Teksti suurus:

Kaitseväeteenistuskohustuslase ja tegevväelase teenistusülesande täitmiseks ettenähtud tervisenõuded

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.03.2023, 12

Kaitseväeteenistuskohustuslase ja tegevväelase teenistusülesande täitmiseks ettenähtud tervisenõuded

Vastu võetud 24.03.2023 nr 38

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 261 lõike 3 alusel.

§ 1.  Kaitseväeteenistuskohustuslase tervisenõuded

  (1) Kaitseväekohustuslase ja kaitseväekohustust võtta sooviva isiku terviseseisundi hindamisel lähtutakse lisas 1 sätestatud kaitseväeteenistuskohustuslase teenistusülesande täitmiseks ettenähtud tervisenõuetest.

  (2) Kaitseväeteenistuskohustuslase tervisenõuetele vastavuse hindamisel võib lisas 1 sätestatud tervisenõuded jätta kohaldamata, kui arstliku läbivaatuse ning terviseuuringute põhjal on kindlaks tehtud isiku terviseseisundist tulenevad vastunäidustused või nende puudumine teenistusülesannete täitmiseks konkreetsel ameti- või teenistuskohal või sõjaväelise väljaõppe läbimisel.

  (3) Kaitseväekohustuslasel, kes vastab kaitseväeteenistuskohustuslase tervisenõuetele, on kaitseväeteenistusse asumisel terviseseisundi poolest sõjaväerelva kandmise õigus.

§ 2.  Tegevväelase tervisenõuded

  (1) Tegevväelase tervisenõuded kehtestatakse järgnevate tasemetena:
  1) tegevteenistusse asuda sooviva isiku tervisenõuded;
  2) tegevväelase A-taseme tervisenõuded;
  3) tegevväelase B-taseme tervisenõuded;
  4) tegevväelase C-taseme tervisenõuded.

  (2) Tegevväelasel, kes vastab lõike 1 punktides 1–3 kehtestatud tervisenõuetele, on terviseseisundi poolest sõjaväerelva kandmise õigus.

  (3) Tegevväelasel, kes vastab lõike 1 punktis 4 kehtestatud tervisenõuetele, on sõjaväerelva kandmise õigus, kui tema terviseseisundi hindamisel on kindlaks tehtud relvaseaduse § 36 lõike 1 punktides 1–3 ning Vabariigi Valitsuse 21. juuni 2007. a määruse nr 179 „Soetamisloa ja relvaloa taotleja tervisekontrolli kord, loa andmist välistavate tervisehäirete loetelu ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded” §-s 2 sätestatud tervisehäirete puudumine.

§ 3.  Tegevteenistusse asuda sooviva isiku tervisenõuded

  (1) Tegevteenistusse asuda sooviva isiku terviseseisundi hindamisel lähtutakse lisas 1 sätestatud kaitseväeteenistuskohustuslase tervisenõuetest.

  (2) Juhul kui isik soovib asuda ametikohale, millele on kehtestatud tegevväelase A-taseme tervisenõuded, lähtutakse tegevteenistusse asuda sooviva isiku terviseseisundi hindamisel tegevväelase A-taseme tervisenõuetest vastavalt §-s 4 sätestatule.

  (3) Tegevteenistusse asuda sooviva isiku terviseseisundi hindamisel võib lisas 1 sätestatud tervisenõuded jätta kohaldamata, kui arstliku läbivaatuse ning terviseuuringute põhjal on kindlaks tehtud isiku terviseseisundist tulenevad vastunäidustused või nende puudumine teenistusülesannete täitmiseks konkreetsel ameti- või teenistuskohal.

  (4) Lõikes 3 nimetatud juhul loetakse tegevteenistusse asuda sooviva isiku terviseseisund vastavaks tegevväelase C-taseme tervisenõuetele.

§ 4.  Tegevväelase A-taseme tervisenõuded

  (1) Tegevväelase teenistusülesande täitmiseks ettenähtud A-taseme tervisenõuded sätestatakse tegevteenistusse asuda sooviva isiku puhul lisaks lisas 1 sätestatud kaitseväeteenistuskohustuslase tervisenõuetele ja tegevväelase puhul lisaks lisas 2 sätestatud tegevväelase B-taseme tervisenõuetele järgnevalt nimetatud tervisenõuetena vastavalt tegevväelase ametikohale:
  1) tegevväelase A1-taseme tervisenõuded teenistusülesande täitmiseks tuukri või laevapere liikmena – tervisenõuded vastavalt meresõiduohutuse seaduse § 26 lõike 7 või § 27 lõike 2 alusel kehtestatud korrale ja Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni standardimiskokkulepetele;
  2) tegevväelase A2-taseme tervisenõuded teenistusülesande täitmiseks lennumeeskonna liikme, lennujuhi või lennuinformaatorina – tervisenõuded vastavalt lennundusseaduse § 241 lõigetes 1 ja 3 sätestatud nõuetele ning Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni standardimiskokkulepetele.

  (2) Tegevväelase terviseseisund loetakse ametikohal teenistusülesande täitmiseks ettenähtud A-taseme tervisenõuetele vastavaks, kui seda kinnitavad lõikes 1 nimetatud nõuete täitmist tõendavad dokumendid.

§ 5.  Tegevväelase B-taseme tervisenõuded

  (1) Tegevväelase teenistusülesande täitmiseks ettenähtud B-taseme tervisenõuded on sätestatud lisas 2.

  (2) Tegevväelase terviseseisundi B-taseme tervisenõuetele vastavuse hindamisel võib lisas 2 sätestatud tervisenõuded jätta kohaldamata, kui arstliku läbivaatuse ning terviseuuringute põhjal on kindlaks tehtud isiku terviseseisundist tulenevad vastunäidustused või nende puudumine teenistusülesannete täitmiseks konkreetsel ameti- või teenistuskohal.

  (3) Lõikes 2 nimetatud juhul loetakse tegevväelase terviseseisund vastavaks tegevväelase C-taseme tervisenõuetele.

§ 6.  Tegevväelase C-taseme tervisenõuded

  (1) Tegevväelase C-taseme tervisenõuetena sätestatakse tegevväelase ametikohal teenistusülesande täitmist takistavate piirangute ja vastunäidustuste ning järgnevate tervisehäirete puudumine:
  1) sõltuvus alkoholist, narkootilistest või psühhotroopsetest ainetest või nende kuritarvitamine;
  2) raskekujuline psüühika- või käitumishäire;
  3) närvisüsteemi kahjustus olulise funktsioonihäirega või muu tervisehäire, mis võib teenistusülesannete täitmisel ohtu seada tegevväelase või teise isiku elu või tervise.

  (2) Paragrahvi 3 lõikes 3 ja § 5 lõikes 2 sätestatud juhul hinnatakse terviseseisundi vastavust tegevväelase C-taseme tervisenõuetele tegevväelase või tegevteenistusse asuda sooviva isiku teenistust korraldava ülema ettepanekul, kui isik on andnud selleks nõusoleku ning arvestades arstliku läbivaatuse ja terviseuuringute tulemusi, tegevväelase ametikoha teenistusülesande iseloomu, ametikoha ametijuhendit ning töökeskkonna riskianalüüsi tulemusi.

§ 7.  Tegevväelase tervisenõuded sõjaseisukorra ja mobilisatsiooni ajal

  (1) Tegevväelase tervisenõuetena sõjaseisukorra ja mobilisatsiooni ajal sätestatakse tegevväelase C-taseme tervisenõuded.

  (2) Isik, kelle terviseseisund vastab kaitseväeteenistuskohustuslase või tegevväelase A-, B- või C-taseme tervisenõuetele, loetakse sõjaseisukorra ja mobilisatsiooni ajal tegevväelase C-taseme tervisenõuetele vastavaks.

  (3) Ägeda haigusseisundi või värske vigastuse esinemise korral vastab isik sõjaseisukorra ja mobilisatsiooni ajal tegevväelase C-taseme tervisenõuetele, kui teenistuskohas või kogunemiskohas arstlikku läbivaatust tegeva arsti hinnangul on isik võimeline teenistusülesandeid täitma.

§ 8.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. aprillil 2023. a.

Kaja Kallas
Peaminister

Hanno Pevkur
Kaitseminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

Lisa 1 Kaitseväeteenistuskohustuslase tervisenõuded

Lisa 2 Tegevväelase B-taseme tervisenõuded

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json