Teksti suurus:

Keskkonnaministri 20. juuni 2011. a määruse nr 34 „Nõuded Keskkonnaametile elektroonilisel teel esitatavate dokumentide formaadi ja allkirjastamise ning elektroonilise teabevahetuse kohta” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2019
Avaldamismärge:RT I, 29.03.2019, 3

Keskkonnaministri 20. juuni 2011. a määruse nr 34 „Nõuded Keskkonnaametile elektroonilisel teel esitatavate dokumentide formaadi ja allkirjastamise ning elektroonilise teabevahetuse kohta” muutmine

Vastu võetud 22.03.2019 nr 14

Määrus kehtestatakse keskkonnatasude seaduse § 335 lõike 3 ja § 336 lõike 3 alusel.

Keskkonnaministri 20. juuni 2011. a määruses nr 34 „Nõuded Keskkonnaametile elektroonilisel teel esitatavate dokumentide formaadi ja allkirjastamise ning elektroonilise teabevahetuse kohta” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Nõuded Keskkonnaametile elektroonilisel teel esitatavate dokumentide vormingu ja allkirjastamise kohta, elektroonilise teabevahetuse kohta ning automaatsete haldusaktide ja dokumentide loetelu”;

2) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse keskkonnatasude seaduse § 335 lõike 3 ja § 336 lõike 3 alusel.”;

3) määrust täiendatakse §-ga 11 järgmises sõnastuses:

§ 11. Keskkonnaotsuste infosüsteemi kaudu toimuv teabevahetus

Keskkonnaotsuste infosüsteemi kantavate dokumentide esitamisele ja nendega seotud teabevahetusele ei kohaldata käesolevas määruses sätestatut, välja arvatud § 71.”;

4) paragrahvi 6 pealkirjas ja lõikes 1 asendatakse läbivalt sõna „formaat” sõnaga „vorming” vastavas käändes;

5) määrust täiendatakse §-ga 71 järgmises sõnastuses:

§ 71. Automaatselt antavate haldusaktide ja dokumentide loetelu

Keskkonnaamet võib automaatse haldusakti ja dokumendina anda:
1) korralduse keskkonnatasu deklaratsiooni esitamiseks;
2) korralduse keskkonnatasu deklaratsioonis esinevate puuduste kõrvaldamiseks;
3) ettekirjutuse maavara kaevandamise mahu aruande esitamiseks;
4) väljavõtte, õiendi või tõendi Keskkonnaametile esitatud keskkonnatasu deklaratsiooni kohta.”.

Siim Kiisler
Minister

Meelis Münt
Kantsler

/otsingu_soovitused.json