Teksti suurus:

Aktsionäride üldkoosolekul esindajakonto omaja esindamiseks ühtse nimekirjana volituse andmise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Aktsionäride üldkoosolekul esindajakonto omaja esindamiseks ühtse nimekirjana volituse andmise kord - sisukord
Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.03.2018, 19

Aktsionäride üldkoosolekul esindajakonto omaja esindamiseks ühtse nimekirjana volituse andmise kord
[RT I, 16.09.2011, 1 - jõust. 19.09.2011]

Vastu võetud 21.03.2003 nr 52
RTL 2003, 43, 625
jõustumine 07.04.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
14.09.2011RT I, 16.09.2011, 119.09.2011
22.03.2018RT I, 29.03.2018, 801.04.2018

Määrus kehtestatakse väärtpaberite registri pidamise seaduse § 6 lõike 7 alusel.
[RT I, 29.03.2018, 8 - jõust. 01.04.2018]

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse ühtse nimekirjana esindajakonto omaja esindamiseks aktsionäride üldkoosolekul volituse (edaspidi volitus) andmise kord.
[RT I, 16.09.2011, 1 - jõust. 19.09.2011]

§ 2.   Kliendi tahteavaldus aktsiast tulenevate õiguste teostamiseks

  Esindajakonto omaja klient, kes soovib teostada aktsionäride üldkoosolekul aktsiast tulenevaid õigusi esindajakonto omaja nimel, esitab esindajakonto omajale käsundi täitmiseks või muu sarnase õigussuhte alusel ja kokkulepitud tähtajaks sellekohase nõude, näidates nõudes ära kliendi enda või selle isiku nime, kes klienti aktsionäride üldkoosolekul esindab (edaspidi volitatud isik).
[RT I, 16.09.2011, 1 - jõust. 19.09.2011]

§ 3.   Volituse andmine

  (1) Esindajakonto omaja esitab kirjalikus vormis volituse aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsunud emitendile hiljemalt üldkoosoleku toimumise ajaks.
[RT I, 16.09.2011, 1 - jõust. 19.09.2011]

  (2) Volituses märgitakse:
  1) volituse andmise kuupäev ja kellaaeg;
  2) volituse tähtaeg;
  3) emitendi nimi, asukoht ja registrikood;
  4) üldkoosoleku toimumise aeg ja koht;
  5) iga §-s 2 nimetatud nõude esitanud kliendi või tema poolt volitatud isiku nimi või ärinimi, aadress, isiku- või registrikood või isikukoodi puudumisel sünniaeg;
[RT I, 16.09.2011, 1 - jõust. 19.09.2011]
  6) iga kliendi või volitatud isiku kohta esindajakonto omaja valitsetavatele aktsiatele omistatud rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber ja aktsiate arv;
[RT I, 16.09.2011, 1 - jõust. 19.09.2011]
  7) esindajakonto omaja kinnitus selle kohta, et volituses toodud volitatud isikutel on õigus punktis 6 viidatud aktsiate ulatuses aktsionäride üldkoosolekul esindada esindajakonto omajat aktsiast tulenevate õiguste ja kohustuste teostamisel;
[RT I, 16.09.2011, 1 - jõust. 19.09.2011]
  8) vajadusel muud aktsiatest tulenevate õiguste ja kohustuste teostamist puudutavad asjaolud.

  (3) Kui volitus esitatakse võõrkeeles, on esindajakonto omaja emitendi nõudel kohustatud esitama volituse notariaalselt või vandetõlgi poolt kinnitatud eestikeelse tõlke.
[RT I, 16.09.2011, 1 - jõust. 19.09.2011]

  (4) Kui lõike 2 punktis 6 nimetatud aktsiaid pärast volituse andmist võõrandatakse, võib esindajakonto omaja esitada emitendile aktsiate võõrandamise tagajärjel volitatud isikute õigustes toimunud muutusi kajastava volituse muudatuse.
[RT I, 16.09.2011, 1 - jõust. 19.09.2011]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json