Teksti suurus:

2019. aastal „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.03.2019, 7

2019. aastal „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused

Vastu võetud 26.03.2019 nr 36

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 66 lõike 1 alusel ning arvestades 2019. aasta riigieelarve seaduse § 1 osa 6 jao 8 liigi 40 kontol 45 toetusteks ettenähtud rahalisi vahendeid.

§ 1.  „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” meetmed, mille raames antakse 2019. aastal Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohast maaelu arengu toetust

  2019. aastal antakse toetust järgmiste Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 487–548) artikli 10 lõike 2 alusel heakskiidetud „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” (edaspidi arengukava) meetmete raames:
  1) meede 1 „Teadmussiire ja teavitus”;
  2) meede 2 „Nõustamisteenused, põllumajandusettevõtte juhtimis- ja asendusteenused”;
  3) meede 3 „Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavad”;
  4) meede 4 „Investeeringud materiaalsesse varasse”;
  5) meede 5 „Loodusõnnetustes ja katastroofides kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamine ning asjakohaste ennetusmeetmete kasutuselevõtmine”;
  6) meede 6 „Põllumajandusettevõtete ja ettevõtluse areng”;
  7) meede 8 „Investeeringud metsaala arengusse ja metsade elujõulisuse parandamisse”;
  8) meede 9 „Tootjarühmade ja -organisatsioonide loomine”;
  9) meede 10 „Põllumajanduse keskkonna- ja kliimameede”;
  10) meede 11 „Mahepõllumajandus”;
  11) meede 12 „Natura 2000 ja veepoliitika raamdirektiivi kohased toetused”;
  12) meede 14 „Loomade heaolu”;
  13) meede 16 „Koostöö”;
  14) meede 17 „Riskijuhtimine”;
  15) meede 19 „Toetus LEADERi kohalikule arengule (CLLD – kogukonna juhitud kohalik areng)”;
  16) meede 20 „Tehniline abi”.

§ 2.  „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” tegevuse liigid, mille raames antakse 2019. aastal Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohast maaelu arengu toetust

  (1) 2019. aastal võib taotleda maaelu arengu toetust järgmiste arengukava meetme 1 „Teadmussiire ja teavitus” tegevuse liikide raames:
  1) „Koolitustegevuste korraldamine”;
  2) „Esitlus- ja teavitustegevuste korraldamine”;
  3) „Ettevõtete külastuste ja õpiringide korraldamine”;
  4) „Pikaajalised programmid”.

  (2) 2019. aastal võib taotleda maaelu arengu toetust arengukava meetme 2 „Nõustamisteenused, põllumajandusettevõtte juhtimis- ja asendusteenused” tegevuse liigi „Toetus nõustajate koolituseks” raames.

  (3) 2019. aastal võib taotleda maaelu arengu toetust arengukava meetme 3 „Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavad” tegevuse liigi „Liidu kvaliteedikavades ja siseriiklikult tunnustatud kvaliteedikavades osalemine” raames.

  (4) 2019. aastal võib taotleda maaelu arengu toetust järgmiste arengukava meetme 4 „Investeeringud materiaalsesse varasse” tegevuse liikide raames:
  1) „Investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks”;
  2) „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoid”.

  (5) 2019. aastal võib taotleda maaelu arengu toetust järgmiste arengukava meetme 6 „Põllumajandusettevõtete ja ettevõtluse areng” tegevuse liikide raames:
  1) „Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine”;
  2) „Väikeste põllumajandusettevõtete arendamine”;
  3) „Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas”.

  (6) 2019. aastal võib taotleda maaelu arengu toetust järgmiste arengukava meetme 8 „Investeeringud metsaala arengusse ja metsade elujõulisuse parandamisse” tegevuse liikide raames:
  1) „Metsakahjustuste ennetamine, kõrvaldamine ja kahjustatud metsa taastamine”;
  2) „Metsade elujõulisuse ja majandusliku väärtuse parandamine”.

  (7) 2019. aastal võib arengukava meetme 9 „Tootjarühmade ja -organisatsioonide loomine” raames taotleda ainult toetuse maksmist komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 rakenduseeskirjad seoses ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi, maaelu arengu meetmete ja nõuetele vastavusega (ELT L 227, 31.07.2014, lk 69–124), artikli 47 lõikes 2 nimetatud iga-aastase maksetaotluse alusel.

  (8) 2019. aastal võib taotleda maaelu arengu toetust järgmiste arengukava meetme 10 „Põllumajanduse keskkonna- ja kliimameede” tegevuse liikide raames:
  1) „Keskkonnasõbraliku majandamise toetus”;
  2) „Piirkondlik veekaitse toetus”;
  3) „Piirkondlik mullakaitse toetus”;
  4) „Keskkonnasõbraliku aianduse toetus”;
  5) „Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus”;
  6) „Ohustatud tõugu looma pidamise toetus”;
  7) „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus”.

  (9) 2019. aastal võib arengukava meetme 10 „Põllumajanduse keskkonna- ja kliimameede” tegevuse liigi „Keskkonnasõbraliku majandamise toetus” raames taotleda ainult toetuse maksmist komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 640/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1306/2013 ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi osas, otsetoetuste, maaelu arengu toetuse ja nõuetele vastavuse süsteemiga seoses kohaldatavatest maksetest keeldumise ja nende tühistamise tingimuste osas ning kõnealuste toetuste ja süsteemiga seotud halduskaristuste osas (ELT L 181, 20.06.2014, lk 48–73), artikli 2 lõike 1 punktis 4 nimetatud maksetaotluse alusel.

  (10) 2019. aastal võib taotleda maaelu arengu toetust järgmiste arengukava meetme 11 „Mahepõllumajandus” tegevuse liikide raames:
  1) „Mahepõllumajandusele üleminek”;
  2) „Mahepõllumajandusega jätkamine”.

  (11) 2019. aastal võib taotleda maaelu arengu toetust järgmiste arengukava meetme 12 „Natura 2000 ja veepoliitika raamdirektiivi kohased toetused” tegevuse liikide raames:
  1) „Natura 2000 toetus põllumajandusmaale”;
  2) „Natura 2000 toetus erametsamaale”.

  (12) 2019. aastal võib taotleda maaelu arengu toetust järgmiste arengukava meetme 16 „Koostöö” tegevuse liikide raames:
  1) „Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamine”;
  2) „Lühikesed tarneahelad ja kohalike turgude arendamine”.

  (13) 2019. aastal võib taotleda maaelu arengu toetust järgmiste arengukava meetme 19 „Toetus LEADERi kohalikule arengule (CLLD – kogukonna juhitud kohalik areng)” tegevuse liikide raames:
  1) „Kohaliku arengu strateegiate rakendamine”;
  2) „Koostöö”;
  3) „Piirkonna elavdamine ning kohaliku tegevusgrupi kui organisatsiooni toimimine”.

§ 3.  Rakendussäte

  Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2019. a.

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json