Teksti suurus:

Majandus- ja taristuministri 3. oktoobri 2014. a määruse nr 85 „Transpordi infrastruktuuri arendamine perioodil 2014–2020” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2021
Avaldamismärge:RT I, 29.03.2021, 1

Majandus- ja taristuministri 3. oktoobri 2014. a määruse nr 85 „Transpordi infrastruktuuri arendamine perioodil 2014–2020” muutmine

Vastu võetud 25.03.2021 nr 12

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 15 lõike 2 alusel.

§ 1.  Majandus- ja taristuministri 3. oktoobri 2014. a määruses nr 85 „Transpordi infrastruktuuri arendamine perioodil 2014–2020” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõikes 2 asendatakse sõnad „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet” sõnadega „Riigi Tugiteenuste Keskus”;

2) paragrahvi 25 lõike 1 esimest lauset täiendatakse pärast sõna „kohta” sõnadega „kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis”;

3) paragrahvi 25 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „selle” sõnadega „kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis”;

4) paragrahvi 27 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Rakendusüksus kooskõlastab taotluse rahuldamise otsuse muutmise, osalise või täieliku kehtetuks tunnistamise eelnõu rakendusasutusega kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.”;

5) paragrahvi 28 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 28. Projekti hankedokumentide kontroll”;

6) paragrahvi 28 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „esimese tasandi”;

7) paragrahvi 28 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Hankelepingu muudatuste ja tellija reservi kasutamise osas teostatakse kontrolli jooksvalt lepingu elluviimise ajal.”;

8) paragrahvi 30 lõike 1 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Toetuse saaja esitab rakendusüksusele 10. jaanuariks projekti kohta aruande, mis kajastab aruandlusperioodi eelneva aasta 31. detsembri seisuga.”;

9) paragrahvi 30 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Toetuse saaja esitab projekti aruanded struktuuritoetuse registri kaudu.”;

10) paragrahvi 30 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 30 lõike 7 punktist 1 jäetakse välja sõnad „, sealhulgas projekti nimi, projekti number, toetuse saaja nimi”;

12) paragrahvi 30 lõike 7 punktist 2 jäetakse välja sõna „kumulatiivne”;

13) paragrahvi 30 lõike 7 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

14) paragrahvi 30 lõike 7 punktist 8 jäetakse välja tekstiosa „, allkiri”;

15) paragrahvi 36 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti menetluses olevad taotlused menetleb lõpuni Riigi Tugiteenuste Keskus.”.

§ 2.  Määruse § 1 punktid 1 ja 15 jõustuvad 1. aprillil 2021. a.

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

/otsingu_soovitused.json