Teksti suurus:

Maaeluministri 11. mai 2015. a määruse nr 59 „Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2018
Avaldamismärge:RT I, 29.03.2018, 37

Maaeluministri 11. mai 2015. a määruse nr 59 „Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus” muutmine

Vastu võetud 26.03.2018 nr 16

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 alusel.

Maaeluministri 11. mai 2015. a määrust nr 59 „Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 punktis 1 asendatakse tekstiosa „küla, alevi või aleviku või arengukava peatükis 8.1 nimetatud kuni 4000 elanikuga linna” tekstiosaga „asustusüksuse, milleks on küla, alev või alevik või arengukava peatükis 8.1 nimetatud kuni 4000 elanikuga linn,”;

2) paragrahvi 7 lõike 5 punkt 1, § 12 lõige 11, § 13 lõike 2 punkt 1 ja määruse lisa 1 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 11 lõike 3 punktis 1 asendatakse arv „153” arvuga „159”;

4) paragrahvi 11 lõike 3 punktis 2 asendatakse arv „100” arvuga „102”;

5) paragrahvi 11 lõike 3 punktis 3 asendatakse arv „61” arvuga „70”;

6) paragrahvi 12 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetuse saamiseks esitab taotleja PRIA e-teenuse keskkonna kaudu selleks ettenähtud tähtajal Sihtasutusele Erametsakeskus (edaspidi EMK) avalduse ja selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid (edaspidi koos taotlus).”.

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

/otsingu_soovitused.json