Teksti suurus:

Töövõime hindamiseks, puude raskusastme tuvastamiseks ning hüvitiste määramiseks ja maksmiseks vajalike tervise infosüsteemi andmete loetelu ja päringute perioodid

Töövõime hindamiseks, puude raskusastme tuvastamiseks ning hüvitiste määramiseks ja maksmiseks vajalike tervise infosüsteemi andmete loetelu ja päringute perioodid - sisukord
Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister ning tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.03.2023, 25

Töövõime hindamiseks, puude raskusastme tuvastamiseks ning hüvitiste määramiseks ja maksmiseks vajalike tervise infosüsteemi andmete loetelu ja päringute perioodid

Vastu võetud 22.02.2016 nr 15
RT I, 26.02.2016, 7
jõustumine 01.07.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
06.12.2016RT I, 09.12.2016, 1001.01.2017
21.05.2018RT I, 29.05.2018, 801.06.2018
20.11.2020RT I, 26.11.2020, 129.11.2020
23.03.2023RT I, 29.03.2023, 2301.04.2023

Määrus kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse § 491 lõike 4, ohvriabi seaduse § 46 lõike 4, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 23 lõike 5, riikliku pensionikindlustuse seaduse § 31 lõike 9, töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 245 lõike 4 ja töövõimetoetuse seaduse § 7 lõike 5 alusel.
[RT I, 29.03.2023, 23 - jõust. 01.04.2023]

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse töövõime hindamiseks, puude raskusastme, töövõime ulatuse ja vigastuse või haiguse vahelise seose, tööõnnetusest ja kutsehaigusest tingitud töövõime kaotuse, vägivallakuriteo ja tervisekahjustuse vahelise seose ning raske tervisekahjustuse kestuse või eeldusliku kestuse tuvastamiseks ja välislepingute alusel andmete töötlemiseks vajalike tervise infosüsteemi andmete loetelu ja päringute perioodid.
[RT I, 29.03.2023, 23 - jõust. 01.04.2023]

§ 2.   Tervise infosüsteemist väljastatavate andmete loetelu ja päringute perioodid

  (1) Eesti Töötukassal on töövõime hindamise taotluse menetlemiseks ja töövõimetoetuse seaduse § 6 lõikes 4 nimetatud nõude täitmiseks õigus kontrollida päringule eelneva viie aasta kohta järgmisi andmeid:
  1) tervise infosüsteemi andmeid esitanud arsti ees- ja perekonnanimi ja eriala;
  2) taotluse esitanud inimese viimase visiidi kuupäev;
  3) tervishoiuteenuse osutamist tõendava dokumendi koostamise ja tervise infosüsteemi laekumise kuupäev.
[RT I, 29.05.2018, 8 - jõust. 01.06.2018]

  (2) Sotsiaalkindlustusametil on puude raskusastme tuvastamise taotluse menetlemiseks õigus kontrollida päringule eelneva viie aasta kohta tervise infosüsteemi andmeid esitanud arsti ees- ja perekonnanime.

  (3) Eesti Töötukassal on töövõime hindamiseks ja välislepingute alusel andmete töötlemiseks ning Sotsiaalkindlustusametil on puude raskusastme, töövõime ulatuse ja vigastuse või haiguse vahelise seose, tööõnnetusest ja kutsehaigusest tingitud töövõime kaotuse, vägivallakuriteo ja tervisekahjustuse vahelise seose ning raske tervisekahjustuse kestuse või eeldusliku kestuse tuvastamiseks ja välislepingute alusel andmete töötlemiseks õigus saada päringule eelneva viie aasta kohta tervise infosüsteemist järgmisi andmeid:
[RT I, 29.03.2023, 23 - jõust. 01.04.2023]
  1) patsient – nimi ja isikukood;
  2) diagnoosid – diagnoositud haiguste nimetused ja koodid vastavalt rahvusvahelise haiguste ja nendega seotud terviseprobleemide statistilise klassifikatsiooni kümnendale väljaandele (RHK-10), diagnooside liigid ja viited allikatele.

  (4) Töövõime hindamiseks, välislepingute alusel andmete töötlemiseks, puude raskusastme, töövõime ulatuse ja vigastuse või haiguse vahelise seose, tööõnnetusest ja kutsehaigusest tingitud töövõime kaotuse, vägivallakuriteo ja tervisekahjustuse vahelise seose ning raske tervisekahjustuse kestuse või eeldusliku kestuse tuvastamiseks valitakse lõike 3 punktis 2 nimetatud diagnoosidest need, mis on konkreetseks menetluseks vajalikud. Valitud diagnooside alusel päritakse järgmisi andmeid:
[RT I, 29.03.2023, 23 - jõust. 01.04.2023]
  1) analüüsid – päringule eelneva ühe aasta jooksul tehtud analüüside kuupäevad, nimetused, parameetrid, referentsväärtused, tulemused ja ühikud ning viited allikatele;
  2) uuringud – päringule eelneva viie aasta jooksul tehtud uuringute kuupäevad, nimetused ja kirjeldused ning viited allikatele;
  3) operatsioonid – päringule eelneva viie aasta jooksul tehtud operatsioonide kuupäevad, nimetused ja kirjeldused ning viited allikatele;
  4) ravimid ja meditsiiniseadmed – päringule eelneva kahe aasta jooksul koostatud retseptide väljakirjutamise kuupäevad, retseptiravimite toimeainete koodid, nimetused ja kogused, meditsiiniseadmete nimetused ja kogused, ravimite ja meditsiiniseadmete väljaostmist kinnitavad andmed ning viited allikatele;
  5) haiguslehed – päringule eelneva kahe aasta jooksul koostatud haiguslehtede algus- ja lõppkuupäevad ja põhihaiguse diagnoosid ning viited allikatele;
  6) arstid – päringule eelneva viie aasta jooksul tervise infosüsteemi andmeid edastanud arstide koodid, nimed ja erialade nimetused ning tervishoiuteenuse osutajate registreerimiskoodid, nimed ja kontaktandmed (aadress, telefon, e-post);
  7) töökorralduse või keskkonna muutmise vajadus ja põhjus päringule eelneva viie aasta viimaselt epikriisilt, kus töökorralduse muutmise andmed on märgitud;
  8) ravi liik ja ravi eesmärk – päringule eelneva viie aasta jooksul saadud ravi liik ja eesmärk epikriisidelt ning viited allikatele.
[RT I, 26.11.2020, 1 - jõust. 29.11.2020]

  (5) Kui tervise infosüsteemis § 2 lõikes 3 ning lõike 4 punktides 2, 3 ja 6 nimetatud andmed päringule eelneva viie aasta kohta puuduvad või on ebapiisavad, on Eesti Töötukassal ja Sotsiaalkindlustusametil õigus nimetatud andmeid pärida viiest aastast pikema perioodi kohta.

§ 3.   Rakendussäte

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2016. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json