Teksti suurus:

Nõuded Keskkonnaametile elektroonilisel teel esitatavate dokumentide vormingu ja allkirjastamise kohta, elektroonilise teabevahetuse kohta ning automaatsete haldusaktide ja dokumentide loetelu

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.03.2019, 4

Nõuded Keskkonnaametile elektroonilisel teel esitatavate dokumentide vormingu ja allkirjastamise kohta, elektroonilise teabevahetuse kohta ning automaatsete haldusaktide ja dokumentide loetelu
[RT I, 29.03.2019, 3 - jõust. 01.04.2019]

Vastu võetud 20.06.2011 nr 34
RT I, 22.06.2011, 11
jõustumine 25.06.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.09.2011RT I, 26.09.2011, 129.09.2011
22.03.2019RT I, 29.03.2019, 301.04.2019

Määrus kehtestatakse keskkonnatasude seaduse § 335 lõike 3 ja § 336 lõike 3 alusel.
[RT I, 29.03.2019, 3 - jõust. 01.04.2019]

§ 1.   Elektroonilise teabevahetuse eeldused

  (1) Keskkonnatasu deklaratsioonide, aruannete ja muude keskkonnakasutusega seotud dokumentide Keskkonnaametile elektrooniliseks esitamiseks peab isik või asutus sõlmima käesoleva määruse §-le 2 vastava e-keskkonnaameti kasutamise lepingu, järgima käesolevas määruses ja e-keskkonnaameti kasutamise lepingus seatud tingimusi ja nõudeid ning Keskkonnaameti peadirektori kinnitatud ja Keskkonnaameti veebilehel avaldatud e-keskkonnaameti kasutajajuhendit (edaspidi kasutajajuhend).

  (2) E-keskkonnaamet on interneti kaudu kasutatav digitaalne keskkond elektrooniliste teenuste pakkumiseks avalikkusele.

§ 11.   Keskkonnaotsuste infosüsteemi kaudu toimuv teabevahetus

  Keskkonnaotsuste infosüsteemi kantavate dokumentide esitamisele ja nendega seotud teabevahetusele ei kohaldata käesolevas määruses sätestatut, välja arvatud § 71.
[RT I, 29.03.2019, 3 - jõust. 01.04.2019]

§ 2.   E-keskkonnaameti kasutamise leping ja volikiri e-keskkonnaameti kasutamiseks

  (1) Isik või asutus võib sõlmida Keskkonnaametiga e-keskkonnaameti kasutamise lepingu (edaspidi leping) kas paberil või elektrooniliselt.

  (2) Leping jõustub selle allkirjastamisel. E-keskkonnaametit saab kasutama hakata hiljemalt lepingu jõustumise päevale järgneva tööpäeva kella 12.00-st.

  (3) Lepingu võib lõpetada poolte kokkuleppel või ühe poole algatusel. Kui pool teatab lepingu lõpetamise soovist kirjalikult, lõpeb leping 30 päeva möödumisel pärast seda, kui teine pool on teate kätte saanud. Kui isik või asutus teatab lepingu lõpetamise soovist e-keskkonnaameti kaudu digitaalselt allkirjastatud elektroonilise teatega, lõpeb leping kohe. Käesolevast määrusest või lepingust tulenevate kohustuste rikkumise korral võib lepingu lõpetada kohe, teavitades sellest kohustusi rikkunud poolt esimesel võimalusel.
[RT I, 26.09.2011, 1 - jõust. 29.09.2011]

  (4) Juriidilise isiku esindaja, kelle esindusõigus ei tulene seadusest, peab esitama lepingu sõlmimiseks volikirja. Volikiri peab olema digitaalselt allkirjastatud isiku esindaja poolt, kelle esindusõigus tuleneb seadusest, või notariaalselt tõestatud.

  (5) Lepingu sõlminud isik või asutus peab määrama isiku, kellel on õigus e-keskkonnaametit kasutada. Volikirja e-keskkonnaameti kasutamiseks võib lepingu sõlminud isik või asutus esitada kas paberil või elektrooniliselt. Volitatud isik saab hakata e-keskkonnaametit kasutama hiljemalt volikirja esitamise päevale järgneva tööpäeva kella 12.00-st.

  (6) Isiku või asutuse poolt e-keskkonnaameti kasutamiseks antud volituste lõppemisest peab isik või asutus teavitama Keskkonnaametit kirjalikult või e-keskkonnaameti kaudu ning vajaduse korral esitama uue volikirja.

  (7) Keskkonnaamet avaldab oma veebilehel e-keskkonnaameti kasutamise lepingu ja volikirja vormi.

§ 3.   Autentimine

  (1) E-keskkonnaameti kasutamiseks tuleb kasutajal oma isik tuvastada.

  (2) E-keskkonnaameti kasutaja isikusamasuse tuvastamine toimub ID-kaardiga või riigiportaali eesti.ee isiku tuvastamise teenust kasutades.

§ 4.   E-keskkonnaameti kasutaja õigused ja kohustused

  (1) E-keskkonnaameti kasutajal on õigus:
  1) kasutada e-keskkonnaametit;
  2) täita, esitada ja muuta keskkonnatasu deklaratsioone ning saata muid keskkonnakasutusega seotud dokumente käesoleva määruse, lepingu ning kasutajajuhendi kohaselt;
  3) lähtudes käesoleva määruse § 2 lõikest 3, lõpetada leping, teavitades sellest Keskkonnaametit kirjalikult või e-keskkonnaameti kaudu.

  (2) E-keskkonnaameti kasutaja on kohustatud:
  1) kasutama e-keskkonnaametit käesolevas määruses, lepingus ning kasutajajuhendis seatud tingimustel ja korras ning järgima teabevahetuse turvalisuse nõudeid;
  2) teavitama esimesel võimalusel Keskkonnaametit lepingu sõlmimisel esitatud isiku või asutuse andmete muutumisest;
  3) Keskkonnaameti esimesel nõudmisel esitama täiendavalt paberil dokumendi.

  (3) E-keskkonnaameti kasutaja kinnitab, et e-keskkonnaameti kaudu esitatud dokumendid on samasuguse juriidilise jõuga kui tema omakäeliselt allkirjastatud dokumendid. E-keskkonnaameti kasutaja peab veenduma esitatavas dokumendis kajastatavate andmete õigsuses ning need kinnitama.

§ 5.   Keskkonnaameti õigused, kohustused ja vastutus

  (1) Keskkonnaametil on õigus:
  1) salvestada e-keskkonnaameti kasutaja e-keskkonnaameti kasutamisel tehtud toimingud ning vajaduse korral kasutada neid e-keskkonnaameti kasutaja tehtud korralduste tõendamiseks;
  2) muuta e-keskkonnaameti kasutamise tingimusi teavitades sellest e-keskkonnaameti kasutajat ning muuta pakutavate teenuste loetelu;
  3) nõuda e-keskkonnaameti kasutajalt dokumentide täiendavat esitamist paberil;
  4) lähtudes käesoleva määruse § 2 lõikest 3, lõpetada e-keskkonnaameti kasutamise leping, teavitades sellest kasutajat kirjalikult.

  (2) Keskkonnaamet on kohustatud:
  1) tagama e-keskkonnaameti kaudu esitatud andmete konfidentsiaalsuse ja maksusaladuse hoidmise;
  2) tagama e-keskkonnaameti kasutaja esitatud dokumentide arhiveerimise ja säilitamise;
  3) võtma vastu e-keskkonnaameti kasutaja esitatud dokumendid ja lugema need esitatuks e-keskkonnaametis fikseeritud ajal;
  4) kinnitama ja e-keskkonnaameti kasutajale kättesaadavaks tegema kasutajajuhendi;
  5) aktsepteerima dokumendi esitamist, kui see on koostatud ja esitatud kõigi kehtestatud tingimuste ja tehniliste protseduuride kohaselt;
  6) lugema Keskkonnaameti infosüsteemist põhjustatud infotehnoloogilise tõrke korral dokumendi õigeaegselt esitatuks;
  7) peatama e-keskkonnaameti kasutaja kirjalikult või e-keskkonnaametis esitatud taotluse alusel lepingu hiljemalt taotluse esitamise päevale järgneva tööpäeva kella 12.00-ks;
  8) mitte võimaldama kasutada e-keskkonnaametit peatatud lepingu alusel;
  9) lõpetama lepingu peatamise e-keskkonnaameti kasutaja kirjalikult või e-keskkonnaametis esitatud avalduse saamise päevale järgneva tööpäeva kella 12.00-ks.

  (3) Keskkonnaamet ei vastuta e-keskkonnaameti töö häiretest või katkestustest tulenevate otseste või kaudsete kahjude või muude tagajärgede eest, kui need on tingitud Keskkonnaametist mitteolenevatest põhjustest nagu Keskkonnaameti tegevust oluliselt segavad elektrikatkestused, häired sideliinides, loodusõnnetused jms.

  (4) Kui e-keskkonnaameti kasutajale kuuluva isikutunnistusega autentis ennast kolmas isik, siis Keskkonnaamet käsitleb tema antud korraldusi e-keskkonnaameti kasutaja korraldustena ning teabe levimise ja võimalike muude tagajärgede eest Keskkonnaamet ei vastuta.

§ 6.   Nõuded elektroonilisel teel esitatava dokumendi vormingule
[RT I, 29.03.2019, 3 - jõust. 01.04.2019]

  (1) E-keskkonnaameti kasutaja peab elektroonilise dokumendi esitama vormingus, mis vastab Keskkonnaameti veebileheküljel avaldatud elektroonilise dokumendi vormingule ja nõuetele. Keskkonnaameti veebilehel avaldatud elektroonilise dokumendi vormingute hulgas on vähemalt üks järgmistest vormingutest: ODF, PDF, XML.
[RT I, 29.03.2019, 3 - jõust. 01.04.2019]

  (2) Andmete struktureerimise ja paigaldamise viis dokumendis peab olema Keskkonnaametile infotehnoloogiliselt vastuvõetav, avatav ja töödeldav, vastasel juhul loetakse dokumendis sisalduv teave esitamata jäetuks. Keskkonnaamet avaldab elektrooniliselt esitatava dokumendi andmete struktureerimis- ja paigaldusviisi nõuded oma veebileheküljel.

§ 7.   Teabe elektrooniline esitamine

  Keskkonnaamet võimaldab e-keskkonnaameti kasutajal sisestada ja esitada e-keskkonnaameti kaudu dokumente, mille sisu ja vorm vastavad „Keskkonnatasude seaduse” ning selle rakendusaktides sätestatud kirjalikult esitatava dokumendi sisule ja vormile.

§ 71.   Automaatselt antavate haldusaktide ja dokumentide loetelu

  Keskkonnaamet võib automaatse haldusakti ja dokumendina anda:
  1) korralduse keskkonnatasu deklaratsiooni esitamiseks;
  2) korralduse keskkonnatasu deklaratsioonis esinevate puuduste kõrvaldamiseks;
  3) ettekirjutuse maavara kaevandamise mahu aruande esitamiseks;
  4) väljavõtte, õiendi või tõendi Keskkonnaametile esitatud keskkonnatasu deklaratsiooni kohta.
[RT I, 29.03.2019, 3 - jõust. 01.04.2019]

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 25. juunil 2011. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json