Teksti suurus:

Kaitseliidu liikme hukkumise, ajutise töövõime kaotuse, püsiva töövõimetuse ja osalise või puuduva töövõime korral ühekordse hüvitise maksmiseks avalduse esitamise, hüvitise määramise ning väljamaksmise tingimused ja kord

Kaitseliidu liikme hukkumise, ajutise töövõime kaotuse, püsiva töövõimetuse ja osalise või puuduva töövõime korral ühekordse hüvitise maksmiseks avalduse esitamise, hüvitise määramise ning väljamaksmise tingimused ja kord - sisukord
Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.03.2023, 39

Kaitseliidu liikme hukkumise, ajutise töövõime kaotuse, püsiva töövõimetuse ja osalise või puuduva töövõime korral ühekordse hüvitise maksmiseks avalduse esitamise, hüvitise määramise ning väljamaksmise tingimused ja kord
[RT I, 01.07.2022, 21 - jõust. 04.07.2022]

Vastu võetud 22.08.2016 nr 17
RT I, 24.08.2016, 6
jõustumine 27.08.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.05.2018RT I, 29.05.2018, 1001.06.2018
21.06.2019RT I, 28.06.2019, 801.07.2019
28.06.2022RT I, 01.07.2022, 2104.07.2022
27.03.2023RT I, 29.03.2023, 2401.04.2023

Määrus kehtestatakse Kaitseliidu seaduse § 62 lõike 2 alusel.

§ 1.   Taotluse esitamine ja läbivaatamine

  (1) Kaitseliidu seaduse § 61 lõigetes 4 – 43 ja 5 sätestatud ühekordset hüvitist saama õigustatud isikul on õigus hüvitist taotleda ühe aasta jooksul Kaitseliidu liikme ajutise töövõime kaotuse või püsiva töövõimetuse tuvastamisest, töövõime hindamise otsusest või hukkumisest arvates.
[RT I, 01.07.2022, 21 - jõust. 04.07.2022]

  (2) Kaitseliidu liikme Kaitseliidu seaduse § 4 lõike 1 punktis 4 sätestatud ülesande täitmise tõttu saadud vigastuse tagajärjel püsiva töövõimetuse tuvastamise korral esitatakse ühekordse hüvitise taotlus Kaitseministeeriumile Kaitseliidu kaudu. Taotlusele tuleb lisada Kaitseliidu seaduse § 601 lõike 4 alusel kehtestatud korras väljastatud hinnang püsiva töövõimetuse tuvastamise kohta.
[RT I, 29.03.2023, 24 - jõust. 01.04.2023]

  (3) Kaitseliidu liikme Kaitseliidu seaduse § 4 lõike 2 punktides 1, 2, 4, 6 ja 7 nimetatud korrakaitseorgani ülesannete täitmises osalemisega seotud teenistuskohustust täites õnnetusjuhtumi või tema vastu toimepandud ründe või tema poolt süüteo tõkestamise või ohu tõrjumise tagajärjel saadud vigastuse või tekkinud haiguse tõttu töövõimetoetuse seaduse alusel osalise või puuduva töövõime tuvastamise korral esitatakse ühekordse hüvitise taotlus Kaitseministeeriumile Kaitseliidu kaudu. Taotlusele tuleb lisada Eesti Töötukassa töövõime hindamise otsus ja Sotsiaalkindlustusameti otsus põhjusliku seose kohta töövõime ulatuse ja teenistuskohustuse täitmisel saadud vigastuse või tekkinud haiguse vahel.
[RT I, 01.07.2022, 21 - jõust. 04.07.2022]

  (31) Kaitseliidu liikme valves osalemise või noortejuhina õppetegevuse korraldamisega seotud teenistuskohustust täites saadud vigastuse tagajärjel osalise või puuduva töövõime tuvastamise korral esitatakse ühekordse hüvitise taotlus Kaitseministeeriumile Kaitseliidu kaudu. Taotlusele tuleb lisada Eesti Töötukassa töövõime hindamise otsus ja Sotsiaalkindlustusameti otsus põhjusliku seose kohta töövõime ulatuse ja teenistuskohustuse täitmisel saadud vigastuse vahel.
[RT I, 01.07.2022, 21 - jõust. 04.07.2022]

  (32) Kaitseliidu liikme Kaitseliidu seaduse § 4 lõike 2 punktides 1, 2, 4, 6 ja 7 nimetatud korrakaitseorgani ülesannete täitmises osalemisega seotud teenistuskohustust täites tema vastu toimepandud ründe või tema poolt süüteo tõkestamise või ohu tõrjumise tagajärjel saadud vigastuse või tekkinud haiguse tõttu ajutise töövõime kaotuse tuvastamise korral esitatakse ühekordse hüvitise taotlus Kaitseministeeriumile Kaitseliidu kaudu. Taotlusele tuleb lisada töövõimetusleht või arsti väljastatud muu ajutist töövõimetust tõendav dokument.
[RT I, 01.07.2022, 21 - jõust. 04.07.2022]

  (4) Kaitseliidu liikme Kaitseliidu seaduse § 4 lõike 1 punktis 4 ja lõike 2 punktides 1, 2, 4, 6 ja 7 nimetatud korrakaitseorgani ülesannete täitmises osalemisega või valves osalemisega seotud teenistuskohustust täites või noortejuhi õppetegevuse korraldamise käigus hukkumise korral esitatakse ühekordse hüvitise taotlus Kaitseministeeriumile Kaitseliidu kaudu. Taotlusele tuleb lisada dokument, mis tõendab, et taotleja on Kaitseliidu seaduse § 63 lõikes 6 nimetatud hüvitist saama õigustatud isik.
[RT I, 28.06.2019, 8 - jõust. 01.07.2019]

  (5) Kaitseliit edastab pärast Kaitseliidu seaduse § 60 lõigetes 1 ja 3 sätestatud uurimise tulemuste selgumist 15 kalendripäeva jooksul taotluse Kaitseministeeriumile koos järgmiste dokumentidega:
  1) Kaitseliidu seaduse § 60 lõigete 1 ja 3 alusel tehtud uurimise tulemused, sealhulgas uurimise tulemus teenistuskohustuse täitmise ja vigastuse saamise või hukkumise põhjuse vahelise seose tuvastamise osas;
  2) Kaitseliidu ülema arvamus ühekordse hüvitise maksmise kohta, sealhulgas kinnitus Kaitseliidu seaduse §-s 66 nimetatud ühekordse hüvitise maksmist välistavate asjaolude puudumise kohta;
  3) käesoleva paragrahvi lõikes 2 või 3–32 nimetatud dokument.
[RT I, 01.07.2022, 21 - jõust. 04.07.2022]

  (6) Juhul kui hukkunud Kaitseliidu liige on nimetanud Kaitseliidu seaduse § 61 lõike 6 kohaselt füüsilise isiku või isikud, edastab Kaitseliit nende nimetamise avalduse originaali või kinnitatud koopia Kaitseministeeriumile. Avalduse originaal tagastatakse Kaitseliidule koos hüvitise otsusega.

  (7) Kaitseministeeriumil on taotluse läbivaatamisel õigus küsida asjaomastelt isikutelt ja asutustelt lisateavet.

§ 2.   Hüvitise määramine

  (1) Kaitseliidu liikme ajutise töövõime kaotuse, püsiva töövõimetuse, osalise või puuduva töövõime tuvastamise korral ühekordse hüvitise taotlemisel teeb Kaitseministeerium otsuse 60 päeva jooksul pärast taotluse Kaitseministeeriumisse jõudmist.
[RT I, 01.07.2022, 21 - jõust. 04.07.2022]

  (2) Kaitseliidu liikme hukkumise korral ühekordse hüvitise taotlemisel määratakse hüvitis kahes osas järgnevalt:
  1) hüvitise esimese osa maksmise otsuse teeb Kaitseministeerium 60 päeva jooksul pärast esimese taotluse Kaitseministeeriumisse jõudmist;
  2) hüvitise teise osa maksmise otsuse teeb Kaitseministeerium 60 päeva jooksul pärast ühe aasta möödumist Kaitseliidu liikme hukkumisest.

  (3) Juhul kui Kaitseliidu liikme hukkumise korral esitatakse pärast käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 1 nimetatud otsuse tegemist täiendav hüvitise taotlus, tehakse hüvitise otsus koos hüvitise teise osa maksmise otsusega.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatud tähtaega on Kaitseministeeriumil õigus pikendada 60 päeva võrra, kui ilmnevad uued asjaolud või otsuse tegemiseks ei ole piisavalt teavet.

  (5) Kaitseministeeriumil on õigus hüvitise otsuse täitmine peatada, kui selle kohta on esitatud kaebus, kuni kaebuse menetluse lõppemiseni.

§ 3.   Hukkumise korral hüvitise väljamaksmise tingimused ja kord

  (1) Kaitseliidu liikme Kaitseliidu seaduse § 61 lõike 6 alusel nimetatud füüsilisele isikule makstakse hüvitis välja talle avalduses määratud osakaalus 14 kalendripäeva jooksul hüvitise otsuse tegemisest arvates.

  (2) Kaitseliidu seaduse § 63 lõike 6 punktis 2 nimetatud isikule (edaspidi perekonnaliige) makstakse 14 kalendripäeva jooksul hüvitise otsuse tegemisest arvates välja 30 protsenti Kaitseliidu seaduse § 61 lõigetes 5–52 nimetatud summast, millest on maha arvatud käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel väljamakstav summa.
[RT I, 01.07.2022, 21 - jõust. 04.07.2022]

  (3) Mitme perekonnaliikme korral jaotatakse käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel väljamakstav hüvitise summa perekonnaliikmete vahel võrdselt.

  (4) Hüvitise teine osa ja täiendava otsuse alusel määratud hüvitis makstakse välja 14 kalendripäeva jooksul pärast käesoleva määruse § 2 lõike 2 punkti 2 alusel otsuse tegemist.

  (5) Hüvitise teise osa suurus arvutatakse järgmiselt:
  1) Kaitseliidu seaduse § 61 lõikes 5 nimetatud summast arvestatakse maha Kaitseliidu seaduse § 61 lõike 6 alusel nimetatud isikule määratud summa;
  2) saadud summa jaotatakse perekonnaliikmete vahel võrdseteks osadeks;
  3) saadud osast arvestatakse maha perekonnaliikmele hüvitise esimese osa maksmise otsuse alusel väljamakstud summa.

  (6) Hüvitist maksab Kaitseliit Kaitseministeeriumi otsuse alusel riigieelarvest eraldatud rahaliste vahendite arvelt.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json