Teksti suurus:

Nõuded üksuste reageerimiskiirusele ja varustatusele

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.03.2023, 38

Nõuded üksuste reageerimiskiirusele ja varustatusele
[RT I, 29.03.2023, 24 - jõust. 01.04.2023]

Vastu võetud 02.04.2019 nr 4
RT I, 03.04.2019, 3
jõustumine 06.04.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.03.2023RT I, 29.03.2023, 2401.04.2023

Määrus kehtestatakse Kaitseväe korralduse seaduse § 13 lõike 5 alusel.

§ 1.  Üksused ja nende reageerimiskiirus

  (1) Alalises valmiduses olev üksus on alaliselt tegutsev üksus ja sõjaaja üksus, mis on mehitatud tegevväelaste ja ajateenijatega ning on alaliselt võimeline täitma sõjalisi ülesandeid.

  (2) Kiirreageerimisüksus on sõjaaja üksus, mis on mehitatud kaitseväelaste, reservis olevate isikute ja vabatahtlikult kaitseväeteenistusse asuda soovinud isikutega ning on pärast kogunemist võimeline täitma sõjalisi ülesandeid.

  (3) Kaitseväe juhataja või tema volitatud ülem määrab Kaitseväe struktuuriüksuse, allüksuse või muu üksuse kuuluvuse vastavalt lõigetes 1 ja 2 sätestatule.

  (4) Lõikes 1 ja 2 sätestatud üksuse reageerimiskiirused on toodud lisas 1. Reageerimiskiirus on vähim aeg, mille jooksul peab Kaitseväe üksus olema võimeline asuma täitma riigi sõjalise kaitse ülesannet.

  (5) Kaitseväe juhataja või tema volitatud ülem võib üksusele määrata lisas 1 sätestatust pikema reageerimiskiiruse, arvestades üksuse ülesannet ja muid üksuse komplekteerimisega seotud asjaolusid.

  (6) Üksuse ülesande täitmiseks nõutavat väljaõpet omava ning sõjaväelise auastmega sõjaaja ametikoha nõuetele vastava reservis oleva isiku võib arvata üksuse täiendusreservi, vabanevale sõjaväelise auastmega sõjaaja ametikohale nimetamise eesmärgil. Täiendusreservis olev isik ei ole seotud üksuse reageerimiskiirusega.

§ 2.  Nõuded üksuse väljaõppe tasemele
[Kehtetu - RT I, 29.03.2023, 24 - jõust. 01.04.2023]

§ 3.  Nõuded üksuse varustatusele

  (1) Kaitseväe üksustes kasutusele võetav vara (edaspidi vara) jaotatakse viide varustusklassi vastavalt lisale 3.

  (2) Varustusklass on üksuse varustamiseks kasutusele võetava vara jaotus.

  (3) Sõltuvalt üksusest, selle ülesannetest ja vara liigist arvestatakse üksusele kavandatud vara kogust lahingupäevades või varustamise ulatuses protsentides. Ühele lahingupäevale vastava vara kogus tähistatakse lühendiga „SDOS” (inglise keeles standard day of supply).

  (4) Varustuse ladustamine ja väljastamise kiirus peab tagama üksuse formeerimise vastavalt ettenähtud reageerimiskiirusele.

  (5) Üksuse varustamine lähtuvalt varustusklassist on toodud lisas 4.

§ 4.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]
 

Lisa 1 Üksuse reageerimiskiirus („salajane” tasemel riigisaladus)

Lisa 2 Väljaõppetaseme tähised ja kirjeldused
[Kehtetu - RT I, 29.03.2023, 24 - jõust. 01.04.2023]

Lisa 3 Kaitseväe poolt kasutusele võetava vara varustusklassid

Lisa 4 Üksuse varustamine lähtuvalt varustusklassist („konfidentsiaalne” tasemel riigisaladus)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json