 21. juuli 2004. a määruse nr 120 „Veiste brutselloosi tõrje eeskiri” muutmine

Põllumajandusministri 21. juuli 2004. a määrust nr 120 „Veiste brutselloosi tõrje eeskiri” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 15 lõike 5 esimesest lausest ja lõike 6 neljandast lausest, § 17 lõike 1 punkti 3 esimesest lausest ning § 18 lõikest 2 jäetakse välja sõnad „või volitatud veterinaararst” vastavas käändes;

2) paragrahvi 17 lõike 1 punktist 6 jäetakse välja sõnad „volitatud veterinaararsti või” .

§ 22.   Põllumajandusministri 28. veebruari 2007. a määruse nr 17 „Veiste enzootilise leukoosi tõrje eeskiri” muutmine

Põllumajandusministri 28. veebruari 2007. a määrust nr 17 „Veiste enzootilise leukoosi tõrje eeskiri” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 15 lõike 1 punkti 7 teisest lausest jäetakse välja sõnad „volitatud veterinaararsti või”;

2) paragrahvi 17 lõikest 2 jäetakse välja sõnad „või volitatud veterinaararst”.

§ 23.   Põllumajandusministri 23. aprilli 2004. a määruse nr 61 „Veiste tuberkuloosi tõrje eeskiri” muutmine

Põllumajandusministri 23. aprilli 2004. a määrust nr 61 „Veiste tuberkuloosi tõrje eeskiri” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 15 lõikest 5 ja § 18 lõikest 2 jäetakse välja sõnad „või volitatud veterinaararst”;

2) paragrahvi 15 lõike 6 neljandast lausest jäetakse välja tekstiosa „, volitatud veterinaararst”.

§ 24.   Põllumajandusministri 4. märtsi 2004. a määruse nr 19 „Üksnes hobuse, lamba või kitse sperma kogumiseks ja säilitamiseks kasutatava loomakasvatushoone või -rajatise ning seal hobuse, lamba või kitse pidamise, sealhulgas hobuse, lamba või kitse sperma kogumise, säilitamise, töötlemise ja väljastamise veterinaarnõuded, samuti lamba või kitse sperma kogumiseks, säilitamiseks, töötlemiseks ja väljastamiseks kasutatava muu ettevõtte veterinaarnõuded” muutmine

Põllumajandusministri 4. märtsi 2004. a määrust nr 19 „Üksnes hobuse, lamba või kitse sperma kogumiseks ja säilitamiseks kasutatava loomakasvatushoone või -rajatise ning seal hobuse, lamba või kitse pidamise, sealhulgas hobuse, lamba või kitse sperma kogumise, säilitamise, töötlemise ja väljastamise veterinaarnõuded, samuti lamba või kitse sperma kogumiseks, säilitamiseks, töötlemiseks ja väljastamiseks kasutatava muu ettevõtte veterinaarnõuded” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Seemendusjaama territooriumil tuleb täita veterinaarjärelevalveametniku juhiseid. Kõrvaliste isikute ja veokite sissepääs seemendusjaama territooriumile ja seal viibimine tuleb eelnevalt kooskõlastada veterinaarjärelevalveametnikuga.”;

2) paragrahvi 3 tekstis asendatakse sõnad „piirkonda teenindava volitatud veterinaararsti” sõnaga „veterinaarjärelevalveametniku”;

3) paragrahvi 4 lõigetes 2 ja 3 asendatakse sõnad „volitatud veterinaararsti” sõnaga „veterinaarjärelevalveametniku”.

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

Lisa 1 Kütitud suuruluk

Lisa 2 Kütitud väikeuluk

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json